DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


441! 13.65; Z. ph.ysiol. Ch 19 .,8?,; BB. 28.,67), morali medja nje
brojiti, a ovi su osim hidrolitiSkog pOaasanja manje sroiai celulozi,
nego njeke tvari, koje bi po Gilsonu spadale medju hemiceluloze.
Definicija „celuloze« je dakle ne moguda, ali
Bchulze iztiče nadu, da će ju omoguditi iztraživanja u onom
smieru, u kojem podjoše Bevan, Croas, Beađle i dr , koji nastoje
u prvom redu razjasniti konstituciju jedne „tipične celuloze"
što ju reprezentira n. pr. čisti pamuk, i jedne tipične


„lignoceluloze" n. p. jutinog vlakna, pak da de se na temelju
derivata prve dođi do spoznaje kemizma druge.


(Nastavak sliedi).


JLJ X S ´_L´_^A-JB^.


Društvene viesti.


Upravni odbor družtva, obdržao je na dne 16. prosinca ređo
vitu sjednicu, i to pod predsjedničtvom I. podpredsjednika prof. F. KeKesterčaneka,
a u prisutnosti p. n. g. odbornika: Benaka V. — Begne


A. — Ernia R. — Laksara D. — Partaša I. — Rozmanitha ´A. —
Slapničara E. — Szentgy6rgyija L. i tajnika Dojkovića V. — Na dnevnom
redu bilo je: Izvješće 0 provedbi njekojih zaključaka prošle glavne
skupštine; zatim riešenje raznih molba za podielenja podpora, na račun
K6r6skenyieve zaklade kao i družtvenih sredstva, te razni tekući i administrativni
predmeti. Potanje izvješće sliediti će nakon ovjerovljenja
sjedničkog zapisnika.
Zapisnik sjednice upravnoga hrratsko-slavonskoga šumarskoga
đrnžtva, obdržane dne 28. listopada 1906. u „Šumarskom Domu". Prisutni
p. n. g. g. odbornici: F. Kesterčanek, Kuzma Julijo, Rozmanith
A., Benak V. Szentgy6rgy L., Erny R., V. Dojković,Mocnaj D., Trotzer
D., Borošić A., Partaš I., Slapničar E., Laksar D., Begna A. i Zajc pl. C.


Predmeti viećanja :


1. Čita se zapisnik sjednice upravnog odbora od 16. rujna 1906.
bude p. n. gospodi odbornicima J. Kuzmi i D. Mocnaju ovjerovljen.
2. Podpredsjednik družtva F. Kesterčanek saobćuje, da se presvietli
gospodin družtveni predsjednik Marko grof Bombelless, brzojavno
izpričaje, da sjednici prisustvovati nemože zdravlja radi, zatim da je
družtveni odbornik g. S. pl. Hankony javio, da ne može primiti čast odbornika
pošto mu to zvanićni odnošaji nedozvoljaju — a svoj izostatak k da


ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


našnjoj sjednici izpričaju p. n, gospoda; J. Havas i V. Tčlg.
Uzeto na znanje, tim da se zahvalom gospodina Hankonyia izpražnjeno
mjesto odbornika na budućoj glavnoj skupštini imade novim
izborom popuniti.


3. Pođpredsjednik umoljava bivšeg tajnika g. Borošića za dobavu
konceptah predstavka, spomenutih na strani 4i0 Š. 1. t. g, o prijašnjim
odborskim zaključcima — u svrhu urgencije G. Borošić izjavljuje da će
ih dobaviti.
4. Pođpredsjednik predlaže da se za pismopredaju o inventiranju
družtvine imovine i kuće izaberu sliedeći pododbori.
a) Za primanje kućnog inventara gg. odbornici: Rozmanith, Borošić
i Dojković — a prizvati će se i zastupnik akademije gosp. profesor
Hiavinka ;


b) za preuzeće šumarskoga muzeja: g. g. Trotzer, Partaš i Dojković
;
c) za preuzeće knjižnice i pokućtva itd. g. g. Borošić i Dojković.


5. Iznaša se predlog glede namještenja novog sluge i podjedno pazikuće.
Odbor zaključuje, da se imade dosadanjem slugi i pazikući
služba ođkazati — te se ovlašćuje predsjedoičtvo, da dalnja shodnu
odredi.
6. Blagajnik Ernv izvješćuje o primopredaji blagajne, kao i o
stanju imovine sa danom 1. listopada 1906. kadno je blagajna odbivšeg
blagajnika g. A. Kerna, ha g. R. Erny-a predana u prisutnosti gg.
F.
Kesterčaneka i G. pl, Zajca.
Stanje blagajne jest u blagajničkom dnevniku evidentirano i specificirano,
te se uzimlje na znanje time, da ukupno blagajničko stanje
pripomoćne zaklade iznosi K 1884-94 u gotovom, a ono družtva K4095
16 fil., (3000 K u založnicama i K 916´21 na chek-knjižicu a u gotovom
K 178´16.). Podjedno se g. blagajnik pozivlje, da izvoli sa prijašnjim
g. blagajnikom i pomoćju knjiga potanko ustanoviti sva aktiva i
pasiva, a po tome i imetak toli K6roskenyieve zaklade, koli i družtva.


8. S. Drenovac slušatelj kr. šumarske akademije, moli da mu se
dopitani mu štipendij za školsku g. 1906./7. stavi u tečaj. Stavlja se u
tečaj do konca prvog semestra ove školske godine.
9. Odobrava se izplata njekih računa za obavljene popravke u
šum. domu, izvedenih po tehničkom upravitelju šumarske akademije,
tim, da se dotična uprava upozori, da se u buduće takovi popravci
imadu najaviti predsjedničtvu družtva — koje će ih onda samo dati
provesti.