DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Š^mafsM llil


Br. 12. u ZAGREBU. 1. prosinca 1906. God. XXX


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi «umar. družtva dobivaju
iist hezplatno. — članarina iznaša za utemelji lelj a K 200. — Za članove pod upi rajuće
K 20. - Za redovite ("danove I razreda i\ hl i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. -2. i K i. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — „Lngarslsi
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predajednietvo đružtva.


Dvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Kod višelsratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Izlet u turopoljski lug.


Dan prije obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine hrvatsifoslavonskoga
šumarskoga družtva, na dne 17. rujna, odredjen
je bio, dobrohotnom privolom plemenite obćine Turopoljske,
skupni poučni izlet družtvenih članova, u š imu te plemenite
zajednice, a napose i u diljem naše domovine obde poznati
„Turopoljski lug"


Izletu je prisustvovalo oko 40 družtvenih članova. Sastanak
bio je odredjen za 8V2 sati jutrom na državnom kolodvoru u
Zagrebu. Nepovoljno i neprijazno kišovito vrijeme uzrok
bi, da su u zadnji čas njeki prijavljenih učesnika od izleta odustali,
ostavši u Zagrebu.


Smjestiv se učesnici, u reservirane im po željezničkoj
upravi posebne vagone redovitog vlaka, što vozi u Sisak —Brod,
ter projuriv u ugodnom razgovoru Savu, zatim željezničke postaje
Odra—Velika Gorica i Mraclin, dospješe nješto prije V^IO
sati prije podne do postaje »Lekenik«, gdje ih je dočekaou ime plemenite obdine pozdravio, domadi nadšumar i član
družtva g. Emil pl. Mihaljevid.


Posjedavši na čekajuča ih kola, odpute se odmah preko


sela »Lekenik Erdodjanski« i Lekenik Turopoljski — u šumu


turopoljski lug, i to najprije u šumski predjel Bok, od kuda


je nakon kratke stanke i male okriepe, nastavljen kolima, i to
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 466 —


žali bože po najvedoj kiši, put po t. zv. glavnoj liniji kroz
lug, te onda preko sela Kude, Vukovina u Veliku Goricu.


Ukupna površina »Turopoljskoga luga« iznaša danas samo
još 6941 rali, od toga odpada na čisto šumsko tlo 6772
rali, a ostatak i to 125 rali na pašnjake, 156 rali na potoke,
puteve i neplodno tlo, a 386 rali na šumske livade, ostaje
dakle po tom Čista šumska površina od 6275 rali, nu i od
ove če se površine još dalnjih 600 rali izkrčiti i u livade pretvoriti,
tako da de onda plemičkoj občini konačno preostati
samo još 5675 rali prave šume. Još godine 1892. bila je malo
ne sva ta šumska površina obraštena prastarimi hrastovi, jur
davno sječi dorasli mi, koji je vlastnikom služio poglavito za
pašu i žirenje njihove brojne stoke i krmadi.


Što se samog osnuda i prošlosti te plemenite zajednice
tiče, to ona potiče iz 13 stoljeda. Predji današnjih turopoljskih
plemida bili su onda stražari kraljevske tvrdjave na »GriČu«,
u današnjem Zagrebu.


Za nagradu za tu službu, dobiše onda i na uživanje onaj
posjed, koga još i danas posjeduju.
Napose izkazali su se Turopoljci i za vladanja kralja Bele


IV. u ratu protiv divljih Mongola, te ih kralj priznavajudi im
te njihove zasluge, riešio onda za uvjek dalnje stražarske dužnosti
na »Griču« a podjedno nadario i odlikovao plemstvom.
Usljed neprestanog ratovanja s Turcima, nestalo je tim
plemidem mnoga povelja, pa im je s toga kralj Ferdinand


I. god. 1560. onda ponovnom darovnicom priznao sva njihova
stara prava, povlasti i posjed, u koja su prava i posjede iste
godine i ponovno svečanim načinom uvedeni.
Spomenuta g. 1560. još je i tim važnija postala po njih,
što su se te godine stranom usljed navala turaka a stranom
pod pritiskom bana i zagrebačkoga kaptola kao i mnogih drugih
hrvatskih velikaša, sjedinili u posebnu župu (obdinu) pod sliedečimi
uslovi;


1. Svi su turopoljski plemidi jednokrvna brada medju
sobom.


ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 467 —


2. Sve njihove medjueobne pravde resava konačno sam
njihov župan (komeš), pravo priziva stoji jedino još na velikoga
župana županije zagrebačke.
3. Sve pravde odnosode se na oštećenje bilo skupnog, bilo
osebujnog njihovog imetka — vode se o skupnom trošku,
4. Župan sudi svakomu zločincu, koji se uhvati na činu
unutar njihovoga teritorija,
5. Porez razporezan u zajedničke svrhe — u koliko se
nebi svojevoljno uplatio, utjerati de se silom.
6. Župan dužan je prava i interese njihove toli pred
kraljem, koli i pred hrvatskim i ugarskim saborom braniti.
Troškove nosi zajednica.
U tom im je smislu kasnije i kralj Rudolf g. 1582. po


tvrdio prvi statut — a to je podjedno bio i temelj kasnijoj
jurisdikciji plemida turopoljskih.
Kada su se vremenom upravni poslovi plemenite zajednice
sve više umnažali, prideljen bje županu još i posebni magistrat


— u kojemu bijahu namješteni župan, podžupan, bilježnik,
fiškuš, fiškal, 12 prisežnika, kapetan, kaštelan, 4 šumska čuvara
i 120 gardista, a godine 1748 postavljen bi još i posebni
blagajnik.
Današnja organizacija zemljištne zajednice, plemenite ob-
dine turopoljske, osnovana je na zakonu od 1. svibnja g. 1895.,
službeni joj je naslov »plemenita obdina turopoljska« (universitas
nobilium campi Turopolje). Ona se sastoji iz ukupno
dvadeset i dvije plemenite sudčije. Osim skupne imovine,
imade i svaka tih sudcija i posebnu svoju skupnu imovinu.
Nepokretna imovina ukupne plemenite obdine turopoljske, kao
što i nepokretna imovina pojedinih plemenitih sudčijah je nerazdieliva,
ter se ne može ni zaključkom ovlaštenikah razdjeliti
medju pojedine ovlaštenike. Zastupsstvo pl. obdine turopoljske
sastoji se iz 36 biranih članova. Na čelu stoji župan
koji se bira izmedju članova zastupsva, na vrieme od deset godina.
Županu je pridržano pravo neposrednoga nadzora nad
imovinskom upravom pojedinih plemenitih sudčijah.
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 468 —


Plemenita obdina ta stoji pod neposrednim nadzorom kr.
zemaljske vlade. Ustanove tičuće se ovlašteničtva, uoraveuživanja propisane su posebnim statutom.


Medju najvažnije ustanove toga statuta valja svakako
ubrojiti i namještenje t. zv. fiskusa, koji je bio do najnovijeg
doba podjedno, zajedno sa blagajnikom, te Četiri šumska čuvara,
upravitelj plemidkog šumskog posjeda u »Lugu.«


Drvo se je plemićem medjutim doznačivalo samo po županu.


Glavni šumski prihod bijaše od pamtivieka žiropaaa, pak
se na tome do najnovijega doba osnivalo i čitavo gospodarenje
u »Turopoljskom lugu«.


Bilo je to i posve naravno, pošto su Turopoljci več od
vajkada nalazili glavnu svoju privredu u uzgoju svinja — posebne
priznane svoje pasmine.


Štetno je bilo pri tom po bududnost šume naročito to,
da su se žirorodni stari hrastovi čuvali, a za gradju doznačivali
uvjek mladji, dakle i potpuno zdravi hrastovi. Branjevina
u obde nije ni bilo, i tako se je čitava ta šuma sve više
i više pretvarala u žirovnjak, prastarih, i davno za sječu jur
doraslih hrastova. U takovom je stanju bila ta šuma onda i
sve do najnovijeg doba. Zastupstvo na zajedničkom ugarskohrvatskom-
saboru izgubili su Turopoljci g. 1848., a jurisdikciju
g. 1874.


Po prvi put izradjena je za »Turopoljski lug« njeka vrst
šumsko gospodarske osnove g. 1875., koju je i kr. zemaljska
vlada g. 1876. potvrdila. Obhodnja ustanovljena je pri tom
sa 80 godina uz razšestarenje čitave površine na razmjerne
sječine. Usljed prastarosti, te sve većeg giuuća hrastova, snižena
je onda dozvolom zemaljske vlade g. 1878., ta obhodnja
od 80 na 4o godina. Godine 1892. pako naloženo bi Turopolju,
da za svoje šume dade israditi novu, stanju sume i potrebam
vremena odgovarajuću šumsko-gospodarstvenu osnovu.
Ova je osnova u istinu u glavnom g. 1895. i izradjena.


Obhodnja utanačena bje SH 120 godina. Uporabno doba
stare šume sa 40 godina. Veličina godišnje sječine prema tome
sa 126´45 rali. Užitni postotak za tekući prihoda 42´8o/,, na
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 469 —


raeiin predhvata sa 57 2»/, koji razmjer i danas još vriedi. Uživanje
predhvata počin Ije tek 1952, a svršava g. 1994.


Godine 1896. oživotvoren je kod pl. obćine Turopoljske
(>nda i posebni šumar.sRi ured, koji je za dalnje dvije godine
svršio i poslove oko nutarnjeg Uredjenja, kao i najvažnije radnje
u »Lugu« kao i po o^^talim šarnama pl. sudčijah.


Pod upravu toga ureda naime ne spada samo »Lug« ved
i sve šume što ih posjeduju još i pojedine sudčije (sela), od
kojih n. pr. sud6ija Mraclin imade preko 2000 rali, sudčija
Kurilovec—Lomnica svaka preko, lOOO rah, sudčija Lukavec
preko 700 rali i t. d. a uz to postoji onda još i t. zv- »Skupna
Draga«, koja je vlastnost pet sudčija i t. d. Pravi rad šumskoga
ureda započeo je ipak tek g. 1898. Ove je godine u obće .
udaren i posve novi pravac svemkolik-oio gospodarstvu turopoljske
obdine. Napose pada u to doba i dozvola još i sada
trajude veleprodaje, kojim je čitava sječivna površina, odpadajuea
glasom gospodarske osnove na razdoblje od g. 1895. do
19-4. bačena na jedanput na trg, a tim je obdina postigla najedanput
kupovninu od 2,400.000 K. Ovo je ved i samom
prastarosti šume opravdano, a uz to je uzsliedilo naročito i
zato, da se pl. obćina Turopolje tim uzmogne i materijalno
što prije i opet podignuti, a radilo se je pri tom i o provedenju
mnogih po obdinu vrlo važnih kulturnih radnja, a napose
0 odvodnji, izgradnji šumskih puteva i mostova, regulaciji
potoka, krčenju i pretvorbi stare zapuštene branjevine
»Kozjak« u površini od 600 rali u livade i t. d. Osim ovih
kulturnih radnja u samom »Lugu« znamenite su i radnje oko
odvodnje velikih čistina »Krči i Vratovo«, koje su na taj način
pretvorene u livade. Osim toga podigla je obdina, na račun
novaca unišlih od gori spomenute veleprodaje, još i četiri nove
kude, uredila je svoja sajmišta u Velikoj Gorici i Dubrancu,
uredila gruntovnice i temeljne knjige — dozvolila znatne pripomoći
za podizanje škola, nabavu plemenite stoke za razplod
za ovlaštenike i t. d. a konačno uspostavljena je i t. zv. nepotrošivašumska
glavnica, koja je do sada narasla na 1,147.758 K.
a porasti de po svoj prilici još i za dalnjih bar 600.000 K.
ŠUMARSKI LIST 12/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 470 —


Ukupno je pako obdina izdala od tako unišlih novaca od


g. 1898.—1905. za šumske kulture 43.600 K., za odvodnju
luga 23.668 K., za mostove 19,256 K., za uredjenje puta po
glavnoj liniji sredinom »Luga« 34.538 K., za krčenje »Kozjaka
« 35.702 K., za odvodnju livada Krči i Vratovo 22.926 K,
za gradjevine 47.623 K., za uredjenje sajmišta 20.936 K., za
uredjenje posjedovnika i temeljne knjige 4701 K., za regulaciju
potoka Obdina, Buna i Vranid 30.334 K., za nabavu razplodne
stoke 8760 K., za razne ine investicije (cestogradnje,
nasipe na Savi, kanalizaciju Vel. Gorice i t. d.) 14,724 K., a
osim toga razdjeljeno je i medju ovlaštenike 333.000 K., dok
sama osobna beriva iznašaju sada oko 31.380 K., na godinu, a
a porez 11.862 K.
Ma sve da su izletnici sbog silne kiše, morali naumljeno
pregledanje luga, ponješto skratiti, imali su usprkos toga
ipak prilike vidjeti ne samo dielove još preostale prastare, a
sada veleprodaji namenjene šume, kao što i koristni uticaj
odvodnje na pomladak i mladje sastojine, zatim velike površine
branjevina, sa proredama i čišćenjem, kao i dio krčenju
namenjene zapuštene stare branjevine u Kozjaku, pa su si po
svem mogli onda, uz živo tumačenje voditelja ekskurzije g.
nadšumara Mihaljeviča, stvoriti i dosta jasnu sliku, o skroz
racionalnom i svrsi shodnom radu i nastojanju današnje šumske


uprave, kao i odnošajima, te bogatstvu ove staroslavne naše
plemenite občine.
*


Na povratku kroz Veliku Goricu, dočekao je izletnike
tamo i župan plemenite občine, presvietli g. Dr. Ljudevit pl.
Josipovid, počastiv ih podjedno u ime plemenite obdine, u velikoj
dvorani tamošnje čitaonice, gospodskim objedom, gdje
su članovi družtva u prijateljskom razgovoru ostali, do polazka
vlaka u Zagreb, kamo se zadovoljni, sa vidjenim, ma
bas sbog nevremena i ponješto umorni, oko 7 sati na večer
sretno vratiše.