DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 347 —


osima (duljiua jedne milje je 4000"). Svaku se milju nadalje
pomišljamo razdjeljeuu na 20 paralelograma, koji imadu stranice
od sjevera prama jugu 800 Iivati i od zapada prama
iztoku 1000 hvati dugačke. Ovi se paralelogrami zovu sekcije.
To je veličina u pomanjenom mjerilu katastralae mape, t. j .
katastralna mapa predstavlja jedan takav paralelogram u naravi,
koji imade 500 katastralnih jutara površine. 1 jutro imade IGOOD".


Za milje u smjeru od sjevera prama jugu kažemo, da su
u koloni i označujemo ih sa rimskim brojem, a u smjeru od
zapada na istok i obratno kažemo da su u sloju (zoni) i označujemo
ili sa arabskim brojevima (SI. II. i III.)


Kolone u Ivaničkom sustavu numeriraju se od meridiana
koji prolazi tornjem samostanske crkve, i to počev sa „I" prema
iztoku i počev sa ,,I" prema zapadu, te prema tomu imademo
zapadne i iztočne kolone.


Numeriranje slojeva (zona) počima na sjeveru sa ,,1 " pa
se nastavlja prema jugu, pa nam sam broj bez ikakve druge
oznake označuje sloj.


Sekcije kao podrazredi milja označuju se slovima i to,
u kolonama od iztoka prama zapadu sa slovima abcd, a u
slojevima od sjevera prama jugu sa slovima efghi.


Prije završetka o triangulaciji napomenuti nam je, da
trigonometričku triangulaciju svih četiri razreda točaka za Ugarsku,
Hrvatsku i Slavoniju obavlja triangularni ured u Budimpešti.
U svrhu potanke izmjere izdavaju se koordinate triangularnih
točaka na t. zv. triangularnim temeljnim listovima.
Takav list sadržaje jednu milju razdjeljeuu u 20 sekcija i označenu
sa brojem kolone i sloja´ (zone ili pojasa).


Triangularne točke urišu se sa oznakom broja i njezine
oznake u naravi (stojeda mašala, toranj, motka na drvu itd.)
u odgovarajuće sekcije. Spomenuli smo prije, da se u svakoj
sekciji najmanje tri točke opredjeljuju. Da ove toČke u sekciji
nanjeti možemo, potrebne su nam njihove koordinate na sekcionalnim
linijama. Te koordinate upisuju se u napomenutom


´ Kataatralna instrukcija, koja je već na hrv. jezik prevedena, usvojila je za
zonu hrv. naslov ,sloj" —