DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 226 —


Šume su goBpodarstveno razdjeljene u 4 šumska sreza, i to
virovitički, slatinski, mikleuški i dobrovieki, kojima upravlja
po jedan nadšumar sa dodieljenim mu šumarom. Vanjsku cuvarsku
službu obavlja 47 lugara.


Šume vlastelinstva grofa Aladara Jankovića
u C a b u n i.


Cielokupna šumska površina iznaša 6500 kat. jutara, te
se dieli u dva sreza, i to srez Cabuna, kamo spadaju brdske
šume, te podravački srez, u koji se ubrajaju šume ležede u ravnici
Podravine.


U brdskim šumama je glavna vrst drveda, i to u starih
sastojina bukva sa primjesom graba, cera i divljeg voda; dočim
se u mladjih sastojina, uz ovu vrst drveda u Ijepoj mjeri nalazi
i umjetno zasadjeni hrast, koji se uz potrebitu njegu vrlo
dobrim uspjehom gojiti dade.


Šume u nizini jesu ponajviše briestove, sa primjesom jasena,
hrasta i divljeg voda, dočim čiste hrastove šume imade
jedino na obali Drave oko 100 jutara, a čiste vrbove oko
300 jutara.


Prigodom sastavka gospodarstvene osnove za šume ovog
vlastelinstva, uzet je za brdske šume visoki uzgoj sa 80 godišnjom
uporabnom dobom.


Ista obhodnja uzeta je i za čiste briestove i hrastove šume
u nizini, dočim je za vrbove sastojine 26-godišnje upotrebno
doba ustanovljeno. Jedina šuma »Obrieš« u površini od 130
jutara, pretvara se iz lovačkih obzira sukcesivno počam od
godine 1904. iz nizke šume u srednju.


Kod brdskih šuma od sreza Cabune, izluđena je površina
00 2508 jutara z,a prekidno šumarenje, koja se sada nalazi u
8—10 godišnjoj dobi.


U brdskih se šuma ´sve sječine beznimno čistom sječom
sjeku, te onda opet umjetnim načinom sa sadnjom žira pomladjuju.


Osim šume »Obrieš", gdje se nizka šuma u srednju
pretvara, te vrbovih šuma, gdje se čista sječa vodi, uvedena je