DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1906. God. XXX.


Pretplata za nečlanove K 12. na godinu. — članovi 5umar. đriutva dobivaju
list bezplatno. — članarina iznaša za vitemeljilelja K 200. — Za članove pođupirajuee
K 20. — Za redovite članove I, razreda K 10. i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. ;´. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pret|jlate. — ,Lugarski
viestnil?" dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjedničtvo đružtva.


JUvrstbina oglasa: zal stranicu 16 K.; za ´/^ stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za 7^, stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Reambulacija šumskih medja.


u broju 1. „Šum. lista« od ove godine objelodanjen je
članak jr. prof. Hlavinke o »reambulaciji medja na osnovu katastralnih
mapa" obdeuito, a toli svestrano, da se istomu s tehničk
e strane jedva isto pridodati dade. Lačam li se pera u
namjeri, da se na rečenu radnju dielomice osvraem, to činim
zato: da to pitanje u dva smjera objasnim specialnim osvrtom
na reambulaciju šumskihmedja.


Ako i je sve ono, što je na str. 33. glede uporabe šumske
busole pri reambulaciji medja na osnovu kat. mapa rečeno izpravno,
to ipak obzirom na izkustvo što no sam ga stekao
pri početku svog zanimanja s timi radnjami u praksi, ne bih
nikomu preporučiti smio, da poduzme obnavljati šumske medje
busolnim nastrojem, i to iz razloga; sto se niti putem lokalne
deklinacije, a niti preko magnetičkih azimuta poligonalnih stranica,
ne dadu smjerovi stranica, dakle niti veličine kuteva onom
preciznošću izmjeriti, odnosno iz nacrta u narav prenjeti, koja
je potrebna, da se pri omedjašenju ne zadje u tudji posjed, što
se naročito rado dogodi pri sistemu tog načina radnje onda,
ako se posao imade obaviti na dugačkoj periferiji šume, sastavljenoj
od samih kratkokračnih kuteva,
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- 82 —
Ved su u satnoj naravi magnetičke igle, kao i u konstrukciji
busolnog nastroja, sadržani izvori pogriešaka, koji sami po
sebi uvjetuju takove netočnosti, da se prenosi kuteva i stranica
iz nacrta u narav, uporabom busolnog nastroja ne dadu
potrebnom točnosdu obaviti. Uvažimo li, da odvisi u obće postignuta
točnost pri radnjama s busolom;


1. ponajprije od veličine limbusa i preciznosti njegove
razdiobe (jednostavniji nastroji u ciele stupnjeve i samo 30´);
2. od okolnosti, da je odčitanje razdiobe manje pouzdano,
pošto krajevi magnetičke igle ne prileže oštro na limbuau, počem
igla služi kod odčitanja vise kao kazalo no kao nonij;
3. što je upad igle u meridian uvjek donekle nesiguran i
to radi trvenja na brukvici i radi zračnih zaprieka; ^
4. što je stanje igle vazda podvrgnuto malim promjenama
dočim usljed meteoroloških upliva nastupaju vede smetnje i u
smjeru same igline magnetičke osi.
Tim (Semo lahko dođi do zaključka; da nastroj, koji uz svu
valjanu mehaničku konstrukciju ved sam po sebi sadržaje nepopravive
i neodklonive mane uplivajude na valjanost operacionog
resultata, nije prikladan za radnje, koje iziskuju minucioznu
točnost. Koja mi korist od radnje s instrumentom, kod
kojega je očevidno, da du do pravoga resultata dođi istom onda
kada pri koncu radu je, ponajprije ustanovim veličinu pogrješke,
ter istom njezinim izpravkom dodjem do onog posljedka,
kojega bi morao bio ustanoviti ved samim direktnim
mjerenjem? Cim je stranica kuta krađa (3", 5", 8"), tim je
teže i nepouzdanije ustanovljenje samih magn. azimuta poligon,
stranica, radi nepouzdanog prisloua odvinute busolne ploče uz
kratku stranicu; dočim je u ovom slučaju, ako nam je operirati
sa dugom stranicom kuta (60"—80"), a sam pravac iste
po magnet, azimutu ma iz kojeg razloga od faktičnog smjera u
naravi pokazan krivo, pogriješka toli omašna, da demo reambulacijom
modi izkolčiti samo lik nacrta, a nikada i
nikako njegov faktični položaj u naravi. Sto du
8 nastrojem pri mjerenju koj niti u mene, a prema posljedkom
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

izmjere niti kod. prisutnih susjeda ne može roditi pouzdanjem
da su posljedei izmjere faktičnoj istini toliko bliži, na koliko
je to u obće samo moguće? Nepovjerenje de se u nas sve trojice
roditi, isto de rasti nastavkom operacije od točke do točke,
ter de konačno morati dovesti do prekinuda odpočete radnje.
To je redovita sudbina reambulacijfi,, koje odpočimljemo busolinim
nastrojem, a naročito sistemom uporabe magnetičnog meridiana.
I drugi sistem reambulacije busolom, da se naime kutomjerom
u nacrtu ustanovljeni stupnjevi, busolom prenašaju u
naravi na medjašni potez, ne mogu zagovarati iz razloga: jer se
detailno kutomjerom odčitani kut u nacrtu ( C 31°—18´—40"),
busolom u narav prenjeti ne da, pošto bi se minute i sekunde


samo po procjeni i od oka na busolinom limbusu ustanoviti
dale, usljed česa bi stranica kuta bila sasma neopredie-
Ijeno ustanovljena. ´


Neka mi je s toga dozvoljeno, da mladje sudrugove, koji
jošte nisu imali prilike, da u praksi vlastitim izkustvom sve
ove obstojnosti uglave, sasma ozbiljno odvratim od pokušaja,
da idu medje na periferiji šumskog posjeda busolom reambulirati
onda, kada bi pomodu kat. nacrta u narav morali prenašati
kuteve i stranice poligona.


Da je moje stanovište u ovom pitanju izpravno, modi du
osim jur rečenim i navedenim uglaviti jošte navodom: da je u
Njemačkoj uporaba busole pri ustanovljenju medjašnih poteza
pri sudskim uredovanjima, zakonom upravo zabranjena. Držim,
da je to učinjeno zato, što je ondje zemaljska izmjera, mjesto
mjeračkim stolom, obavljena mjerenjem kuteva theodolitom i
mjerenjem stranica u naravi.


Iz svega, što sam do sada o reambulaciji med ja
s busolo m rekao, ne smije ipak nitko zaključiti, da sam ja
busolin neprijatelj ili protivnik. Busola imade za unutarnj u
šumsku izmjeru, za izlučbe sastojina, izmjeru i urisavanje sječina,
za traciranje prosjeka (nu ne medjašnih!) i t. d. osobitih
prednosti, a za naše tovrstne gospodarstvene svrhe pruža nam
i dovoljno točne podatke osobito onda, ako i kada š njome
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


operiramo po sistemu rada, kako ga je g, profesor na str. 33.
»Š. 1.« objasnio.


U pogledu reambulacije medja t. j . prenosa kuteva i stranica
u narav iz kat. nacrta pomodu kojeg kutomjernog
nastroja , iztaknuo je g. profesor na str. 32. sasma izpravno,
da valja poligonalne kuteve na nacrtu izmjeriti sa dobrim
alhid adnim transporteurom. Toj odredbi nemam i ne mogu
ništa dodati, jer je tehnički precizna. No činjenica je: da su
alhidadni kutomjeri skupi, da ih u svake šumske uprave nadi
nije. Obično se upotrebljuju transporteuri od lima, papira itd.
Ti su aetočni, njihova razdioba dosiže jedva pol stupnja, pa
radi li se š njima — sto je u praksi vrlo obično — tad su
posljedci geodetičke operacije netočni, mukotrpni. Mjernik traži
pogrješku u nacrtu, u nastroju, u sebi, svagdje; samo se nedosjeti,
da klica pogriješaka leži ved u porodjaju radnje, —
u odčitanju kuteva. I zato bi ja rado iztaknuo, da se svagdje
ondje, gdje reambulatoru nije pri ruci dobri alhidadni kutomjer,
kutevi ne smiju mjeriti običnimi kutomjeri, ved da ih valja
na mapi računati, odnosno izmjeriti tetivnim načinom. Tetivnim
načinom možemo kut na nacrtu izmjeriti istom onom
oštrinom, kojom možemo kut sa kutomjernim nastrojem pro


vidjenim sa nonijem za odčitanje minuta i sekunda i prenjeti
u narav. Kada smo dakle tim najpreciznijim grafičkim načinom
opredieJili veličinu kuta, pa smo od nepobitno fixne točke odpočeli
radnjom, pa ju u njezinom nastavku svagda i na nove
fixne točke nadovezujemo, onda je sama reambulacija medje
geodetska zabava i igračka, jer se smjer medje, odnosno stranice
kuta, sami po sebi odaju iz izmjere veličine kuta. Eadi
li geodet tim načinom, tada mu je lahko jamčiti za posljedak
njegova rada, lahko mu je, da i sudcu, i vlastniku, i medjašu
doti-^ne čestice izpravnost posljedaka svoje radnje — i prisegom
uglavi. Ako su interesenti priznali kao izpravno ustanovljeni
medjašni potez zadnje točke, onda više ustanovljenju idudeg
medjašnog pravca (stranice kuta) prigovoriti ne mogu, jer je za
smjer medjašnog pravca mjerodavna veličina samog kuta. Od
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 85 —
čitan li je pako ovaj na gornji način, dakle najtočnije, tada
prigovora — obzirom na pravac med je urisan u nacrtu! —
ne može biti, nastanu li, neka geodet dotični u izmjeri nalazeći
se kut odmah na licu mjesta još jednom mjeri i računa


— pa će se zaprijeka pronaći i odkloniti, ili izpravni izmjerni
posljedak po strankama priznati morati — sve da je kojoj od
njih i nepoćudan.
Kako se tetivnim načinom kutevi mjere, skrižaljke izračunavaju
0 tome upućujem na nauku o geođesiji*. Primjećujem
samo, da imademo za odčitanje kuteva stanovitoj tetivi odgovarajućih
i gotovih skrižaljka, koje odčitanje kuteva olahkoćuju,
ako i jest samo njihovo mjerenje u nacrtu mučno i naporno.
No natega se pri obavi geodetskih radnja nikada plašiti ne
smijemo, jer su to ciene uz koje samo može našim vanjskim
radnjam biti resultat povoljan.


Šumska kuća Macelj kod Krapine 8. veljače 1906.


Vil. Dojković,
kr. žup. šum. nadzornik u miru.


Statističko procjenbeni podatci o sječini
„Boljkovo".


Onim članovima šumarskoga družtva, koji su prigodom
prošlo jesenske skupštine pohodili i pregledali hrastovu šumu
u Boljkovu, područja kr. šumarije u Vrbanji, a vidjeli i od
bijeloga drva jur očišćenu irastovu sječinu, dužan sam još tumačenje,
koje na licu mjesta pored kratkoće vremena, a osobito
i radi pomanjkanja, u to doba još neprodane i neizradjene
sječine, niti živom riečju, niti tiskovnom reprodukcijom ni
obaviti mogao nisam.


Sada, nakon uzliedivse prodaje i izradbe te kao i susjedne
sječine u šumi Sočna, predočiti ću na temelju i tim dobivenih
podataka, sliku vidjene sječine u brojkama, da si ju bar
posjetnici skupštine što bolje upamte, a da si i oni, koji takovu


* Anieitung zu Vermessungen in Feld unđ Walđ. Von Dr. C. Bolin. Berlin
1876, str. 197. Geodezija. Dr. V. Koroskenyi. Zagreb 1874. str. 125.