DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 20     <-- 20 -->        PDF

18 —


Povučemo li u točkama b´ c´ d´ e´ uzporednice bb´, cc, dd´


ee´ i na ove prenesemo izračunane izpravke, dobijemo točke
a, b, c, d, e i f, koje odgovaraju točkama u naravi sa dopustivom
razlikom.


Kod vede pogrieške imade se stacioniranje, u protivnom
smjeru obaviti.


Nakon izjednačenja i uklonjenja pogrieške, mogu se pojedine
točke dobivene samim stacioniranjem, opet za daljnje stacioniranje,
i to kao početne ili zaključne točke rabiti.


Poligoni sa kraćim — 20—40 hvati dugim stranicama
mogu se pomodu busole i stola preskakivanjem mapirati. Tu
je potrebno orientiranje stola sa busolom, pak nam je nuždan
odklon magnetičke igle poznavati. Praktički ustanoviti demo
magnetički odklon na sljededi način; Orientiramo stol na kojoj
grafički opredieljenoj točki ili u kojoj trigonometrički opredje-
Ijenoj točki prema drugoj trigonometrički opredieljenoj triangularnoj
točki, položimo u jugozapadni ugao sekcije (Slika XVIII.)
ravnalo dioptera, položimo uz njeg busolu, mičemo ravnalom
tako dugo dok sjeverna igla busole ne padne u 0 i označimo
smj ^ ravnala Aa.


Slika XVIII. Maknemo li sve
skupa, pa počnemo
opet isto iznova i svaki
put označimo snij´er
ravnala sa Aa,, Aa,„
Aa^ itsd., to nam srednja
crla svih tih smjerova
A a daje smjer
za orientaciju stola, jer
da bude stol busolom
orientiran, postavimo
busolu na smjer orien


tacije i okrečemo stol dotle, dok sjeverni kraj magnetičke igle
ne padne u O točku.