DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1906 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 317 —


sa juga bivšom ličkom pukovnijom, a sa istoka sa Bosnom,
te leži između 32´´30´ i 33´´45´ istočne širine od Ferra a izmedju
44:´´30´ i 45" sjeverne širine. Od gora nalazimo na ovom kompleksu
uz orijaški Velebit, koji se proteže od dalmatinske granice
pa sve do Vratnika (najviša točka »Mali Rajinac 1699 m).
Gačko-ličko sredogorje, Malu Kapelu i Pljesivicu. Skoro sve
vode u tom kraju su ponornice, što je takodjer karakteristika
Krasa. Od svih revira jest jedini Laudonov gaj u Krbavi
ravnica, svi ostali su brdoviti. Klimatički odnošaji prama nadmorskoj
visini, te blizini visokih planina su tako rekud tropske
naravi, što nam i flora ovoga kraja kazuje, tako smo našli na
jednom čistacu iznad Otočca ogromno mnoštvo ružičastog Convolvulus
cantabrica, koji je za pravo mediteranae, ali uspjeva
i ovdje poput još nekih drugih mediteranih tipova.


Ovi predjeli imaju vrude ljeto, ali i krutu zimu a proljeće
i jesen neopazice prelaze u ljeto, dotično u zimu. Izvanredno
nagle promjene iz velike vrućine u zimu i obratno, te
rani i kasni mrazovi uzrokom sa i čestom neuspjehu kultura.


Od vjetrova, koji vladaju, spomenut ćemo buru, tremutan
i jugo-
Veliki kompleksi od više hiljada i hiljada jutara su bez
kapi žive vode, dok su drugi dijelovi (n. pr. Laudonov gaj u
Krbavi) izvrgnuti poplavama, koje nastaju, kada t. zv. pećine
(Zelena i Hrnjakova) vodu izbace.
Od glavnih vrsti drveća nalazimo u šumama otočke imov.
općine: bukvu, jelu, omoriku, bor, hrast a gdjegdje vidimo i
uprskano jasen, grab i javor. Gospodarenje se temelji na redovitoj
prebornoj sječi. Obhodnja je 120 godišnja sa tri turnusa
od 40 godina, koje se opet djele u 4 desetgodišnje periode,
nakon koje se obavlja 10.godišnja revizija gospodarstvene
osnove. Sve su šume opterećene sa servitutom na gorivo i
građevno drvo kao i pašu.
Glavna izvozna točka jest Senj i Sv. Juraj na Jadranskom
moru. Exploatacija je radi prometnih prilika - bolje neprilika
prama veličini i obsegu šuma još uvjek dosta neznatna.