DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


u drQgim kulturnim zemljama, to će dasto sada biti i do novoimenovanoga
predstojnika, da svu pomnju i mar svoj posveti
i što skorijem svrsi shodnom riešenju, tih ne samo u
narodno gospodarstvenom obziru zamalnih — no napose i po
budućnost našega šumarstva, u mnogom pogledu baš odlučujućih
pitanja.


Ugledna ličnost i dosadanje uspješno djelovanje novoga
predstojnika, toli na polju javne šumske uprave*, koli i u
okviru našega šumarskoga družtva — kojemu je jur od mnogo
godina vjerni suradnik, poznati su daleko preko naših šumarskih
krugova.


S toga nadom u bolju budućnost i po našu domovinu
toli važnog šumarstva, doprinašamo ovime i u ime hrv.-slav
šumarskoga družtva novome predstojniku najiskreniji pozdrav.


Bilo to Previšnje naimenovanje njemu na uhar i slavu —


a hrvatskome šumarstvu na diku i korist!


O njezi sastojina.


Piše Viliin Dojković. šum. nadz. u. ra.


Ako se i ne dadn za razne sječinske operacije, koje u svrhu
njege sastojina i mladih porastlina preduzeti valja, pisati naputci
i odredbe, to se ipak dade razpravljati o potrebi, cilju
i svrhi onih radova, koji su nuždni, da se od mlade šume
uzgoji budući gospodarstveni objekt. Mjesečnici šumarskih
društava puni su takovih razprava, na izletima u uzorna šumska
gospodarstva posvećuje se — ako i ne kod nas u Hrvatskoj,
a to u drugim zemljama — tom pitanju puao mara. I s pravom,
pošto je savjestnog šumara glavna briga a ima da mu je i sva
ambicija u to usredotočena, da svojem nasljedniku predade u
nastavak gospodarenja takove sastojine, s kojima će se zadana
gospodarstvena svrha i postići dati. Valjano uzgojene i njegovane
sastojine najljepši su i najtrajniji spomenici, koje našem


* Godine 1892. po Njeg. o. i kr. Veličanstvu u priznanju osobitih zasluga
odlikovan zlatnim krstom za zasluge.


ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 1^3 —


dielovanju, bud u srezu kao neposredni izvadjaći, bud na velikim
šumskim gospodarstvima kao zasnovatelji stanovitih radova
podižemo. Ja bi rekao, da se najvedi dio našeg strukovnog
idealizma imade pripisati upravo onim našim uspjesima,
s kojima iz godine u godine sastojine podižemo, njegujemo, ter
pri osvrta na nje, nakom stanovitog doba i njihov napredak


— ustanoviti možemo. Zaboravit ćemo na sav uloženi trud
i muku, kad vidimo, kako se kriepko razvija mladi ogoj kojeg
smo tek nedavno rješili njegovih spona i ugnjetača, a samopouzdaja
u izpravnost naših gospodarstvenih provedaba porasti
će, kad ćemo koju godinu iza provedene prorede, pomoćju podataka
crpljenih iz promjerkovane pokusne plohe, moći ustanoviti
napadno povećanje prirasta i drvnih gromađa. No da
do uspjeha dodje od potrebe je, da se pojedine, uspjeh uvjetujuće
radnje obave prema onim zasadam i načelom, koji je
za njih teorija stvarala i praksa odobrila. Biti će stoga samo
od koristi, ako se malo ogledamo, kako i u što nas upućuju,
glede obave i provedbe sastojina — uzgojnih radnja, novija
knjiga i iskustvo. — Njegovati sastojine možemo: čišćenjem ,
proredjivanjem i okresivanjem. Svima trima jest svrha,
da sastojinu podrže u onom stanju, kakovo iziskuju načela zavedenog
gospodarenja. Niihovom provedbom nastojimo oko toga,
da se pridigne porast sastojine i da se pojedinom deblu podade
onakav oblik, kakav je potreban, da to deblo danas
sutra postigne najveću vrijednost. Osim toga služe navedene
tri vrsti operacija jošte i očavanju šume naročito u šumama
četinjastima, u kojim spriečavaju potištenje, oboljenje od gribava
i štete od zareznika. Napokom služe nam i u to, da dodjemo
do nuzgrednih prihoda iz mladih sastojina.
Uzgojno-sastojiuskim radnjama moramo pribrojiti jošte i
sve one sječinske ili uzgojne poslove, koji su izvedeni s nakanom
da podrže snagu tla i stojbine. Sve šumsko-ogojne napremice
imadu težiti za očuvanjem te snage Napredno državno
šumsko gospodarstvo zvano je u prvom redu, da te obzire
uvažava. Ono to činiti mora a i čini. Plodovi podržavanja
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

- 124 —
stojbinske snage i dobrote dozrievaju lagano, ali sigurno, pa
dolaze do izrašaja u trajno rastučinu tvarnim rentama.


Cišdenje m krstimo one sjekove, koje zavodimo u gajevima
s namjerom da podupremo ogoje u porastu. Kod čišdenja
izsjecamo sve one vrsti drva, kojih ne ćemo da imamo u glavnoj
sastojini, čbunje, granate porastke koji su preostali kao potišteno
drvlje od stare sastojine, rašljasta kao i sva ona dvojna
stabla, od kojih nam za tvorivo sposobna debla odrasti neće.
U sastojinama uzgoja visoke šume, izsječi ćemo osim toga jošte
sve izdanke iz korenja i panjeva. Ovi izbojci obično su u mladoj
sastojini poodrasli, višji su od mlade iz sjemena ili biljki porasle
šume. No izsjeĆi ih valja već i zato : što mladu sastojinu
zastiru i u razvitku spriečavaju i što će kao izbojci —
doskora u porastnoj snazi popustiti, zahiriti ter bi prekasno
izsječeni, u sastojini ostavili praznine, koje se kašnje više izpuniti
dale nebi. — Ako se ova stabla koja isjeći kanimo i moramo
nalaze u hrpama, tada ih bezuvjetno sve posjeći moramo;
nalaze li se pojedince, tada bi ih prema okolnostima još prije
do prorede pustiti smjeli, jer prazninu nastalu s usjeka samo
jednog stabla, okolištni susjedi plemenitije vrsti drva, sklopom
svojeg granja lahko zastru. Praznine koje su nastale s Usjeka
hrpimice porastlog drvlja, moramo odmah iza usjeka krepkimi
presadnicama uvjek onda nasaditi, kad se je bojati da bi na
onom mjestu plješina ostati mogla. Nakon obavljenog čišćenja
mora mlada sastojina da se bez ikoje daljne njege razvija od
jedne prorede do druge, ter da nam predočuje sliku
dotične vrsti uzgoja. Preostala stabla nesmiju imati mana
(poodkidanih vrhova, rak, jakih Ogulina kore itd.). Za primjer,
kako bi nam valjalo pročistiti mladi hrastovi gaj (čista hrastova
sastojina, utemeljena na pašnjaku sadnjom žira pod motiku), u
kojem imade medju hrastići umetnutih jasika i opeta u većim
hrpama čiste rakite, iztaknuti ćemo, da bi pri prvom čišćenju
ponajprije morali izsjeći sve hrpe rakita do gola i tada ota
mjesta (odvodniv prije stajaćicu!) zasaditi jakimi presadnicami
jasena ili briesta. Kod ponovnog čišćenja, ali svakako prije
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 125 —


nego li su hrastići ved odrasli u vitka stabalca, morali bi izsjeći
i one umetnute, a od prvog čišćenja možda preostale jasike
(Pop. trem.), doznačiv ih za letve, kolčiće ili ogrijev. Iza
čišćenja preostala bi nam dakle čista hrastova mlada sastojina.
— Drugi primjer: neka se pročisti mješoviti hrastovi gaj, u
kojem se imade uzgojiti za buduće mješovita hrastova, jasenova,
briestova i grabova sastojina. U gaju imade osim gornjih
vrsti drveća umetnutog čbunja glogovine, crnog trna, Ijeskovine
u hrpama . S ovima posljednjima bi ponajprije valjalo
postupati onako, kako je u gornjem, prvašnjem primjeru rečeno
za rakitovinu. Nadalje bi valjalo svako inovrstno stablo,
koje se nalazi u ili medju gustim hrpama hrastića
izsjeći, da se tako što veči postotak hrastovine´ u porastku
unapriedi. Od inovrstnih stabalca (buduće glavne sastojine)
koja stoje oko hrastovih hrpa smjela bi se izsjeći samo
ona, koja bi očito hrastovinu u razvitku priječila, pa ona, koja
su takovog stablovnog sastavka (rašljasta, viljušastog porasta,
u deblu grbava, satrte krošnje itd.) da je sada već očito, da
takvo stabalce u valjano deblo nikada doraslo nebi. Sva ostala
inovrstna stabalca (ili nazovimo ih kao u Slavoniji za razliku
od hrasta bijelom šumom) nalazeća se oko tih hrastovih hrpa,
imala bi ostati stajati. Iz hrpah bijele šume smjeli bi smo
opeta izsjeći samo bolestne i za buduću sastojinu nesposobne
stablike, kao i ona debalca, koja su sada već nadvisila samostojni,
u toj hrpi možda porasli hrastić. Sve drugo bi imalo
ostati stajati. Tako pročišćena ihlada mješovita sastojina predstavljala
bi nam sljedeću sliku: čbunja, grmovlja kao niti svih
onih vrsti drva koji u budućoj mješovitoj sastojini imati nećemo
(topola, lipa itd.) sada više u tom mladom gaju neima.
Neima niti čistina — jer smo ih nakon izsjeka čbunja — za
sadili. Hrpe mladih hrastića čiste su, medju njima neima inih
vrsti drveća, pa su prepuštene sada sebi, da se sguštaju usljed
jačeg pristupa atmosferilija i svjetla. Oko njih pročišćena, od
samih Ijepih stabalaca sastojeća se bijela suma ili čista,
ili po-mješana sa pojedinim hrastićima u tim, hrpama pora
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 126 —


slim.* Tu i takovu sliku pročišćene mješovite šume imadu i sve
buduće prorede da podrže.


Proreda mi nazivamo po stanovitim osnovama zavedene
sjekove, kojima vadimo stabla iz sastojina za sječu jošte nedoraslih.
Iza proreda neimamo više ništa da sadimo ili sijemo
jer smo to imali prigodom čišćenja gajeva jur obaviti, i jer
proredami vadimo samo ona stabla, kojili buduća glavna sastojina
trebala ne bude. Čim koj sjek ide tako daleko, da je
treba napose pobrinuti se sa ogoj čistina nastalih iza njega
tada takfiv sjek ne spada više medju prorede, već u red pro-
gala ili prozraka.


Nauka o proredama stvorila je u zadnjima desetkima godina
toliko medjusobno različnih metoda, da se danas više
prorede sa zajedničkog gledišta posmatrati nedadu, pa je potriebno,
da ih razvrstamo i pojedine napose promatramo. Novija
njemačka literatura** razvršćuje ih u sljedeće tri glavne
hrpe: u proriede u slabom, potištenom drvlju, u proriede u
srednjem drvlju i u proriede u odraslom (jakom) drvlju
mlade sastojine.


Razlike pojedinih tih vrstih i stupanja prorede dati će se
najbolje iztaći na sljedećem primjeru promjerkovane sastojine;


Prsni promjer: od 10—26 cm.
Broj stabala:, 12 — 18—28—31 —
55 — 46 — 44—70 -55—54—53—71 —
58—56—74—43—55 ukupno 824 1126
Prsni promjer: od 27 40 cm.
Broj stabala: 50 — 32—50-31 —
28-23-17—13-15—14—11—8—6-5 ukupno 302
Proredimo li sada fcu sastojinu tako, da izvadimo od


prsn. promjera: 10 — 11—12—13—14—15—16—17—18—
19—20 — 21—22—24—25—40 cm. stabala: 10—16—25 —
24—38—30—26—30—18—15—11—9—4—4—0 dakle 259


* Die Begriinđung naturgemagser Hochwalđbeatande ,Ruđ. Jankovskv´ 1903.
S´r.
100.
** Leitfaden fiir den Waldbau. W. Weise. Berlin 1903. str. 75.
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 127 —


(po prilici ´/s od ukupnog broja), a sve nje iz tanj e hrp e
stabalaea, tad je to proreda u slabom, potištenom
drvlj u sastojine. *


Ako pako izsječemo od:
prsnog promjera: od 10—22 cm.
stabala: 1—2—3—5—4—10—5—
4—3—11 6 54 komada 106


prsnog promjera: od 24—40 cm.
stabala: 15—6—13—8—3—5—1—0 . . 51 komad
(po prilici V,o od ukupnog broja) a sve je iz srednje hrpe
stabala, pri dem smo one najtanje i potištene neposjeeene ostavili
i nadalje rasti, tad je to proreda u srednjem
drvlju sastojine.


Izvadimo li konačno od:
prsnoga promjera: od 10—26 cm.
stabala: —1—2—3 — 5—4—5 .. . 20 komada
prsnoga promjera: od 27—40 cm. 59
stabala: 6—4—-5—2-4^2—3—2—4—
3—2 — 1 — 1 39 komada
(po prilici V20 od ukupnog broja) a pretežitiji njihov
broj iz jače, deblje gromade stabala sastojine tako,
da smo u slabija stabalca sastojine jedva i dirali, tad je ta proreda
izvedena u odraslom, (jakom) drvlju sastojine.


Kod prorede u slabom drvlju sastojine vadimo slaba,
potištena i loša stabalca. Ova vrst proreda jest u praksi najobičajnija,
a načelno ju donekle zastupa i Kraft*. Ovom vrsti
proreda privadjaju se k uporabi stabalca, koja je sama sastojina
jur izlučila, i gdje je nastupio u porastu zastoj, sto je
uvjek onda slučaj, kad stabalca tako gusto stoje, da jedno nemože
drugog da nadraste. Stabla lošeg oblika (prelomljena,
rašljasta, izlamane krošnje i t. d.) valja uviek onda izvaditi,


* Beitrage zur Lehre von đen Durchforstungen etz. von G. Kraft. Hanover
1884. i Hanover 1889.


ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 128 —


kada se usljed toga ljepša 8tabla u porastu unaprediti mogu,
ili se dade očekivati, da će od toga po preostajudu sastojinu
nastati ini probitci.


Od proreda u srednjem drvlju razlikujemo
i h viš e načina . Postelsku proredu, dansku proredu, proredu
u krošnjama, Pri Postelskoj proredi (nazvanoj po mjestu
Postel, gdje ju je pl. Saliseh uveo) ostavljaju se sasma potištena
stabla stajati, dočim se onaj dio sastojine koj tvori njezinu
krošnju, znatno proredi. Ovaj način prorede razvio se je
u mješovitim, hrastovo-bukovim sastojinama, za koje več od
zamana vrijedi pravilo: da se bukvići pod hrastima potišteno
porasli ostave stajati, te da se u onim slučajevima, kod tako
vih od naravi neima, poodrasli bukvići prevršuju i tako na
umjetni način pudstojna bukova sastojina pod hrastovima stvara.
Sama proreda provodi se´medjulim tako, da se sklop krošnjah
na toliko prelomljuje, da hrastići u tih prelomih svoje krošnje
razvijati i širiti uzmognu. U Hanoveranskoj provode ovakove
prorede već od god. 1840. a preporučaju ih s estetskih razloga
i za druge vrsti drveća.


Danskom proredom hoće da u što kraćoj obhodnji uzgoje
sklopljenu sastojinu jakoga drvlja, koje treba da je osim toga
u deblu čisto od granja. U tu svrhu proredjuju gusto porasle
sastojine prvi puta onda, kada su na 7 metara visine dorasle.
Svake treća godine vraćaju se sjekom u tu sastojinu, pa vade
sva loša stabla, bolestnike i one vrsti koje neće da uz glavnu
sastojinu uzgoje. Kasnije se prorede sve to rijedje, Od 60.—TO.
godine vraćaju se svake 6. godine, iza 100. godine svake 10.
sproredama u istu sastojinu. Takovim postupkom uzgoje do


40. godine sastojinu u kojoj se nalaze sama ravna mlada stabla.
Jačim i najačim stablima pogoduju odsele redovitim proredami
i to tako: da se u načelu samo onda i ono stablo usječe,
koje znatno sprieČava u razvitku debla i krošnje jednog
ili više bolje uspjelih svojih susjeda
Već po prilici od polovice obhodnje dade se jasno razpoznati
buduća sastojina. Debla k istoj spadajuća izaberu se
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 129 —


sada, na koliko je samo moguće u podjednakoj razdiobi preko
cijele ploštine, pa se obilježe krugovima od vapna ili tera. Prorednim
načelom vrijedi odsele zadatak: da takova stabla valja uvijek
sikirom oslobadjati od onih komšija koji bi znatno spriečavali
razvoj njihovih krošnja.


Proredom u krošnjama zahvaćamo u vladajuću sastojinu
s namjerom, da tako pružimo osobitu njegu onim stablima,
koja će danas sutra tvoriti do sječivosti dorasla debla, d o č i m
načelno čuvamo jedan dio podstojne sastoji ne od
isjeka . Slabiji stupanj ovakove prorede upotrebljujemo ko d
mladji h sastojina naročito ondje, gdje je potrebno da usljed
izsjeka pojedinih stabalca razrjesimo hrpe jednako vriednih
stabalaca, ter tako doprinesemo k njihovom podjednakom razdielenju
preko ciele plohe. Jačim stupnjem te vrsti prorede
želimo pogodovati glavno — sastojinskim deblima a postizavamo
tu svrhu tako, da njihove krošnje oslobadjamo od stiske i nadrastka.
Ovaj način prorede provadja se naročito u starijim
sastojinama.


Prorede u odraslom, (jakom) drvlju mlade šume
provodim o u onim sastojinama, koje su već iz starije
oblikovine počele prerašćivati u buduću glavnu sastojinu, a
provadjamo ih tako, da vadimo vi ada juda debla i to po
mogućno.sti takova, blizu kojih stoje debla kojim su krošnje
postrance stisnute. Pri tom načinu prorede predmjevamo,
da će se ove stisnute krošnje oporaviti, razviti i razrasti, usljed
ćega da će preostala ta debla znatno prirašćivati na gromadi i
kakvoći. Ovakove prorede imadu se svake desete godine opetovati,
a vadi se O´l — 0*2 od drvne gromade ciele sastojine.
U glavnome bi imao iznositi svakokratni izsjek upravo toliko,
koliko je priraslo u razmaku vremena, izminulog izmedju jedne
i druge prorede. Po teoriji tih proreda, nebi do dobe sjećivosti
u takvim sastojinama bila drvna gromada nikada veća
no je bila u dobi od 60—70 godina, kada je naime prvom
takovom proredom otpočeto. Ovamo ubrajaju i prebornu ili
Borgreovu proriedu. Svrha joj je, da se pomladnja sastojina
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 130 —


što mogu<5e dalje, u kašnja vremena poodmakne, da se što više
drvne gromade izvadi od debala počam od 60 godina starih,
te da se do kasne oplodne sječe uzgoje debla za tvorivo osobito
uporabiva. Iztaknuti ću mimogredce samo, da je Borgreve
pokušao ovu svoju teoriju prenjeti u praksu i zato da na taj
način dokaže ovlaštenost čistoprihodne nauke i njenom uporabom
postizivog visokog rentabiliteta. Jednu tako proredjenu
borovu sastojinu predstavio je izletnikom šumarskog društva


— koji se ali, usuprot sve teoretičke ovlaštenosti i visokog
dohodka postignutog iz prorednog usjeka, sa slikom preostale
»kuštrave« glavne sastojine sprijateljiti mogli nisu. Ako i nebi
za naše 70 — 80 godina stare hrastike mogao zagovarati provedbu
prebornu ili Borgreove prorede kako je evo ocrtana,
iz razloga: da nebi usljed prenaglog progalenja iisolacije nastala
guhovrhost, to ipak držim modifikovanu proredu u jakom drvlju
gdje su naime nebi imala vaditi vladajuda debla već upravo
ona potištenih krošnja onda ovlaštenom, kada se pruži prilika,
da se uz osobito povoljne tržne ciene dadu postidi visoki prihodi
za slabije sortimente drvene robe, koja se dade proizvesti
iz slabijih stabala (sliperi, gredice, stupi za poduzetnietva
podporišta za rudnike itd.) podpunoma ovlaštenom.
Sto se tiče stupnjeva same progale koju proredom
postidi kanimo to ih razlikujemo u slabu, umjerenu i
jaku proredu.


Pri slabom stupnju prorede izsjecamo potištena stabla i
pojedina od onih, na kojima se jasno razpoznaju znakovi porastnog
zastoja.


Kod umjerenog stupnja prorede vade se sva ona stabla,
koja za postignuće sklopa više potriebna nisu kao i ona, koja
su u odrastku zaostala.


Jakim stupnjem proriede nastojimo da predusretnemo zastoju
u prirastu ostavljajud ovdje — ondje koje od potištenih
stabalaca stajati osobito onda kada ovakova baš nastalu progalu
svojim stajalištem zastru. dočim se i pri ovom načinu
prorede u glavnome izsjecaju ona debelca, koja u prirastu
zaostaju.
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 131 —


Poslovne osnove šumarskih pokusnih postajah sadržavaju
potanko propisane načine radova i postupaka, kojih se kod
provedbe pojedinih načina prorede držati valja. No pošto resu
Ita ti njihovih radova imadu služiti u prvom redu znanstvenim
svrham, to ih ovdje nabrajati nedu, nego ću se radje osvrnuti
na pojedine povode, svrhe i učinke samih proreda. — Pošto
se moraju prorede skoro za svaku pojedinu vrst drva, dapače
i za pojedinu dobu istoga raznoliko provadjati, to se je odustalo
od naučanja obćenitih pravila za provedbu istih. Gledom
na uzgoj sastojina potrebne i nuždne su prorede uvjek
onda, čim glavna sastojina ili koja od umetnutih vrsti drveda
stane trpiti od postranog pritiska krošnja. Dok se krošnja stabala
živahno razvijaju i poraštuju, nastaju ovakovi slučajevi
prilično često, pa se zato prorede i opetovati moraju. Oprav dan
e s u prorede uvjek onda, kada se putem njih može povečati
uzgoj punovrednih drvnih gromada dakle gladke, od
granje čiste deblovine. Ponovno proredjivanje mora se učiniti
odvisnim od razvoja porasta u visinu i to tako, da se tim
češće provodi, čim je onaj porast živahniji.


Učink e proreda moramo sa sliedeća dva stanovišta
posmatrati. Kada naime jedno stablo izsjeČemo, tada oduzim-
Ijemo sastojini i jedan dio prirasta sto ga je ona proizvela, s
druge strane dobivaju preostali komšije usljed isjeka debla —
povećani razvojni prostor, usljed toga mogu oni svoje krošnje
proširiti, pa će se tako prirast ciele sastojine uvećati. Sto se
tiče gubitka na prirastu kojeg ćemo usljed prorede pretrpjeti,
to nam valja uvažiti, da će u stanovitoj sastojini (pri istom
broju stabala) tim više prirasti čim su ova deblja, a tim manje čim
su stabla tanja. Najslabija i uz to potištena stabla neimaju u
obće više prirasta koj bi se mjeriti i opredielivati dao. Iz
toga slijedi: da će se pri proredi od prirasta tim više izvaditi,
čim se oštrije izsjecanjem zahvati u razred vladajućih debala.
Ako je dakle stanovitoj proredi zadatak, da sastojina prirast
zaista uveća , tad moraju preostala stabla tim odlučnije proizvoditi,
čim je u proredi više drva izsječeno. Uvažimo li da
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 132 —


pri umjerenoj proredi izsjecasmo sve ono što nije za postignuće
sklopa više potrebno, dakle što više neprirašćuje, ter
da pri tome nastojimo, da sve odstranimo što bi na porastni
zastoj dielovalo, to demo pri takovom stupnju prorade poremetiti
prirastno dielovanje sastojine u vrlo maloj mjeri. Ako nam je
pri tome još i uspjelo te smo porast sastojine unaprijedili, tada
je preostaloj sastojini dužnost da nadomjesti sasma maleni
gubitak na prirastu, pa će sve ono što će stabla usljed prorede
vise producirati, — biti čisti dobitak.


Kod prorede u srednjem drvlju sastojine puno je jači
zahvat u one stablovne razrede, koji znatnije prirašćuju, U
ovom slučaju unaprediti će se sastojinski prirast usljed prorede
samo onda, ako preostala stabla uzmognu svoje prirastno dielovanje
razmjerno povećati.


Najviše ćemo dosadan ju kolikoću prirasta umanjiti pri
proredi, izvedenoj u jakom, (odraslom) drvlju sastojine. Kod
ovog načina proreda stavljaju se na preostalu sastojinu u prirastnom
pogledu najveći zahtievi.


Gledom na različna dobna razdoblja sastojine, moraju se
dakako i prorede na različite načine provadjati, ako se pri
tome lioće da se uzgoje najveće sastojinske vriednote. Pri tome
valja naročito razlikovati dvije dobe. Onu dok stabalca doraštuju
do debala, i dobu debala koja bi imala tvoriti buduću
glavnu sastojinu. Ovo doba deblovine počimlje s onim vremenom,
kada krošnja više neporašćuje u visinu. Sastojine onog
prvog dobnog razreda valja podržavati u sklopu, da se tako
uzgoje od granja čista debla. Zato je u opće potrebno da se
u toj ranijoj periodi sastojinskog razvoja prorede provadjaju
u potištenom drvlju i umjereno, da se izsjecaju samo potištena
stabalca kao i ona koja spriečavaju odrast sastojine.


Od onog vriemena kad su stabalca odrasla u debla, slabi
je daljnji porast u visinu. Odsada su već manje dogadja da bi
sastojina izlučivala debla prerašćivanjem, već trpe krošnje više
od medjusobne stišnjave, što je sasma i naravno. Krošnje koje
su dovršile svoj porast u visinu, teže i nastoje da svoj pri
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 133 —


rastni napon upotrebe za svoj razvoj u širinu. Krošnje se moraju
ali dobro razvijati, ako prirast ima da bude dobar i povoljan,
pa zato treba da imade svako vladajude stablo i svoj
porastni prostor. Takove sastojine valja sada u potištenom
drvlju znatn o prorediti. Može biti sastojim na uhar i proreda
u srednjem drvlju pa i ona preborna, što odlučuju sve
okolnosti dotične sastojine. Samo jedno se nesmije, naime odrediti,
da se jedna sastojina načelno vazda na ovaj način, a
druga na onaj način prorediti imade !


Ova razmatranja nebi bila podpuna, kada nebi pozornost
čitatelja svratio na radnju šum. savjetnika Kožešnika* koj je
(poput Krafta) kazao, da se broj stabala koja bi se pri proredi
imala izvaditi, opredieli računičnim putem, akoprem su i
teorija i praksa takove pokušaje odklanjali. Kožešnik polazi
pri obrani svojih nazora sa stanovišta, da de se osobito uspjele
sastojine odlikovati ne samo po velikim srednjim temeljnicama,
visinama i po dobroj kakvodi, ved i po razmjerno veliko m
broju stabala. Broj stabala da je vrlo važan činbenik, a
svakako činbenik s kojim je od svijuh ostalih (vrst stojbine,
sklop krošnja itd.) najbolje rukovati. Broj stabala da odlučuje
i 0 veličini drvne gromade ved stoga, što se jedinica drvne
gromade pokusnog stabla sa brojem svijuh stabala množi.
Prema tome da ne može biti svejedno, dali na plošnoj jedinici
stoji manje, ili tja znatno manje stabala, no bi ih tamo
pri vedoj sastojinskoj vrijednosti, prostorno valjano razdieljenih
etajati imalo. Ovo da se može uvijek onda la liko dogoditi kada
se proredjivanje empirički izvadja, dočim se u računičnora
posljedku nadje lahko mjerilo kojeg se držati valja, da se pri
proredi neizvadi bud previše bud premalo. Za 45 god. smrekovu
sastojinu, stojbine takove (po tab. II.) da bi pri podpunom
sklopu na hektaru imalo stajati 2.400 stabala, valjalo
bi prije prorede sljededa ustanovljenja preduzeti:


* Die Beatandespflege mittelst Lichtung nach Stammzaliltafeln itd. Von Moritz
Kožešnik. 1898.


ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 134 —


na pok. plohi od 400 čet. met. imalo bi prema gornjoj predpostavci
stajati 96 stabala
praznine iskolčene prema stajalištnom prostoru
tabelle podaju 13 kolčića´


preostaju dakle . . 83 stabla
Izbrajanjem pokusne pljhe pronadjeno je . . 101 » «
prema tomu bi se imalo izsjeei 18 stabala
(odnosno po hekt. 18X24^450 stabala). Kada su sada na
pokusnoj plohi zatesivana ona stabla za koje držasmo da ih
valja odstraniti, nabrojeno ih bje 20 stabala
dakle po hekt. (20x25) 500 » «


Iza kako smo na taj način proredili samu pokusnu plohu,
onda nam je prema toj slici lahko proredjivati susjedne die-
love sastojine. Umirenje za proredjada da leži pri tome ne toliko
u brojnoj absolutnosti stabala, koja bi se imala izsjedi, več
u tome: da de nakon izsjeke jošte uvjek preostati odgovarajući
broj stabala, ter da umanjenje sastojinske drvne gromade nije
od pukog slučaja ovisno. Svakako su izpravna ustanovljenja,
da je svojstvo stanovite sastojine ovisno od: srednje visine,
srednje debljine stabla, od kvalitete i od broja stabala na
ploštnoj jedinici se nalazedih. Ova četiri činbenika predstavljaju
svotni posljedak svih porastnih i razvojnih
upliva. U njima se zrcale dobrota tla, način utemeljenja
sastojine, pa su i vjerno ogledalo svih gospodarstvenih
napremica i propuštaja pod kojima se je sastojina razvijala,
kao i svijuh grieha. na istoj počinjenih.


Ako uočimo svrh u koje radi stanovitu sastojinu proredjujemo
tad moramo dođi do zaključka, da stanovita stabla
izsjecamo ili ostavljamo uvijek s namjerom, da na taj način
unapredimo i sredimo razvoj preostalih krošnja. Kada nam
pako manji broj krošnja (iza proriede) uvjetuje vedi porast u
debljinu, a vedi broj krošnja (prie proriede) manji napon, pa
kada se svakokratni posljedak tih učinaka najjasnije izrazuje
u veličini srednjeg prsnog promjera stabala, tada je jasno da
imamo pri njezi sastojina da sa dva činbenika računamo: s a
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 135 —


brojem krošanja i sa veličinom srednjeg prsnog
promjera . Iz toga valja pako zaključiti, da treba odnosni
broj stabala, koj je potreban na stanovitoj ploštnoj jedinici da
se postigne sto veća proizvodnja tvarne drvne gromade, vazda
ustanoviti prema svakratnoj veličini prsnog promjera.


Obzirom na ta načela konstruirao je Kožesnik za smreku
izkaz iz kojeg se dade za tu vrst drva jasno razabrati zakon
sastojinskog porasta i razvoja, iz kojeg demo izkaza pregleda
radi izvaditi samo sljedede brojke:


i«* ^


_g .. s ga


-2-^ a
2 S »-3 % (^ .


0^a 0)

^ a fe| >


03 ^


10 (oko 30 god.) 0-0079 4449)..^ § 1.5 2.25
20 (oko 58 god.) 0-0314 1600 ^ | t 2.5 6.25
30 (oko 80 god.) 0-0707 82o|^ i i 3.6 12.20
Prema onomu što je jur prije rečeno, lahko se je po pro


redi glede stanovite smrekove sastojine po ovakovom izkazu
ravnati. Veei broj stabala od izkazanih gore po hekt. — valja
izsječi, manji li je broj stabala na likt za odnosni popr. prsni
promjer — tad neima proredi mjesta!


Kako se u hrastovim mladicama zajedničkog državnog
erara i imovnih obćina, danas već čisti, i proriedjuje, koli u
šumama utemeljenim na umjetni, toli i na naravni način, to
bi bilo poželjno, da se koji od zvaničnika dade za sračunanje
takovog izkaza za hrastovinu, ter da sabrav sve podatke prije
i iza obavljene prorede, isti obćenite poduke radi objavi. Osobitu
važnost zadobili bi takovi podatci onda, kada bi bio s vremenom
oglašen material dvajuh do trijuh proreda jedne te iste
sastojine. Medjutim bi se ovakova odredba bila mogla učiniti
i unašem uredjajnom naputku uz obvezu, da se takovi izkazi
imadu svagda priklopiti prorednim osnovama, kako bi za buduće
i nasljednik znao, što je prednik s provadjanom proredom
postići kanio Da vidimo to na primjeru. Neka se proredi
sadanja smrekova sastojina, 30 god. stara sa 12"/o jelo
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 136 —


vine i umetnutimi hrasti i javori. Svrha proredi jest: da se
hrasti i javori očuvaju, a jela da se na štetu smreke za 20%
pomnoža. Prema tom zadatku bit će za svakog proreditelja
jasno, da pri proredi u pogledu hrastova i javora imade lih
0 tome nastojati, da im krošnje svagda ostanu proste — nestisnute.
Iz njihovog okolišja treba dakle svaki puta smetajuće
im sudrugove (inovrstna drveda) odstranjivati, njih pako čuvati.
Podatci za gornji izkaz obračunani su prema obličku:
staj: odaljen: ^10X^+50, a za hektar i sred. prsni promjer


10.000 10.000 , ,
"^ ^^ "^°´^ = (10X0-30+0-50)^ ^ ^12^2 ^ =^ "^™g^^
820 stabala. — (Ovaj obličak prikladan je za sva obračunjavanja
podam od 9 centmetr. popr. prsn. promjera, dočim bi
od 5—9 centmetr, valjalo interpolacijom brojke pribaviti na
temelju faktičnih rezultata iztraženih u mladim sastojinama).
Okresivanje m modi demo se u sastojinsko-uzgojne svrhe,
prema dosadanjem našem, domadem gospodarstvenom stanju
samo riedko kada služiti, akoprem bi isto, pri sadanjoj cieni
naše hrastovine i pri uporabi okresivanja kod te vrsti drva u
osobiti m slučajevima (uzduž prosjeka, puteva, na rubovim
šumah, visoko drvlje u srednjoj sumi, čuvari u mladim sastojinama
itd.) sasma opravdano a i potrebno bilo. Stabla se
okresuju bud zato, da deblo dobije bolji oblik, budi da se predusretne
potištivanju. — Bolji oblik deblja postigne se onda
kada deblo ranu izcieli, a nutarnje drvo iza toga poraste jednakim,
ravnim vlakaneima. Pospješenje porasta u vis postigne se
pri tome rijedko kada, kod smreke upravo zapne porast u visinu
iza okresivanja, koj se malo po malo tek oporavlja. Usljed
okresivanja može deblo punodrvnijim postati tek pod osobitim
okolnostima. — Suprot potištivanja, i zastiranju okresaju se debla
u pomladnim prebornim i srednjošumskim sječinama. Redovito
se okresivanje tako izvadja, da nepreostane trčak od grane uz
deblo stajati. Odrezina mora da je gladka, pa je valja shodnim
mazilom (ter, vosak itd ) oličiti, proti gribovima očuvati. Grane
jače od 7 centmetr. nevalja odrezivati!. Iskustvo bo uči da
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 137 —


odrezine prekasno zarašcuju, usljed česa rane gnjiti stanu. Sa
razmjerno manje pogibelji snimiti ćemo grane: kod stabala koja
jošte živahno prirašcuju, koja su na dobroj stojbini, te u mjesecu
studenu i prosincu.


Moramo li kada snimati jak e grane, tad ovih ne valja
snimati gladko uz stablo, već tako da ostane podulji trćak
sa nekoliko oka, koja će kašnje mlađe grančice iztjerati, ter
tako gnji´oću trčka spriećavati. Najuspješnije ćemo obrezivati
kratkom oštrom pilom. Ovom ćemo u granu ponajprije
na jedno 10 centmtr. dalje od debla, a na doljnoj strani grane
zarezati, nakon toga granu od gore prema dolje odpiliti. Takovim
načinom okresivanja predusresti ćemo zadiranju i začehivanju
grana o deblo, i nepotrebmom povećanju rana. Najizcrpivije
obradio je pitanje o okresivanju profesor G. Hempel
u monografiji*, u kojoj je potrebu, način i uplivne posljedice
okresivanja sa svih strana objasnio, naročito gledom na hrast.
On luči i naposebno razpreda o okresivanju zelenih i suhih
grana. Snimanje zelenih grana imade svrhu, da se uzgoji vrijedno
deblo, da se predusretne nizkom razrašljenju stabla u
krošnju, da se unapredi prirast cieloga stabla, da se njegov
oblik poboljša i poljepša; a po tom i tehnička uporabivost i
vriednota. Okresivanjem suhih grana kanimo predusresti urastu
tako zvanih „sljepica", u debla, pospješiti zacielenje nastale jur
rane i omogućiti prerast rane. Posljedak uspješno provedenog
takovog okresivanja dolazi do izražaja u povoljnom razvitku i
daljnem porastu nutarnje vlaknovine, koja bi u protivnom slučaju
mogla trpjeti od gnjiloče, raka, ter tako umanjiti vriednost
debla.


Pri četinjastim vrstima drveća valja s okresivanjem biti
osobito opreznim. Dok se listaće okresivanju prilagodjuju, isto
podnose na koliko se valjano, uredno i razborito provodi, ter
od njega korist crpe, to se četinjače s pram okresivanja baš
opriečno tomu vladaju.


* Die Aestung đes Laubholzes insbesondere der Eiclie, Van G. Hempel. Wien
1895. 4 11


ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 138 —


Dočim listače, koje razpolažu velikom izbojnom snagom
u kratkom vremenu izlijeće prouzročene im rane, to imade kod
četinjača okresivanje za posljedak veliki gubitak smole, težko i
polagano prerasdivanje odrezina i štetan upliv na prirastne odnošaje,
pošto se oduzimanjem najnižih grana kod smreke i jele,
korenje lišava zasjene, vlage, a po tom i povoljnih utjecaja
na asimilaciju hrane, ter razvoj stabla.


Pošto se u uzanom okviru članka, kojemu je svrha bila
das obdenitog stanovišta obrazloži uzgojna načela,
ne dade zahvatiti u tančine pojedine metode i njezine provedbe, to
moram prepustiti bud zgodnoj priliki, bud kojemu od drugova
da se pretresanjem pitanja, koje je i po bududi uzgoj naših
mladih sastojina toli važno, prigodice ondje nastavi, gdje sam
za ovaj put dovršiti morao. A jer se specializovanja, koja njemačka
šum. knjiga naročito glede četinjača obradjuje, ne dadu
lahko kalupimice prenašati na naše bukove, hrastove i kestenove
sastojine, to mnijem ovlašteno, da razpravljanje o nastavljenom
predmetu s dnevnog reda ne bi smjelo sadi. To je i prava svrha
ovim redcima bila.


U Mac Iju, 15. veljače 1906.


Šumarenje na otoku Rabu.


Prije svega moram bar na kratko napomenuti, kojim povodom
sam bio izaslan, da proučim način sitnoga šumarenja
na pomenutom otoku. — Pošto je otok Rab sastavni dio kraljevine
Dalmacije, o utjelovljenju koje se baš sada i u nas
dosta piše, mnijem, da de i mnogoga od cienjene g. g. Čitatelja
ovoga lista zanimati način šumarenja na tom liepom i
plodnom otoku.


Na temelju zakona od 8, lipnja 1871. te onoga od 15.
lipnja 1873. provedena je u bivšoj vojnoj krajini segregacija
bivših državnih šuma. — Pri tom pazilo se je osobito i na to
da se krajišnikom predadu u vlastnost radi laglje dobave i do