DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 233 —


šuma, sastojina, sjecina i t. đ. sa šumskom busolom velikom
točnosti provesti.


Za preporučiti je uz to, da se reambulacija obavi na temelju
pikiranih grunt. kopija, a što se stroja tiče, ako bi si
ga htio tko nabaviti, to je najzgodniji i vrlo jeftini t. z. »centrični
busolni stroj« kako ga opisuje mehanik Neuhofer u
svojim novim cienicima pod brojem 87. a stoji samo 250 kruna.


Bujadnice i šumsko stelarenje po gornjoj
Krajini.


u području modruško-riečke i ličko-krbavske županije
imade danas još obilje t. z. »Gmajnica« sačinjavajućih nepregledne
»bujadnice« ili ti steljnike t. j . površine obrasle u glavnom
lih bujadi (paprati), kojom si tamošnji narod u prvom
redu namiruje svoju potrebu na stelji. Na kilometre se ljeti
rumeni kraško tlo od takove bujadi.


Steljnici ti ili te bujadnice imadu pako po tamošnje gorske


krajeve i veliku uarodno-gospodarstvenu važnost. — Ziteljstvo


je tih krajeva i danas još baš upućeno na bujad tih stelnika


— kao i na šumsku stelju.
Bez stelje nejma stočarstva — a ni djubra. Bez djubra


ni poljskog priroda — po gotovo u tim i onako pustim kra


škim stranama.


I bujad i listinac šumski, a i kresanice od crnogorice da


vaju stočaru dobru stelju.


Preotimanjem krčenja i neracionalnim uživanjem preostalih


privatnih šuma — takove se od dana na dan umanjuju povr


šinom — a pogoršavaju sadržinom.


Uz to preotimlje u novije doba sve više i parcelacija tih


šuma, a stim i pretvorba šumišta u livade i oranice, ali ne


manje i uzgoj raznovrstne stoke — a po tom i potreba stelje.


Istina i današaje »bujadnice« dale bi se bar velikim dielom
i bez izvanrednog truda i troška pretvoriti u oranice — koje
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 234 —


bi uzgojem žitarica mogle narodu namaknuti i slamu za nastelj,
a ujedno i kruh za prehranu.


Nu pustu zemlju treba kopati, orati, obradjivati, a to kan
da se ne će bivšem »graničaru«. Voli on dangubiti — ili i u
Ameriku seliti se.


I tako rastu od dana na dan i zahtjevi — na zajedničke
šume i njihove užitke — a napose i na stelju.


A po tom dobiva onda i po šumske uprave, napose šuma
obterećenih služnostima — i pitanje »stelarenja«, sve to vedu
važnost.


Toli pravoužniei krajiških imovnih obćina koli i oni zemljišnih
zajednica, ovlašteni su u svojih zajedničkih obdinskih
šuma i na užitak stelje.


Pa ved i šumski zakon, govoredi o šumskom gospodarenju
u obde, propisuje u svojim §§. 11—14, medju ostalim i načine
dobave i uživanja stelje u šumama. ;Napose propisano je, da
se listinac na jednom te istom mjestu u šumi smije sabirati
najviše samo svake trede godine — a nikada da se na tim
mjestima nesmiju istodobno sjedi i kresanice, da se stelja smije
doznačivati samo u primjereno vrijeme i na stanovitim mjestima
i t. d. i t. d.


Pa i naredbom kr. zemaljske vlade od 23. travnja 1903.
br. 23.152. — odnosedom se na sastavak šumsko-gospodarstvenih
osnova i programa za šume zemljištnih zajednica (§§ 20.
i 39.) ovo je pitanje naglašeno.


Nu i uživanje napred spomenutih »bujadnica« valjalo bi
sada svrsi shodnim načinom urediti, da se tako narodu i bez
osjetlive štete po šume osjegura i potrebna stelja.


Da je neracionalna dobava stelje i kresanica iz šuma po
obstanak ovih pogubna — o tom ovdje razpravljati smatramo
suvišnim — jer su to i onako svakom šumaru i predobro poznate
stvari.


U prvi mah pričinit de se mnogome možda ovo pitanje
s obzirom na šumarstvo od sporedne važnosti. Promotrimo li
ga ipak i podrobnije, a napose i sa stanovišta gospodarskoga,
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 235 —


dođi demo brzo do osvjedočenja, da su listinac i bujad šumska
u gorskim krajevima doista i danas još narodu neobhodua potreba
— a s obzirom na to, da bi se i u nas svakako i pitanju
potrajnog uživanja stelje u gorskim šumama kao i zajedničkim
stelnicima po gornjoj Krajini, imala posvedivati što
veda pažnja i važnost.


Svratiti u kratkom pozornost mjerodavnih faktora na to
pitanje — bila svrha i tih redaka.
Gašo Vac, kr. kotarski šumar.


Uspomene iz god. 1872.


S obzirom na članak u posliednjem broju ;>> Šumarskoga
lista« »Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva«, dozvolite
da i ja ovdje objelodanim jednu takovu iz dobe, kad sam baš
u vrieme naumljene veleprodaje t. z. investicionalnih šuma poznatom
konzorciju, sudjelovao kod izmjere tih šuma — po t. z.
krajiškom triangulatornom direktorijumu


Ovaj je direktorij stojao pod upravom c. i kr. ženijskog
kapetana Huge Daublevskog pl. Sternecka — kasnije divizionera
i podmaršala — a bijahu mu dodieljeni: nadporučnik
Allilovid, poručnici Jiiger i Schwarz i moja malenkost.


AUilovid mjerio i prenasao je triangulatorne točke na staklo
(Spiegelplatte), Jager provadjao je grafičnu triangulaciju za kataster,
Sehwarz i Sternock radili su teodolitom — a ja sam
imao zadadu, da rukovodim gradnje manjih triangulatornib piramida,
da vodim manuale teodolitičke radnje, da rišem nacrte,
provadjam račune, a napose još i tu, da sa raznih piramida
kao i crkvenih tornjeva sa »Heliotropom« dajem znakove u
odredjenim smjerovima tako, da triangulator — u velikoj
daljini — na protivnoj strani, odraženo svjetlo uzmogne točno
fiksirati — te kuteve teodolitom mjeriti.*


^ Heliotrop je vrst zrcala, koje je u središtu probušeno — mikrometrlčkim
bezkonafinim vijkom (Schraube ohne Ende) za sitno kretanje zrcala proviđjeno
postrance sa dalekozorom i magnetičkom iglom. Sitn-m kretanjem zrcala prema kretnji
zemlje i položaju, odrazivase sunce — poput zviezde na protivnoj strani.