DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 235 —


dođi demo brzo do osvjedočenja, da su listinac i bujad šumska
u gorskim krajevima doista i danas još narodu neobhodua potreba
— a s obzirom na to, da bi se i u nas svakako i pitanju
potrajnog uživanja stelje u gorskim šumama kao i zajedničkim
stelnicima po gornjoj Krajini, imala posvedivati što
veda pažnja i važnost.


Svratiti u kratkom pozornost mjerodavnih faktora na to
pitanje — bila svrha i tih redaka.
Gašo Vac, kr. kotarski šumar.


Uspomene iz god. 1872.


S obzirom na članak u posliednjem broju ;>> Šumarskoga
lista« »Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva«, dozvolite
da i ja ovdje objelodanim jednu takovu iz dobe, kad sam baš
u vrieme naumljene veleprodaje t. z. investicionalnih šuma poznatom
konzorciju, sudjelovao kod izmjere tih šuma — po t. z.
krajiškom triangulatornom direktorijumu


Ovaj je direktorij stojao pod upravom c. i kr. ženijskog
kapetana Huge Daublevskog pl. Sternecka — kasnije divizionera
i podmaršala — a bijahu mu dodieljeni: nadporučnik
Allilovid, poručnici Jiiger i Schwarz i moja malenkost.


AUilovid mjerio i prenasao je triangulatorne točke na staklo
(Spiegelplatte), Jager provadjao je grafičnu triangulaciju za kataster,
Sehwarz i Sternock radili su teodolitom — a ja sam
imao zadadu, da rukovodim gradnje manjih triangulatornib piramida,
da vodim manuale teodolitičke radnje, da rišem nacrte,
provadjam račune, a napose još i tu, da sa raznih piramida
kao i crkvenih tornjeva sa »Heliotropom« dajem znakove u
odredjenim smjerovima tako, da triangulator — u velikoj
daljini — na protivnoj strani, odraženo svjetlo uzmogne točno
fiksirati — te kuteve teodolitom mjeriti.*


^ Heliotrop je vrst zrcala, koje je u središtu probušeno — mikrometrlčkim
bezkonafinim vijkom (Schraube ohne Ende) za sitno kretanje zrcala proviđjeno
postrance sa dalekozorom i magnetičkom iglom. Sitn-m kretanjem zrcala prema kretnji
zemlje i položaju, odrazivase sunce — poput zviezde na protivnoj strani.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 236 —


Odrazivanjem sunčanoga svjetla »Heliotropom« mogla se
je svaka triangulatorna točka vidjeti velikom tocnošdu ne velike
udaljenosti — od pol dana i više — a time i točka sama,
piramida ili crkveni toranj i t. d., točno fiksirati.


Ako sam pri tom pravac prema protivnoj strani t. j . drugoj
triangulatornoj točki točno udesio, i to pomoću busole i dalekozora
— onda se je moja točka (stajalište) uviek i sa protivnog
stajališta morala točno razabrati; nisam li pako usljed
koje počinjene pogreške pravac točno pogodio t. j . ako dotični
triangulator nije vidio zviezde na mojem heliotropu — onda
bi mi on dao znakove (svjetlo) — dok god nije svojim teodolitom
posve točno udesio pravac prema mojoj točki — a i ja
sam tada njegov odraz vidio (isto tako poput zviezde) i prema
tome onda i moj stroj udesio.


Posebnim bojadisanim staklenim pločama — koje sam
pred odraz svjetla na heliotropu stavljao, vidila se je »zviezda«
sada crvena, sada modra ili zelena — a tim smo se onda i
sporazumili — imadem li prestati odrazivanjem ili ne — odnosno
preci na koju drugu ved unapred brzovnim putem javljenu mi
takovu točku.


Imali smo takovih točka i u Srbiji i Bosni, kao i ovkraj
Save. Ako je ovkraj bilo kišovito ili oblačno, tako da nisam
mogao svjetlo sunca odrazivati — morao sam to odmah brzojavno
onamo javiti, da se je dotični triangulator za to vrierne
mogao drugim poslom baviti, a sam sam ili očekivao ljepše
vrijeme ili sam otišao na drugo mjesto, ved prema tome, kako
smo se brzojavno sporazumili.


Ova se triangulacija obavljaše u svrhu ponovne izmjere,
napose i onih krajiških šuma, što su bileizlučene u ime napred
spomenute naumljene veleprodaje u investicionalne svrhe.


Spomenuti bo konzorcij — kada je imao kupljene šume
preuzeti, nije htio priznati onu šumsku površinu, na kojoj je
bilo čistina bez hrastova. Stoga je bio onda i izdan nalog, da
se ciela šumska površina imade iznova točno triangulacijom
izmjeriti.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 237 —


Da se je triangulacija provesti mogla, moralo se je od
Bošnjaka i niže ležećih sela duž rijeke Sa-ve sve do Kupinova
i Boljevaca — kao i duž Save na bosanskom zemljištu, pa i
onom današnje kraljevine Srbije, izmjera izvadjati.


Za prelaženje u Bosnu i Srbiju imali smo t. z. generalni
pasus (t. j . dozvolu prelaza) koji nam je c. i k. ministarstvo
rata u Beču izhodilo. Dapače u Bosni dodieljena nam je bila
i posebna turska askerska straža, pod vodstvom jednoga časnika
i dvanaest askera, koja nas je imala od možebitnih napadaja
braniti i čuvati.


Na našoj strani Save bile su u svrhu triangulaeije —
pored crkvenih tornjeva — koje su kao fiksne točke služile,
nuz ostale manje piramide, u tu svrhu namještene još i dvije
posebne osobito velike piramide.


Jedna je i to najveća bila sagradjena, na tri blizu stoječa
hrastova stabla, odrezanih na nekih osam metara u visini, u
šumi »Blata« kod Studve, kod sela Morovića. Ova su piramidu
po nacrtu spomenutog kapetana sagradili iz jelova drva,tesari,
a bila je visoka oko 24 hvata, tako da se je s nje preko svih
slavonskih šuma vidjelo u Bosnu i Srbiju, a šume ozdol izgledale
šu kao šikara. Imala je šest popodjenih etaža, a od svake
etaže moralo se je sa namještenim Ijestvama do navrh piramide
penjati. Od zemlje pa do vrha ukopan je bio sastavljen stup,
na kom je teodolit stajao, a nije se piramide dodirao, da bi
se tim što veči stabilitet dobio. Premda je upitna piramida
vrlo solidno i umjetno gradjena bila (stajala je oko 4000 for.
sa materijalom, dovozom i radnjom), ipak je bilo vrlo mučno
se na istu penjati, pošto se je tresla i Ijulala — osobito na
gornjem spratu. Ako se je teodolitom radilo, to se je moralo
neko vrieme mirovati, dok je to ljuljanje prestalo, a i onda
se je samo vrlo oprezno hodalo. Sam vidik na šume dole nije
bio ni ugodan, a još bi neugodnije bilo, da se je kojom nesrećom
srušila sama piramida, a kada je bilo vjetrovito vrieme,
nismo smjeli ni gore iči.


Tu se je više puta desilo, da sam posve sam morao sa ove
piramide heliotropično svjetlo davati prema Bosni, Srbiji ili ti
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 238 —


brestu kod Sida u Sremu, pa je bilo dosta neugodno u visini
od 24 hvata podnašati gibanje piramide uz pomisao, pasti na
doljnje hrastove orijaške visine i debljine te onda za hranu
orlušinam služiti. Riedko je tko onda u te prašume i zalazio.
Druga veda piramida bila je smještena na jednom brestu


t. z. »Šidskom brestu«, izmedju mjesta Sida i Gibarca u Sremu.
U ogromnim granama spretno napravljena. I na ovu se je Ijestvama
penjati moralo. A pošto je taj brest na brdu obronka
Fruške gore stajao, to se i od njega krasan vidik na Bosnu
i Srbiju prostirao, a i odanle se je brest liepo vidio, kao nepomična
triangulatorna točka.
Narod pripovieda i vjeruje, da oko toga bresta vile kolo
vode, nu premda sam dvie nodi na toj piramidi nodio, nisam
ipak ništa od tih vila opazio ni vidio.


U istom brestu bilo je u ono vrieme još viditi jak željezni
klin, sa jakom do blizu 8—10 cm. debelom karikom od hrdje
izgriženom, za koju se pripoviedalo, da su za nju negda ladje
i čamci vezani bili, ter da su oko petdesetih godina prošlog
stoljeda kopajud u blizini toga bresta naišli zaista i na ostanke
čamaca i kljun od ladje. Vjerojatno je, da je tuda negda plovna
voda tekla, ako to nije sama rieka Sava bila, koja se je kašnje
u sadanje korito potisnula. Dali još i sada taj Šidski ili Gibarački
brest postoji, nije mi poznato.


Oko Vrbanje-Rajevosela bilo je manjih piramida, koje su
bile radi katastralne mreže postavljene.


Za nepomične triangulatorne točke služili su nam, kako
sam ved naveo i crkveni tornjevi, sa kojih se je teodolitičko
mjerenje, kao i davanje svjetla heliotropom obavljalo.


U Bosni bilo je oko Brčke i Bjeline na brdinama više
piramida manjeg oblika, odkuda se je vidik preko Save na
crkvene tornjeve, sela i na piramide širio, kao i u Srbiju od
Šabca prema Obrovcu. Svaka je piramida imala svoje ime, ved
prema nazivu mjesta ili rudine, gdje je stajala — no sjedam
se samo na dva imena — Kik i Kamičak — nu bilo ih je
po koji desetak u tim zemljama.
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 33     <-- 33 -->        PDF

- 239 —
Pod svaku piramidu ukopan bje kamen u zemlju, na kom
je bila označena točka mjesta centrirana od sredine stajališta
teodolita, sa oznakom pravca na druge dvije nepomične triangulatorne
točke.


Najviše smo imali smetnje, ako je u vizuru došla u vedoj
daljini kakova voćka ili ino stablo. To stablo pronaći, osobito
u Bosni, gdje se je morala čitava rasprava sa dotičnim seljakom
voditi, dok se nije posije dugog pregovaranja nagodba
sklopila, uz znatnu odštetu u samim žutim dukatima (austrijske
banke neprimaliu, veleć, mogao bi pendjer (prozor) zalepiti,
da mi švabski vjetar u kuću neprodire). Sa takovih stabala
moralo se je takodjer svietlo davati i time se je točno stablo
pronašlo, koje se i alo posjeći, drugim načinom se ne da u
velikoj daljini pronaći. Da nije bilo dodane turske straže, nebi
mogli a niti smjeli posla ni započeti. Turska je straža, što se
može u pohvalu reći, sa velikim trudom i pazkom svoju dužnost
vršila.


U Bosni i Srbiji stanovali smo većinom samo pod šatorima
kod piramide, a hranili se konservama. I turska straža
imala je uz nas svoj turski šiljasti šator sa polumjesecom na
vrhu, te nije nikoga ni na pol kilometra k nama puštala, a
noću je uviek jedna straža budna bila i hodala oko naših šatora.


Najdulje smo se u Šabcu u Srbiji zadržali, i to stoga, što
nam tadanji vladika šabački nije htio nikako dozvoliti, da crkveni
toranj upotrebimo za smještenje teodolita na prozoru više
zvona, tvrdio je, da bi se tim crkva obezčastila, te je u tu
svrhu tek diplomatičnim putem izhodjeno, da smo ipak mogli
onda na toranj.


Moj bivši šef kapetan Sternock bio je rodom iz Češke,
pa je vrlo loše hrvatski govorio, te sam mu morao svuda tumačem
biti, i tako sam došao više puta i sa šabačkim vladikom
u doticaj. Dok smo molili, da nas na toranj pusti, obrazlagao
sam mu, da to nije nikakvo oskrnuće crkve, već da je
to samo znanstvena radnja i da na toranj osim instrumenata
ne dodje ništa drugog, ali je sve uzalud bilo, dok se nisu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 240 —


sami poslanici vlade sporazumjeli i zapreke odstranili. Toga
sam si velikodostojanstvenika dobro upamtio, jer kao srpski
vladika nije imao ni brade ni brkova, bio je dosav. Kada smo
radnju dovršili, pošli smo opet vladiki, da mu se zahvalimo.
On nas je tom zgodom poslužio po srbijanskom običaju sa
sladkim, rakijom, duhanom, crnom kavom i friškom vodom.


Niti u Srbiji, a još manje u Bosni nisu nas baš najbolje
gledali, jer su uviek sumnjali, da »Švabe« — kako su nas
obćenito zvali — nisu te mašine badava donjeli, da s istima
zemlju mjere, tu mora da se nešto drugo krije, pa su se žudili,
kako je to knjaževa vlada, za onda regenstvo Blaznavac
(koji je htio knjaza Milana otrovati, pa je izdajom sam otrovani
čaj morao popiti) odnosno veliki padišah sultan, dozvolio
ulaz Švabi u tudje zemlje, i stoga smo morali vrlo oprezni biti
da ne nastradamo.


Što je kašnje sa samom veleprodajom bilo i zašto je ta
prodaja krajiških šuma osujećena bila — nije mi poznato, no
toliko sam čuo pripovjedati, da je to društvo znatnu štetu krajiškim
sumama nanielo i tim, što je obaralo veliku množinu stabala
u svrhu tobožnje posebne procjene, preduzete po njenim šumskim
vještacima, a za koja su stabla oni vrlo malu odštetu plaćali. Posije
sam bio premješten vojnom katasteru u Liku, tu sam imao
ustanovljivati medju na Velebitu kod Gračaca izmedju Hrvatske
i Dalmacije, i točke u kamenim stienama izklesati i fiksirati.
Posao koji je vrlo mučan bio, jer je teško bilo Ličanima i
Dalmatincima udovoljiti. Svaki je želio drukčije imati medju,
a ticalo se je najviše poznatih razmirica radi velebitskih pašnjaka.


T. B.
Osobne viesti.


Imenovanje. Ban kraljevina Hrv. Slav. i Dalmacije imenovao je
nadšumara I. banske imovne obćine Teodora Basaru šumarnik
o m u VIII činovnom razredu kod iste imovne obćine sa sustavnim