DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 3     <-- 3 -->        PDF

V


BmmatiM llil


Br. 2. u ZAGREBU. 1. veljače 1906. God. XXX.


Pretplata za neelanove K 12. na godinu. — članovi «umar. đružtva dobivaju
list Viezplatno. — Članarina iznaša za utemeljiielja K 200. — Za elanovc podiipirajuće
K 20. - Za redovite ("lanove I. razreda \ hl i 2 K pristupnine. — Za lugarsko
osoblje K. ^. i K 1. pristupnine i za „Šum. list" K. 4 u ime pred,late. — „Lugarski
viestnik´ dobivaju članovi lugari badava, članarinu prima predsjednietvo đružtva.


Dvrstbina oglasa: za 1 stranicu Iti K.; za ´/a stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ´/^ stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Kratka razmatranja o prodaji hrastovine u
jeseni god. 1905.


Razpravlja .J. Kozarae.


U niže sliededem izkazu navedene su sve one hrastove


sječine, koje su u Hrvatskoj-Slavoniji tečajem jeseni godine


1905. putem javnoga oglasa na dražbu iznesene.


Nije izključeno, da taj izkaz nije podpuu, nu ako je koja
prodaja i ostala nezabiliežena, mislim, da ne ee biti od tolike
važnosti, da bi bila u stanju rezultat ovih razmatranja znatno
poremetiti.


Kako se vidi, taj izkaz i onakav kakav je, nije žalibože
podpun i točan, i to ponajpače obzirom na III. hrpu sumovlastnika.
Manjkavost ta potiče poglavito odatle, što nekoji
privatni šumovlastnici vrhu svojih dražbenih objekta jako mršave
podatke oglašuju.


Najpodpuniji su oglasi imovnih obćina, zatim nekojih
zemljištnih zajednica te Lekeničkoga vlastelinstva Turn-Taxisa,
jer je u njima sadržan i broj stabala, i procienjena drvna gromada,
te napokon i novčana procienbena svota


Ne ima dvojbe: čim je oglas detailniji, tim je za trgovinu
sposobniji.
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 42 —


Da se vidi, u kolikom je interesu i prodavaoca i kupca,
da dražbeni oglasi budu što detailniji, iztaknuti ću samo to,
da su vlastnici ´navedeni u izkazu pod brojem 1—8, t. j. hrpa


I. i II. iznieli na dražbu ukupno oko 80 sjecina, sa ukupno:
42.654+19.623 = 62.277 hrastovih stabala. Na tih 80 sjecina
natjecalo se na dražbi oko 40 nudioca. Pri tako živahnoj
konkurenciji jasno je, da nudioci moraju dobro pregledati sje6inu,
na koju se natječu. U tu svrhu im je neobhodno nuždno,
da pregledju svekolike sječi ne, ne samo radi toga, da si
izaberu onu kvalitetu hrastova, koji njihovoj specijalnoj trgovini
(panjevi, francezka dužica, pintarska roba i t. d.) najbolje
odgovaraju, nego i radi toga, da prouče razmjer izmedju
vlastite i šumovlastnikove prociene. Prociena pako od 62,000
stabala — neračunajudi III. hrpu — skopčana i sa trudom i
sa troškom. Zato de svaki drvotržac naginjati k onomu šumo
vlas tni k u, koji mu najviše podataka — caeteris
paribus — o proeieni sjščine pruža. Sto vise podataka
za pojedine sječine imade, tim je sigurniji u svom kalkuliranju,
i tim će sigurnije ponuditi maksimalnu svotu, koja
se u obće ponuditi može. Gdje ne ima detailnih podataka,
primoran je drvotržac sam sječine detailno procieniti, to je pak
kod 80 sječina ne samo sa znatnim troškom skopčano, nego i
fizički jedva moguće. To je sigurno jedan, ako i ne od najglavnijih
uzroka, da mnogu sjeeinu drvotržci niti ne pregledaju
; izkustvo pako uči, što manje natjecatelja, to slabiji utržak.
Detailna prociena od strane šumovlastnika pružena drvotržcima
na razpolaganje, kadra je u stanovitoj mjeri nadomjestiti
reklamu.
To sam uz put natuknuo, jer držim, da sbilja ne imarazloga,
što pojedini šumovlastnici taje svoje prociene; ja bar ne
uvidjam, da bi od toga kakovu korist imali.


Ovom prilikom moram i to naglasiti, da mi naše hrastove
dražbe u obće ne oglašujemo ni iz daleka onako intenzivno,
kao što to važnost hrastovine zahtieva. Hrastove dražbe oglašuju
se u »Narodnim Novinama«, koje od 40 spomenutih na
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 43 —


tjecatelja možda tek jedna trećina čita; zatim oglašujemo u
»Continentale Holz-Zeitung«, ponešto u »Pester i Agramer
Lloyd«, — i to je sve; niesmo se dakle maknuli iz Austrougarske
monarkije. Glavne konsumente naše: Njemačku, Belgiju,
Francezku, Englezku niti ne obavješćujemo. Akoprem je
ova jesen bila izvanredno živahna u prodaji hrastovine, ipak
sam pod konac prosinca 1905. dobio iz Njemačke upita: »wo
man in dortiger Gegend Eiehenrund — und Schnittmateria
einkaufen kann?« To je pako jasnim dokazom, da ni toliki
naši drvotržci još niesu pronašli svih svojih konsumenata.


čudimo se, da Spessartski šumari prodaju hrastovinu u
šumi u kusovima po kubiku za 100 i više maraka, a niesmo
se ni mi hrvatski šumari, ni naši drvotržci potrudili, da proučimo
tamošnje prilike, i da se s njima kod kuće okoristimo.


Istom ove jeseni čini se, da su se nekoji naši drvotržci
pobrinuli za direktne kupce bez posrednika, — posljedica pako
toga načina prodaje jeste taj, da je dotični naš drvotržac, koji
je sječinu sa lOO^/o preplatio, ipak zaslužio. Na taj način t. j .
detailnom prodajom, polučeno je za drvnu gromadu jednoga
jeditoga hrasta — oko 2000 kruna.


Taj slučaj — visoke preplate s jedne, a racijonalnoga načina
unovčenja s druge strane, neka bude dobrom poukom i
našima šumarima i drvotržcima.


Ovom prigodom ne mogu prešutiti, da smo mi šumari
premalo trgovci. Jer na koncu konca, mi uzgajamo šumu
valjda radi toga, da ju što bolje unovčimo, to svakako
mora biti konačna svrha našega nastojanja.
I eto, baš tomu zadnjemu momentu, koji bi trebao da okruni
naš lOO-godisnji trud, posvećujemo mi najmanje brige, te puštamo
više manje pukomu slučaju, da unovči sad bolje, sad
lošije tolikim naporom i troškom odgojenu sastojinu.


U ovaj čas sastoji se sva naša vještina u unovčivanju hrastovine
u tomu, da ju prodajemo dražbom na panju,
ne pitajući se, ne bi li se na koji drugi način moglo više dobiti?
Da si na to pitanje uzmognemo jasno odgovoriti, morali
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 44 —


bi imati stanoviti stepen trgovačkoga znanja i duha. Trgovački
duh je onaj, koji danas vlada svijetom, a tomu duhu ne smijemo
se ni mi šumari oteti. To je uvidila i austrijska vlada,
pa će tečajem ove godine za s/oje državne šumare otvoriti tromjesečni
»komercijalni kurs«, u tora kursu predavati će se
medju inim o drvnoj produkciji i trgovini, carinskoj politici
i t. d., a biti će skopčan i sa izletima na pilane.


Biti će nam dužnost, da ni mi hrvatski šumari ne zaostanemo
u tom pravcu sa svojima drugovima. Ako već ne
imamo tromjesečnoga kurza, a mi se učimo u našim sječinama
od naših trgovaca. Obzirom na to, da nekoje naše gospoštije
prodaju gotovo hrastovu robu n. p Turn-Taksisova uprava u Lekeniku,
preporučio bih našima imovnima obćinama, da kušaju jednu
ili dvije manje sječine, i to takove, koje leži blizu željeznice,
izraditi i sortirati u trupce, pa onda te trupce u večim ili
manjim hrpama dražbovati.


Razumie se samo po sebi, da u tu svrhu valja poznavati
uzance za panjeve (trupce), a drugo i glavno je, da treba znati
k dražbi privući direktne konzumente (iz Njemačke,
Belgije itd.), a ne naše drvotržce, koji bi i tada igrali tek
posredujuću ulogu, odnosno, koji bi opet svu korist za sebe
odvukli. Što može drvotržac, zašto ne bi to isto mogao i šumar?
Kada već radimo ogrievna drva i podvlake u vlastitoj režiji,
zašto ne bi i hrastove trupce?


Izkaz


tehnifike hrastove drvne gromnde, koja je tečajem jeseni 1905 na prodaju iznesena,
odnosno unovčena


S-°
feuraovlasnik .__^» ^Sb ^´ ^ "S * "3
p a^ "^ ^
^^ ^
1 Krajiška inveaticijonalna
zakla ia2 Kr. nadšumarski ured Vin14.730
56.000* 2 038.384 3,493.767 71"/„
kovci3 Brodska imovna občina .
16.736
11.182
59.000* 2,011.905
54.794 1,598.426
3,092.997
2,557.846
53"/„
607„
I. hrpa ukupno . . 42.654 169.794 5,648.715 9,144.500
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 7     <-- 7 -->        PDF

- 45 —
4. Petrf.varadiuskaimovnaoblina
6.522 27.719 539.151 857.047 60%
5 Gradiška irnov. obćina´. . .´!.634 14.000* 370.990 550.436 50%


6. Križevačka imov. obćina 3 944 17.490 308.586 452.154 46%
7. Gjurgjevaćka imov. obćina /.495 7.099 136.721 224.500 65%
8. Druga banska imov. obćina^ 3.0:i8 9.164 216.964 400.B5B 84%
II. hrpa ukupno. . 19.623 75.472 1,572.412 2,484.493
9 Oaam zem. zajednica, Virovitičke
županije, i to: Podgorač,
Predrievo Poljevina,
Orešac, Cabuna, Bankari,
Feričanci, Levanjska Varoš
i Potnjani, sa ukupno . . 9.735 19.638 343.354 497-686 45


10.
Zemij. zaj. Jaska (Kupćinski
trg. ´ 600 600* 8.857 ?
11. Zemlj. zaj. Vitojevci . , 761 1.327 13.269 ?
12. Zemlj. zaj, Vrbovec. . . 5.000 ,12.326 349.930 ?
13. Zemlj zhj av. Petar . . 2.050 4.976 141.529 ?
14. Zemlj. zaj. Vrbanovci. . 1.621 2.600 66.444 ?
15.
Zemlj. zaj. Farkašić, Srebrenik,
Stari brod... . 387 700* 13.258 ?
16.
Zemlj. zaj. Riečica (Prekblatnice)
16.332 20.000 490.891 777.000
17. Grad Petrinja 1.500 2.344 37.489 243.847
18. Grad Sisak
382 700* 11.0H3 14.803
19. Grad Varaždin ... . 239 300* 7.791 ?
20.
Vlastelinstvo Bizovac (grof
Norman) 11.000 25.000´* 800.000 ?
21 Vlastelinstvo Vukovar (grof
Eltz) 7-705 11,000 280.000 365.000


22.
Vlastelinstvo Nuštar (grof
Khuen) 4.400 12.500* 480 000 480.000
23. Vlastelinstvo Lekenik (knez
Turn-Taksis) 4.699 4.513 70.000 ?
24. Zagrebački kaptol . . . 2.546 2.500** 40.000** ?
25
Poljodjelska banka (Suma
Ivanovo polje) 1.064 1.199 20.000** ?


26.
Veleprodaje iz prošlih godina-
ovogodišuji etot . . 6.500*** 20.000*** 550.000*** 550.000***
III. hrpa ukupno . 76 521 142.223 3,655.905 4,40 i.OOO
II. hrpa ukupno . 19.623 75.475 1,572.412 2,484.493
I.Jirpa ukupno . 42.654 169.794 5,648.715 9,144.500


Sveukupno . . . 138.798 387.489 10,877.032 16,028.993


Prelazeći k izkazu samom opažam, da sa jednom odnosno
Ba dvije zvjezdice označene brojke znače, da dotična drvna gromada,
odnosno procjenbena svota nije bila po sumovlastniku
u dražbenomu oglasu oglašena. Kod tih dviju kategorija izpunio
sam drvnu gromadu bud iz poznatih mi dražbenih rezultata
iz prijašnjih godina, bud da sam ju izkombinirao iz


´ Dražba obđržana na 15./IX. 1905.
´ Dražba obđržana na lO./I. 1906.
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 46 —


broja stabala i procjenbene, odnosno dostalne svote. Iz toga
razloga su brojke sa dviema zvjezdicama tek približno točne.


Najnetočnije su brojke sa tri zvjezdice, a to su one pod
tekućim brojem 26, u kojem je izkazan drvni etat, još u prijašnjim
godinama prodanih hrastova; to su sječine sa višegodišnjim
izrabnim rokom, a nalaze se većim dielom u podravskim
vlastelinstvima.


Prema tomu nije dakako ni ukupna procienbena, odnosno
dostalna svota III. hrpe posve točna, nego približna; nu držim,
da ipak nije tako pogriešna, da bi mogla cielu sliku izkaza
izopačiti.


Ta razjašnjenja morao sam navesti, da ne bi bilo eventualnih
nesporazumaka. Biti ću u ostalom zahvalan onima šumskima
upravama, koje bi makar i naknadno nepodpune moje
brojke izpravile.


Kako iz izkaza vidimo, izneseno je u prošloj jeseni na
prodaju, a s malom iznimkom zaista je i prodano: 138.798
hrastovih stabala sa 387.489 m^ za tehničku porabu sposobne
drvne grom ade za svotu od po prilici 16 milijuna kruna, ili
za 45% preko prociene.


Ne ima dvojbe: uspjeh prošlojesenskih prodaja bio je u
svakomu pravcu izvanredan, niesu ga takovoga očekivali ni
prodavaoci ni kupci.


Na prošlogodišnjoj vinkovačkoj skupštini hrv.-slav. šumarskoga
družtva, držala su obadva referenta, koji su referirali
0 cieni hratovine, svojom dužnošću, da upozore šumarski
sviet na situaciju, koja se je počela razvijati ua hrastovom
tržištu.


Dražbe, koje su kratko vrieme iza tih referada sliedile,
potvrdile su podpuno njihove nazore.


Obzirom na to, da je tendencije svijuh dražba, i onih
prvih, obdržanih u rujnu, i onih zadnjih, obdržanih u prosincu
1905. ostala nepromienjena, t. j . jednako stalna i živahna, može
se zaključiti, da rezultati prošlojesenskih hrastovih prodajaniesu
bili slučajni, nego da će biti trajnije naravi.
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 47 —


To u ostalom potvrdjuju i drvotržna glasila, kao i veoma
povoljne ciene, koja se za hrastovu robu nudi. To je pako
glavno.


Jedino u Francezkoj primili su viesti o visokim eienama
ovojesenskih prodaja nekim negodovanjem; nu to nas ni najmanje
ne će smetati, jer francezki dužičari niesu više u stanju
diktirati cienu našoj brastovini; ono brastovine, što je još ima
Slavoniji, nije ni opredjeljeno za francezku dužicu; ako li ju
pako Francezi budu btjeli imati, platiti će ju onako, kako budu
naši drvotržci svoj račun našli.


Iz izkaza razabiremo nadalje, da se je na prodaju iznesena
drvna gromada tek neznatno odaljila od onih brojaka,
koje sam u svom referatu na vinkovačkoj skupštini iztaknuo.
U referatu naveo sam kao godišnju produkciju tehničke brastovine
za;


I. hrpu 200.000 m^
II, hrpu 70.000 m^
III.
hrpu ... . . . . 100.000 nv´
Ukup"no . r"~3707000 m´
Polag nazočnoga izkaza pako izniela je prošle jeseni na
prodaju I. hrpa 170.000 m´


II. hrpa
75.000 m^
III. hrpa
142.000 m 3
Ukupno . . 387.000 m´
Razlika u sveukupnoj drvnoj gromadi iznaša dakle oko 17000


— 20.000 m^ ili 6%, Taj višak pao je u dio poglavito u III.
hrpi, jer su se naši privatni posjednici požurili i prihvatili ovogodišnju
dobru priliku, da unovče što više od svoje zalihe.
Mislim, da će biti zanimivo, ako istaknem nekoje detaile
nazočnoga izkaza, koji nam se sami sobom namiču.


Hrpa II i III sa svojih 96.144 hrastova i 217-695m polučila
je utržak od 7 milijuna kruna, dočim je I. hrpa sa 42.654
hrasta i 170.000 m^ unovčena za 9 milijuna kruna. Ne ima
dakle dvojbe, da I. hrpa usljed svoje kvahtete dominira hrastovim
trgom.
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 48 —


Ta pretežitost I. hrpe udara još većma u oei, kada se
razmotre detaili pojedinih hrpa.


Hrpa I. polučila je 62"/^ preko prociene, dobila je 214
K po hrastu ih 54 K po kubiku, hrpa II. postigla je po hrastu 215 K
ili a po kubiku — 33 krune. U III. hrpi zastupani su malo
ne svi šumski predjeli negdašnjega staroga provincijala, odnosno
sve hrastove kvalitete počam od najlošijih u šumama
nekih gradova i zajednica pa sve do izvrstnih u podravskim
vlastelinstvima. Popriečne brojke III. hrpe ne odgovaraju dakle
faktičnoj kvaliteti hrastova pojedinih šumovlastnika, a ako ih


´ navadjam, navadjam ih jedino radi toga, da se vidi makar i
približan omjer izmedju III., te I. i II. hrpe. Taj omjer izmedju
pojedinih hrpa jesti pako sliedeći:


I. hrpa „ po hvatu — 214 K, po kubiku — 45 K
II. » » po „ 127 K, ^ — 33 K
III. » » po » 58 K, » — 31 K
Na koncu ne mogu da ne rečem koju i o tako zvanoj
bieloj šumi. O njoj se ne vodi tolikoga računa, jer se je do
pod zadnji čas izrabljivala skoro lih za gorivo drvo. Nu u
zadnjem deceniju počela se i biela šuma sve to više u tehničke
svrhe izrabljivati, i to poglavito u piljenu robu.


Tečajem g. 1905. prodane su dvije hrpe jasenovih, brie-´
stovih i grabrovih stabala, koja su oko 507o kao tvorivo procienjena
bile.


Prvu hrpu cd 1614 jesenara, 6782 briestova, te 21.732
grabova sa ukupno 44.000 m´* u novčanoj procieni od 288.964 K
izniela je na prodaju krajiška investieijonalna zaklada; drugu
hrpu pako Lekenička šumska uprava kneza Turn-Taksisa sa
1229 grabova, procienjenih na po prilici 800m^ drvne gromade
u novčanoj vriednosti od 4362 K.


Uspjeh prodaje ove druge hrpe nije mi poznat Krajiška ,
investieijonalna zaklada pako prodala je osim jedne sječine
procienjene na na 35.921 K, sve ostale sa preplatom od 847o)
odnosno za svotu od 4b6-278 K.


Od toga utržka odpada na tehničku drvnu gromadu, koja,
je iznašala oko 20.000m^ svota od po prihci 410.000 K, tako
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 49 —


da je po kubiku tehničke drvne gromade polučeno oko 20"50 K.
Te brojke dokazuju, da je eiena jasenovoga, briestovogagrabovoga tvoriva zaostala samo za 10 K po ´kubiku od
hrastovoga tvoriva II. i III. trpe.


Tu činjenicu neka uvaže naši šumari, te neka ne odgajaju
svom silom hrnst na onakoj stojbini, koja mu ne prija. Suum
cuique — svakomu svoje, valja i u šumarstvu. Izvrstno napredujući
jasen uviek de bolje izplatiti, nego li zakržljali hrast.
A valja i to uzeti u obzir, da se najljepši hrastovi uzgajaju
jedino u stanovitoj mjeri sa cielom šumom, što sam već prvo
nekoliko godina u »Šum. listu« dokazao. (Vidi razpravu: Sumogojni
i drvotržni aforizmi).


Konačni rezultat gornje razpravice dokazuje nam, da je
ciena drvu i tvoriva i goriva u opće poskočila, i da danas
sutra ne će biti tražena samo hra->tovina, nego i ona druga
glavna vrst drvlja hrvatsko slavonskih šuma, naime bukovina.
U tom me utvrdjuje okolnost, da je kr. nadšumarski ured
Vinkovački prošle jeseni po prvi puta unovčio oveći kompleks
bukove šume. Prodao je naime na 10 godina 1000 rali na
brdu Prenju za svotu od 473.000 K.


Odnošaji kr. magjarske visoke škole za
rudarstvo i šumarstvo u Šćavnici?


S obzirom na to, da se je u nas već s više strana naglasila
navodna potreba, da se prigodom konačnoga riešenja pitanja
0 uredjenju naše šumarske akademije u Zagrebu, imadu
što više uočiti i naučne, kao što i ostale uredjajne prilike
kr. ugarske visoke škole u Šćavnici, koja da je danas ne samo
potpuno na visini nauke, no i inače vriedna nasliedovanja, —
to smatramo nuždnim, objelodaniti u slijedećem i sadržaj memoranduma,
što ga je gledom na sbiljno današnje stanje te visoke
škole i njezinih potreba, prošle godine, dakle malo ne