DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1907 str. 2     <-- 2 -->        PDF

/
Dopisnica uredništva.


P. n. g. P. M. u Glini. Predstavku nismo objelodanili, pošto se sadržaj iste
neodoosi samo na državne lugare, već u obće na sve t. zv. državne podčinovnike,
uz to je ona tako obširna, da bi njezin sadjjaj sam zapremao više brojeva
iista. Prevo 1 sara uz to nije sposoban za tisak — te bi so m ^rao tek temeljito preradti
tomu naui pako nedoitaje vremena —´ a napokofj već je i onako najvažnije
bilo, o čemu se radi, u glavnom objelodanjeno. Toliko na Vaš.upit nd 3. prosinca-
M. K. u Senju i Gr. G. u Osijeku. Na pcslauom prilogu najljepša hvala. Javite
se češće!
Šum. g. ured I 6. i. o. u Glini. Reklami ani broj po-ilasmo Vam odinah


7. prosinca po drugi put. Upozorujemo i opet, da su takove rekliimaeije, propisno
poslane, proste od poštarine.
S. P.
u Bavnoj gori Broj 12. poslasmo Vam odmah 7. prosinca po drugi put,
S. J. u Oroiihu. Primismo u redu nu za ovaj broj bilo već prekasuo
J. II u Maksimiru. Odnos u sliku ne možemo donjeti — u ostalom toga je
iz naputka već i onako previše, bilo bi skroz dovoljno, da se je i s:zanima mogao si ga je onda i sam nabaviti. Svakako će se taj dio kao suvišan i
onako, morati još i više skratiti. Toliko budućeg ravuanja radi pa Viiše pismo od
27. pr. mj.
A. H. u Zagrebu. Reklamirane brojeve poslasmo Vam iznimno 27. pr. iiij. po
drugi put - nu u buduće izvolite odmah reklamirali, jer inaee >ioji sviiki
svezak 1 K.
Upozorujemo i opet, da gg. izvole promjene adrese, reklamacije — kao i sv
na urednićtvo ili upravu ,Šumarskoga lista" i „Lugarskoga viestnika´ odnosei´a pisma
u svom vlastitom interesu i z r a v n o na urednićtvo lista upravljati.


Gospođa, koja bilo krivnjom, pošte ili , inače ue bi najdulje do 10 dana u
mjesecu primila odnosni broj lista, neka to o (Imah prijave u i e d n i č t v u
da im se takav dok zaliha dotiče, može ponovno dostaviti. Pute m poštansko g
ureda su takove reklamacije proste od poštarine.


SMF~ S V e-pr o m j e n e, odnoseće se na obitalište adresata treba što prije
uredničtvu lista prijaviti.


S V a u r e d n i ć tv u i i č u ć a se p i s m a i pošiljke v a Ij a do s t a v-
Ijat i izravn o p. n. uredniku profesoru F. Ž. Kesterćaneku — Zngreb — Vlesnička
ul. 18. I. Pisma ođnoseća se na drnžtvenu up avu, kao i novčane pošiljke pako
samo „p r e d sjedn i čtv u hrvat. slav. S u m a r s ko g a dr užt va".


Sadržaj.


Strana
Kozje pitanje, uz osvrt na predlog karlobažkog narodnog zastupnika
u saboru. Piše Mijo Krišković
0 uredjenju šuma i sastavku šunisko-gospodarskih osnova.


(Nastavak). Pišu braća Hekner .. . ... . lu--22
Kemizam drva. Piše prof. dr. S. Bošnjaković . .. . 22--M
Listak. Družtvene viesti: Sjednice upravnoga odbora družtva.


. — Poziv glede upiate članarine za 1. g. 19)7. 37--39
Osobne viesti: Imenovanja i promaknuća 3,´
Promet i trgovina 39 40
Različite viesti: Božićnica šumarskoj akademiji . . . 40


Prilog. (Lugarski viestnik). Jesu li koze štetne šumama?
Različite viesti: Nastradao lugar. — Gadna osveta. —
Umro P. V. Delić. — Tamanenje miševa sumporougljikom.
— Kako ćeš lahko naučiti poznavati najvažnije
šumam štetne zareznike ?