DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 82     <-- 82 -->        PDF

- 368


ničku obitelj, pak bi doista bilo vrieme, da se uz ona ina mnoga još
sveudilj u našem šumarstvu t. zv. viseća životna pitanja — takodjer i
pitanju namaknuća, bilo stanova u naravi, bilo bar primjerene stanarine,
kr. kot. šumarima — već jednom rieši na način pravedan i dostojan.
Jer uz takove stanove - gdje ostaju ugled i dcstojanstvo —
koje bi ipak svaki javni službenik zemlje dakle i kr. kot. šumar —
morao imati i njegovati.


Doktori kulture tla. Na 18. srpnja objelodanio je bečki službeni
list, naredbu ministara nastave i poljodjelstva u pogledu rigoroza na
visokoj školi za kulturu tla u Beču Mi ćemo se prigodno još i pobližje
zabaviti s tom i po naše šumarstvo vrlo važnom naredbom, s kojom je
šumarima sada i u Austriji — omogućeno postignuće doktorskog naslova
i časti. Sam pobližji sadržaj naredbe donjeti ćemo takodjer u kojemu
sliedećemu broju lista.


Za preprečiti porast šumarskog proletariata, odredila je kr.
bavarska vlada, da se školske godine 1906—07, smije na kr. visokoj
šumarskoj školi u Aschaffenburgu, pak do daljne odredbe, primiti samo
If) slušača kandidata za kr. bavarsku šumarsku državnu službu. Taj
broj bo odgovara današnjoj poprečnoj godišnjoj potrebi takovoga osoblja
u Bavarskoj.


Nova naredba o polaganju teortičkih državnih šumarskih
izplta na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču, što ju je izdalo


c. i kr. ministarstvo za bogoštovje i nastavu sporazumom sa c. kr. ministarstvom
poljoprivrede, oglašena je u službenim novinama „Wiener
Zeitung" od 20 lipnja o. g. Naredba ta izdana je s obzirom na koncem
prošle godine uzsliedivše proširenje naukovanja na toj visokoj školi od
tri na četiri godine.
Taracanje ceste drvom, po primjeru kako je to učinjeno u
Parizu, a o čemu srao jur i na strani o. 1. t. g. obzirnije razpravljali,
kani se sada, kako to u časopisu „Blatter aus dem Walde", čitamo, i
u Beču provesti, i to uporabom bukovog drva — impregniranoga
lučbeno po Lorcnzovom postupku. Ovaj bi tarac došao po četvornom
metru na kojih 16 K, dok sadanji granitni tarac grad Beč stoji oko
´žb K po četvornom metru.


Novim rektorom visoke škole za kulturu tla u Beču, za
godište 1906/7. izabran je profesor botanike dr Karlo Wilhelm, poznati
suradnik glasovitog Hempelovog djela „Die Baume und Straucher des
Waldes"-


Nižja šumska obuka a Bavarskoj. Do sada podržavala je kraljevina
Bavarska pet lugarnica ili ti nižjih šumarskih škola, uz godišnji
trošak od 38000 maraka. Kako je medjutim za poslednjih godina, broj
pitomaca, za svaku tih škola spao na 29 —25. namjerava vlada sada četiri
tih škola dokinuti, te za buduće satno jednu takovu školu za čitavu
zemlju uzdržavati.
^..^^^^^^_.^^^__^^^^^_.__ ^´´´´


Ureejuje profesor F Ž. Kesterčaaeka Tiskara C. AIbrecht ^Maravić i Dečak).