DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 85 —
čitan li je pako ovaj na gornji način, dakle najtočnije, tada
prigovora — obzirom na pravac med je urisan u nacrtu! —
ne može biti, nastanu li, neka geodet dotični u izmjeri nalazeći
se kut odmah na licu mjesta još jednom mjeri i računa


— pa će se zaprijeka pronaći i odkloniti, ili izpravni izmjerni
posljedak po strankama priznati morati — sve da je kojoj od
njih i nepoćudan.
Kako se tetivnim načinom kutevi mjere, skrižaljke izračunavaju
0 tome upućujem na nauku o geođesiji*. Primjećujem
samo, da imademo za odčitanje kuteva stanovitoj tetivi odgovarajućih
i gotovih skrižaljka, koje odčitanje kuteva olahkoćuju,
ako i jest samo njihovo mjerenje u nacrtu mučno i naporno.
No natega se pri obavi geodetskih radnja nikada plašiti ne
smijemo, jer su to ciene uz koje samo može našim vanjskim
radnjam biti resultat povoljan.


Šumska kuća Macelj kod Krapine 8. veljače 1906.


Vil. Dojković,
kr. žup. šum. nadzornik u miru.


Statističko procjenbeni podatci o sječini
„Boljkovo".


Onim članovima šumarskoga družtva, koji su prigodom
prošlo jesenske skupštine pohodili i pregledali hrastovu šumu
u Boljkovu, područja kr. šumarije u Vrbanji, a vidjeli i od
bijeloga drva jur očišćenu irastovu sječinu, dužan sam još tumačenje,
koje na licu mjesta pored kratkoće vremena, a osobito
i radi pomanjkanja, u to doba još neprodane i neizradjene
sječine, niti živom riečju, niti tiskovnom reprodukcijom ni
obaviti mogao nisam.


Sada, nakon uzliedivse prodaje i izradbe te kao i susjedne
sječine u šumi Sočna, predočiti ću na temelju i tim dobivenih
podataka, sliku vidjene sječine u brojkama, da si ju bar
posjetnici skupštine što bolje upamte, a da si i oni, koji takovu


* Anieitung zu Vermessungen in Feld unđ Walđ. Von Dr. C. Bolin. Berlin
1876, str. 197. Geodezija. Dr. V. Koroskenyi. Zagreb 1874. str. 125.


ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

još vidjeli nisu, mogu bar donjekle stvoriti sliku te posavske
hrastove šume.


Na sječivnoj površini od 50 kat. rali, u srezu Boljkovo,
izradjeno je još jeseni 1904. bijelo drvo. To je po našem slavonskom
šumarskom nazivlju sve drvo što nije hrast. Članovi
prošlo jesenske skupštine, vidjeli su najprije mješovit u
šumu, a kasnije od bijeloga drva očišćenu Čistu hrastov
u sječin u od 50 rali, sa 15 hrastovih stabala po rali,
koji su tekar u jeseni 1905., dakle godinu dana kasnije prodani.
Takovo izrabljivanje prastarih posavskih hrastika, djeluje
povoljno na razvoj mladoga naraštaja, koji onda pod uplivom
svijetla ojača, prije što no bi se izvrgnuo neposrednom uplivu
žarkoga slavonskoga sunca, a i od inovrstnoga drva tim oslobodjena
hrastova stabla, moga se onda laglje pregledati i točnij e
procieniti , što je u financijalnom pogledu opet zato od osobite
znamenitosti, jer je kupac onda i u stanju, približiti se
svojom procjenom faktičnoj vriednosti prodanoga objekta, a po
tome i višu ponudu staviti.


U pogledu broja stabala izgledala je sjeČina Boljkovo,
ovako:
Hrastovih stabala izpod 45 cm. prsnog


promjera bilo je . . . . . . 20 komada 2"67o
Hrastovih stabala do 80 cm. prsnog
promjera bilo je 279 komada 36´87o
Hrastovih stabala do 105 cm. prsnog
promjera bilo je 315 komada 41´5´´/o
Hrastovih stabala preko 105 cm. prsnog
promjera bilo je 125 komada 16"57o
Hrastovih suharaka od raznih debljina


bilo je 20 komada 2-6%
Ukupno 759 komada lOO´OVo
Godinu dana prije isjeČenja bilo je na istoj površini jošte i:


Jasenovih stabala od razne debljine 61 komad 2-5%
Brestovih » » » 632 » 26-27o
Inovrstnih » » » 1721 » 71-37o
Ukupno 2414 » lOO.OVo
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 87 -
Sveukupni broj stabala iznašao je dakle 3173 komada ili
po rali 15 hrastova i 63 inovrstnih stabala ili ukupno
78 stabala po rali.


Množinu drvne zalihe te sječine predočuju nam sliededi
brojevi:
Kub. sadržaj hrastovoga drva za tvorivo, i to za ciepanje 1959 m^


» » » * » pilenje 3009 »
» » » » za ogriev . . . . 1898 »
daklem hrastovo tvorivo 727o gorivo 287o- Ukupno 6866 m^
Kub. sadržaj bijeloga drva za tvorivo . . . . . 1908 »
» » » » » ogriev ..... 4198 »
daklem bijelodrvo za tvorivo 31% zaogriev69*´/o.Ukup, 6106 m^
Sveukupna drvna zaliha na 50 rali iznašala je dakle 12972 m^


Iz ovih podataka drvne zalihe resultiraju onda po rali
i stabl u sliedede brojke:
Kubični sadržaj hrastovoga drva za tvorivo po rali 98 m^


» » » » za ogriev » ^ 38 »


3


Ukupno hrastovine 136 m
Kubični sadržaj bijeloga drva za tvorivo po rali 38 »
» » » » » ogrijev » » 84 »
Ukupno bijeloga drva 122 m´
Sveukupna drvna zaliha po rali 258 m^
Kubični sadržaj hrastovoga drva za tvorivo po stablu 6"55 m´
» » » » » ogriev » » 2*50 »
Ukupno hrastovine po stablu . 9*05 m^
Kubični sadržaj bijeloga drva za tvorivo po stablu 0*79 m*
» » » » » ogriev » » 1´74 »
Ukupno bijeloga drva po stablu 2-53 m^


Vidi se dakle, da su hrastova stabla bila daleko jača od
stabala bijeloga drva, da je razmjer tvoriva drva prema ogrievnomu
kod hrastovih stabala daleko povoljniji nego kod bijeloga
drva, i ako 86 onda u obzir uzme još i visoka vriednost hrasto
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 8S. —


vine za tvorivo prema bijelom drvu, to rezultira, da je po
broju stabala pretežna, po kubičnom sadržaju cjelokupne zalihe
jednaka množina bijeloga drva, sa financijalnoga gledišta
u prispodobi prema hrastovini skroz neznatna.


Akoprem jei za pilenje izkazanamnožina hrastovoga
drva i za proizvadjanja ciepane robe — dužica - izvanredno
sposobna, ne može se ista ipak danas ved, pored visokih ciena rezane
robe za ciepanje upotriebiti, kako je to još nedavno bivalo.
Danas se upotrebljuju za ciepanje samo kvrgasti, falični dijelovi
stabala i deblije grane.


I pojam hrastovoga ogrievnoga drva nestao je
ved davno kod administracije slavonskih državnih šuma, jer
se i to drvo upotrebljuje za proizvadjanja tanina, pošto tvornice
tanina pladaju za takovo drvo znatno višu pristojbu, nego kupci
ogrievnoga drva, akoprem žiteljstvo sriemske županije oskudjeva
na ogrievnom drvu i akoprem se tamo ved i mnogo mohačkoga i
vrdničkoga kamenoga ugljena troši. Množina tanin drva, opredjeljuje
se uaapređ i neodvisno od prociene hrastovoga drva
za tvorivo, i to po posebno u tu svrhu ustanovljenoj formuli, koja
de se ipak modi ved za kratko vrieme od trijuh godina smiestiti
jedino još u koji muzej, jer se hrastovi odpadci potičudiod tristogodisnjihhrastovaniu
Slavoniji nede više procienjivati.


Novčanu vriednost drvne zalihe sjedine Boljku
v o predočuju nam t^lieđedi brojevi:
Hrastovo drvo za tvorivo (4968 m^) procienjeno je sa 207.664 K.
Hrastovi odpadci — tanin drvo — proračunani su sa, 5 397 K.
Bijelo drvo, tvorivo i ogrievno (6106 m´) prorač. je sa 30.449 K.
Ukupna vriednost sječine (faktično u dvijem godi


nama prodane) opredjeljena bje dakle sa . . 243.510 K.


Prigodom prodaje postignuto je pako u istinu:
Za hrastovo tvorivo drvo ....... . 327.192 K.
Za hrastove odpadke 5.397 »
Za bijelo tvorivo i ogrievno drvo . . . . . 66.766 »
ili ukupno . . . 399 255 K.
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 89 —


Iz podataka prociene i unovčenja siiedi onda, da je prema
procieni, kod hrastovoga tvoriva drva 58% kod bijeloga drva
pako sa 120Vo povoljniji uspieh polučen. Nadalje resultiraju
iz podataka na rali, na kubični metar, i na stablo,
kao na jedinice svedene, sliedeće brojke:


Vriednost procienbena i prodajna:
Hrastovo tvorivo drvo po rali . 4153 K. 6540 K.
tanin » » » . 108 K. 108 K.
Bijelo drvo i ogrievno drvo . . 609 K. 1335 K.
Ukupno 4870 K. 7983 K.
Hrastovo tvorivo drvo p0 kub. metru 43 K. 66 K.
» tanin » » „ „ 3 K. 3 K.
Bijelo tvorivo i ogrievno drvo . 5 K. 11 K.
Hrastovo tvorivo drvo po stabl u 274 K. 430 K.
» tanin » » » 7 K. 7 K.
Bijelo tvorivo i ogrievno drvo 13 K. 28 K.


Kako se je rapidno dizala ciena hrastovine najfinij e
kvalitet e pokazati de nam prispodobimo li procienbene i prodajne
vriednosti hrastovih stabala u šumi Boljkovu u predhodnim
godinama — kod rek´ bih jednake kvalitete.
U godini 1902. 1903. 1904. 1905.
Procienbena vriednost jed


noga hrasta . . . 212 K. 210 K. 247 K. 274 K.
Prodajna cijena jednog, hrasta 219 K. 240 K. 328 K. 430 K.
Diferencija u kranama . 7 K. SOK. 81 K. 156 K.


» » u postotcima . 3°/n 137o 337o 577«
A kako BU se pojedine tvrdke za sječinu Boljkovo otimale,
vidi se iz sliedećih podataka:
Prociena iznašala je 207.664 krnna, prek o to ga ponudio


je reflektant: 1) 35.708_ 2) 43.926 3) 53.669 4) 59.003
177o 227o ´ 267o 297o
5) 69.336 6) 78.126 7) 82.441 8) 95.057 9) 101.224
357o 397o . 4l7o 477o 507o
10) 101,324 11) 109.255 12) 119.428.
507o 547o 607o.


A sada da iitaknem još i nekoliko slika o preprodaji.
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 90 —


U susjednoj sječini Sočna, koju su izletnici u Boljkovo
\´idjeli iz daleka, nu koja je onoj sreza Boljkovo slična kao
jaje jajetu, postignuto je po stablu 440, po kubičnom
metru pako 77 kruna na panju. Nastalo je stoga doista
opravdano pitanje, može li kupac uz ovako visoke ciene u obde
još reusirati ? Imao sam prilike vidjeti trgovačke knjige dotične
tvrdke, te sam se osvjedočio, da t/rdka, obzirom na
izvanrednu finu kakvoću drva, kakova se traži i dobro
plača, faktično i ovdje bude reusirala.


Za drvnu množinu prve polovice ove sječine, koja je tak o
rekud stablimično preprodavana dobila je tvrdka 80
do 105 kruna po kubičnom metru.


Izmedju prociene tvrdke i prodavaoca nije bilo u kubikaciji
razlike. Pri prodaji izpostavila se je doduše nešto veda množina,
jer prekupci toleriraju više greška nego li je to inače
dozvoljeno. Izmedju po 106 kruna po kubičnom metru prodanih
trupaca svidjali su mi se napose sliedeči:
Od stabla broj 46. dugog 25-7 m


70 cm. srednjeg promjera ea 9-891 m* 1038"55 K.
Od stabla broj 147. dugog 18´4 m
80 cm. srednjeg promjera sa 9*249 m^ 980-75 K.
Od stabla broj 230 dugog 9-0 m
114 cm. srednjeg promjera


18.488 m´ 1941-24 K.
i8"9m dugog99cm. sred. promjera
i 5*0 m „ 79 cm. » » sa


Ovo potonje u 3 komada razrezano stablo, cijenila je tvrdka
dok je stojalo sa 16 m duljine i 109 cm. srednjega promjera,
daklem sa 14.930 ml Bila je daklem u procieni oprezna. Spomenuti
mi je da će se osim izkazanoga materijala izraditi kod
svakoga stabla još i nekoliko akova pintarske robe ili nekoliko
stotina francuskih dužica.


Drugu polovicu sječine prodala je tvrdka u cijelom, računajuć
po stablu popriečno 5 kubičnih metara za pilenje sposobne
robe po 105 kruna, dakle po stablu prodajnu cienu
sa 525 kruna, uz uvjet, da se tih 5 m^ kao minimalna množina
i onda plačati mora, ako je ne bi bilo, a bude li toga
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 91 —


više, dužan je kupac superplus po 80 kruna preuzeti. Evidentno
je dakle, da de drvotržac, koji je za ova stabla pladao po komadu
440 kruna, a prodao je od njih samo trupce za 525 kruna
po stablu, imati svakako i ovdje lijep dobitak.


Ovime je podjedno zasvjedočena ona na jesenskoj glavnoj
skupštini hrv. slav. šumarskoga družtva, prij e prodaj e slavonskih
hrastovih sječina, prigodomrazprave o sadašnjim
i budućim cienama hrastovine izrečena konkluzija, da će drvotržci
moći šu m o vlastnik u tako visoke pristojbe
plaćati kakove do sada nikad postignute nisu i
koje će se približitifaktičnoj vri ednosti slavonskih
hrastika.
, I druga konkluzija koja je na toj skupštini bila izrečena,
obistinila se je takodjer t. j. o cienama hrastovine povedena
razprava, urodila je za posjednike slavonskih
hrastika i sa financijalnoga gledišta povoljnim
uspjehom , jer se ne da poreći, da su prigodom razprave po
najkompetentnijem faktoru, po hrvatsko slavonskom šumarskom
družtvu, ba š u Vinkovcima , na vidjelo iznesene činjenice,
oporna nj kan ju dovoljne množinehrastikas jedne,


— a 0 izvanrednoj kvaliteti hrastovoga materijala
slavonskih šuma s druge strane, na drvno tržišt
e — uz ma kakovu mu drago stalnu konjukturu — f inanci
jalno, povoljno djelovale.
Vinkovc i početkom siečnja 1906. Gj. Kmma.


O šiškama grmlja i drveća i njihovim
uzročnicima.


Imade više razloga, koji opravdavaju, da se šumar i izbliže
upozna i s onim zanimivim biljevnim tvorevinama, što ih
vrlo često susrećemo na našem grmlju i drveću i što ih narod
u običnom govoru nazivlje: šiška, «išarica, babuška^ lučec,
gubač, dubljica, skipek, zeorelek, zevrilec i t. d.