DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1906. God. XXX.


Pretplata za neelanove K 12. na godinu. — članovi šumar, đružtva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za utemeljitelja K 200. — Za članove p odu pirajuee
K 20. — Za redovite članove I. razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. 2. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pretplate. — ,Lugarski
viestnik" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjedničtvo družtva.


Uvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/j stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Novi predstojnik šumarskoga odsjeka


kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade.


Previšnjim riešenjem od 4. ožujka o. g. izvoljelo je Njegovo
cesarsko i kraljevsko apostolsko Veličanstvo premilostivo
imenovati dosadanjega kr. zemaljskoga šumarskoga nadzornika
prvoga razreda Roberta Fischbaclia, odsječnim vladinim
savjetnikom i predstojnikom šumarskoga odsjeka kr. hrvatskoslav.-
dalmatinske zemaljske vlade.


Ovim je previšnjim riešenjem popunjeno i opet važno mjesto


predstojnika zemaljske šumarske uprave u nas, a tim je pod


jedno udovoljeno i jednoj opravdanoj želji šumarskoga družtva


kao i hrvatskih šumara u obće.


Imenovanjem tim došao nam je na čelo šumske uprave


ne samo domaći sin*, već i stručnjak obilnog upravnog is


kustva, koji je već i po dosadanjem svome službovanju imao


sgode svestrano i potanko upoznati se sa svima potrebam a i


prilikama našega šumarstva i staleža.


Kako su medjutim naši šumsko-upravni kao i gospodar


stveni odnoŠaji u mnogom pogledu još znatno zaostali za onima


Kodjen g. 1857. u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 4/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 122 —


u drQgim kulturnim zemljama, to će dasto sada biti i do novoimenovanoga
predstojnika, da svu pomnju i mar svoj posveti
i što skorijem svrsi shodnom riešenju, tih ne samo u
narodno gospodarstvenom obziru zamalnih — no napose i po
budućnost našega šumarstva, u mnogom pogledu baš odlučujućih
pitanja.


Ugledna ličnost i dosadanje uspješno djelovanje novoga
predstojnika, toli na polju javne šumske uprave*, koli i u
okviru našega šumarskoga družtva — kojemu je jur od mnogo
godina vjerni suradnik, poznati su daleko preko naših šumarskih
krugova.


S toga nadom u bolju budućnost i po našu domovinu
toli važnog šumarstva, doprinašamo ovime i u ime hrv.-slav
šumarskoga družtva novome predstojniku najiskreniji pozdrav.


Bilo to Previšnje naimenovanje njemu na uhar i slavu —


a hrvatskome šumarstvu na diku i korist!


O njezi sastojina.


Piše Viliin Dojković. šum. nadz. u. ra.


Ako se i ne dadn za razne sječinske operacije, koje u svrhu
njege sastojina i mladih porastlina preduzeti valja, pisati naputci
i odredbe, to se ipak dade razpravljati o potrebi, cilju
i svrhi onih radova, koji su nuždni, da se od mlade šume
uzgoji budući gospodarstveni objekt. Mjesečnici šumarskih
društava puni su takovih razprava, na izletima u uzorna šumska
gospodarstva posvećuje se — ako i ne kod nas u Hrvatskoj,
a to u drugim zemljama — tom pitanju puao mara. I s pravom,
pošto je savjestnog šumara glavna briga a ima da mu je i sva
ambicija u to usredotočena, da svojem nasljedniku predade u
nastavak gospodarenja takove sastojine, s kojima će se zadana
gospodarstvena svrha i postići dati. Valjano uzgojene i njegovane
sastojine najljepši su i najtrajniji spomenici, koje našem


* Godine 1892. po Njeg. o. i kr. Veličanstvu u priznanju osobitih zasluga
odlikovan zlatnim krstom za zasluge.