DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 367 —


Različite viesti.


šumarski dogOTor. „Šumarski pristavi i vježbenici gradiške
imovne obćine" pozivlju gg. svršene šumarske akademičare, šumarske
vježbenike kod imovnih obćina i političke uprave, šumarske pristave i
kr. kotarske šumare II. razreda, da izvole doći u što većem broju u
Zagreb na dogovor, na kojem će se ražpravljati o šumarskim prilikama,
što se u prvom redu tiče spomenute gospode, primjerice o namještenju
domaćih sinova u državnu službu u Hrvatskoj i Slavoniji, te u Bosni
i Hercegovini, o namještenju domaćih sinova kod naših privatnika, o
ukinuću XI. dnevnog razreda itd., te o zajedničkom stanovištu kod predstojeće
glavne skupštine šumarskoga družtva.


Sastanak u svratištu k „Lovačkom rogu" dne 1. rujna 1906. u
8 sati na večer.


Mjesečni izvještaji o djelovanju županijskih upravnili odbora
i šumarstvo. Službene novine donašaju redovito svakmjesečne izvještaje


o djelovanju upravnih odbora u pojedinim županijama. Po obću javnost
vrlo zanimivi i poučni ti izvještaji sadržavaju obično uz obsežno izvješće
na polju financijalne uprave, takodjer i ona o djelovanju na polju
gospodarskom, liečničkom, veterinarskom, inžinirskom kao i u poslu
zadruga itd. samo jedino glede izvješća o djelovanju županijskih šumskih
izvjestitelja na polju šumarstva — čitamo obično — neznamo zašto —
baš stereotipnu a skroz mršavu i nedovoljnu opazku „Odobreno je uz
to i riešeno je i više predmeta zasjecajUĆih u struku šumarsku!".
Iztičući ovime tu manjkavost, nadamo se, da će bar u buduće ti
izvještaji takodjer i djelovanje županije na polju šumarstva u obćem
interesu stvari malo obzirnije i izcrpljivije donašati.


Stanbeno pitanje kr. kot. šumara političke uprave, opisao je
živim bojama jedan te gospoda u jednom naših javnih glasila, i to
kao vrlo jadno i žalostno. Doista kome su poznati odnošaji kakovi


n. p. u tom pogledu vladaju u Kutjevu, Draganiću, Kostanjevcu, Vrelu,
Gračacu, pa i istoj Slatini, Vrbovcu, Gornjoj Rieci, Pisarovini, Čabru
i t. d. taj mora priznati, da ti odnošaji nisu dostojni kr. kot.
šumara — sa akademskom naobrazbom i zahtjevima. Nu ne samo,
da je u većini sjedišta tih kr. kot. šumara, najveća ne volja u pogledu
ma i samo pristojnog, nekmo li dostojnog i svrsi shodnog — a
napose i zdravog stana, več i sama stanarina — kako je u obće za
sve naše autonomne činovnike — manje više samo ironija — no i doista
odšteta za najamninu pripadajućih im po zakonu i činu stanova,
to pogotovo stanarina, kakovu naši kr. kot. šumari (po 309 360 i 420
kruna godišnje) uživaju, ne dosiže ni za samca čovjeka a nekmo Hčinov


ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 82     <-- 82 -->        PDF

- 368


ničku obitelj, pak bi doista bilo vrieme, da se uz ona ina mnoga još
sveudilj u našem šumarstvu t. zv. viseća životna pitanja — takodjer i
pitanju namaknuća, bilo stanova u naravi, bilo bar primjerene stanarine,
kr. kot. šumarima — već jednom rieši na način pravedan i dostojan.
Jer uz takove stanove - gdje ostaju ugled i dcstojanstvo —
koje bi ipak svaki javni službenik zemlje dakle i kr. kot. šumar —
morao imati i njegovati.


Doktori kulture tla. Na 18. srpnja objelodanio je bečki službeni
list, naredbu ministara nastave i poljodjelstva u pogledu rigoroza na
visokoj školi za kulturu tla u Beču Mi ćemo se prigodno još i pobližje
zabaviti s tom i po naše šumarstvo vrlo važnom naredbom, s kojom je
šumarima sada i u Austriji — omogućeno postignuće doktorskog naslova
i časti. Sam pobližji sadržaj naredbe donjeti ćemo takodjer u kojemu
sliedećemu broju lista.


Za preprečiti porast šumarskog proletariata, odredila je kr.
bavarska vlada, da se školske godine 1906—07, smije na kr. visokoj
šumarskoj školi u Aschaffenburgu, pak do daljne odredbe, primiti samo
If) slušača kandidata za kr. bavarsku šumarsku državnu službu. Taj
broj bo odgovara današnjoj poprečnoj godišnjoj potrebi takovoga osoblja
u Bavarskoj.


Nova naredba o polaganju teortičkih državnih šumarskih
izplta na c. kr. visokoj školi za kulturu tla u Beču, što ju je izdalo


c. i kr. ministarstvo za bogoštovje i nastavu sporazumom sa c. kr. ministarstvom
poljoprivrede, oglašena je u službenim novinama „Wiener
Zeitung" od 20 lipnja o. g. Naredba ta izdana je s obzirom na koncem
prošle godine uzsliedivše proširenje naukovanja na toj visokoj školi od
tri na četiri godine.
Taracanje ceste drvom, po primjeru kako je to učinjeno u
Parizu, a o čemu srao jur i na strani o. 1. t. g. obzirnije razpravljali,
kani se sada, kako to u časopisu „Blatter aus dem Walde", čitamo, i
u Beču provesti, i to uporabom bukovog drva — impregniranoga
lučbeno po Lorcnzovom postupku. Ovaj bi tarac došao po četvornom
metru na kojih 16 K, dok sadanji granitni tarac grad Beč stoji oko
´žb K po četvornom metru.


Novim rektorom visoke škole za kulturu tla u Beču, za
godište 1906/7. izabran je profesor botanike dr Karlo Wilhelm, poznati
suradnik glasovitog Hempelovog djela „Die Baume und Straucher des
Waldes"-


Nižja šumska obuka a Bavarskoj. Do sada podržavala je kraljevina
Bavarska pet lugarnica ili ti nižjih šumarskih škola, uz godišnji
trošak od 38000 maraka. Kako je medjutim za poslednjih godina, broj
pitomaca, za svaku tih škola spao na 29 —25. namjerava vlada sada četiri
tih škola dokinuti, te za buduće satno jednu takovu školu za čitavu
zemlju uzdržavati.
^..^^^^^^_.^^^__^^^^^_.__ ^´´´´


Ureejuje profesor F Ž. Kesterčaaeka Tiskara C. AIbrecht ^Maravić i Dečak).