DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 290 —


napredka — u mnogom pogledu, danas žalibože ved davna \
nadkriljeni, po mnogim naprednijim susjednim zemljama.


Treba s toga, da i mi ved jednom, ne samo mirni, sviestni
i vedra ćela, ved i puni uvjerenja o opravdanosti naših zahtjeva
i prava, složno i od važno dademo izražaja i tom našem
opravdanom nezadovoljstvu sbog zapostavlanja toli naših samih,
koli i obdih interesa šumarstva u našoj domovini.


Valja da se vratimo na ono stanovište, što no je vodilo
i same utemeljitelje ovoga našega družtva — a to jeste,
da nam družtvo bude ne samo stalni i odrešiti branič i zagovornik,
te budni promicatelj obdeg napredka, toli na polju hrvatskog
šumskog gospodarstva koli i šumarske nauke — ved
ujedno i uvaženi suradnik na polju naše javne šumarske uprave.


Ovo valja da bude cilj i pravac bududega našega nastojanja
i rada, u tom cilju valja, da se — i u oči predstojede
družtvene skupštine — ujedinimo. Dao Bog! — a —


Novi mjerački stroj, koji se automatički
postavlja u horizontalni položaj.*


Napisao Aleksander pl. Kayser, kr. državni nadšumar i šumarski
inžinir.


Očito obiležje, današnjeg vieka — vieka tehničkih izuma
jest sustavno uvaženje onoga aksimnog načela narodnoga gospodarstva,
koje nas u interesu uspješne proizvodnje upuduje,
da uz što manje potrošnju proizvodne snage u što krade vrieme
i što povoljnije uspjehe postignemo.


Po ovom načelu, a pogledom na zahtjeve istoga, osobito
pako i obzirom na štednju kapitala, radne sile i vremena, konstruirao
sam stroj, koji du niže i potanje opisati.


Skromni radnik, na polju šumsko mjerničke struke, imao
sam tečajem više godišnje prakse obilno zgode upoznati i sve
one obde poznate potežkode i neprilike, koje nas čekaju kod


* U zemljama Ugarske krune pod broj 32.557 patentiran.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

_ 291 —


uporabe Šumsko-geodetickih strojeva, a napose i po klisurastom
gorskom, kamenjem posutom a gusto zarastenom, daklem u
obde u te svrhe nepovoljnim terrainu.


Prema tomu sam i kod konstrukcije tog mojeg novog mjeralačkog
stroja, posvetio osobitu pažnju, u prvom redu baš
tome, da pored upotrebljivanja suštine temeljne konstrukcije
onih instrumenata, koji se i sada u šumarstvu rabe, pomodu
uporabljivanja načela Cardanijevih koluta i inih nekih znatnijih
konstruktivnih novota, udesim takav mjeralački stroj . . .
koji de uz sva dobra svojstva raznovrstnih specija´nih sprava
biti podjedno i lahki jednostavni inatrumenat, kojim de se modi
lasno i mnogostrane u praktičnom mjerenju nastale potežkode
i neprilike odstraniti, a koji de i svojim ostalim prednostima
po mogudnosti ipak odgovarati i gori spomenutim zahtjevima
nacionalno gospodarstvenoga načela.


* *


Mjeralački strojevi što se kod raznovrstnih. a osobito kod
običnijih geodetičkili šumskih radnja upotrebljavaju, po najviše
su veliki, težki a ujedno i skupi.


Konstrukcija im je dosta komplicirana, a i način rukovodjenja
zajamčuje nam tek onakovu točnost, koja je i doista
obzirom na svrhu, koja se imade postidi — samo u posve
riedkim slučajevima i conditio, sine qua non.


Uz to je ova okolnost faktično malovažna i nuzgredna,
pošto se i ovdje u prvom redu pojavlja ona velika neprilika,
da je postavljanje tih strojeva u obde, a osobito pako


— (i što je glavno) postavljanje njih u horizontalni položaj,
ako je terrain bregovit, prekrit stjenama, pun klisura i litica
t. j . u obde nepovoljan, skopčano sa velikim potežkodama, trudom
i dangubom, neposredno daklem i znamenitim troškom.
Dapače još i onda, kad se podpunom poznavanju instrumenta
pridruži i praktična vještina rukovodjenja, stečena tek
više godišnjim iskustvom, može se ipak još uvjek na nepovoljnom
prostoru desiti slučaj, ako je razgled zapriečen, da se
stroj u obde na zahtjevanoj točki, (dapače na duljoj pru/.i)


*
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 292 —


barem onako ne da postaviti, da bi se tim zahtjevano i potrebno
viziranje moglo i doista svrsi shodno provesti.


Svima tima spomenutim, kao i usljed samoga postavljenja
nastalim potežkoćama, valja onda još pribrojiti i one, koje nastaju
prigodom odpremanja, a isto tako i one, koje bilo neposredno,
bilo pako posredno nastaju, bud s kakovog uzroka
uslied raznih nuzgrednih okolnosti koje du ipak ovom sgodom
tim više mimoići, što su svakom strukovnjaku i onako poznate,
a osobito onome, koji se je već bavio geodetičkim mjerenjem
na nepovoljnom prostoru n. pr. kada je projektirao ili
gradio prometila na visoka mjtsta.


S obzirom na odstranjenje svih tih neprilika i potežkoća
konstruirao sam i dao sam patentirati novi mjeralački stroj, koji
u koliko ih sve i posvema ne odstranjuje, a ono ih bar svakako
svadja na najmanju mjeru.


Napose pako jesu prednosti toga moga instrumenta sliedeće:


1. S jedne strane istodobna mnogostrana uporabljivost, s
druge strane precizna točnost, odgovarajuća onoj svrsi, koja
se imade na svaki način postići
2. Bezdangubno, jednostavno, veoma brzo i lahko rukovodjenje
stroja, koje i svaki novak u poslu može za kratko
vrieme naučiti i bez osobitih potežkoća.
3. Udobnost uporabe, uz maleni fizični trud, bez svakoga
umanjenja točnosti, koju postići želimo.
4. S jedne strane jednostavna konstrukcija i izvanredna
lahkoća pojedinih dijelova stroja, a s druge strane i toli čvrsti,
koli i trajni konstruktivni spoj, koji ga proti svakom uplivu,
nastao on uslied odpremanja, nevremena ili bud s kojih inih
sličnih nepovoljnih okolnosti — osjegurava.
5. Stroj je razmjerno maloga objama, težina mu je neznatna,
pak se stoga mcže i lahko i jeftino odpremiti.
6. Konačno pored svega toga mu je ipak i proizvodna
kupovna
ciena razmjerno dosta malena.
A sada ću pokušati, da to sve i potanje dokažem.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 293 —


Na privitim slikama predočena je izradba toga moga in


strumenta, i to u vertikalnom prosjeku kao što i n projekciji.


Instrument je smješten na podlogu (1), koja se oko osi


{2) okreće, a može se vijkom (3) fiksovati. Da se pokretna


os poštedi, može ovaj fiksirajući vijak na nju samo posredno


djelovati, a u to je ime u pokretnoj osi jedan udubljeni kolut,


(4) koji 86 i opet pomoću posebnoga vijka (5) istodobno sa
podlogom okreće, te koji se uzto može i po volji izmjeniti. Na
istoj podlozi (1) smještene su onda okomito još dvije ručice (6),
koje su u vertikolnom djelu dvograne, da ne zapriečuju očitavanje,
na krugu visine Na gornjim, odnosno na vrhu ovih ručica
smješteni su u žabicama diagonalni čepovi (8) jednoga
ravnoga koluta. Vertikalno naprama diagonali preko čepova
(8) su takodjer smještene žabice na prije spomenutom kolutu
(7), u kojem su opet na diagonali jednog drugog koluta (9),
koji se nalazi u kolutu (7), čepovi utvrdjeni. Koluti (7) i (9)
sačinjavaju takozvano Cardanievo vješalo. Na kolutu (9) preko
čepova (8) smještene su ručice (11), koje su isto tako. kao i
ručice (6), dvograne. Čitav stroj dakle leži faktično na ovim
ručicama
(11), a na doljnjoj strani istih utvrdjena je i os (13)
dalekozora (12) i to tako, da se može okretati.
Na razdielima su, sa četiri vijka dalekozorove osi pričvršćeni
sa obadvije strane krugovi visine i to tako, da se
okreću ujedno sa teleskopom. Nouiji (15) su pričvršćeni na
nožice (16), te su čvrsto spojeni sa ručicama (Ili. Tok (17),
u kojem je busola, i koji se može i kao kutomjer (^transporteur)
upotriebiti, pričvršćen je pomoću svojih nadometaka (18) na
dvokrake nožice, koje su u doljnjem dielu nožica (16) sa nonijem
i sa ručicama (11) čvrsto skopčane. Iz gore navedenog sliedi
nadalje, da tok busole i nonij sačinjavaju jednu Čvrstu konstrukciju,
koja je poput Cardanievog vješala na ručicama (6)
namještena, i to tako, da se ova konstrukcija uslied gravitacije
uviek antonomatički postavlja u zahtjevani položaj.


U ovom se položaju može stroj pomoću čepova (8) i (10),
koji su na doljnjem dielu poluvaljka izdubljeni, posebnim vijcima
(21) pričvrstiti.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

294


Aut omatieko, horizontalno postavljajući se instrumenat. (Prosjek).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 295 —


Automatieko, horizontalno postavljajući se instrumenat. (Projekcija).
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 296 —


Više nožica (19) namješten je pomoću đvokrakog prislona


(23) mikrometarski vijak (šaraf) (22), koji se doduše ne može
pomicati, ali se okreće. Medju dvokrakim prislonora giblje se
slobodno krug visine (14), a istodobno valja i dalekozor postaviti,
ako li pako ovaj dvokraki prislon pomoću šarafa (24)
stegnemo, to će se krug visine postaviti u fikaovaiii položaj.
Samo precizno postavljanje pako postići ćemo rnikrometarskim
vijkom, ako se ovaj vijak okreće, to će se takodjer i spomenuti
prislon prema krugu visine, a dalekozor prema fiksovanim
nožicama (19) okrenuti. Na teloskopu, koji ujedno služi i za
mjerenje duljine, smještena je jedna polukružna libela (27), koja
se može pomoću dalekozornih zubaca, na sedlu nalazećeg se
zubnjaka u ravnom pravcu teleskopa odmicati, a bude li od
potrebe, to smo u stanju preinačiti i težište na ručicama visećeg
sistema.
Ovaj zadnji namještaj, koji je patentiran, nije na priložećem
nacrtu predočen, i to s jedne strane s razloga, jer je skup,
3 druge strane i zato, što se samo veoma riedko pruža prilika,
da bi se isti osobitom prednošću upotriebiti mogao.


Okrugla libela pod teleskopom (26) (odnosno, ako bi ovaj
dio instrumenta poput limbusa bio izradjen, dvije cjevue libele),
te ona četiri vijka (25) pod istim služe prema potrebi za vertikalno
postavljenje okretne osi (alhjdade). Naročito moći ćemo
upotriebiti ovu libelu onda, kada nam je stroj, odnosno stalak
po prilici u horizontalni položaj postavljati; no dašto ovo će
samo u onom slučaju biti nuždno, ako bi stalak stroja prigodom
niže opisanog namještenja morali tako naklonjeno postaviti, da
bi stroj nasuprot prostora elongacije nekako ipak tangirao
vanjski dio ručica (6).


Veoma je važni sastavni dio instrumenta i sam stalak
(stativ).


Obzirom na uredjaj i konstrukciju može se ova sprava
namjestiti bud na stalak sa tri noge, takozvani stalak na čep
ili pako na stalak sa jednom nogom, dakle na štap.


Naravno, da i stalak na tri noge može imati oblik štapa,
a pošto se isti dade i složiti i pošto su nožični vijci u nožice
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 297 —


iiorlavčaiii, to je on u obde štapu slično koustruirau, t. j . on je
nalik debljem turističkom štapu.


Nožice se mogu, ako je nuždno i produljiti, odnosnopokratiti, kako već prema tomu, kakvi je terain, ili kako to
ine okolnosti uporabe zahtjevaju.


Sara način obče uporabe točno rektificiranog stroja jest
sliededi:


Jesmo li normalno postavljen stroj smjestili na čep stalka
(krugovi visine pokazuju sada na 0") te vijak nategnuli, odnosno
0 tok stalka pričvrstili, tada valja desnom rukom spomenuti
tok čvrsto prihvatiti i dignuti, a istodobno lievu ruku pružiti
medju nožice, te dlanom tako dugo dizati, i tim raširiti nožice
stalka, dok se iste na potrebnu daljinu ne razmaknu, a onda
se sprava postavi centralno, više one točke, koju smo nakanili
izmjeriti, a ujedno će mo stegnuti i one vijke, koji služe za
pričvršćivanje stalka


Postavimo li stroj na strmom, nejednakom mjestu, onda
moramo pi´ije Uvega otvoriti onaj vijak na nožici stalka prama
dolini postavljenoj za produljenje nožice, a uslied (oga će se
onda nožica antomatički produljiti dotle, dok nam položaj stroja
ne bude odgovarajući, a onda ćemo vijak opet nategnuti.


Postavimo li spravu vrh točke, koju smo nakanili izmjeriti,
morati ćemo popustiti vijke (21) i sjeveruicu, a na to se
pomični dio instrumenta postavi odmah u horizontalni položaj,
kako se to bude i na libeli dalekozora i na libeli, smještenoj
na toku bnsole, faktično i vidjelo. Cim smo dalekozor upravili
na namjerenu točku, valja prije svega stegnuti malo prije spomenute
fiksurajuće vijke (21) na spravi za automatično horizontalno
postavljenje, a nakon točno izvedenog viziranja moći
ćemo onda pročitati stanje sjevernice a isto tako i stanje krugo


visine u smislu riešitbe mjeritbenog zadatka, nadalje daljinu
kao i diferenciju vodoravnog smjera.
Prije svakoga novijeg viziranja i prije pročitanja mjerit


benog rezultata, treba spravu uvjek u normalni položaj postaviti.
Ako li bi pako, morali mjerači stol s jednoga mjesta udesiti
prama više točaka, odnosno ako bi se pružala prilika, da
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

- 298 —
se iz istoga mjesta više točaka dade izmjeriti, (koja se prilika
ipak, pošto je razgled n. pr. u šumi zapriecen, samo veoma
riedko pruža), to de u takovom slučaju valjati i okretnu os u
vertikalni položaj postaviti i to pomoću prije spomenutih četiri
horizontalnih vijaka (26), uslied čega demo modi izbjedi nuždnosti
da se fiksujudi vijci horizontalne sprave brzo opetovno moraju
popustiti odnosno stegnuti.


Kod riešavanja raznih zadataka nivelovanja i iskolčivanja
može se velikim uzpjehom sprava rabiti i samo na štap postavljena.


A pošto u ovom slučaju ne treba namještati stroj, to nam
je pri tom jedina zadada, da štap u vertikalni položaj postavimo
i to tako, da se libele u smislu riešitbe mjeritbene zadade, slažu.


Nadalje valja paziti i na to, da dalekozorni okulai; bude
u istoj visini s okom mjernika, jer de samo onda mjerenje
biti točno, brzo i lahko.


Iz ovdje na kratko opisane konstrukcije kao i obdeg načina
uporabe i rukovodjenja stroja, bezdvojbeno proizlazi, da de
rezultat tim točniji biti, čim je duljina vizure manja; odnosno
čim kradi bude prostor, koji de nam trebat izmjei´iti, pošto se
mjeritbeni podatci manje daljine najtočnije dadu pročitati, i u
obde u ovakom slučaju svaka eventualna, bud ma s kojeg
razloga nastala pogrieška u mjerenju, samo u najmanjoj mjeri
može na točnost radnje uplivati.


Obzirom dakle na to, da se ovaj stroj bez svakoga truda,
za tren oka može postaviti, i da kod viziranja na malenom
prostoru riedko nastaje onaj slučaj, da bismo sa drvljem, granama,
grmljem itd. zapriečeni razgled morali prokrčivati, što je
inače veoma trošan i dauguban posao, jasno je, da je viziranje
s ovom spravom na manjem prostoru u svakom pogledu uviek
povoljnije, nego li na vedem prostoru.


Prije nego li predjem na opis same uporabljivosti ovoga
stroja, valja mi još nješto i o izradbi istoga primjetiti, da se i
sa ovog stanovište uzmogne sravniti sa drugim strojevima konstruiranim
za istu svrhu, ili na temelju sličnih načela.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 299 —


Stroj je načinjen iz žute mjedi, (izuzev one pojedine dielove,
gdje to konstruktivni ili ini kakovi tehnički razlozi zahtjevaju
drugčije), tamno je verniran, a 1´3 kgr. težak, dakle prilično
lahak (4 puta, dapače još i više nego slični strojevi za istu
svrhu, ili jednostavne busolne sprave).


Ova proporcija težine još je povoljnija, ako se uzme u
obzir, da stroj nije veći od jednoga arka papira, to jest 34 cm.
dugačak, 21 cm. širok i 13 cm. debeo; složen je pako u jedan
kožom presvučeni (0´4 kgr: težki) tok, u koji se mogu smjestiti
još i mape, spisi, zapisnik za bilježke kod mjerenja, sestilo, mjerilo,
olovka itd. te se isti poput „Gjulajevog toboljea" može i o
ramenu, odnosno i na pojasu nositi.


Ako li sada još pomislimo i na to, da se i stalak na tri
noge može i u ruci nositi kao turistički štap, pa da nam mjesto
mjerače motke (letve) istodobno za niveliranje i daleko mjerenje
služi vrpca, dugačka tek 4 metra, sa dvjema motkicama za raztezanje,
koje se u kutijicu mogu složiti, to nema dvojbe, da
su poteškoće, trud i neprilike, a isto tako i troškovi oko odpremanja,
i rukovodjenja ovoga moga patentiranoga stroja i
pojedinih njegovih dijelova, (uzmemo li ostale sprave u obzir,
koje su do sada redovito rabile u tu svrhu, a koje su i kud
teže i veće) reducirani na minumum.


Iz toga je jasno i to, da bi se u slučaju potrebe, bez poteškoće
tim strojem mogli mimogredce vršiti i raznovrstni geodetički
poslovi igrajući, i to samo s jednim radnikom (eventualno
lugarom).


Veliki je uzto broj takovih slučajeva, kod kojih se obava
mjerenja na godine zavlači, dok uslied toga često puta ne
nastanu i velike štete po interesenta, koje se valjda ni ne dadu
nadoknaditi, a to sve zato, jer je obični naš mjeritbeni postupak
skup. Koliko je mjerenja zbog toga konačno i u obće izostalo ?
a koliko ih moglo se samo površno i netočno provesti, jerbo
nije stalo na raspolaganje niti dosta vremena, niti troška, ili
pošto mjernik nije bio u stanju uz najbolju volju pokazati nuždnom
fizičnom snagom i ustrajnošću skopčanu pripravnost na
žrtve i svladanje samoga sebe.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 300 —


A sada da opišem još i mnogostranu uporabljivost toga
stroja kod raznovrstnih geodetičkih radnja. Već iz gore navedenog
je jasno, da ova sprava može se rabiti ne samo u mjesto
bud koje dosadanje jednostavne sprave za mjerenje, nego obzirom
na perfektnu njezinu konstrukciju kao i savršenost njezinog
montiranja takodjer i mjesto instrumenata za točnije mjerenje.
S njom se dade raditi isto tako lahko i brzo kao s bud kakovim
drugim jednostavnim mjeračkim strojem sa kutomjerom,


n. pr. refleksivnim, dioptričkim, uglomjerničkim i inim strojevima
za orientiranje, a uzto kud i kamo točnije nego s ovima, a
isto tako smo u stanju istim raditi ne samo isto tako točno
kao i bilo s kojom dosadanjom univerzalnom spravom za mjerenje,
nego uz to i u svakom pogledu brže, manjim trudom i
troškom riešiti i najzamršenije zadade izkolčivanja, izrajerivanja
kao i 8 tim skopčana posredna i neposredna mjerenja duljine.
Istom se fcpravom može riešiti posredno ili neposredno i
mjerenje bud koje visine.


U prvom redu pako se može ova sprava velikom koristi
upotrebljivati kod izkolčivanja pruga ili ravnina ustanovljenog
nagiba na strmoj površini, i to tako brzo i tako lahko, kao i
ma kojim drugim boljim njilialičkim instrumentom (Pendeliustrument)
samo još i točnije, a koja bi se točnost mogla postidi
samo jedino još podpunom za mjerenje daljine opravljenom
spravom.


Najveća je prednost ove sprave pako ta, da se s njom istodobno
mogu najbolje svrsi sliodno obavljati ona mjerenja i ustanoviti
oni podatci, koji su nam kod konstruiranja horizontalnih
isohjpsa potrebni.


Znamo pako da ni na najnovijim šumarskim mapama gotovo
bez iznimke, nisu označene isohypse, premda je to naloženo.


A pošto je sabiranje tih podataka pomoću današnjih sprava
veoma dangubno, težko i skupo, to sve ovo prieči, da se rečenom
zahtjevu udovolji. Od kakove su pako velike važnosti
topografičke mape n. pr. kod snovanja mreže cesta, o tom ne
treba ovdje sigurno još i obširnije razpravljati.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 301 —


Ovim čemo strojem moći i znatniju razliku visina, dviju
točaka mnogo jednostavnije i brže, dakle i jeftinije, a po kraj
svega toga i točnije ustanoviti, nego li n. pr. aneroidom.


U tom slučaju valja nam stroj samo na stalak postaviti
i pošto če visina stalka ostati nepromienljiva, ne treba se ovo
ni kod pojedinoga postavljanja nanovo mjeriti.


Stroj trebamo samo na početnu točku postaviti, a mjeraču
letvu, koja može biti 4—6 metra dugačka, dapače kod strmog
nagiba još i dulja, valjat će nam u pravcu zadnje točke spustiti
i to tako daleko, da se vodoravna vrpca ukrstka slaže
gornjim dielom mjerače motke, to jest, da točno u istu upadne.
Iza toga postavit ćemo spravu na dosadašnje mjesto mjerače
motke, a samu motku ćemo opet naprijed odnosno dolje spustiti,
i to sve dotle, dogod se ne dodje u gore spomenuti položaj. Tako
ćemo postupati sve do izmjerenja zadnje točke. Ovim načinom
se za veoma kratko vrijeme mogu ustanoviti znatni diskriminanti
dviju visina, jedne od druge prilično udaljenih točka i
to tako, da obzirom na stabilnost visine instrumenta i mjerače
motke, trebamo samo broj, po gore navedenom načinu provedenih
vizura i zadnji rezultat mjeritbe, u koliko je isti manji
od visine mjerače motke, zabilježiti, da onda razliku visine dobijemo
na temelju formule:


B =. (V — v) n J^ {r, — V) . . . 1 )
u kojoj je formuli »iž« razlika visina. » F« vi-sina mjerače motke,
»V« nepromienljiva visina stalka odnosno instrumenta, »n«
broj vizura a »Fj« zadnji mjeritbeni rezultat na mjeraćoj motki.


Nu ovaj se način i ova formula može jedino onda upotriebiti,
ako se mjerenje do kraja od gore prema dolje t. j . niz
brdo obavlja, a to se i u praksi faktično dade izvesti. Nastane
li ipak slučaj, odnosno nužda, da se mjerenje dielomično preko
kojega brežuljka ili preko kakove druge grbe, dakle uz brdo
mora izvesti, onda nam valja samo vizirati obratno nego li što
smo to malo prije opisali, to jest tako, da se sad vodoravna
vrpca ukrstka vazda slaže s doljnjim dielom mjerače motke
sve dotle, dogod se pravac mjerenja diže uz brieg.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 302 -
Prema tomu de on(ia i gornja formula glasiti:


r = v.n + 0´ —Fi) .. . 2.)


Ako se onda rezultat mjerenja uzbrdo odbije od onog nizbrda,
tada dobivamo razlike u visini dviju točaka :
E == (B-f «,+ii,-l . . . Jtn)—{r^-^r^^r,^ . . . rj . . . 3.)


Napokon se ovom spravom može obaviti i bud kakovo
jednostavno mjerenje visine, koje se do sada dendrometrima
raznovrstne konstrukcije obavljalo i to baš tako brzo, kao i
s ovima, i to pomoću za njeke ustanovljene daljine vriednih
tabela, nu samo mnogo točnije nego li sa dendrometrima.


Sto se onda napokon tiče još i nadgledanja i rektificiranja
instrumenta, to se ovo u glavnim crtama slaže s onim drugih
sprava, koje su u istu svrhu identično sastavljene.


Prije rektificiranja valja nam inštrumenat jur opisanim
načinom postaviti. Nakon što smo spravu na stalku u horizontalni,
odnosno vertikalni položaj stavili, treba nam i pokretnu
08 sa vijcima (po broju četiri) pomoću libele točno u vertikalni
položaj smjestiti. Budu li se te sve tri libele na stroju, i
onda ako se isti za 180" okrene, slagale, to će i sprava g´avnim
zahtjevima odgovarati. U ovom položaju treba onda stroj
pomoću flksujućih vijaka za horizontiranje flksovati, a na to
ćemo moći motriti, odnosno ako bude od potrebe stroj i rektificirati,
što — kako već rekoh, — obće poznatim načinom biva.


Nu dogadja se i to — istina veoma riedko — da se libela
na dalekozoru ili na toku busole nakon postavljenja instrumenta,
to jest, kada se sprava slobodno giblje, ne slažu.


U ovakom slučaju, predmjevajuć da niesmo može biti zaboravili
inštrumenat u normalno stanje postaviti — (n. pr.
krug visine nije na 0°) — ili pako kapicu sa objektivne strane
dalekozora skinuti, ili popustiti koji vijak za fiksovanje, konstrukcije
za niveliranje itd., možemo si privremeno i tako pomoći,
ako dotičnu stranu busole obteretimo, nu to samo onda
ako se ovaka pogreška ne bi dala pomoću vijka za rektifieiranje
spomenutih libela odstraniti. A da se pogrieška radikalno sanira
osobito onda, ako se na kojem sastavnom dielu nadje
kakova veća nepravilnost prema normalnom položaju, koja se
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 303 —


lahko ne da rektificirati, najbolje svrsi shodno jest stroj povjeriti
kojemu mehaničaru, jer je takova veda pogreška, redovito samo
uslied kakovog vanjskog silovitog mehaničkog upliva nastati
mogla, nu i ovom se može malom pažnjom izbjedi, pošto je
stroj čvrst a i konstruktivni spoj pojedinih mu dielova jak i trajan.


Ne mogu napokon propustiti, ni to spomenuti, da liepa i
ukusna izradba ove sprave hvali majstora Siissa, tako da je
inštrumenat tim sposoban povećati i sam ugled našeg još u
obće mladog šumarskog tehničkog obrta.


*


Ovim sam — čini mi se — svrsi shodno i dovoljno upoznao


Čitatelja tim mojim novim patentiranim mjeračem strojem.


Na strukovnjacima je sada, da na temelju točnog praktičnog
izkustva i oni izraze svoje mnienje o uporabi i praktičnoj
vriednosti istoga. Za dugo vrieme moje geođetičke prakse
u području Krasa, glasovitog radi svojih topografičkih potežkoća
koju sam praksu promjerivanjem i osnivanjem cesta i inim
mjerničkim poslovima stekao, često mi se pružala prilika, da
spoznam sve one potežkode i neprilike, koje se kod dosada u
obde poznatih mjeradih sprava pojavljuju.


U praksi neposredno stečenim izkustvom došao sam onda
i do empiričkog spoznanja onih zahtjeva, na temelju kojih sam
se mogao latiti i riešenja ovoga poblema, konstrukcijom nazočnoga
stroja.


Moj duševni i fizični rad, a isto tako i materijalni trud,
bit će preko zasluga nagradjen, podje li mi za rukom, da tim
mojim skromnim izumom — pa makar i samo posredno —
sudjelujem kod postignuda one izvanredno važne gospodarstvene
svrhe, kojom bi se dalo postidi umnožavanje lagljih i jeftinijih
prometnih sredstava u šumarstvu, da se tim dosada još žali
bože dovoljno nepristupne šume u vedoj mjeri, odnosno i koristonosnije
uzmognu i´zcrpiti, te da se tim prokrči put i intenzivnijoj
šumskoj ekonomiji, te da i njoj onda i ovdje jednom osvanu
liepši dani budućnosti.