DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 6. u ZAGREBU, 1. lipnja 1906. God. XXX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — Članovi šumar, đrnžtva dobivaju
list bezplatno. — Članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove pođupiraju<
5e K 20. — Za redovite članove 1. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjeđničtvo družtva.


Dvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/^ stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 ftl.; za ´/< stranice 4 K. — Kod višekratnog uvrštenja primjerena popustbina.


Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj.


Šumarska nastava imade danas u kraljevini Bavarskoj
svoja sjedišta na kr. sveučilištu u Miinchenu i na kr, šumar,
akademiji u Aschaffenburgu.


U najnovije doba potaklo se pitanje, da se šumarska nastava
ujedini na kr. sveučilištu u Miinchenu, a da se kr. šum.
akademija u Aschaffenburgu posve dokine. Ovo pitanje je
bilo i u ovogodišnjem zasjedanju zemaljskoga sabora (Landtag)
predmetom živahne rasprave, kojom prilikom je palo više važnih
izjava, kako od strane ministra financija, u resort kojeg spada
i šumarstvo, tako i od pojedinih zastupnika naroda.


Pošto je uređenje šumarske nastave postalo i u nas jedno
od gorudih pitanja, o riješenju kojega ovisi i dalnji razvitak šumarstva
u našoj domovini, držimo, da ne će biti na odmet,
ako u kratkim potezima predočimo najglavnije razloge, s kojih
se šumarskoj nastavi u kraljevini Bavarskoj, imaju jednom za
uvijek otvoriti vrata sveučilišta.


Prije, nego odpočnemo s odnosnim razlozima, držimo
nuždnim, da predočimo historijski razvitak šumarske nastave u
kraljevini Bavarskoj, koja sa svojim uređenim šum. gospodarstvom
stoji na visini razvitka, te koja može i ostahm kulturnim
državama u tom pogledu uzorom služiti.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 210 —


Poznato je, da je šumarska uprava do početka 19. stoljeća
bila ponajviše u rukama t. z. kameralista. To su bili
muževi, koji su u pravnim naukama i u naukama državnoga
gazdinstva (staatBwirtschaftlicli) obrazovani bili, te koji su kroz
cijeli 18. vijek stajali na čelu državne uprave. Pošto su oni
prema svojem položaju imali riješavati i mnoga važna šumarska
pitanja, to se u drugoj polovici 18. vijeka i na mnogim sveučilištima,
kao u Gottingenu, Jeni, Heidelbergu i t. d. osnovale
stolice za šumarstvo.


I ako je kameralistima šumarstvo bilo sporedna grana, to
se ipak među njima našlo muževa, koji su šumarstvo prigrlili
i u posebnim časopisima ga sa najvećim marom i ljubavlju
njegovali.


Da je šumarstvo kasnije u Njemačkoj u opde cvalo i napredovalo,
mnogo se ima pripisati u zaslugu tim muževima.


Provađanje pako vanjskih šumsko-uzgojnih radnja, kao što
i drugiii šumsko upravnih posala, zahtjevalo je tehnički obrazovano
osoblje.


Da se toj potrebi udovolji, osnovali su mnogi onda na
svoj račun i risiko privatne šumarske škole, iz kojih su se
kasnije u 19. stoljeću razvile državne šumar, akademije. Tako
je god. 1794. H. Cotta u Zillbachu (Sachsen) osnovao privatnu
šumarsku školu, koja je god. 1816. prešla u državne
ruke, jer ju je država podigla na stepen akademije, prenesavši
ju u Tharand. Prvi direktor ove poznate šumarske škole bio
je sam Cotta, kojeg je kasnije u brzo naslijedio ne manje zaslužni
Judeich.


Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj ima također
stari datum.


God. 1790. osnovana je u Miinchenu »državna šumarska
škola« sa 4 god. trajanjem nastave, koja nije imala duga života,
jer je brzo dokinuta i u provinciji na jednom samostanu
osnovana nova šumarska škola, i to za kandidate za višu šumarsku
službu sa 3 god., a za one za nižu šumar, službu sa
2 god. trajanjem nastave. Nu ni ova škola u svojem tadašnjem
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 211 —


stanju nije dugo obstojala, jer se ved god. 1806. za kandidate
za viša šumarsku službu na zemalj. sveučilištu u Landshutu
osnovana posebna stolica za šumarstvo. Kada je kasnije god.
1826. preneseno ovo sveučilište u Mtincben, predavali su se
šumarski predmeti i ovdje dalje u sve večoj mjeri.


God. 1807. osnovana je pako u Aschaffenburgu šumarska
škola za nižu šumarsku službu, koja i je dalje opstojala
poslije pada Bonapartina carstva. Kada je pako god. 1817.
došla vlada sa predlogom, da se šumarska nastava posve prenese
na sveučilište u Miinchen, naišla je na odlučan odpor
grada Aschaffenburga, kojemu je pošlo i za rukom, da šumar,
škola i dalje ostane u Aschaffenburgu. U to doba provedena
je organizacija pomenute škole, te je dobila naslov „kr. bavarska
narodna šumarska škola" (kgl. bayr. Nationalforstschule).
U ovoj svojoj novoj organizaciji nije imala duga života,
jer je ved god. 1832. dokinuta. Ona nije više odgovarala
potrebama vremena, jer je sve više na površinu prodirala
težnja i želja, da se šumarska nauka posve prenese na
sveučilište.


Nu ni ovakovo stanje, bez niže šumarske škole nije moglo
dugo opstati, jer se razvitkom šum. gospodarstva, koje je postajalo
sve intenzivnije, stvarala i sve veća potreba i na
takovom osoblju, koje bi vanjske radnje izvađalo, pa je zato
god. 1844. ponovno u Aschaffenburgu stupila u život šumarska
škola za nižu šumarsku službu. Istodobno bude priznato,
da se šumarska nauka za više šumarske činovnike i nadalje
ima na sveučilištu njegovati; no ovo dugo trajalo nije. jer je
ved god. 1848. šumarska nastava na sveučilištu u Miinchenu
prestala, pošto je bilo određeno, da se šumarska nauka u
Aschaffenburgu ima opširnije predavati. Pored svega toga bude
za kandidate više šumar, službe na sveučilištu ustrojen posebni
tečaj iz državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftlicher Kurs),
koji su tečaj mogli polaziti samo oni, koji su svršili visu gimnaziju
i šum. školu u Aschaffenburgu. God. 1871. potakne se
ponovo pitanje o šumarskoj nastavi, te se je skupština nje
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 212 —


mačkih šumara g. 1874. u Freiburgu izjavila, da se višja šumarska
nastava ima njegovati samo na sveučilištu.


Pored ovoga mnijenja najkompetentnijih faktora odklanjao
je »Landtag« više puta predlog ministra financija, da se
šumarska nastava iz Aschaffenburga prenese na sveučilište u
Miinchen. Konačno god. 1878. podje novom ministru financija
za rukom, da sabor pristane, da se u Aschaffenburgu imaju
dalje predavati samo pomoćni i prirodoslovni predmeti, a za
čisto šumarske predmete uvađa se dvogodišnje naukovanje na
sveučilištu u Miinchenu.


Od toga doba postoje u kraljevini Bavarskoj dva viša
šumarska uČevna zavoda, na kojima se šumarska nauka raspolovljeno
predaje. U potpunom smislu riječi ne možemo redi,
da se na miinchenskom sveučilištu, šumarska nauka ne predaje
u svoj svojoj cjelini, budući, da se matematika i pomoćni
prirodoslovni predmeti predaju na filozofskom fakultetu, te se
prema tomu trajanje naukovanja proteže na 3—4 god. Ta poznato
je, da je i Baur predavao geodeziju na pomenutom sveučilištu
kroz dugi niz godina.


U kolikoj se pako mjeri u Aschaffenburgu njeguju čisto
šumarski predmeti, to ne znamo, nego jedino znamo to, da svi
oni, koji reflektiraju ^na državnu službu u kraljevini Bavarskoj,
te koji su svoje dvogodišnje naukovanje sa uspjehom
svršili na kr. šumarskoj akademiji u Aschaffenburgu, moraju još
dvije godine slušati šumarske predmete, nauku o tlu, agrikulturnu
kemiju, nacionalnu i političku ekonomiju — na fakultetu
državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftliche Fakultat) kr.
sveučilišta u Miinchenu.


Da ova, rekao bi anomalija u pogledu predavanja šu


marske nauke u dvama posve različitim gradovima (Miinchen


preko 500.000, a Aschaffenburg oko 25.000 stanovnika), ne


može dugo opstati, posve je jasno, kad se u obzir uzme, da


je kraljevina bavarska država, u kojoj se zemljoradnja tako brzo


i uzorno razvija, da se tako reći svaki pedalj zemlje nastoji


privesti bilo ma kakovoj kulturi.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 213 —


Kao živi dokaz tomu jest isušenje i pretvaranje tresetiata
u kulturna tla, koje se radnje izvađaju zamjernom tehničkom
vještinom i brzinom. Nadalje kao živi dokaz tomu zamjernomu
pregnudu na polju narodne privrede jest sam bavarski princ
Ludvig, koji je na munchenskom sveučilištu promoviran na
čast doktora državnoga gazdinstva (Staatswirtscliaftliclie fakultat),
te koji se svom dušom odao zemljoradnji, te svojim
znanjem, radom i položajem modno utiče na razvitak sviju
grana narodne privrede. On je prošle godine držao u carevinskoj
komori značajan govor, prilikom debate o proširenju
zgrada miinchenskoga sveučilišta, te je sa oduševljenjem govorio
0 potrebi, da se šumarska nauka, veterinarska i gospodarska
škola ne samo spoje, nego i po značaju i važnosti
svojoj na universitet prenesu.


Isto tako je sa toplim riječima nedavno ministar financija
u zemalj. saboru zagovarao potrebu o ujedinjenju šumarske
nastave jedino na sveučilištu u Miinchenu. Tom prigodom
je izjavio, da na to ujedinjenje sile dva razloga.


Prvi razlog je potreba i pravednost, da se i šumarskim
stručnjacima pruži prilika za stecanje sveopde naobrazbe, koja
se samo na sveučilištima steći može. Današnji družtveni poredak
to bezuslovno traži, jer su i šumari organi državne
uprave, koji s masama naroda tako redi na svakom koraku u
dodir dolaze, pa je zato potrebno, da se i oni tekom svoga
naukovanja, upoznaju bar sa osnovnim načelima socijalnih težnja,
s kojima se kasnije u životu često susredu.


Matematika bila ma kako važna za duševni razvoj pojedinca,
ipak ona njegov duševni horizont ne širi, jasne i temeljite
poglede na socijalni poredak ne stvara u onoj mjeri, kako
to čini kulturna povjest, literatura, filozofija, estetika, nacionalna
ekonomija i t. d.


Drugi razlog, s kojega ministar drži, da se šumarska
nauka posve prenese na sveučilište, jest ekonomičke naravi.
Izgledi mlađeg šumarskog naraštaja u-kraljevini Bavarskoj
na bolju bududnost, nijesu ništa bolji od naših. Danas naime
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 214 —


ima u kraljevini Bavarskoj od zadnje 4 godine, 177 akademički
izobraženih i ispitanih kandidata, dok potreba za državnu
šumarsku službu iznaša tek 20. Poboljšanje ovoga stanja drži
on mogućim, ako se za sada broj slušatelja reducira 10—12. A
za tako maleni i nuždni broj kandidata uzdržavati samostalnu
šumarsku akademiju u Aschaffenburgu, kako to nekoji zastupnici
žele, nije mudro ni pametno, a ni ekonomički probitačno.


Eto, takove se riječi čuju sa stolice ministra financija
kraljevine Bavarske, u resort kojega, kako smo prije spomenuli
spada i šumarstvo, za čiji procvat i napredak se godišnje
izdaje 19,618.907 Maraka, dok čitavi naš zemaljski proračun
iznaša oko 20,600.000 K.


Ove riječi bavarskog ministra financija, koji upravlja sa
financijama tako bogate i napredne države, koje godišnji proračun
iznaša preko 500,000.000 Maraka, mogle bi i našim
mjerodavnim faktorima, do kojih stoji konačno
riješenje šumarske nastave u našoj domovini,
služiti kao najživlji dokaz, da je za nas kao
malen i siromašan narod najbolje, da se šumarska
nastava na našem sveučištu ostavi
i zakonom uredi, jer su samostalne šumarske
akademije skupe postaje, kojih se, kako vidimo,
klone i daleko napredniji i bogati narodi.


Zašto, da mi upadamo u iste pogrijeske, koje su naprednniji
narodi već prokušali i preživjeli?


Manimo se eksperimenata, nego prigrlimo ono, što
su drugi napredniji narodi dugim životom i iskustvom pronašli
za korisno i dobro. Kada već te napredne narode oponašamo
skoro u svim kulturnim podhvatima i nastojanjima, zašt o da
baš kod riješen ja šumarske nastave činimo u tom
pogledu iznimku?!


Obzirom na gore istaknutu svotu, koja se godišnje izdaje
za šumarstvo, može si svatko stvoriti jasnu sliku o stanju šumarstva
u kraljevini Bavarskoj, koje je u svakom pogledu napredno
i uzorno.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 215 —


O tome bi se dalo mnogo opširnije pisati, što nam za sada
ipak ni vrijeme ni prostor lista ne dozvoljava.


Jedno ne možemo ipak propustiti, a da u kratkim potezima
ne predočimo stanje šumarske nastave na miinchenskom
sveučilištu, koje ima 5 fakulteta sa preko 6000 slušatelja.


Kako smo ved spomenuli, predaju se šumar, predmeti na
fakultetu državnoga gazdinstva (Staatswirtschaftliche Fakultat),
u područje kojega spada još: narodno gospodarstvo, politička
ekonomija, financijalna znanost, statistika, sociologija, povjest i
razvitak narodnoga gospodarstva. Osim toga se pojedini dijelovi
ovih predmeta još zasebno obrađuju, kao na pr. historijski
razvoj socijalnoga pokreta, današnnje socijalno pitanje, kolonijalna
politika i t. d. Ove predmete predaje više profesora i
docenata, koje oni osobitom požrtvovnošću i marom njeguju,
što pokazuju i redovna i marljiva posjećivanja od strane slušatelja.


Specijalno šumarski predmeti predaju se u dvjema posebnim,
blizu sveučilišta se nalazedim zgradama, dok se pomodni
prirodoslovni predmeti predaju na filozofskom fakultetu.


Obje ove zgrade nose naslov kr. šumarske pokusne postaje
(Kg. Forstl. Versuchsanstalt).
Držimo, da demo cijenjenim čitateljima ugoditi, ako potanje
opišemo unutarnje njihovo uređenje.


U prizemlju prve zgrade nalazi se prostrani kemički laboratorij,
predavaona i druge prostorije Dr. Romanna, koji je
predavao u zimskom semestru nauku o tlu (5 s.), a u ljetnom
semestru predaje agrikulturnu kemiju (4 s.). U pomenutom
laboratoriju istražuju se neprestano sastavine raznih vrsti šum.
tla, kako od strane samoga profesora i njegovih asistenata,
tako i od strane samih slušatelja. Mnogobrojnim grafičkim
kartama o analizama, kao i drugim raznovrsnim kartama,
odnosede se na odnosne predmete, obiluju sve prostorije.


U prvom spratu nalaze se prostorije profesorah šumske
upravne skupine (Forstliche Betriebslehre) i to: profesora Dr.
Enđresa i prof. Dr. Schiipfera. Tu se nalazi prostrana dvorana,
knjižnica, kabinet za geoločke i dendrometrijske strojeve,
te za svakoga profesora priručna biblioteka.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 216 —


Prof. Dr. Endres predavao je u zim. sem. računanje vrijednosti
šuma i šum. statistiku (4 s. i 1 s. vježbe), te šum. politiku
(5 s.); u ljetnom sem. predaje šum. upravu (2 s.), povjest
i literaturu šumarstva (3 s.), te drži vježbe o rentabilitetu
šuma (2 s.). Prof. Dr. Schiipfer (nasljednik pokoj. ´Webera)
predavao je u zim. sem. uređenje šuma (5 s.) i dendrometriju
(2 s.), te uz to držao svake subote ekskurzije u obližnje
šume ili vježbe u dvorani. Ove vježbe u dvorani sastojale su
u izrađenju gospodarske osnove i izračunanju prihoda za odabranu
sumu, na temelju svih metoda o uređenju šuma. Mnogobrojni
primjerci takih osnova, te karte o naravnom i umjetnom
unutarnjem razdjeljenju šuma, mnogo doprinasa brzom i
lahkom shvaćanju toga važnoga predmeta. Spomena je vrijedno,
da su nužne tiskanice dobivali slušatelji gratis. Ne manjkaju
u tim prostorijama grafičke karte, koje predočuju šum. površinu
pojedinih kulturnih država, bilo po površini, vrsti drva,
ili uzgoja; nadalje karte o cistom prihodu šuma u pojedinim
saveznim državama Njemačke, o uvozu i izvozu drva u Njemačku,
0 tvornicamn i pilanama, koje se sa izradbom drva
bave i t. d.


U drugom spratu iste zgrade nalaze se prostorije profesora
šumsko proizvodne skupine (Forstliche Produktionslehre),
prof. Dr, H. Majera, koji je u zim. sem. predavavao uzgoj
šuma (6 s.), a u Ijetn. sem. predaje uporabu šuma (6 s.) i
eksote (2 s.). Obje zbirke, kako iz uzgoja, tako i iz uporabe
šuma bogato su snabdjevene raznim strojevima i šum. oruđem,
te primjercima (odrezcima) svih mogućih vrsti drva, bilo domaćih
ili stranih, u izrađenom, politiranom ili surovom stanju.
Da upitne zbirke obiluju i primjercima raznih eksota, nije ni
čudo, jer je prof. Dr. Mayer proputovao cijeli svijet po dva
puta, kako to u svojoj knjizi o eksotama, izašloj pred nekoliko
dana i sam potvrđuje. Pod upravom i nadzorom prof. Dr. Mayera
stoji i šumarski botanički vrt, koji zaprema površinu od 40 ha.


U istoj ovoj zgradi predaje privatni docent Dr. Fabricius
čuvanje šuma (u zim. sem. 2 8., a u Ijetn. sem. 1 s.), te u
ljetnom semestru šumar, enciklopediju (2 s.).
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 217 —


U drugoj zgradi, nalaze se prostorije Dr. Tubeufa, koji
je predavao u zim. sem. anatomiju šum. drveća (4 s.), a u
ljetnom sem. predaje patologiju šum. drveda (4 s.). Njegovi
kabineti su puni različitim objektima i zbirkama o patološkim
pojavima na pojedinim djelovima šum. drveda, nu o tome dalje
pisati, držimo, da nije nužno. Jedino to moramo istaći, da se
u njegovim kabinetima nalazi i veliki broj mikroskopa, na kojima
se slušatelji upoznavaju sa anatomskim sastavom šum.
drveća. U istoj zgradi predaje prof. Dr. Pauly šum. entomologiju.


Između ovih dviju zgrada i sveučilišne zgrade prostire se
mali kućni šum. vrtić, u kojem su zastupane glavne vrsti šum.
drveća i grmlja; uz to se nalazi u tome vrtiću jedan topljenik
sa eksotama.


Konačno moramo koju riječ reći i o načinu polaganja
ispita. Ispit se polaže nakon dvogodišnjega apsolviranja nauka
pred povjerenstvom, kome predsjeda ministerijalni izaslanik, te
on nosi ime kr. drž. ispita. Ovome ispitu nemaju pravo pristupa
inostranci, nego na kolekvija, a svjedodžba im se izdaje od
strane dekanata.


Jedino kod polaganja strogih ispita (rigorosa) za postignuće
čina ^>doktora«, nema razlike. U tu svrhu dijele se šumarski
predmeti u dvije skupine, t. j . u proizvodnu (Forstl. Produktionslehre)
i upravnu (Forstl. Betriebslehre). Iz jednoga predmeta
od ovih dviju skupina mora biti i pismena radnja, koja
tek uvjetuje pristup usmenom ispitu.


Osim predmeta, spadajućih u pojedinu skupinu, pada još
u dužnost, polaganje ispita iz narodnoga gospodarstva i političke
ekonomije.


Ovim smo dašto samo u kratkim potezima predočili stanje
šum. nastave u kraljevini. Bavarskoj, koja je takodjer, kako
smo napi´ijed istakli prošla kroz mnoge trnovite staze, dok se
dovinula na ovaj stepen na kojem se danas nalazi, koji stepen
bit će još čvršći i sjajniji, kad se bude i ovdje šumarska nastava
konačno ujedinila sa kr. sveučilištem u Miinchenu, u
veličanstvenom gradu, koji je stjecište genija od kista i dlijeta
cijeloga svijeta. G. Nenadić
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

tmimm


— 218 —


Privatni šumoposjednici županije
virovitičke.


II.
šume vlastelinstva Dalj »Srpsko-pi-avoalavne
pat r ij arsi j e u Karlovcima«.
Ovo vlastelinstvo imade osim šumišta nalazedih se u
županiji sriemskoj te u Ugarskoj, u ovoj županiji 807 jutara
šume, odnosno obrasle površine 742 jutra, za koju je gospodarstveni
program za 3 gospodarstvene jedinice propisan.


Gospodarstvena jedinica I. sa površinom od 218 jut. nalazi
se u prigorju, te se sastoji u glavnom iz cerovine i hrastovine.
U istoj je zavedeno nizko šumsko gospodarenje uz obhodnju
od 40 godina. Godišnji etat u prvoj obliodnji iznaša
520 m^ Pošumljen je sječina izvadja se tako, da se sječina izkrci,
preore, žii´om u redove pošumi, te kroz njekoliko godina
na medjuredno sijanje žitarica odnosno okopavina izda.


Jedinica II. je u savezu sa jedinicom I. te obuhvaća površinu
od 21 jutro. Ova jedinica obraštena je sa 10-godišnjom
bagremovom sastojinom, u kojoj je propisano nizko šumsko
gospodarstvo, uz obliodnju od 20 godina.


Ta jedinica pruža uživaocu veliku množinu kolja za vinograde.


Jedinica III. ima površinu od 502 jutra, te leži u Dunavskoj
nizini, oko 85 m. nad morskom površinom, pak je kroz
to dugotrajnim poplavama izvrgnuta. Suma se sastoji iz vrbaka
i ostalih mehkih listača, a u istoj je uredjeno nizko šumsko
gospodarstvo uz obhodnju od 25 godina. Pošumljivanje je naravno,
sa popunjivanjem sječina biljkama.


Dobiveni drvni etat upotrebljuje vlastelinstvo djelomično
u vlastite svrhe, a djelomice se isti unovčuje. Izvoz drvlja je
iz I. i II. povoljan, dočim iz III. jedinice, sbog povodnjes toga što je šumište mnogima starima rukavima Dunava izpresijecano
je veoma nepovoljan.


Štete dogadjaju se u većoj mjeri kroz upuštanje marve u
branjevine, premda i ova vrst šteta u novije vr ieme jenjava.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 219 —


Od elementarnih nepogoda spomenuti je u jedinici III.
evakogodisnju poplavu.
Šumama upravlja jedan šumski upravitelj, sa sjedištem u
Dalju, a za Čuvanje namještena su 2 lugara.


Šume vlastelinstva Retfala, grof a Pejace vid Petra
nasljednika.


Čine jedan dio vlastelinstva razgranjenog u županiji sriemskoj.
Šumište imade prema zemljarinskom katastru površinu
od 674 jutra, dočim mu faktična površina iznaša 797
jutara, a leži u ravnici u neposrednoj blizini grada Osijeka.
Suma je hrastova, grabova i ostalih listača. Šumsko gospodarstvo
je gospodarstvenom osnovom uredjeno.


Zaveden je uzgoj visoke šume sa 80 godišnja obhodnjom,
dočim godišnji drvni etat za I. desetgodište iznaša 1581 m^


Drvni etat se djelomice upotrebljava za vlastitu porabu,
a djelomice se unovčuje U godini 1905. potrošeno je u vlastite
svrhe 280 pr. met. ogrieva, a unovčeno je 2006 prost,
metara za 7240 K.


Pošumljivanje čistih sječina biva umjetnim načinom tako,
da se sječine izkrče, u redove žirom posade, a tada na raedjuredno
sijanje okopavina kroz njekoliko godina izdadu.


Izvoz šume, a i prodaja drvne gromade iz šume, je veoma
povoljna, posto šumište u blizini ceste leži a i blizo tržišta grada
Osijeka.


Štete ne ima, osim što je godine 1905. uništeno 5 jutara
hrastove kulture od ličinke hrušta.
Gospodarstvo vodi šumarski upravitelj u Rettali, komu su
podčinjena dva lugara.


Šume vlastelinstva Erdut.
Vlastnost prema zemljarinskom katastru Ervina pl. Cheha,
sa 539 jut., Franjke plem. Cheh sa 243 jutra, ukupno 782 jutra.
Ovo šumište nalazi se u dunavskoj nizini, a sastoji se iz
raznih mehkih listača u starosti od 30 godina. Šumsko gospo
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 220 —


darstvo osnovom nije uredjeno. Veće se sječe nisu do sada
provadjale. Sastojine šumskim stetam nisu izvržene.
Šumom upravlja gospodarski upravitelj u Erdutu, kojemu
su podčinjena dva lugara.


Šume vlastelinstva Dragutina pl. Mihalovieha
u Cepinu.


Zapremaju površinu od 349 jutara. Sastoje se iz hrastovine,
grabovine i drugih raznih listača, u starosti oko 50—70
godina, leže u ravnici.


Sječa se u šumi obavlja u toliko, da se prebornim načinom
za vlastitu porabu drvni etat u najmanjoj mjeri uživa.
Šumsko gospodarstvo nje osnovom uredjeno. Sumom


upravlja sam vlastnik, a čuvarsku službu obavlja 1 lugar.


Šume vlastelina Dragtina Leopolda pl. Pfeifera
de Orlovnjak.
Šumska površina iznaša 132 jutra, inače su iste prilike
kao i u predjašnjeg vlastelinstva.


Šume grada Osijeka
Površina zaprema 158 jutara, a protežu se u dravskoj nizini.
Sastoje se iz vrbovnine, jalševine i topolovine.
Šumsko gospodarstvo uredjeno je gospodarstvenom osnovom,
odobrenom godine 1897., te je prema istoj u šumi zaveden
uzgoj nizke šume uz obhodnju od 25 godina. Godišnji
etat iznaša 604 m^, koji se svake godino izradjuju u ogriev
a isti upotrebljava grad Osijek u vlastite svrhe.
Posumljivavje čistih sječina biva naravnim načinom, popunjivanjem
biljkama mehkih listača.
Godine 1905. posadjeno je 23´820 komada raznih biljka,
večinom biele vrbe.
Šumske štete dogadjaju se vrlo rijetko, dočim šume doli
slučajnim poplavama, inim kakvim nepogodama izvržene nisu.
Dozvolom kr. zem. vlade, vodi šumsku upravu nad ovima
šumama, šumarski tehničar kr. kot. oblasti u Osijeku, te se je
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 221 —


grad obvezao u to ime 100 K godišnjih u zemaljsku blaganu
doprinasati.
Za čuvanje namještena su 2 lugara.


iV. Kotar Slatina.


Šume vlastelinstva vodinskog, baruna Gutmanna
de Gelse i Belišde.
Šume zapremaju 40.560 jutara, od kojih odpada na ravnicu
i brežuljasto tlo 12.560 jutara, dožim preostatak od


27.781 jutro, na brda i gorje. Većina srezova tvore suvislu
cielinu, od koje pojedini ogranci leže na najvećim gorama Papuka
i Bila, dosizuć do 953 met. nadmorske visine.
Glavne sastojine tvori bukva, medju koju je bilo hrpimice,
bilo pojedinice jela, hrast kitnjak, javor i grab umetnut.
Kako povoljno uspjeva hrast u ravnici, tako ga jela
svojim prirastom nadkriljuje u gorju.
Osim navedenih vrsti drvlja, vidjaju se ovdje i manje vriedne
vrsti kao breza, jalša, topola, cer i dr.
Pred par godina započelo se je omedjašenjem vlastelinskog
posjeda, te je već liep dio istoga širokim grabama omedjašen.


Da se uzmognu nepristupni dielovi šuma pristupačnim
učiniti, počelo je vlastelinstvo izgradnjom šumskih puteva 1—1"5
met. širokima sa 2—47o uzponom, kojih imade već oko 120
kilometara.


Od godine 1896. t. j . odkada je taj posjed u rukama današnjeg
vlastnika, hvale vriedno je spomenuti posadjenu površinu od


11.000 jutara, uz prkos što nije gledom na pomanjkanje sredstava
komunikacije skoro ništa drvne gromade crpljeno.
Od toga odpada ;-500 jutara na sječine u gorju, koje su
3—8 godišnjim smrekama i borovima pomladjene, preostalih
800 jutara ležećih u ravnicama i brežuljastom tlu, zasadjeno
je sa žirom a i drugim vrstima drva koje sastojinskim odnošajima
odgovaraju.


Potrebite biljke uzgajaju se u vlastitim šumskim vrtovima
i razsadnjacima, dočim se potreba žira kupom podmiruje.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 222 —


Uspjeh kultura može se usprkos raznih poteškoća s kojima
se boriti mora (podivljalo tlo, pomanjkanje uvježbanih
radnika, štete po miševima i t. d,) smatrati povoljnim. Gledom


na stojbinu i položaj šume vodi se u ravnici čista, a u gorju
preborna sječa listača, kojom se potonjom, u koliko to transportna
sredstva i postojeći pomladak dopušta, sjeku samo
prezrela stabla.
Godišnji etat izbacuje oko 90.000 m^.


Izradjuje se gradja i ogriev, koji se materijal u izgradnji
stojećom željeznicom odprema do postaja ugarske državne željeznice
Čačinci, Noskovci, Prandauovci, Osijek i Belišće.


Neznatni dio ogrievnog drva unovčuje se za lokalnu po
rabu i staklanu u Zvečevu.


Osim navedene sječe listača, posječe se godimice i po njekoliko
stotina jelovih stabala, koja se za vlastitu porabu razrezu
na vlastelinskoj vodenoj pilani Jovanovica; a 100—120 stabala
izcjepaju se u krovnu dasku.


Od elementarnih nepogoda navesti je silnu sušu, te snieg
koji je na zeleno lišće pao, prouzročivši time bezbroj sniegoloma
na mladim hrastićima i bukvama srednje starosti. Prije
par godina harao je u ovim šumama gubar, no ove godine ne
opažaju se osobite štete po kukcima, ako se koji gdje i pojavi,
to je sporadično. Najviše štete nanieli su mladjim hrastovim
kulturama miševi i to u tolikoj mjeri, da će se morati zasadjene
površine ponovnom pošumljenju privesti. Požari šumski su
rietki, jer su šume od paše zatvorene. Šumsku upravu vodi
jedan šumarnik sa sjedištem u Voćinu, i tri šumara sa sjedištem
u Voćinu, Zvečevu i Drenovcu.


Cuvarsku službu vrše 29 lugara.


V. Kotar Virovitica.
Sume prejasnoga kneza Schaumburg-Lippea u
Virovitici.
Privatni posjed Njegove kneževske Jasnosti vladajućeg
kneza Stjepana, Albrechta, Gjure od Schaumburg Lippe, leži
u kotaru virovitičkom sa 12588 jutara, slatinskom sa 25665
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 223 —


jutara, te našičkom sa 1333 jutra ukupno dakle 39686 jutira
šurae, od koje površine otpada na ravnicu 26485 jutara
a na bregovlje 13101 jutara. Godine 1905. prodano ja barunu
Gutmannu u Orahovici, od vlastelinskih šuma šumskog sreza
Mikleuš, u kotaru našičkom, 4606 jutara skupa sa zemljištem
i inim posjedom, stoga ta površina u gornje brojke uračunata
nije. Od sveukupne šumske površine odpada 1145 jutara na
stare hrastove sastojine, 13926 jut. na stare bukove i hrastove
sastojine, 7 jutara crnogorice, 532 jutra nizke šume, a ostatak
na Čistine, deputatno zemljište, neplodni prostor i t. d.


U starim sastojinama gospodari se po gospodarstvenoj, a
u mladim sastojinama po osnovi za proredjivanje. U starim bukovim
sastojinama, koje se većim dielom nalaze u bregovitim
predjelima, vodi se oplodna sječa, uz pretvaranje ovih sastojina
u mješovite, a kao smjesa odabran je hrast. Obhodnja za ove
mješovite sastojine uzeta je i to za bukvu 80, a za hrast 160
godina. U ravnici je kao i dosada pridržano gojenje hrasta,


Zanimiv je način pomladjivanja šuma. Čim je sjecina stare
bukove sastojine postala sposobna za sadnju, dakle obično već
prve godine poslije prozračne sječe, zasadi se žirom kitnjakom
(1 hkl. po jutru) sakupljenim u zdravim i visokim hrastovim
sastojinama. Na ovaj naČin iznikli hrastovi zahtjevaju 5—6 godišnju
njegu starih bukava a u mnogim slučajevima i naknadnu
prozraku krošnja. Da taj mladi naraštaj dobije potrebno svietlo
i vlagu provede se onda čista sječa, a da u rano proljeće
ne strada od mraza, odrežu se svi izbojci i to tako, da mladice
budu od prilike jednako visoke.


Usljed toga ne može se u tim mladim sastojinama u proljeću
zadržavati magla.


Ovakovi nasadi nadrastu svoje naravnim načinom pomladjene
drugove bukvu i grab, ali ne mogu vrbu i jasik, stoga
se ovi moraju snažno krčiti, da iz sastojine izčeznu.


Troškovi ovakovog pomladjivanja iznosili su, ne računajuć
nabavu sjemena, popriječno kroz 20 godina po jutru i to sadjenje
žira 4; čišćenje sječine 5 kruna.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 224 —


Uspjesi na ovaj način postignuti su uzorni.


Za daljni razvitak tim načinom postignutih mladih sastojinš,
potrebna je njega, te se u tu svrhu mora već za rana
preduzeti podpuno uništenje mekanih vrsti drveća kao i svega,
što bi štetno djelovalo na uzrast mladih sastojina.


Konačno se te mlade sastojine kad dostignu njeko stanovito
doba prevršuju.
Kao vrlo zgodno sredstvo pokresivanja sastojine, rabi se
kod ovog vlastelinstva takozvano sječenje vrha ili ti prevršivanje.


Sastoje se u tome, da se ono stabalce, koje se želi odstraniti,
ne posječe pri zemlji nego u polovici visine. Pri tome
ostaje sastojina stalna, prokresivanje može se uspješnije poduzeti,
nego je to u kojem drugom slučaju moguće. Time se mogu
preostala stabalca u krošnji kao i u debljini razmjerno bolje
razvijati.


Ovaj posao obavlja se sjekirom široke oštrice, nasadjenom
na dugačko držalo, a troškovi iznose po jutru 5 kruna.
Sastojine, koje se na ovaj način njeguju, vrlo se brzo razvijaju,
tako da je već poslije 5—8 godina potrebno proredjivanje.


Kod proredjivanja je posvećena pažnja u glavnom razmjeru
vrsti drveća, koja sačinjavaju mladu sastojinu, zatim
pravilnoj razdiobi stabala i razvitku istih, kao i prirodnim svojstvima
postojećeg drveća. Proredjivanjem je hrastu ostavljen
uviek veći prostor nego li bukvi ili grabu t. j . hrastu je potreban
toliki prostor, da jedan od drugoga budu toliko udaljeni,
da se vršak pojedinog hrasta na daljinu od polovice visine
stabla normalno razvijati može. Ovaj princip je kod provedenih
proreda po mogućnosti strogo održavan, čime su se
dosta dobri uspjesi polučili.


U onim slučajevima, gdje se sa opisanim gojidbama nije
moglo postići podpuno pomladjenje sastojina, upotrebljene su
za nadopunjivanje druge vrsti drveća; nu takovih slučajeva
bijaše razmjerno malo.


U bregovlju zasadjene su mladice omorike i ariža, u ravnici
hrast, u pjeskovitom tlu bor. Za sadnju crnogorice
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 225 —


uzete su 3-godišnje biljke iz šumskog vrta, dočim hrastove
presadnice 3—4 godišnje, uzete su sa već pomladjenih sječina.


Crnogorične presadnice odgajaju se u šumskim vrtovima^
koji su bili za taj slučaj osnovani, a nakon podpunog pomladjenja
sječine se ti vrtovi napuste i prema potrebi na drugom
mjestu osnuju.


Troškovi ovakovog sadjenja iznosili su 10 K. od 1000
komada. Uspjeh je bio razmjerno povoljan.
Pokusi sadjenja oraha i pitomog kestena nisu uspjeli,
a to jer su odgojene biljke pokradjene,


U prošloj gospodarstvenoj godini sječeno je na površini
od 3523 jutra, štočistom, što progalnom i prozračnom sječom, naknadnom
prozrakom i proredbom, 81.103 m^ ogrieva, sa troškom
izradbe i t. d. od 45.734 K. 52 fil.


Od ove iztaknute zalihe drva, kao i od prošle godine zaostale
zalihe, prodano je 105.853 prost. met. za svotu od


230.983 K. 96 fil. Odbiv od toga troškove izradbe ostaje ciena
po prost metru 1 K. 73 fil.
U svrhu dovažanja drva postoji u šumskom srezu virovitičkom
10"8 kim. duga parna željeznica, koja prevaža drvo
u stovarište nuz željezničku stanicu Antunovac; a u srezu
slatinskom 8 kim. duga konjska šumska željeznica, koja prevaža
drvo do nijenjališta Hercegovac pruge St. Lorenz-našičke.


Snieg, koji je pao 25. listopada 1905. g. polomio je u
starim bukovim i hrastovim sastojinama 3470 prost. met. vršaka,
a u mladim 20—30 godišnjim sastojinama 2292 prost,
met. stromlja.


Sklop u ovim sastojinama je na mnogim mjestima prekinut,
a mjestimice je sastojina i opustošena. Na svaki način morati
će se ta oštećena mjesta ponovno zasaditi i to bukovim i
snažnim borovim sadjenicama.


Šumsku upravu vodi šumarsko nadzorničtvo, kojemu je na


čelu šumarski savjetnik, a dodieljeni su mu šumarski tajnik i


pristav sa sjedištem u Virovitici.


17
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 226 —


Šume su goBpodarstveno razdjeljene u 4 šumska sreza, i to
virovitički, slatinski, mikleuški i dobrovieki, kojima upravlja
po jedan nadšumar sa dodieljenim mu šumarom. Vanjsku cuvarsku
službu obavlja 47 lugara.


Šume vlastelinstva grofa Aladara Jankovića
u C a b u n i.


Cielokupna šumska površina iznaša 6500 kat. jutara, te
se dieli u dva sreza, i to srez Cabuna, kamo spadaju brdske
šume, te podravački srez, u koji se ubrajaju šume ležede u ravnici
Podravine.


U brdskim šumama je glavna vrst drveda, i to u starih
sastojina bukva sa primjesom graba, cera i divljeg voda; dočim
se u mladjih sastojina, uz ovu vrst drveda u Ijepoj mjeri nalazi
i umjetno zasadjeni hrast, koji se uz potrebitu njegu vrlo
dobrim uspjehom gojiti dade.


Šume u nizini jesu ponajviše briestove, sa primjesom jasena,
hrasta i divljeg voda, dočim čiste hrastove šume imade
jedino na obali Drave oko 100 jutara, a čiste vrbove oko
300 jutara.


Prigodom sastavka gospodarstvene osnove za šume ovog
vlastelinstva, uzet je za brdske šume visoki uzgoj sa 80 godišnjom
uporabnom dobom.


Ista obhodnja uzeta je i za čiste briestove i hrastove šume
u nizini, dočim je za vrbove sastojine 26-godišnje upotrebno
doba ustanovljeno. Jedina šuma »Obrieš« u površini od 130
jutara, pretvara se iz lovačkih obzira sukcesivno počam od
godine 1904. iz nizke šume u srednju.


Kod brdskih šuma od sreza Cabune, izluđena je površina
00 2508 jutara z,a prekidno šumarenje, koja se sada nalazi u
8—10 godišnjoj dobi.


U brdskih se šuma ´sve sječine beznimno čistom sječom
sjeku, te onda opet umjetnim načinom sa sadnjom žira pomladjuju.


Osim šume »Obrieš", gdje se nizka šuma u srednju
pretvara, te vrbovih šuma, gdje se čista sječa vodi, uvedena je
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 227 —


u svih. ostalih nizinskih šuma preborna sječa obaranjem
starih stabala. Šumska površina, koja je za vlastitu porabu
1906 godine izsjecena, iznaša oko 40 jutara; po trgovcu je
izsječeno oko 100 jutara šume iz koje je ogriev izradjivan.


Maloprodajama ogrievnog drva u brdskim šumama, na
okolišna mjesta, postizava se na panju za jedan prostorni metar
ciepanica 2 K. a za oblikovima 1 K. 50 f. Cijene ogrieva u
nizinskim šumama jesu za 50% višje.


Za ucvrščivanje obale Drave na teritoriju toga vlastelinstva,
ustupljeno je bez odštete riečko - mjerničkom uredu


70.000 komada fašina, koje su proredom izvadjene u brdskim
šumama*
U mjesecu listopadu pali snieg, prouzročio je u šumama,
naposeb u brdinama oveću štetu, osobito mnogo stradali su u
mladim sastojiinama hrastovi. Uzima se, da je 5% mladih
hrastova posve uništeno, dočim je oko 26´´,o oštedeno.


Šumskih biljevišta imade dva, u površini od 3 jutra, u
kojima se nalazi 3000 komada trogodišnje i 2000 komada
4—6 godišnje smreke i 3000 komada dudovih stabala.


Trošak uzdržavanja tih biljevišta iznašao je za 1905. godinu
50 kruna.
Šumsku upravu vodi 1 nadšumar, a čuvarsku službu vrše
l i lugara.


Šume vlastelinstva Suhopolje, Elemira pl. Jan-
k 0 V i d a.


Površina šuma zaprema 5930 jutara, od koje na nepošumljeno
tlo (čistine, neplodni prostor i t. d.), odpada 70
jutara.


Šume se nalaze većinom na obroncima Bilagore, dižuć se


do 565™ nad morem. Vladajuća vrst drva je bukva, koja se


uzgaja kao visoka šuma sa 80 godišnjom obhodnjom. Godine


1905, posječeno je za vlastitu porabu 7500 prost, metara


ogrieva, dočim je na 628 jutara nalazeća se drvna zaliha pro


dana za 188.400 K. i dana na izradbu kroz osam godina.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 228 —


Posadjeno je 10 jutara žirom, 6 jutara sa sjemenom a
4 jutra sa borovim biljkama.


Šumskih šteta prijavljeno je 260 slučajeva, a od elementarnih
nepogoda jest i u ovim sastojinama uŽinio snieg svojim
pritiskom znatnih šteta.


Biljke hrasta, jasena i bora uzgajaju se u biljevištu, koje
površinu od ´A jutra zaprema.
Šumama upravlja jedan nadšumar, kojemu je za čuvanje
dodieljeno 11 lugara.


Šume vlastelinstva Terezinopolj e, ostavina
Gejze pl. Jankovića.


Za šumu podieljena je vlastniku krčevna dozvola, ali je
više lovu za volju, ostavljena neizkrčena površina od 300 jutara.
Glavna vrst drva je hrast, grab, brest i divlje voće, u
starosti od 40 — 60 godina


Šumskih šteta neima.


Šumom upravlja gospodarski upravitelj istog vlastelinstva.
Za čuvanje šume, u kojoj vlastelinstvo velikim trudom i troškom
uzgaja divljač, naročito srne i gnjetele, postavljena su dva lugara,
koji su ujedno zaprisegnuti nadziratelji lova.


TI. Kotar Djakovo.
Vlastelinstvo biskupije djakovačke.
Ono je jedino u tom kotaru ležede, na koje se ali sada
ovdje više osvrtati neču, jer sam ga već u broju 7 i 8 strana
308 šumarskog lista od godine 1905. opisao. G. C—c.


Reambulacija šumskih medja.


Piše vlast, okruž. šumar Viktor Bonel.
U broju 1. i 3. »Šum. lista« objelodanjena su dva članka


o reambulaciji šumskih medja, od gg. profesora Hlavinke i šum.
nadzornika V. Dojkovića. Potonji se osvrnuo na neke navode