DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 84 —


s jedne — a čistih kem. preparata s druge strane, a analogija
ne ovlsšduje na identifikovanje.


Po svem dosađanjem imali su Bevan i Cross (B. B.
24.i„2) dovoljno razloga, da napuste svojedobno predloženo ime
»celulohinon« a postave ime »li gnoceluloza« za spoj celuloze
sa onim sto nije celuloza u odrvenjenim stanicama. Tipična
lignoceluloza im je jutino vlakno, koje se uplivom razredj.
kiselina dade lahko i kvantitativno ciepati u celulozu i
nješto, što nije celuloza. Ta nepoznata komponenta —lignin — sadržaje
im po derivatima suded po svoj prilici karikastu strukturu :


O pak su po 3 takove karike posredovanjem ki/
\ sika kondenzovane u ligninsku molekulu.
HO C(OH),
Jj I Na temelju proučavanja produkata, što se do\
/ ´ bivaju oksidacijom lignoceluloze, dolaze do uvjeg
renja, da odrvenjivanje sastoji u znatnoj promjeni
celuloz e redukcijom i anhidrovanjem (Ch. N. 64.63).
Baly i Ghorlej (Ch. N. 71 ^e), potvrdjuju nazor Cross
i Bevanov, da lignoceluloza nije smjesa celuloze sa nječim što
nije celuloza ( = neceluloza) Za potonju kažu, da nije jednovita
tvar i da je iz nje težko čiste individue izolovati; potonji
daju furfurola, dakle posjeduju glavno svojstvo onog diela drvovine,
koji ne sadržaje celuloze. Po njima sastoji lignoceluloza
od 4 mol. celuloze (CeH,|,0,) I mol. pentozana (C5H10O5) i 1 mol.
CigHjgOs, titla sa jednom keto-R-heksengrupom (CeHeOg). „Neceluloza*
je žuta, gumozna tvar.
Bevan, Cross, Beadle.i dr. nastaviše u svojem (gore iztaknutom)
smieru iztraživanja, imenito proučavanje strukture i
derivata same celuloze i time započeše novu, treću periodu u
kemizmu drva.
Medjutim prije nego nastavim iznositi rezultate njihova
rada, moram iztaknuti i onaj smjer iztraživanja staničnih membrana,
što ga je poduzeo Schulze sa svojim učenicima.
U B. B. 25.8477. nalazi se prvi dio toga rada u preglednoj
formi. Schulze označuje celulozom onaj dio staničnih
stjenka, što je najodporniji reageasima. Svih do tada iztraže