DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 471 —


Reambulacija međa šumskih posjeda.


Kako se u skorije vrijeme povela rijež o reambulaciji
šumskih posjeda, pa kako sam i sam na istom radu stekao
nešto prakse, iznet ću svoje dojmove o tom radu.


Bilo je god. 1905., kad sam kao šumarski vježbenik imao
izvršiti reambulaciju šumskih međa na vlastelinstvu Kutjevu.
Na raspolaganju sam imao mjeradi stol, litografisane kopije,
kao i druge potrebne tome stvari ali i nevjeste poslu radnike.


Terain, na kojem se reambulacija vršila bio je više manje
brežuljast uz šumom zatvorene doline.


Na početku radnje dobio sam i praktične instrukcije uz
ponesenu teoriju, od koje se jedna sastojala u tome, kako
treba samu radnju početi i bila je ovaka: Nadi u graničedem
selu, ukojem je uvjek bilo, po nekoliko starih kuda, koje su
ostale nepromjenjene na svome mjestu, dakle, koje su služile
kao stalne tačke. Kad su se takove kude našle, postaviti
se sa stolom u jednoj tačci, u pravcu između njih i sa ove
tačke otvorenim poligonom idi na mjesto reambulacije, upotrebiv
obično kakav put za polaganje poligona, ali bez ikakova
obzira na vezanje poligona na krajnu »stalnu točku«. Kad se
došlo do međe šumskoga posjeda, trebalo je opet dalje nastaviti
ograničenje skroz otvorenim poligonom, postavljajudi stol
u svaku tačku preloma međasne linije i tako putovati sa otvorenim
poligonom bez ikakova orijentiranja na kakovu stalnu
tačku, doli ako je bila gdje kakova stara kuda, koja je kao
takova imala služiti.


Kao kontrola prava rada imala je služiti deklinacija dotičnoga
mjesta. Naime, ustanovio sam deklinaciju pomodu polarne zvjezde,
što je najtačnije, pa je onda buzola prislonjena na okomicu okvira
mape u sa ivicom paralelnom smjeru, koji je pokazivao sjever
i jug, morala na igli pokazivati očitanje đeklinacije, što je
svjedočilo, da je mapa orijentirana prama naravi. U svakoj
tačci postavljaja imala je biti ista deklinacija, i to je značilo
valjanost rada. To je bila moja praktična instrukcija, koja mi
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 472 —


se mnogo osvetila, ali koje sam se »morao« pridržavati kao
»najispravnije« metode.


Takova praktična uputa nije valjala ništa, a neznam, je
li tko imao sredu je još upoznati. Nije valjala za to, što kod
ovakovih velikih izmjera ne smije se poći od starih ku(:a, kao
stalnih toeaka, jer kuće nisu fcaćno unesene ni po svome položaju,
ni po svome obliku, ni po distanciji između njih. Dovoljno
se 0 tom osvedočiti time, ako se uzmu tri takove stare
nepromjenjene kude, pa ga čikam, koji de postaviti stol, da u
jednom istom položaju imade orijentaciju na sve tri kude, na
kojima se izberu stalne točke. Sa mnogim primjerima nisam to
mogao izvesti Na samoj mapi vidi se netačnost tlocrta kuda,
što ne odgovaraju ved obliku kude u naravi, ne gledeć i na to
što je diferencija na tako kratkim dužinama, kao što su stra
niče kuda, po čitave metre dužine.


Sam polazak sa otvorenim poligonom bez viziranja na
stalna točku na kraju, ne vrijedi apsolutno ništa, pogotovo,
ako se ide na kim. daljine a pogotovo ne vrijedi ograničavanje
otvorenim poligonom, rezujud ga strogo na međašne linije, a
opet bez orijentacije na stalne tačke. Kontrola sa deklinacijom
ne vrijedi ništa, je one okomice na litografisanim kopijama
nisu ni malo tačne. jer ne zatvaraju pravi kut sa drugom uzdužnom
stranicom. Uvjerio sam se kad, sam u pojedinim atarima
postavio stol, orijentajuc se prema dobrim stalnim točkama,
označenim sa tromeđama, da je u svakom ataru bila
druga deklinacija, dapače s diferencijom po čitavi stupanj. Valjanost
okomica osumnjičena je i sa promjenama papira u
razno doba dana,


Uvjeriv se o ovakovoj instrukciji, da ne vrijedi ništa,
došao sam, do u viđenja, da je najbolje potražiti stalne tačke
na tromeđama, ispitujud njihovu tačnost sa nepromjenljivošdu
međa. Kad se ovakove tačke nađu, sav je posao olakšančovjek sa mirnom savjesti radi. Ustanovljenje tih tačaka traži
mnogo truda i vremena. Poligonalnom, odnosno koordinantnom
i polarnom metodom daje se posao približno tačno izvađati,
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 473 —


bore<5i se sa drugim neugodnostima, koje su uvjetovane kod
rada sa mjeradim stolom, od kojih su:


1. Pričvršćivanje mape sa čavlima na stol.
2. Djelovanje vlage na papir u jutro, podne i u veče.
3. Sa djelovanjem vlage nepravilno uračunavanje koeficijenta,
rastezanje i stezanje papira, jer bi se isti morao ustanoviti
za u jutro, podne i poslije podne, obaziruć se opet na
razne smjerove na mapi, tako, da bi imao u vidu čitavi spisak
tih koeficijenata.
4. Polaganje lineala na namjehurenu mapu.
5. Nastavljanje sekcija. Ovo osobito zadaje muke. Tačnost
se neda nikako postići, jer prisloniv sekciju jednu uz drugu
sa prelomljenim rubovima, ne pokrivaju se pravci tačno, pa
katkada za čitave metre se razilaze u naravi.
6. Djelovanje vjetrova na netagnuti papir oteščava posao.
7. Centriranje stola u bregovitom terrainu.
Cesto puta se desi, da se ne da naći stalna tačka u čitavom
terainu, osobito u zatvorenim užim dolinama. Tu se
treba poslužiti najviše sa premeravan^em na obe suprotne
strane, predpostaviv, da manji posjednici dobiju svoje. Stare
tačke, koje su pri izmjeri upotrebljivane sasvim su poništene,
ili su promjenjene od naroda, jer ovakovi međašni signali su
trn u oku narodu, osobito kod vlastelinstva. Istu tačnost, koja
se postizava sa mjeraćim stolom, moći je uz ovakove uvjete
postići i sa buzolom.
Kod samih vlastelinstva, gdje se mora voditi strog račun
0 vremenu i potrošenom u radu, kao i sama tačnost, predpostavljena
u svakom poslu, isključuju uporabu mjeraćega stola
a preporučuju teodolit.
Konačno potrebno je, da geometar ima slobodu rada bez
povinjavanja
»morskim praktičnim instrukcijama«.
Kraljevo, 1. Juna 1906.


Petar Manojlović, okružni p. šumar.