DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 43     <-- 43 -->        PDF

3roj 13347/1906.


Ogl


Temdjem § 2. normativne vladine naredbe od 2. ožujka 1891. br. 30.651 ex
1890., te § 3. naredbe od 23. studena 1898. br. 43.532. obdržavati će se ovogodišnji
izpiti za lugaraku 1 lovopaziteljnu službu i to kod ove kr. županijske oblasti za kotare
Dugoselo, Jaaka, Karlovac, Pisarovina, Samobor, Sisak, Stubica, Sv. Ivan Zelina,
Velika Gorica i Zagreb na dne 21. i 22. kolovoza t. g., docira kod kr. kotarske oblasti
u Glini, odnosno u Petrinji, na iste dane za kotare Dvor, Glina, Kostajnica, Petrinja
i Vrginmost.


Molbe za pripust k izpitu imadu kandidati putem nadležne kr. kotarske oblasti,
odnosno u gradovih putem gradskog poglavarstva, u području kojega stalno borave,
najzad do 30. srpnja t. g. podnieti kr. županijskoj oblasti, a te molbe imadu biti
vlastoručno pisane i obložene ižpravami, koje se prema gore citiranim naredbam traže.


Kr. županijska oblast u Zagrebu


Zagreb 1. svibnja 190l>.


Za kr. podpžupana:


Malvić V. r. kr. županijski tajnik.


Broj 7512—1906.


Ogl


Stavlja se ovime do znanja da će se dne 15. listopada 1906. a po potrebi i
sljedećih dana kod kr. ove županijske oblasti obdržavati izpit za lugarsku odnosno
šumsko-tehničku pomodnu službu, i izpit za lovačko-nađzornu službu, svaki put u
8 sati u jutro.


Kandidati, koji ae žele podvrći rečenim izpitima, imadu svoje vlastoručno pisane
molbe za pripust k izpitn putem kr. kotarske oblasti, odnosno gradskog poglavarstva,
do konca lipnja 1906. ovamo podnieti i dokazati:


1. da su navršili 20 godinu,
2. da su bezprikorna ponašanja,
3. da su svršili dobrim uspjehom barem nauke na pučkoj školi i
4. da su svršili dvogodišnju praksu u lugarskoj ili šumarsko-tehničkoj pomoćnoj,
odnosno lovačko-nađzornoj službi.
Za kandidate, koji su svršili nauke na gradjanskoj školi ili na uižoj gimnaziji
ili realci, odnosno sve propisane naukovne tečaje na kojoj zemaljskoj ratarnici
ili na zavodu, koji je predspomenutim školama jednak, dovoljno je, da se iskažu
jednogodišnjom praksom.


Svaki kandidat imade prije ispita, odnosno i prije ponovljenog ispita položiti
izpitnu pristojbu u iznosu od 10 kruna u ruke izpitnog predsjednika, a nakon povoljnim
uspjehom dovršenog ispita 1 krunu u ime biljegovke za svjeđočbu.


Kr. županijska oblast.
U Varaždinu 15. svibnja 1906.
Kr. podžupan:


Beloševl6 V. r.