DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


441! 13.65; Z. ph.ysiol. Ch 19 .,8?,; BB. 28.,67), morali medja nje
brojiti, a ovi su osim hidrolitiSkog pOaasanja manje sroiai celulozi,
nego njeke tvari, koje bi po Gilsonu spadale medju hemiceluloze.
Definicija „celuloze« je dakle ne moguda, ali
Bchulze iztiče nadu, da će ju omoguditi iztraživanja u onom
smieru, u kojem podjoše Bevan, Croas, Beađle i dr , koji nastoje
u prvom redu razjasniti konstituciju jedne „tipične celuloze"
što ju reprezentira n. pr. čisti pamuk, i jedne tipične


„lignoceluloze" n. p. jutinog vlakna, pak da de se na temelju
derivata prve dođi do spoznaje kemizma druge.


(Nastavak sliedi).


JLJ X S ´_L´_^A-JB^.


Društvene viesti.


Upravni odbor družtva, obdržao je na dne 16. prosinca ređo
vitu sjednicu, i to pod predsjedničtvom I. podpredsjednika prof. F. KeKesterčaneka,
a u prisutnosti p. n. g. odbornika: Benaka V. — Begne


A. — Ernia R. — Laksara D. — Partaša I. — Rozmanitha ´A. —
Slapničara E. — Szentgy6rgyija L. i tajnika Dojkovića V. — Na dnevnom
redu bilo je: Izvješće 0 provedbi njekojih zaključaka prošle glavne
skupštine; zatim riešenje raznih molba za podielenja podpora, na račun
K6r6skenyieve zaklade kao i družtvenih sredstva, te razni tekući i administrativni
predmeti. Potanje izvješće sliediti će nakon ovjerovljenja
sjedničkog zapisnika.
Zapisnik sjednice upravnoga hrratsko-slavonskoga šumarskoga
đrnžtva, obdržane dne 28. listopada 1906. u „Šumarskom Domu". Prisutni
p. n. g. g. odbornici: F. Kesterčanek, Kuzma Julijo, Rozmanith
A., Benak V. Szentgy6rgy L., Erny R., V. Dojković,Mocnaj D., Trotzer
D., Borošić A., Partaš I., Slapničar E., Laksar D., Begna A. i Zajc pl. C.


Predmeti viećanja :


1. Čita se zapisnik sjednice upravnog odbora od 16. rujna 1906.
bude p. n. gospodi odbornicima J. Kuzmi i D. Mocnaju ovjerovljen.
2. Podpredsjednik družtva F. Kesterčanek saobćuje, da se presvietli
gospodin družtveni predsjednik Marko grof Bombelless, brzojavno
izpričaje, da sjednici prisustvovati nemože zdravlja radi, zatim da je
družtveni odbornik g. S. pl. Hankony javio, da ne može primiti čast odbornika
pošto mu to zvanićni odnošaji nedozvoljaju — a svoj izostatak k da