DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 165 —


Napokon imenovalo ga je god. 1905. gradsko poglavarstvo svojim
narodno-gospodarslvenim i šumarskim nadzornikom.


Tako nam ote i opet nemila smrt iz naše sredine još mlada, marna
i radina stručnjaka, do skrajnosti svjestna urednika, što mu je višeputa
po predpostavljenoj mu oblasti i priznato ; a ne manje izgubismo
š njime vrla druga i prijatelja, koji si je znao prijatnim susretanjem u
i izvan službe steći vazda priznanje i obljubljenost u svim slojevima
gradjanstva, kao malo koji, čemu je dokazom i množtvo što gradjanstva
što opet činovničtva grada Varaždina, koje ga izprati na
zadnjem putu do hladna groba. S njime izgubismo druga puna rada,
odana dušom i tielom svome zvanju, požaliti se s toga mora svestrano
njegovo naglo i prerano preminuće. Pokoj mu vječni!


Pokojnik ostavio je suprugu sa troje neobskrbljene djece.


J. Š—r.
Različite viesti.


Sa kr. šumarske akademije u Zagrebu. Profesor Ivan Partaš,
koji je bolesti radi bio cielo zimsko proljeće školske g. 1905./1906. na
dopustu, na toliko se je i opet oporavio, da će u sliedećem ljetnom
poljeću svoja predavanja na šumarskoj akademiji opet nastaviti. Viest
koju će brojni mu prijatelji i znanci sigurno radostno pozdraviti.


Šumarski vježbenici u bosansko-hercegovačkoj šumarskoj
službi, ako u roku od dvije godine ne polože državni izpit za samostalno
šumsko gospodarenje, biti će od sada iz službe odpuštavani.
Medjutim imade i tamo i to iz novije dobe još i takovih šumarskih
upravitelja, koji ne samo da nemaju državnog izpita, već ni u obće
šumarske stručne nauke. —a—


Izložba rogovlja i lovačkih trofeja, što ju „obće hrvatsko
družtvo za gojenje lova i ribarstva" sada u Zagrebu priredjuje, biti će
svečano otvorena na dne 4. travnja prije podne. Izloženo će biti više
od 40 baš orijaških rogova od jelena iz slobodnih lovišta, do 15 pari rogova
od jelena iz zvierinjaka, 20 pari rogova od jelena lanjaca i do 140 sve po
izbor rogova od srndaća — a to sve ustreljenih zadnje tri godine po
raznim lovištima naše domovine. Osim toga biti će izložene još i druge
lovačke trofeje, pa će stoga ta izložba sigurno biti brojno posjećena i od svih
lovaca šumara — te prijatelja lova, koji se podjedno ovime i opet upozoruju
na tu svakako zanimivu i poučnu izložbu.


Mamutovac drvo budućnosti? Mamutovac je četinjača, poznata
pod latinskim nazivljem Sequoia gigantea, i´i Wellingtonia gigantea a
njemački Mamutbaum — Mamulfichte, a udomljena je jur u mnogim
parkovima srednje Europe.
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 48     <-- 48 -->        PDF

1G6


Njeka botanička djela a i stručni listovi vrlo preporučuju tu
četinjaču i za šumski nasad i uzgoj i to toU radi brzog rasta kao i tehničke
uporabivosti, a to je i mene ponukalo, da tu vrst drva počmem saditi i aklimatizirati
i u Banovini gdje je potreba na gorivu drvu kao i gradji baš
vno velika.


Lanjskog proljeća posijem 100 grama sjemena, u šumskom vrtu
„Topličke kose" i dobijem oko 200 vr o dobro uzrast ih biljki.


Popriečna im je visina 13 cm. sa vr o liepom krošnjom, korijen
je popriečno 24 cm. dug na njemu imade vrlo mnogo brandusa, a to
je znak, da će biljke i dalje liepo napredovati.


Tih 200 komada biljki presadio sam sada u sraz „Pog´edić" kod
Giine, na južnom obronku, a nekoliko i na sjevernom, da se vidi —
kako će na pojedinom njih napredovati. Da i i kakovi kukci ili gribovi
tu četinjaču napadaju, nisam mogao do sada još doznati.


Ista je vrst drveta uvedena i u Njemačkoj — pa kada može tamo
uspievati — nadam se da će i ovdje gdje je ipak blažija klima — dobro
napredovati.


Mamutovac je četinjača, koja u svojoj pradomovini Kaliforniji naraste,
do vrlo velike debilne i visine, a nadjena je u Siera Nevadi u
1500 metara nadmorske visine — a Izmedju 36" i 39° sjeverne širine
imade od te četinjače čitavih sastojina.


Jedini su australski Eukaliptusi višji i deblji od ove četinjače.
Mamutovac naraste u svojoj pra domovini do lOO metara visine
i prsnog promjera do 12 metara, a može i do 1500 godina doživiti.


Tu je četinjaču donio je prvi u Europu godine 1850 neki Lobe,
pa u slobodi liepo napreduje u južnoj i zapadnoj Europi, dapače su
ju uspjehom kultivirali i u sjevernoj Njemačkoj — gdje je sigurno
veća studen nego li kod nas u Hrvatskoj.*


Drvo te četinjače je bielo, tvrđo a daje dugotrajnu gradju.


»Iglice imade kratke, one se nizaju naoko´o grančice, a nisu tako
oštre kao u drugih četinjača. Na grančicama koje plod nose, leže iglice
krovasto (dachig) poredane. Šišarke su žuto smedje boje.


Tu četinjaču mnogi vrlo preporučuju radi brzog rasta i dobre
tehniške sposobnosti, a to je i mene ponukalo da pokušam i ovdje
uvesti, i to barem kao umetnuto drvo, koje bi danas sutra nadomjestilo
hrastovu gradju a donekle i gorivno drvo.


Od ove se četinjače ne bi mogle za sada još i ciele sastojine uzgajati
— jer je sjeme preskupo — a slabe je i klicavosti, pošto se iz


* Dva vrlo liepa ved kojih 30 godina stara primjerka rastu i po stranama palače
jiigoslavenke akademije u Zagrebu — na Zrinjevcu — a i po ,Tuškancu" i u
„Maksimiru" ih imade.


ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 167 —


velike daljine đovaža — a i ne dobije se uvjek svježa u trgovinama a
s toga se i malo biljka dobije. Poprečno me dodje jedna jednogodišnja
biljčica sa sjemenom i kulturom u šumskom vrtu, na 6 filira, vrtljar
Farago u Zalaegerzegu prodaje jednogodišnju biljčicu u cvetnom
loncu uzgojenu po oO filira komad, čisti bi uzgoj sastojina takovih
biljka po tom vrlo puno stajao — no kao umetnuto drvo — ipak
bi se rentiralo gojiti ju, jer brzo raste. Oko 25 — 30 godina moglo bi
već i do uporabe doći, jer će u toj dobi, kod iole povoljnih odnošaja
narasti do visine od 20—25 metara, a u debljinu od 30—40 cm. a takovi
uzrast neima ni jedno domaće drvo kod nas.


Kad bi uzgoj te četinjače uspio, a biljke u dobi od 25 — 30 godina
narastle do visine od 20—25 me. a u debljini do 30—40 cm.
kako bi i inače morale uzrasti, to takova kultura ipak nebi bila preskupa,
jer bi već u dobi od 30 godina davala i velike koristi.


Uzeo sam poprečnu debljinu u dobi od 30 godina na 35 cm., a
tehničku porabu deblo u duljini od 15 metara, što čini r44 m^ sadr.
žine. Kada bi se uz to na jednoj rali od presadjeuih 4000 biljka (jer
više se ne bi smjelo poradi brzoga rasta i prerane prorede) našlo u
30-toj godini samo još 2000 stabala, to bi kod povoljnog prirasta značilo
kojih 2880 m^ drva, nu uzmimo da bi bilo samo 2()00 m´, a jedan
kub. metar po 5 kruna da se prodaje, to bi se dobila već svota od
kakovih lO.OOO kruna.


Sjeme za uzgoj biljki staja´a oko 360 kruna dak´e sa presadnjom
i daljnjom režijom te kamatama došla bi takova sastojina kroz 30 godina
u najnepovoljnijem s učaju tek na kakovih 1000 — 1500 kruna ostao
bi dakle ipak u 30 godina možda kakovih 8000 kruna dobitka.


Teodor Basara, nadšumar.


Kubikator. U posljednjem broju „Šum. lista" spomenut je novo
konstruirani aparat, za točno i brzo kubiciranje deblovine. Aparat taj
da stoji 35 odnosno 42 K.


Kako mi je i samom kubiciranje iz vrlo nespretnih, makar onih
najspretnijih tablica dosadilo, konstruirao sami ja za sebe, t. j . za moju
uredsku porabu takav jedan kubikator, kojim mogu isto tako brzo kubicirati,
kao da prepisujem gotove već iznose iz priručnog arka, bez
ikakvog traženja. — Točnost, odnosno mogućnost pogrieške na minimum
je svedena, tako da ni u posljednjem broju lista preporučeni kubikator
ne može biti sigurno praktičniji od mojega, koji zadovoljava svim zahtjevima,
koji su u opće mogući, tako da onaj, može biti u najboljem slučaju
samo po uporabivosti jednak mojemu.


Pripravan sam moj aparat dati umnožati tako, da kroz naše obrtnike
napraviti dadem pojedine djelove, a sam stvarcu složim, ako mi
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 168 —


unutar 2 mjeseca barem toliko naručaba stigne, da mi se bar trud isplati.
Moj aparat koštao bi samo 15 K, a oprema mu bude takova,
da če sigurno svakoga zadovoljiti.


Molim stoga onu p. gg. koja taj moj „kubikator" naručiti kane,
da mi dopisnicom još i to navedu, ima li aparat sadržavati još i odgovarajuće
kubične sadržaje za duljine . . . m. i srednjeg promjera . . .
cm., zatim da li seimadu odčitavati na aparatu još i produkti: faktora . .


(n. p. cjena 1 m´ gradje) sa faktorom 0-01, 0´02. do l´OO. Takovih povoljnih
faktora naime može se i desetak umetnuti
Josip Bujan, šumarski vježbenik,


z. p. Novsk a (Slavonija).
Samoubojstvo. Na 13. ožujka ustrelio se je u Sarajevu bos.-herc.
šumarnik i predstojnik tamošnjeg vladinog šumskog odsjeka Adolf Demarček.
Uzrok samoubojstvu nije poznat. Obitelj mu je todobno boravila u
Opatiji a par dana kasnije umrla mu je i supruga.
Grlas Iz naroda — proti kozama. Da narod sam od svoje volje
uzdigne glas na obranu svojih šuma, a proti držanju koza, svakako je
u nas do sada još osamljeni pojav, pa s toga vriedan, da se zabilježi.
Zemljištna zajednica urbarske obćine „Selište srbsko" u kotaru Rutinskom,
županije belovarsko križevačke" — uvidjajuć štetne posljedice


— paše koza po svojim šumama i šikarama, zaključila je na 7. siečnja
t. g. po većini svojih ovleštenika, umoliti kotarsku oblast, za odredbu
stroge zabrane paše koza po svim njihovim obćinskim šumama i šikarama.
Očiti je to znak, da se vremena menjaju a i mi u njima. A. J.
Izvoz borovice (smrike) iz Bosne i Hercegovine, iznosio je
prošle godine 1905. ukupno kojih 80 vagona. Plaćalo se po metričkoj
centi 35—45 kruna. Žali bože što narod kod branja bobica, obično i
grmove zapali, a i druge zloporabe počinja.


U najnovije se doba traži za Ugarsku i Slavoniju takodjer i kolje
od borovice, Da se na put stane raznovrstnim zloporabama pri tom,
zabranila je sada zemaljska vlast izvoz borovice kao i borovičnog kolja
bez posebnih dozvolnica. —a—


Drvarska burza otvoriti će se glasom zaključka „ugarske zemaljske
udruge šumskih trgovaca i industrijalaca" na peštanskoj burzi. Za prvi
mah držati će se odnosni sastanci samo po jedan put na tjedan, i to
subotom od 12 do l´/^ sati poslije podne. Svrha tim sastankom imala
bi biti u glavnom riešiti pitanje, kako bi se na osnovu novih preradjenih
usanca moglo postepeno zavesti bursovno trgovanje drvom i
službeno notiranje ciena.


Uredjuje profesor F. Ž. Kesterčanek Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dećak.)