DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 62     <-- 62 -->        PDF

- 348 —
listu sa crvenim brojkama zaoljružeiio nadesetiau hvata, pokraj
crta koje pokazuju smjer nanaganja, te koje su takodjer crveno
izvučene. Osim toga se pokraj svake točke zabilježi plavom
bojom njeziva nadmorska visina, kao što i medjusobni vidik.


Iz ovih listova može se onda za svaku obćinu sastaviti
izkaz točaka triangularnih, ako se uzmu one milje u koje dotična
obćina pada. Takav izkaz služi za sve dalnje operacije
kod izmjere, o čem ćemo još kašnje govoriti.


Glede triangularnih točaka sastavljaju se položajni opisi
po obćinama. Ovi opisi sadržavaju sljedeće podatke.


Ime ili broj točke i njihovu vrst (piramida, toranj, stablo
itd.), položaj točke u sekciji, koordinate protegnute na koordinatne
glavne osi, visinu nad morem, godinu trianguliranja i
stabiliziranja točke, te ime onoga koji je trianguliranje i stabiliziranje
obavio. Prigodom izmjere nadopuni se taj opis time,
da se naznači rudina, težatbana vi´st, ime posjednika mjesta,
gdje se točka nalazi, a naznače se i drugi podatci, koji omogućuju,
da se točka čim prije nadje.


Trigonometrički opredjeljene triangularne točke može i
privatnik kod kr. ug. triangularnog ureda u Pešti (II. Toutc^a
34 II. kat) uz po ministarstvu ustanovljenu uplatu dobiti.
Tako n. pr. za sada ciena je jednoj - do dvadeset trigou.
triangularnih točaka sa nacrtom i položajnim opisom i^tih —
8 kruna po točci, koja ciena od 21—50 točaka na 4 kruna,
a od 51 i dalje na 2 krune pada.


U prijašnje doba štabilizovane su t. j . trajno označene
samo točke višjega reda (I—III) i to sa kamenom. Gralički
sa stolom opredjeljene točke IV. reda i to samo glavnije stabilizirale
su se do 1867, nu počam od te godine stabiliziraju
se sve točke, i to točke mreže I.—III. reda po triangulurnim
činovnicima uviek sa kamenom, točke IV. reda pako po činovnicima
katastralne izmjere sa kamenom ili drvom. Odsada
propisuje naputak stabiliziranje uviek beziznimno kamenom.


Time smo u kratko opisali zemaljsku triangulaciju p o I a g
obćenitog naputka, pa prelazimo sada još i na samu katastralnu
izmjeru, zvanu u naputku ,,potanka izmjera."


(Nastavak sliedi)