DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 91 —


više, dužan je kupac superplus po 80 kruna preuzeti. Evidentno
je dakle, da de drvotržac, koji je za ova stabla pladao po komadu
440 kruna, a prodao je od njih samo trupce za 525 kruna
po stablu, imati svakako i ovdje lijep dobitak.


Ovime je podjedno zasvjedočena ona na jesenskoj glavnoj
skupštini hrv. slav. šumarskoga družtva, prij e prodaj e slavonskih
hrastovih sječina, prigodomrazprave o sadašnjim
i budućim cienama hrastovine izrečena konkluzija, da će drvotržci
moći šu m o vlastnik u tako visoke pristojbe
plaćati kakove do sada nikad postignute nisu i
koje će se približitifaktičnoj vri ednosti slavonskih
hrastika.
, I druga konkluzija koja je na toj skupštini bila izrečena,
obistinila se je takodjer t. j. o cienama hrastovine povedena
razprava, urodila je za posjednike slavonskih
hrastika i sa financijalnoga gledišta povoljnim
uspjehom , jer se ne da poreći, da su prigodom razprave po
najkompetentnijem faktoru, po hrvatsko slavonskom šumarskom
družtvu, ba š u Vinkovcima , na vidjelo iznesene činjenice,
oporna nj kan ju dovoljne množinehrastikas jedne,


— a 0 izvanrednoj kvaliteti hrastovoga materijala
slavonskih šuma s druge strane, na drvno tržišt
e — uz ma kakovu mu drago stalnu konjukturu — f inanci
jalno, povoljno djelovale.
Vinkovc i početkom siečnja 1906. Gj. Kmma.


O šiškama grmlja i drveća i njihovim
uzročnicima.


Imade više razloga, koji opravdavaju, da se šumar i izbliže
upozna i s onim zanimivim biljevnim tvorevinama, što ih
vrlo često susrećemo na našem grmlju i drveću i što ih narod
u običnom govoru nazivlje: šiška, «išarica, babuška^ lučec,
gubač, dubljica, skipek, zeorelek, zevrilec i t. d.
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 92 —


S jedne je naime strane zanimivo, da razmotrimo čudno


vati nač.n postanja tih tvorevina, koje nijesu no posljedica za


jedniČlsoga djelovanja životinjskih i bilinskih tjelesa. S druge


je opet strane jedna od tih tvorevina dosta usko vezana i o


povijest našeg šumskoga gospodarstava. Poznato je naime, da


je »hrastova šiška« bila još nedavna u nas predmet važnog


šumskog užitka, jer je radi obilja na taninu bila cijenjena i u


svjetskoj trgovini.


No osim ove jedne opdeno poznate „hrastove šiške« javlja
se na hrastu — a i na drugom drvlja — još sva sila ovako
vih tvorevina, koje ako i nijesu oblikom ravne »hrastovoj
šišci«, a ono su joj bar slične načinom postanka. A kako između
svega drveda baš hrast, koji u nas zaprema gotovo V4
čitave šumske površine, daje najvedi broj ovih zanimivih tvorevina,
biti de vrijedno, da bar u opdenitoj slici promotrimo
postanak, oblik i građu sišaka, koje se javljaju na hrastu a i
na ostalom našem grmlju i drvedu, te da se u savezu s tim
osvrnemo i na uzročnike tih tvorevina, koje svakako nijesu
bez poslijedica po život pojedinoga biljevnoga tijela.


Pa ako napokon štetne posljedice, sto ih uzrokuju ti patološki
pojavi na našem grmlju i drvedu, i nijesu od Bog zna
kakve važnosti, držimo ipak, da je i za šumara ne samo zanimivo
ved i potrebno poznavati točke, gdje se međusobno dotiču
ili ukrštavaju staze bilinskoga i životinjskoga svijeta.


Prelazed tim na sam predmet razprave, valja nam u prvom
redu odgovoriti na pitanje: »Sto je šiaka?«


Za one neobične biljevne tvorevine, što ih u običnom životu
poznajemo pod imenom »šiška«, imade znanost poseban
naziv »cecidium«, samo što je značenje ovoga potonjega
znatno šire nego u onoga prvoga. Imenom »cecidium« označuju
se naime u znanosti sve one neobičnosti i nepravilnosti,
koje nastaju kao ustuk (reakcija) biljevnoga staničja na
neki izvanji podražaj. Ako je taj podražaj porijekla životinjskoga
— kao što to i jest u naših šišaka — zove se tako
nastala tvorevina »životinjski cecidium« (zoocecidium) za raz
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 93 —


liku od »biljevnog cecidiuma« (phjtocecidium), kod kojega je
izvanji podražaj bilinskoga porijekla.


Šiške su dakle takovi »zoocecidiji« t. j . one su patološke
tvorevine na biljevnom tijelu, koje je uzrokovao neki izvanji
podražaj životinjskoga porijekla.


Prije su se šiške u znanosti označivale latinskim imenom
»Galla«, a pri tomu se, ako već ne isključivo a ono bar u
prvom redu pomišljalo na nekoje hrastove šiške, što ih izvode
»0;e šiškarice« (Cjnipidae), sitna familija opnokrilaca. No
kako su daljnja istraživanja pokazala, da i na drugom drveću
ima takovih tvorevina, koje ako i nijesu međusobno jednake
oblikom, ali su si bar slične načinom postanka; kako se nadalje
opazilo, da šiške ne izvode samo gore spomenuti opnokrilci,
ved i zastupnici drugih životinjskih razreda, nasta
posve prirodna potreba, da se značenje starijega naziva »galla«
proširi, odnosno samo to ime zamijeni novim i opsežnijim.
Pa to je i učinjeno tim, što je u znanost uveden novi
naziv »zoocecidium«, kojemu značenje ved gori razložismo.


Mi demo se doduše ovdje poslužiti riječju »siska«, nu uzimati
demo je uvijek u ovom proširenom značenju »zoocecidiuma«.


A što u nas priprost čovjek misli o tom, što je šiška ?
Zanimivo je, da u našega naroda još i dan danas nalazimo o
naravi šiške onakovo mišljenje, kao što ga sredemo i kod nekojih
starih naroda. Kao što su mislili Rimljani u doba Plinijevo,
tako u nas još dan danas ima ljudi, koji šiške smatraju
plodovima. Valja samo primjetiti, da je povod ovakovom
mišljenju u prvom redu ona sličnost nekojih šišaka s plodovima.
Da u nas mnogi šiške drže plodovima, dalo bi se možda
zaključivati još i iz ovoga. Cesto se naime čuje i čita, gdje
se imenom „šešarica« označuju i češeri četinjača — dakle pravi
plodovi — pa i hrastove šiške, koje zapravo nijesu plodovi.
Možda je dakle ime „šešarica« s onih prvih protegnuto na


ove potonje u misli, da su i to plodovi? U nas se nadalje
mnogo puta govorilo i pisalo o „urodu« šiške, kako se to,
inače običaje kazivati samo za plodove. ^ . ;,
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 94 —


Od mišljenja, koja o postanku šiške žive u narodu, poznato
mi´ je ovo, Kajkavci, stanovnici Pokupja, kažu: »Kad
nema kiše, nema ni lućeca« (Ludec := lokalno nazivlje za šišku
od Cjnips calicis) i pomišljaju si uzrok postanka šiške u izmjeničnom
djelovanju sunca i kiše na žir, koji uslijed toga tobože
raspuca i zadobije onako nepravilan oblik


A kako, da si u istinu rastumačimo postanak šišaka odnosno,
gdje da tražimo uzrok njihova postanka?


Sama prirodna znanost, ma da je za zadnjih decenija pokročila
golemim koracima, nije uza sva nastojanja mnogih neumornih
istraživaoca, još uvijek na čistu sa tumačenjem postanja
šišaka. Sva su dosadanja tumačenja, ma da se i opiru o pomna
istraživanja i pokuse, još uvijek teoretske, da ne kažemo hipotetske
naravi t. j . sam postanak šišaka odnosno uzroci njegovi
još su uvijek zastrti njekom koprenom. Od brojnih teorija,
što ih je za tumačenje postanja hrastovih šišaka razložio
i prof. Korlevič u XIV. godištu »Glasniku hrv. naravoslov.
društva", možda je istini najbliža ona o »sekreciji ličinke«.


Ova teorija kaže, da podražaj, koji uzrokuje postanak
šiške, potječe od ličinke a ne od razvijene ved životinje. Taj
podražaj — veli ona nadalje — nije mehaničke naravi; on
nije dakle nikakovo ozlijeđivanje biljevnoga staniČja prigodom
odlaganja jaja, kao što se to do sada mislilo. U samoj nam
dakle ličinki — po ovoj teoriji — valja tražiti uzrok, koji
ravna postankom šiške i to ne opet možda u mehaničkom
njenom djelovanju, ved u nekoj osebujnoj njenoj sekreciji. Misli
se naime, da ličinka izlučuje neku posebnu tvar, koja podražujudi
biljevno staničje uzrokuje živahno pritjecaje sokova i
umnaŽRnje stanica, te dovodi tako do postanja šiške.


Uza sve to, što se ova teorija o sekreciji ličinke čini za
tumačenje postanja nekojih šišaka vrlo prikladna, ima ipak
slučajeva, koji se dadu uspješnije tumačiti onom starijom teorijom
0 mehaničkom podražaju, što ga trajno ili časovito izvodi
sama potpuno razvijena životinja (šiške od Nematus vrsti
na vrbi.)
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 95 -^
Dok je u ovim navedenim slučajevima biljevno staničje
neposredno podraženo na bujniji rast, ima šišaka, gdje je uzrok
njihova postanka tek posredan. Ima naime takovih šišaka, koje
nastaju jednostavno uslijed toga, što životinje usporavaju rast
na jednom dijelu biljevnoga organa, dok onaj drugi dio toga
organa raste normalno — dakle relativno brže nego onaj prvi


— i tako uslijed toga nejednakoga rasta bude napokon čitav
organ izobličen (deformiran). Ovamo ubrajamo i kovrčanja, što
ih na lišdu raznoga drveda (brest, vrba) izvode nekoji usenci
i grinje.
No za postanak šiške nije nužđan samo neki izvanji podražaj,
ved je isto tako potrebno, da je biljevno tielo, na kojem
je podražaj izveden, još uvijek kadro rasti. To de redi: na takovom
biljevnom tijelu, koje više nije podobno da raste, ne
može nastati šiška, sve da je podražaj po životinji i izveden.


A koje sve životinje mogu uzrokovati postanak šišaka?
Sve životinje, koje izvode šiške na grmlju i drvedu, spadaju
među člankonošce (Arthropoda) i to znatno vedi dio od ovih otpada
na zareznike (Hexapoda) a manji na paučnjake (Arachnoidea).
Od zareznika pak najbrojnije su zastupani opnokrilci
(Hijmenoptera); za njima se redaju dvokrilci (Diptera), rilaši
(Rjnchota) i napokon kornjaši (Coleoptera) sa najmanje zastupnika.
Među paučnjacima najobičniji su uzročnici nekoje
grinje (Phjtoptidae), bliži rođaci uzročniku svraba.


Predaleko bi nas vodilo, da se ovdje obazremo na pojedine
vrsti uzročnika u tim skupinama, pa demo zato radje
istadi zanimivost načina, kojim se rasplođuju nekoji uzročnici
šišaka.


Po svojoj zanimivosti stoje na prvom mjestu ose šiškarice
(Cjnipidae), kod kojih se javlja »heterogonija« t. j . u nekom
se pravilnom toku izmjenjuje spolna generacija sa partenogenetičkom
(ova je obilježena tim, što odložena jajašca ne bivaju
oplođena pa se ipak razviju do potpunih individua). Osvijetlit
dtmo to jednim primjerom. U svibnju se iz hrastovih pupova
promalja nepravilna, spužvasta šiška od Teras terminalis. Kad
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 96


ova u lipnju ili srpnju dozrije, izlaze iz nje osice, među kojima


ima i mužjaka i ženka. Nakon oplodnje ode ženka pod zemlju


i snese svoja jajašca na hrastov korjen, na kojeiriu se onda raz


viju gusto zbijene okrugljaste siškice. Tek drugu zimu izađu


iz ovih šiskica osice, i to same ženke. Ove odlažu svoja ne


oplođena jajašca u hrastov pup, iz kojega se onda slijedeće go


dine u svibnju javlja opet šiška od Teras terminalis.


Isto je tako zanimiv no ujedno i vrlo zamršen rasplod


ušenaca (Aphida). I kod njih dolazi heterogonija samo s tom


razlikom, da se beskrilue ženke rasplođuju kroz više genera


cija, dok se napokon pod jesen ne javljaju krilati užjaci i


ženke, koje onda često mienjaju i biljku na kojoj žive.


Jasno je, da de kraj ovako zamršenih prilika rasploda, te
Uz onoliku raznoličnost uzročnika, i same šiške biti po svom
obliku veoma različne. Ta se pak raznoHkost oblika povedaje
još i tim, što jedan te isti uzročnik — kao što to misle pojedini
autori za nekoje grinje — izvodi više različnih šišaka.
(Vrlo su česte takove šiške na lipovu listu).


Najobičniji oblici, u kojima se šiške javljaju jesu: izrasline,
izbočine, kovrčine i deformacije. Od tih su oblika najčešće izrasline
i izbočine, koje kao i deformacije nalazimo brojno zastupane
skoro kod svake skupine uzročnika šišaka, dok kovrčine
nalazimo kod dvokrilaca, ušenaca i grinja.


Za razumijevanje građe šišaka važno je nadalje istaknuti,
da su sve te tvorevine građene tako, da bade što bolje osiguran
razvoj potomstva, koje u njima nakzi i stan i zaštitu i
hranu." :? "; r;


Najjednostavnije su građene šiške, što ih na lišdu nekoga
drveća izvode grinje (Phjtoptidae), bliži rođaci uzročnicima
svraba. To su jednostavne dlakama shčne izbočine epidermalnih
stanica — a Često ni nijesu drugo nego deformirane dlake,
Ovakove se izbočine stanica gusto zbiju i tvore tako udoban
stan samim životinjicama i njihovom potomstvu. Tu građu
možeš razabrati tek onda, ako pod mikroskopom razmotriš
prerez, što si ga načinio kroz koju od onih pustenastih pjega
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 97 —


— tako izgledaju kupovi ovakovih izbočiua, ako ih motriš
prostim okom — što se obično nalaze na donjoj strani lista i
koje su prije radi njihova vanjskoga izgleda držali gljivama i
nazivali ih »erineum«.
Izbočine nastaju nadalje još i tako, da se list na nekom
mjestu sve više izdiže, dok napokon ne nastane mala vredasta
izbočina, koja je često živahnije bojadisana nego sam list, a
na svom donjem dijelu ponešto sužena. Usporedno s razvojem te
šiške javljaju se na njegovom ulazu a i po ostaloj nutarnjoj
površini dlake. Sama se izbočina uzdiže obično s gornje strane
lista, dok joj ulaz leži na donjoj strani njegovoj. Ovakove se
izbočine — često u velikom broju — viđaju na listu lipe,
brijesta, klena i šljive, a izvode ih nekoje grinje, dvokrilci i
ušenci.


Najzami´šenije su građene šiške »osa šiškarica«. Ove su
više ili manje krugljaste, sad glatke, sad hrapave površine, čas
mekane spužvaste čas opet tvrde drvenaste konzistencije, a u ´
svojoj nutarnjosti kriju jednu ili vise ličinka.


Na najizrazitijim šiškama »osa šiškarica« mogu se razabrati
tri sloja. Hranivi sloj građen iz parenhimatičnih stanica,
zaštitni sloj, građen iz sklerenhimatskih stanica, i napokon
znatno deblji izvanji sloj prevučen epidermidom, koja je bogata
na taninu. Cesto hranivi i zaštitni sloj zajedno tvore t. zv.
„unutarnju šišku", koja je pričvršćena o stijenu same šiške,
kako se to lijepo razabire, ako prerežeš zrelu šišku o Cynips
hungarica, koja je u nas na lužnjaku vrlo obična.


Među šiške ili bolje da kažemo među »zoocecidije« ubrajaju
se danas i sve one deformacije nekoga biljevnoga organa,
koje je uzrokovao neki životinjski podražaj. To su dakle zoocecidiji
(šiške), kod kojih ni ne dolazi do tvorbe novih kakovih
tvorevina, nego postojeći već organi budu samo izobličeni. Vrlo
su česte ovakove deformacije na lišću, na vršcima grančica i
na pupovima, a očituju se kao kovrčanje listova, kržljanje i
savijanje vršaka, te kao nabreknuće pupoljaka i grančica. (Nabreknuće
pupova možeš na lijeski zapažati već u jesen, dok


8
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 98 —


deš ođebljavanje grančica, koje potječe od jednoga cerambjcida,
nadi Često na trepetljici.).


Govoreći o oblicima šišaka, valja nam napokon spomenuti
još jednu tvorevinu, koja je samo prividno šiška. Na vršku
borove grančice naći ćeš gdjekad krugljastu kvržicu, građenu
iz smole, što ju je izlučila grančica, a na površini te kvržice
vidjeti ćeš rupicu, na koju je izašao njen stanar. U ovom
dakle slučaju nije za gradnju šiške upotrebljeno biljevno staničje,
već samo tvar, koju je biljevno staničje izlučilo uslijed
životinjskoga podražaja. Pa s toga ovu tvorevinu i nazivljem©
»nepravom šiškom«, koju je u spomenutom slučaju uzrokovala
gusjenica jednoga lepirića.


Promotrimo li sve navedene oblike šišaka, zapazit ćemo,
da je svaka šiška počam od one najjednostavnije pa do najzamršenije
građena tako, da se njen stanovnik uzmogne što
povoljnije razvijati do savršene životinje. Biljevni sokovi, koji
tu pritječu obilnije, hrane stanara šiške, a slojevi staničja, koji
primjerice kod hrastovih šišaka sa sviju strana opkoljuju ličinku,
štite ovu od vanjskih napadaja. Kod onih izbočina opet,
koje su s jedne strane otvorene i prema tomu pristupne vanjskim
uplivima, smješten je taj otvor obično na dolujoj strani
lista, koja je daleko manje izvržeoa vanjskim nepogodama nego
gornja strana njegova.


Pri izboru vrsti drveta, na kojoj neki uzročnik izvodi
sišku, opaža se neka »osebujnost« naime, da stanovita životinjica
izvodi šiške uvijek samo i opet na stanovitoj vrsti drveta.
Teško bi međutim bilo reći, u ćemu sastoji ta »osebujnost«
no biti će svakako, da je ona uvjetovana nekom — nama za
sad još nepoznatom osebinom bilinskoga tijela, na kojem
je podražaj izveden. Ne pretpostavimo li pako tu »osebujnost«
biljevnoga tijela, kako da si onda rastumačimo činjenicu, da
se n. pr. stanovita šiška javlja samo na hrastu lužnjaku.


S druge opet strane, da si uzmognemo rastumačiti zašto
se na jednoj te istoj vrsti drva javljaju šiške raznoga oblikagrađe, valja nam i ovdje pretpostaviti neku specifičnost pod
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 99 —


ražaja t. j . mora, da se i podražaji u nečem međusobno razlikuju,
dok životinje, koje su u sasvim blizom srodstvu, izvode
na jednoj te istoj vrsti drva različne šiške.


Pojavljivanje stanovite šiške ne samo da je vezano o neku
stanovitu vrst drveta, već je isto tako vezano i o neki određeni
biljevni organ. No i ovdje ima iznimaka. Tako sam primjerice
šišku od Rhodites rosae, koja redovito dolazi na grančicama
šipka, našao gdje sjedi na lapu časke.


A na kojima se sve dijelovima biljevnoga organizma
javljaju šiške?


Pretpostavljaj adi, da je životinjski podražaj izveden na
staničju, koje je još uvijek sposobno za rast, možemo reći, da
šiške mogu nastati gotovo na svakom dijelu biljevnoga tijela.
Najčešće dolaze one na listu ili s gornje ili s donje strane njegove.
Gdjekad bude za građu šiške upotrebljen čitav list, dapače
i poviše njih zajedno. No osim toga često se javljaju šiške
i na pupovima, na peteljci lista, na kori, na cvijetu, plodu, korijenu
i granama.


Ovdje nam se ujedno nameće misao, da šiške, koje kao
patološke tvorevine, napadaju sve biljevne organe bez razlike,
mora svakako da su i štetne po samo biljevno tijelo.


Tako primjerice sve šiške, što dolaze bilo na gornjoj bilo
na dolnjoj strani lista, smanjuju asimilatornu površinu, jer na
onim mjestima, gdje se šiške nalaze, nestaje klorofila, tih nosioca
asimilatornoga procesa. O tom se može svatko lahko osvjedočiti,
ako načini mikroskopski prorez kroz koji spomenuti već
»erineum«, što ga na lišću nekojega drveća izvode grinje (Phytoptidae).
Opazit ćeš naime, da na onom mjestu, gdje se smjestio
taj »erineum«, sve po malo nestaje klorofila t. j . na takovim
mjestima postaje uslijed toga asimilacija sve slabija. O takovom
smanjivanju asimilatorne površine mogao se napokon osvjedočiti
svatko, tko je motrio, kako brestov list oko šiške od Tetraneura
ulmi, koja sjedi na gornjoj strani njegovoj, sve po malo
blijedi uslijed nestajanja klorofila. A kako se baš spomenuta
šiška — u društvu sa još nekima sličnima — javlja na brestu
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 100 —


često u velikim množinama, nastaje uslijed velikoga gubitka
asimilatorne površine i znatan gubitak na prirastu.


Pa i oni listovi, kod kojili šiške i ne sjede na plojci ved
samo na peteljci, postaju prije reda nesposobni za asimilaciju.
Motrio sam to kod šiške, što je na peteljci jablanovoga lišća
izvodi ušenac Pemphigus spirothecae. Sokove što pritječu k listu,
troše ušenci, koji su se prisisali o unutrašnjost šiške, pa se
sama plojka uslijed nedostatne hrane počinje sušiti. I prvi
listovi, što pod jesen padaju s jablana, baš su oni, koji su na
svojoj peteljci hranili spomenutu šišku. Ovdje je dakle šiška
listu prije reda prekinula nit njegova života.


Osobito veliki gubitci na asimilatornoj površini nastaju
dakako ondje, gdje se šiške pojave u velikoj množini pa napadnu
ne samo pojedine grane ved čitava stabla. U Lipovači
kraj Borone našao sam orah, kojemu je gotovo svaki list bio
upravo natrpan sitnim acaro-cecidijima (šiškice, što ih izvode
grinje). U šumi »Šušnjar« kraj Dalja, našao sam cerove, kojima
je lišde bilo tako napadnuto od diptero-cecidija (šiške što
ih izvode dvokrilei: Cecidomyidae), da se uslijed toga počelo
kovrčati i sušiti.


Šiške su nadalje štetne po biljevno tijelo, jer sprijeČavaju
ili posvema onemogučuju normalni razvoj pupova. Sam pupoljak
ili bude izobličen i tako nesposoban za daljnji razvoj ili
ga u obde nema, te se mjesto njega razvija posve nova tvorevina,
kao što je to kod šišaka od Cjnips hungarica, koja se
u nas često javlja u velikoj množini. Na sličan način sprijeČavaju
šiške normalni razvoj vršaka grančica, koji Često puta
uslijed toga posvema pogibaju.


Šiške su dakle — kao što se to razabire iz navedenih
primjera — svakako štetne po život pojedinoga bilinskoga individua.
No 0 kakovoj šteti, koja bi u šumarstvu bila od praktične
važnosti, može se govoriti tek onda, kad se ove patološke tvorevine
stanu javljati u velikoj množini, pa napadnu ne samo
pojedine grane i ogranke, ved čitava stabla ili možda čak
sastojine.
ŠUMARSKI LIST 3/1906 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 101 -
Na konca dodajem još bilješku o tom, kako ptice napadaju
šiške. Već je naime više puta opaženo, da nekoje ptice
napadaju i nagrizajd šiške, a očito je, da ih u takvim slučajevima
zavodi na to ona sličnost šišaka s plodovima. No nedavno
sam naišao na tri slučaja, gdje ptice nijesu napale šišaka
zato, jer su ih držale plodovima, ved su ih prokljuvale, da iz
njih izvade ličinke. Taj se nalaz ne da dovesti u sklad sa
tvrdnjom, koja neglašuje (Dr. Bejrinch a s njim i Dr. Keller),
da je zadaća tanina ta, da »čuva šišku od vanjskih štetnih
upliva i to u prvom redu od napadaja ptica«. Palo mi je naime
u oči, da šiške, što su ih ptice prokljuvale i ličinku iz njih
izvadile, pokazuju razmjerno vrlo velik sadržaj na taninu
(oko 3l7o).


Kad sam naime jesenas prisustvovao izletu hrv.-slav. šumarskoga
društva u šume brodske imovne obdine, našao sam
pod jednim stablom hrasta lužnjaka silu šišaka od Cjnips hungarica,
koje su bile — po kazivanju tamošnjega lugara — prokljuvane
od djetlida. Na siškama od Cynips Kollari našao sam
slično oštedivanje.


Napokon mi je ovdje navesti još i tredi slučaj, o komu je
ved svojedobno pisao u »Šumarskom listu« g. šumarnik J. Kozarac.
On je još osamdesetih godina naišao na šiške od Cjnips
calicis, koje su bile okljuvane od velikog i malog djetlida.


G. Kozarac je ujedno tada, dok je još hrastova šiška bila u
cijeni, naglašivao i važnost toga oštedivanja, samo se žalibože
nije nitko na to osvrtao, niti se za samu stvar dalje zanimao.
A. Ugrenović ml.
Družtvene viesti.


Objava predsjeđničtva družtva. U sjednici upiavljajućeg odbora
hrv.-slav. šumarskoga družtva, obđržavanoj 10. prosinca 1905, bilo je
na predlog družtvenog odbornilia g. Viliraa Dojkovića zaključeno, da se
pod vodstvom družtvenog predsjednika Presvietlog gospodina Marka