DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 221 —


grad obvezao u to ime 100 K godišnjih u zemaljsku blaganu
doprinasati.
Za čuvanje namještena su 2 lugara.


iV. Kotar Slatina.


Šume vlastelinstva vodinskog, baruna Gutmanna
de Gelse i Belišde.
Šume zapremaju 40.560 jutara, od kojih odpada na ravnicu
i brežuljasto tlo 12.560 jutara, dožim preostatak od


27.781 jutro, na brda i gorje. Većina srezova tvore suvislu
cielinu, od koje pojedini ogranci leže na najvećim gorama Papuka
i Bila, dosizuć do 953 met. nadmorske visine.
Glavne sastojine tvori bukva, medju koju je bilo hrpimice,
bilo pojedinice jela, hrast kitnjak, javor i grab umetnut.
Kako povoljno uspjeva hrast u ravnici, tako ga jela
svojim prirastom nadkriljuje u gorju.
Osim navedenih vrsti drvlja, vidjaju se ovdje i manje vriedne
vrsti kao breza, jalša, topola, cer i dr.
Pred par godina započelo se je omedjašenjem vlastelinskog
posjeda, te je već liep dio istoga širokim grabama omedjašen.


Da se uzmognu nepristupni dielovi šuma pristupačnim
učiniti, počelo je vlastelinstvo izgradnjom šumskih puteva 1—1"5
met. širokima sa 2—47o uzponom, kojih imade već oko 120
kilometara.


Od godine 1896. t. j . odkada je taj posjed u rukama današnjeg
vlastnika, hvale vriedno je spomenuti posadjenu površinu od


11.000 jutara, uz prkos što nije gledom na pomanjkanje sredstava
komunikacije skoro ništa drvne gromade crpljeno.
Od toga odpada ;-500 jutara na sječine u gorju, koje su
3—8 godišnjim smrekama i borovima pomladjene, preostalih
800 jutara ležećih u ravnicama i brežuljastom tlu, zasadjeno
je sa žirom a i drugim vrstima drva koje sastojinskim odnošajima
odgovaraju.


Potrebite biljke uzgajaju se u vlastitim šumskim vrtovima
i razsadnjacima, dočim se potreba žira kupom podmiruje.