DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 349 —


Družtvene viesti.


POZIT i projrraiu za XXX redovitu glavnu skupštinu „Hrv.slav.
šumarskoga družtva" koja će se obđržavati dne 17. i 18. rujna
1906. u Zagrebu.


a) Dne 16 rujna t. g. dolazak skupštinarau Zagreb, na večer prijateljski
sastanak u vrtu „Kola".
b) Dne 17. rujna t. g. izlet u šumu Turopoljski lug pl. obćine
Turopoljske.


c) Dne 18. rujna t. g. u 8 sati p. p. obdržavanje glavne skupštine
u prostorijama „Šumarskog doma" (od 7—8 sati p. p. uplata članarine).


Dnevni red glavne skupštine:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine i pozvanika družtva.
2. Izviješće tajnika o djelovanju upr. odbora u g. 1906.
3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenih računa za god.
1905., te izbor novoga odbora.
4. Pretres proračuna za g. 1907. i zaključnog računa za g. 1905.
5. Izbor predsjednika, I. ili. podpredsjednika, tajnika, blagajnika i
15 odbornika družtva.
6. Ustanovljenje mjesta za obdržavanje XXXI. glavne skupštine.
7. Predloži gg. skupštinara, koji se u smislu §. 21. slovo f)
družtvenih pravila i §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu imaju bar dva
dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno i obrazloženo prijaviti.
U Zagrebu 5. kolovoza 1906.


Fredsjeđničtvo hrv. slav. šum. društva.


Zapisnik sjednice upravnoga odbora, hrv. slav. šumar, družtva,
obđržavane 3. travnj a 1900 u druž prostorija šumarskoga doma pod
predsedanjem druž. predsjednika presv. g. Marka grofa Bombellesa te.
u prisutnosti dr. odbornika p. n. gg. R. Fischbacha, E. Slapničara, D.
Mocnaja, A. Kerna, G. p´. Zajca, M. dc Bone, I. Partaša G. Kuzme, V.
Dojk-ovića, S. Ferkića, F. Ž. Kesterčaneka, i M. Puka te družtvenog tajnika
A. Borošića.


Ispričani: I. dr. podpređ. I. Havas i odbornik V. Benak,


Otvarajući sjednicu priobćuje đružtveni predsjednik, da su od poslednje
odb. sjednice preminuli članovi dražtva ; Vjekoslav Gući
i Josi p pl. Ane, te moli odbor, da im ustavši sa stolica iskaže zadnju
poštu — kliknuv im „Slava".