DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 tako,
da ih nije bilo mogude valjano ocjenjivati bez pobližeg
poznavanja osnovnih nazora tadanje dobe i tadanjih ljudi. Ne
našav nigdje pregledno sabranog takovog materijala, bio sam
prinužden sam si ga sabirati, pak ga evo sada iznosim kao
suvislu cjelinu pod naslovom „Kemizam drva«.


Nije mi pri tom — dakako — bila nakana, baviti se sastojinama,
koje se nalaze u drvu samo stanovitoga drveda, ved
onima, koje su svakom drvu zajedničke, a moj predmet me je
nukao, da osobit obzir uzimam na drvo bukovo. Pri mojem
radu bi me manje zanimala kora i liko, jer mi je svrha bila
proučiti pirogene reakcije jedinog drva, ali sile okolnosti prinukaše
me, da sam i kori i liku posvetio primjerena prostora.


Drvo sastoji (s kemijskog gledišta) od znatnog broja tjelesa;
ona su u drvu razne vrsti i starosti kakvodom i kolikodom
različita. Opravdan običaj je dieliti ih u takova, koja se
vodom mogu izlužiti, i ona, koja su u vodi netopiva. Prva su
sadržana u soku drva, druga sačinjavaju stanične stjenke, ili
8U u ove ili medju ove uklopljena.


Govoriti du najprije o kemizmu potonjih, jer su hitnija i
pretežnija sastojina svakog drva.


Medju prvim tjelesima, koja su Gay Lussac, Thenar
d i Pro´u t podvrgli elementarnoj analizi, bile su razne
vrsti drva. Tvar, od koje drvo sastoji, nazivala se »drvo«,
„drveno vlakno", a Candoll e je uveo ime »lignin", koje
se do danas u raznom znamenovaiju održalo. Kada još spomenem,
da je R a s p a i 1 držao, da stanične stienke sastoje od
gume i vapna, i da suBraconnot, Authenrieth i
Bajerhamme r našli, da drvno vlakno kuhano sa sumpornom
:kiselinom daje grozdov slador, — onda sam time samo
spomenuo uspjehe rada o kemizmu drva do konca II. decenija
prošlog stoljeća, jer znanstvena kemička iztraživanja bilin.
staničja počimaju za pravo od P a y e n a (1834.), koji je izpiranjem
staničja raznog bilin. poriekla kiselinama, alkalijama,