DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


našnjoj sjednici izpričaju p. n, gospoda; J. Havas i V. Tčlg.
Uzeto na znanje, tim da se zahvalom gospodina Hankonyia izpražnjeno
mjesto odbornika na budućoj glavnoj skupštini imade novim
izborom popuniti.


3. Pođpredsjednik umoljava bivšeg tajnika g. Borošića za dobavu
konceptah predstavka, spomenutih na strani 4i0 Š. 1. t. g, o prijašnjim
odborskim zaključcima — u svrhu urgencije G. Borošić izjavljuje da će
ih dobaviti.
4. Pođpredsjednik predlaže da se za pismopredaju o inventiranju
družtvine imovine i kuće izaberu sliedeći pododbori.
a) Za primanje kućnog inventara gg. odbornici: Rozmanith, Borošić
i Dojković — a prizvati će se i zastupnik akademije gosp. profesor
Hiavinka ;


b) za preuzeće šumarskoga muzeja: g. g. Trotzer, Partaš i Dojković
;
c) za preuzeće knjižnice i pokućtva itd. g. g. Borošić i Dojković.


5. Iznaša se predlog glede namještenja novog sluge i podjedno pazikuće.
Odbor zaključuje, da se imade dosadanjem slugi i pazikući
služba ođkazati — te se ovlašćuje predsjedoičtvo, da dalnja shodnu
odredi.
6. Blagajnik Ernv izvješćuje o primopredaji blagajne, kao i o
stanju imovine sa danom 1. listopada 1906. kadno je blagajna odbivšeg
blagajnika g. A. Kerna, ha g. R. Erny-a predana u prisutnosti gg.
F.
Kesterčaneka i G. pl, Zajca.
Stanje blagajne jest u blagajničkom dnevniku evidentirano i specificirano,
te se uzimlje na znanje time, da ukupno blagajničko stanje
pripomoćne zaklade iznosi K 1884-94 u gotovom, a ono družtva K4095
16 fil., (3000 K u založnicama i K 916´21 na chek-knjižicu a u gotovom
K 178´16.). Podjedno se g. blagajnik pozivlje, da izvoli sa prijašnjim
g. blagajnikom i pomoćju knjiga potanko ustanoviti sva aktiva i
pasiva, a po tome i imetak toli K6roskenyieve zaklade, koli i družtva.


8. S. Drenovac slušatelj kr. šumarske akademije, moli da mu se
dopitani mu štipendij za školsku g. 1906./7. stavi u tečaj. Stavlja se u
tečaj do konca prvog semestra ove školske godine.
9. Odobrava se izplata njekih računa za obavljene popravke u
šum. domu, izvedenih po tehničkom upravitelju šumarske akademije,
tim, da se dotična uprava upozori, da se u buduće takovi popravci
imadu najaviti predsjedničtvu družtva — koje će ih onda samo dati
provesti.