DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 227 —


u svih. ostalih nizinskih šuma preborna sječa obaranjem
starih stabala. Šumska površina, koja je za vlastitu porabu
1906 godine izsjecena, iznaša oko 40 jutara; po trgovcu je
izsječeno oko 100 jutara šume iz koje je ogriev izradjivan.


Maloprodajama ogrievnog drva u brdskim šumama, na
okolišna mjesta, postizava se na panju za jedan prostorni metar
ciepanica 2 K. a za oblikovima 1 K. 50 f. Cijene ogrieva u
nizinskim šumama jesu za 50% višje.


Za ucvrščivanje obale Drave na teritoriju toga vlastelinstva,
ustupljeno je bez odštete riečko - mjerničkom uredu


70.000 komada fašina, koje su proredom izvadjene u brdskim
šumama*
U mjesecu listopadu pali snieg, prouzročio je u šumama,
naposeb u brdinama oveću štetu, osobito mnogo stradali su u
mladim sastojiinama hrastovi. Uzima se, da je 5% mladih
hrastova posve uništeno, dočim je oko 26´´,o oštedeno.


Šumskih biljevišta imade dva, u površini od 3 jutra, u
kojima se nalazi 3000 komada trogodišnje i 2000 komada
4—6 godišnje smreke i 3000 komada dudovih stabala.


Trošak uzdržavanja tih biljevišta iznašao je za 1905. godinu
50 kruna.
Šumsku upravu vodi 1 nadšumar, a čuvarsku službu vrše
l i lugara.


Šume vlastelinstva Suhopolje, Elemira pl. Jan-
k 0 V i d a.


Površina šuma zaprema 5930 jutara, od koje na nepošumljeno
tlo (čistine, neplodni prostor i t. d.), odpada 70
jutara.


Šume se nalaze većinom na obroncima Bilagore, dižuć se


do 565™ nad morem. Vladajuća vrst drva je bukva, koja se


uzgaja kao visoka šuma sa 80 godišnjom obhodnjom. Godine


1905, posječeno je za vlastitu porabu 7500 prost, metara


ogrieva, dočim je na 628 jutara nalazeća se drvna zaliha pro


dana za 188.400 K. i dana na izradbu kroz osam godina.