DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 242 —


Prof. Dr. Ferdinand Kern „Izvještaj kr. hrv. slav. zemalj. bakteriološkog
zavoda u Križevcima. Naklada zavoda.
Križevac 1905.


Isto djelo, njemačko izdanje „Mittelungen aus dem kgl. kroatisch-
slavonischen baktereologishen Landesinstitute
in Križevci.


Kreši<5 Milan „Izvješće o medjunarodnoj izložbi u grada
Liežu (Liittich) te o dva tamošnja kongresa, uz bilješke
o dojmovima s puta." Dionička tiskara. Zagreb 1906.


Jullus List erlierzogl. Oberforster „Ueber naturgemasse Verjiingung
der „Beskyden Urwalder". Verlag Sigmund Stuks.
Teschen. K r30.


Ednard Đoležal „Hand und Lehrbuch der niederen Geodasie,
begriindet von Friedrich Hartner. 9 Auflage. Verlag Seiđl
und Sohn. Wien. 2 Bđ.


Karl Koliler „Anleitung zur S el b s tanfer tigung von Naturholzmobeln
fiir đas Jagerheim". Varlag Paul
Schettlers Erben. Cothen.


Dr. Heinrieli Meyer „Fremdlandische Wald und Parkbaume
fiir Europa. Berlin. Paul Parey 1906. Mit 258 Abildungen
und 20 Tafeln. Prachtband. Preis 22 Mark (24 K),


Dr. Richard Hess „Die Eigenschaften und das forstliche
Verhalten der wiclitigeren in Deutschlanđ vorkommenđen
Holzarten". Ein Leitfaden fiir Studirende,
Praktiker und Waldbesitzer. III. Auflage. Verlag Paul Parey in
Berlin. Preis 10 Mark.


Različite viesti.


Ovogodišnje naučno putovanje slušača trećega tečaja kr. šumarske
akademije zagrebačke, uzsliediti će od 5. do 12. lipnja t. g. u
gorski kotar — primorje, te šume kr. državnog erara kao i otočke imovine
obćine oko plitvičkih jezera. Uz ino posjetit će ekskurzenti znamenitu
tvornicu i paropilu mani fakture u Vrbovskom, skladište drva i državni
šumski vrt na Bieci, radnje bujičarske u Senjskoj dragi, te centralno
biljevište za pošumljenje primorskog krasa u Sv. Mihovilu kod Senja.
Ekskurziju vodi prof. F. Ž. Kesterčanek u zajednici sa p. n. gg. sveučilištnim
profesorom Dr. A. Heinzom, te šum. nadzornici gg. B. Koso-
vićem i S. Petrovićem.


Hrvatsko-slavonska zemaljska izložba stoke, peradi, pčela,
mliekarskih proizvoda, krmiva, gospodarskih strojeva, vinogra
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 243


darstTa, roćarstra i uresnoga vrtljarstra u Zagrebu, obdržavati će
se mjeseca rujna o. g. Svečano otvorenje uzsliediti će 1. rujna. Izložba
stoke, peradi, pčela i mliekarskih proizvoda otvoriti će se 15. rujna i
trajati će do uključivo 19. rujna.


Izložba voća i groždja otvorit će se 20, rujna i trajati će do 30.
rujna, kojim se danom izložba u obće zaključuje.


Za vrieme izložbe priredit će na razne dane utakmice za domaća
vina i gospodarske strojeve, držati raznolika gospodarska predavanja uz
praktične demostracije, poduzeti naučni izlet na zemaljska dobro u Božjakovini,
na kr. gosp. učilište u Križevcu i njeka privatna vlastelinstva
i gospodarske tvornice — a priredit će se i razne ine zabave i svečanosti.


Izložba ta, glasom programa, imade da predoči gospodarima domovine
naše, današnje stanje gori navedenih toli važnih gospodarskih graua
unutar područja kraljevinah Hrvatske i Slavonije. Ona ima nadalje da
nam pokaže, kako u nas valja rečene gospodarske grane dalje razvijati
Konačno bi joj imala biti svrha i ta, da stranom svijetu, kamo u glavnom
ide izvoz naših gospodarskih proizvoda prikaže, što imademo, te koja
su u nas najbolja vrela za robu koju on traži. Uz to služiti će izložba
i tome, da se domaći naši gospodari upoznadu sa domaćim proizvoditeljima
raznih potrebštinah, koje, radi nepoznavanja domaćih producenata
— prečesto još iz inozemstva dobavljaju.


Izložba će ta, po tom biti isto tako poučna za svakoga — kao
što će bez dvojbe zemlji donieti i materijalnih probitaka, pa kako će se
istodobno u Zagrebu, obdržavati i ovogodišnja naša društvena glavna
skupština — eto najljepše priUke i članovima našega družtva — da se
i stim narodnim poduzećem približje upoznaju. U okviru te izložbe,
priredit će dne 5. rujna takodjer i posebna izložba pasa, i to u prvom redu,
glasom objelodanjenog programa takovih, koji kao ovčarski psi,
kućni psi čuvari i t. d. stoje a njekom užem odnošaju prema gospodarstvu,
a dalje i svake vrsti inih pasa naročito i lovski psi.


Tko bi hti napose kod izložbe lovačkih pasa sudjelovati, neka taj
svoj naum najdulje do 10. lipnja prijavi „predsjedničtvu obćeg hrvatskog
društva za gojenje lova i ribarstva u Zagrebu", dalnje upute
i obavjesti radi.


Družtvo gospodarskih i šnmarskili privatnili činovnika.
»Gospodarski hst" kao i „Gospodar" u svojim zadnjim brojevima
potiču ponovno osnutak družtva privatnih gospodarskih činovnika. Potrebu
takova družtva teško osjećaju svi, koji imadu u nas dvojbenu
sreću, da spadaju u stališ vlastelinskih, bilo gospodarskih bilo šumarskih
činovnika. Dočim u drugim zemljama kao i u susjednim austrijskim,
pa i u Ugarskoj, takova družtva već od više godina blago
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 244 —


tvorno djeluju, kod nas potaknuća toga pravca do sele nisu imala nikakav
uspjeh, poglavito s razloga što su u nas ti činovnici gotovo sa
svih strana svijeta. Nu to ipak nebi smjelo smetati, da se takovo družtvo
i u nas već jednom osnuje, jer bi nedvojbeno svakom pojedinom, a i
svima zajedno samo od najveće koristi biti moglo. Makar da bi tomu
družtvu glavna zadaća bila podržati i ojačati stališ naših vlastelinskih
činovnika — ono bi ujedno kadro bilo mnogo uticati i na podignuće
obćega stanja i napredka u zemlji. Sada kada se sprema, da se i kod
nas na zakonskoj osnovi urede odnošaji vlastelinskog gospodarskog činovništva,
bilo bi sigurno i skrajnje vrijeme, da se i potaknuti jur osnutak
toga društva i oživotvori. Jer i ovdje vriedi samo ona — kume
ne uzdaj se u me — van samo u se i svoje kljuse!


Prošlogodišnja glavna skupština magjarskoga zemaljskoga
šumarskoga društva, obdržavana je na dne 17. prosinca 1905. u Buđimpe-
ti. Skupštini je predsjedao barun Desidor Banffy, u prisutnosti
brojnih članova družtva. Kr. ugarsku ministarstvo poljoprivrede bilo je
zastupano po kr. šum. ravnatelju Vilim Tomcsanyiu, ministarstvo nastave
po šumarniku Fridriku Dopsy-u.


Iz izvješća što ga je skupštini podnio družtveni tajnik razabiremo,
da je družtvena uprava povjerenstveno uglavila osnovu jzakona o
pašnjacima , pak takovu predložila vladi. Ovim se zakonom imadu
sveudiJjne opreke što postoje s obzirom na zahtjeve paše seljačkog pučanstva,
prema ustanovama šumskoga zakona, odstraniti.


Glavne su ustanove toga zakona u kratko sliedeće:


Zadaća zakona o pašnjacima imala bi biti u bitnosti trojaka.


1. Osjeguranje prihoda pašnika :
2. Uredjenje uživanja pašnika s obzirom na zahtjeve interesa obćenitosti.
3. Dalnjii razvitak pašničkog gospodarenja.
S obzirom na to, sadržaje osnova obćenite za sve pašnike valjane
ustanove, zatim opet posebne ustanove, koje se odnose samo na stanovite
kategorije posjeda. Nadalje sadržaje osnova ustanove o preprečenju
takovih učina, kojima se unosnost pašnjaka stavlja u pogibelj.


Propis glede sastavaka gospodarskih osnova u konkretnim njekim
slučajevima.


Poboljšanje jur opustjelih dielova pašnika.


Zahtjeve živinarske naravi, eventualno i osjeguranja od požara.


Uništivanje štetnih zareznika i korova.


Ustanove se te odnose na sutavno gospodarenje i nadzor pašnika
stanovitih vrsti, pak osnova prema tome predlaže za svladanje tih zadaća
toli državnu pripomoć, koli i državni nadzor.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 245 S
obzirom na uredjenje i razvoj pašničkog gospodarenja, sadržaje
osnova predloge, o uredjenju zajedničkih pašnika, dokinuće s tim skopčaniii
služnosti, preprečenje prevelike razdiobe pašnika, omogućenje zajedničkog
uživanja jur podieljenih pašnika, državnu podporu, širenje
znanja o pašničkom gospodarenju, popravak komunikacija do pašnika i
njihovo obskrbljivanje vodom.


Napokon predlaže osnova i osnuće posebne zaklade za pašničko go


spodarstvo, uredjenje vodjenja posala, nerazdjelivih zajedničkom uži


vanju podpadajućih pašnika bivših urbarijalaca, te odgovarajuće kaz


nene ustanove.


Osnova predložit će se vladi, kao i interesiranim gospodarskim


družtvima,


S obzirom na naumljeni novi zakon o komasaciji, ide težnja društvene
uprave za tim, da se i kod toga zakona bude uzeo obzir i na
šumarske vještake, da se tim i šumarski interesi uzmognu očuvati.


Osim toga podniela je društvena uprava, ministarstvu takodjer
predstavku, glede obvezatnog uvedenja metričke mjere u šumskoj trgovini.
U predmetu pitanja, osnuća mjesnih šumarskih udruženja, za područje
pojedinih ili više županija, zauzeo je upravni odbor družtva stanovište,
da takova udruženja, u koliko stoje na zdravoj podlozi, te u
koliko njihovo djelovanje odgovara šumarsko-gospodarskim interesima,
mogu računati i na moralnu podporu zemaljskog šumarskog družtva.


Što se tiče uzakupljenja lovištah na državnim dobrima, podniela
je družtvena uprava ministarstvu spomenicu, u kojoj se predlaže izlučenje
primjerenih lovnih površina za šumarsko osoblje.


Ministarstvo stavilo je uvaženje ove molbe u izgled, nakon izminuća
obstojećih lovnih zakupa.


U stvari po gospodarskom družtvu županije Zemplinske potaknutog
pitanja, glede osnuća srednjih šumarskih škola, izjavila se je družtvena
uprava, uz potanko obrazloženje, proti osnuću takovih srednjih šumarskih
škola, ali je podjeduo tom prilikom potaknula pitanje dalnjeg usavršenja
i reorganiziranje jur obstojećih u zemlji nižih šumarskih stručnih
skoIa.


U predmetu pitanja naumljenog spoja šumarskih nadzorničtva sa
državnim šumskim uredima, kojima pripada uprava nad obćinskim šumama,
kao i u predmetu još uvjek nepopunjenog mjesta vrhovnog zemaljskog
šumarnika, dođielenja pravnikah šumskim oblastima, kao i u
pitanju samostalnog carinskog područja — izabran je posebni pododbor,
kojiće imati ta pitanja pretresati i riešiti.


Što se tiče imovinskih odnošaja družtva, iznašala je družtvena
imovina koncem g. 1904. ukupno K 858.106´58, sada pako sastoji iz:
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 246 -
Gotovine K 2.n6-69


temeljnih obveznica sa K 74.324"65


u vrieđnostnim papirima K 354.300"—


vriednosti družtvenog doma sa .. . K 388-330*52


vriednosti inventara sa K 23´966-60


i vriednosti knjižnice sa K 20´399´87


ili ukupno K 868-438-33
od koje svote, odpada na utemeljiteljnu glavnicu iznos od K 238.185´49.
Društvo broji sada: 1 začasnog ćlana, 854 člana utemeljitelja, 1074 redovitih
članova, dakle ukupno 1929 članova.


Nakon pročitanja tajničkog izvješća, predje skupština na novi izbor
predsjedničtva i družtvenog upravnog odbora. Predsjednikom izabran je
ponovno Desider barun Banfl´y, I. podpredsjednikom Albert pl. Bedo,


II. podpredsjednikom Aleksander pl. Horvath, a zatim predje skupština
na najglavniju točku ovogodišnjeg dnevnog reda, naime, razprav u
pitanja o prenosu šumarske visoke škole iz Šćavnice u
Budimpeštu.
Pošto je družtvo jur g. 1896. stvorilo zaključak, da valja o tom
poraditi, da se visoka šumarska škola odieli od visoke rudarske škole,
ter prva premjesti u Budimpeštu, pojavio se je u novije doba medju
profesorima Šćavničkimi pokret, kojim i oni sada u posebnoj spomenici
traže preraještenje visoke škole u Budimpeštu*.


Upravni je odbor družtva, s obzirom na to, dajedina
do sada obstojeća visoka šumarska škola nije samostalni
zavod, asadanje njezino sjedište da ne
odgovara svrbi iste, stvorio zaključak, ponovno poraditi
o tom, da se šumarska obuka posvema odjeli
od rudarske, te da se za šumarsku obuku ustroji
samostalna, na visini sveučilišta, te nužđnim pomagalima
odgovarajuće snabdjevena, posebna visoka
škola u glavnome gradu.


Protiv toga zaključka podnio je grad Ščavnica protu spomenicu,
koju su i gradovi Kečkemet i Baja zagovarali.


Prigodom razprave, koja se je tom predlogu upravnoga odbora
družtva zapodjela, zagovarao je načelnik grada Šćavnice kr. savjetnik
Josip Szitnayay dašto stanovište grada — na temelju same gradske
spomenice.


Spomenica koja se dielomice protivi i diobi — u bitnosti ipak
prema naravi stvari naročito prenosu šumarske visoke škole, kao i ru


* Vidi članak na stranama 49—69. broj 2. Š. L. o. g.


ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 247 —


darske visoke škole, traži razloge svoje glavno u tom, da taj prenos nebi
odgovarao magjar^koj državnoj ideji, a tamošnji kraj da bi se tim oslabio
u narodnostnora pogledu.


Na osvade proti profesorskom zboru sadržane u spomenici, kojima
se isti objedjuje, da samo sobstvene interese pred očima drži, odgovorio
je profesor Vadas najodrešitije, odbijajući ih — te iztičuć ponovno na
od svietskog prometa osamljeni položaj grada Šćanice, koji već sam po
sebi onemogućuje moderno razviće visoke šumarske škole — upućUjUĆi
pri tom i na to, da su se u najnovije doba takodjer i profesori rudarske
visoke škole pridružili zahtjevu rastave — odnosno da i oni
sada takovu zahtjevaju.


Pošto je još i šumarnik grada Šćavnice, Zolyomi govorio u prilog
uzdržanja sadanjega stanja, naglasujući pri tom u prvom redu, ne toliku
eventualnu vriednost prenosa po stručnu znanost, kolika pogibelj
koja tim prieti blagostanju grada, kao i eventualnu pogibelj slavizacije
istoga, usljed dokinuća visoke škole, uze profesor Teglas rieč, ne toliko
da uzbudi na skupštini strasti, koliko da na visini zadaće stojećim
objektivnim načinom — jedino sa stanovišta interesa izgradnje šumarske
obuke, zagovara predlog upravnoga odbora družtva. On dokazje nemogućnost
potrebnog dalnjeg razvića šumarske obuke, kao i to, da su već
prigodom samoga osnuća akademije Šćavničke, prvi profesori iste osjećali
položaj toga grada zaprekom razvića zavoda. On odkriva hvalevrednom
muževnom odvažnošću sada postojeće manjkavosti,
spominje bar dio istih, te odvraća od upliva čuvstvenih
motiva tamo, gdje sjedne strane interes šumarske obuke, a dobrobit
i uštrb grada, u kojemu je veći dio prisutnih steklo svoje stručno
znanje s druge strane dolaze u obzir, a pozivlje se pri tom i na Feistmantela
kao klasičnog svjedoka svojih nazora.


Nakon ponovnog pokušaja zastupnika kao i gradonačelnika grada
Šćavnice, da se šumarska visoka škola i na dalje tamo uzdrži, stavi
predsjednik predlog družtvene uprave, idući za odciepljenjem visoke
škole i preaosa iste u Budimpeštu, na glasovanje koji predlog skupština
ogromnom većinom prihvati, a po tom posta 1 protupredlog
grada Šćavnice bezpredmetan.


Predsjednik se na to još i u svoje, kao i u ime izabranih svojih
sufunkcionara zahvali na ponovnom izboru, a izhodi uz to i absolutorium
družtvenih računa od g. 1904. kao i odobrenje proračuna za g. 1906.


Predlog družtvenog upravnog odbora, da se iz kamata Deakove
zaklade, iznos od K 2.200 izluči, za nagradu priručnika o šumarskoj
politici, bude takodjer odobren.


Predlog šumarnika Martona, e bi se družtveni organ „Erdeszeti
Lapok" u buduće izdavao dva puta mjesečno, kao i predradnje i usta
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 248 —


novlenje dogodišnje glavne skupštine, u oči 40 godišnjice družtvenoga obstanka,
prepušteni su upravnom odboru na shodno dalnje uredovanje i
tim bje podjedno i skupština zaključena.


TJprarni odbor županije Tirovitičke zaključio je kako u „Nar.
Nov." čitamo, u svojoj na dne 7. svibnja o g. obdržanoj sjednici, posebnom
predstavkom umoliti, kr zemaljsku vladu, da se u svrhu
polučenja boljih ciena kod dražbe stabala iz općinskih
šuma, u buduće u dražbene oglaseviše neuvrsti procienbena
vriednosti drvnagromada. Kako je to svakako važni
načelni zaključak, zanimalo bi nas u velike saznati i obrazloženje,
kojim je upravni odbor isti podkrepio.


„Anduro" zove se vrsta lepenke (papira) što ju od novijeg doba
stavila u promet jedna bečka papirnica. Lepenka ta služi za pokrivanje
prostora izmedju redova biljka u lejama u šumskim biljevištima
u svrhe zaštite biljka od korova. Ovaj je fabrikat, kako u časopisu doljno
austrianskog šumarskog družtva „Blatter aus dem Valde" čitamo, izvanredno
trajan, lahak, nepromočiv, a nepropušta ni zrak, nesadržaje
ni smole, ni asfalta, ne miriši, niti škodi mladim biljkama, a loš je
vodič topline. Anduro ´uzdržaje zimi tlu toplotu — da nesmrzava, usljed
impregnacije ne gnjije, jeftiniji je od šimle i daščica, vrlo je lagan te
po tom lahko prenosiv, tako da ga i djeca mogu lahko prenašati, a po
tom i pokrivanje leja obavljati.


Ljeti služi „Anduro" dobro takodjer kod zastičivanja leja od suncožara
— ako se položi na razapete žice smještene na kolčiće, a zimi
služi i opet za obranu proti smrzelji.


Napose da je shodnost toga pokrova, prokušana jur svestrano iod strane
žup. šumarskog nadzorničtva u Gospiću — u tamošnjim biljevištima —
koje bi nas po tom odužilo, da nam o samoj stvari ovdje još i izravno
koju tu javi i objelodani.


Prra hrvatska tvornica briketa. Kako je u novije doba već i
gorivo drvo u nas, u mnogim gradovima u cieni dosta poskupilo —počelo se
uz kameni ugljen, ložiti već i t. zv. briketi t. j. , na posebni način u formu
opeke sbitom prašinom lošijih vrsti kamenoga uglevja. Kako sada iz
Požege javljaju, ustrojilo se je nedavno u Ratkovici već i dioničarsko
družtvo za proizvodnju takovih briketa. To bi po tom bila sada prva
industrija te vrsti u Hrvatskoj.


Ovogodišnja glavna skupština štajerskog šumarskog družtra
obdržavati će se od 6.—8. srpnja o. g u Brucku na Muri, u savezu
sa izletom u šume tamošnjeg šumarskog učilišta i grada Brucka, kaoposjetom šumarskoga zavoda. Dolnjo austrijansko šumarsko
družtvo , obdržaje svoju ovogodišnju glavnu skupštinu na 24,—26.
lipnja, u trgovištu Heindenreichstein, u savezu sa izletom u šume istoimene
gospoštije kneza Nikole Palffj´-a ab Erdod.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbreoht (Maravić i Dećak.)