DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


godini života. Žalimo da nam koji njegovih drugova — nije i koju pobližju
javio o njegovoj nenadanoj smrti. Vječni mu pokoj.


Promaknu<5a i imenoTanja. Ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije imenovao je abiturenta šumarstva Miju Budiselića šumarskim
vježbenikom, a učiteljskog abiturienta Dragutin a Šepeka ,
računarskim pristavom u XI. činovnom razredu, oba kod križevačke
imovne obćine u Belovaru. Zatim kr, kotar, šumara Dragutin a Matizović
a kr. žup. šum. nadzornikom IX. čin. razreda u Ogulinu. Kr.
šum. vježbenike Le vi na Ha meise-a, Nikolu Subertai Rudolfa
Kolibaš a kr. kotarskim šumarima XI. čin. raz. u Zagrebu, Sisku,
odnosno Osijeku, zatim premjestiti kr. kot. šumara Nikol u Pleš u od
kr. kot. oblasti u Jaski, kr žup. oblasti u Zagrebu, — te imenovati
abituriente šum. akademije zagrebačke Vilima Pirš i ća i Svetozara
Ranitović a privr. kr. šum. vježbenicima kod kot. oblasti u Virovitici
odnosno Djakovu.


Kr. ugrarski ministar za poljodeljstvo imenovao je u statusu erarijalne
kr. šumske uprave vinkovačkog šumarskog ureda, g. Ivan a
Kranjaka šumarnikom upraviteljem, A r pada Bogscha kr. nadšuraarom
te Roberta Matterny-a kr. šumarskim vježbenikom.


Promet i trgovina.


Na dne 10. siječnja t. g. prodavati će se putem javne dražbe
uz pismene ponude, kod gospodarstvenog ureda II. banske imovne obćine
u Petrinj i 3027 hrastovih stabalah, u procjenjenoj vriednosti od
216964 krune, iz imovinskih šuma, u području kotarske šumarije Dubica.


Dne 11. siječnja t. g. prodavati će se u pisarni „Hrvatske po-
Ijodeljske banke" u Zagrebu , putem pismenih ponuda 1064 km. hrastovih
stabala, iz šume Ivanovopolje kod Daruvara, procenjenih na 11/9
kub. met. gradje i 890 kub. met. gorivoga drva.


Na dne 17. siječnja t. g. obdržavati će se kod gradskog poglavarstva
u Petrinj i javna pismena dražba na 1400 hrastovih stabala
iz gradske šume „Kotar", procenjenih na 154.984 krune.


Na 29. prosinca, obdržana bi kod kr. kot. oblasti u L u dbreg
u dražba od 2060 kom. hrastova u procenjenoj vriednosti od


141.529 K iz šume zem. zajednice Sv. Petar, te 1621 komada hrastova,
procenjenih na 6(5444 K iz šume s. z. Vi-banovec. Uspjesi tih dražba
nisu nam do zaključka lista još priobćeni. Svakako molimo gg. članove
da nas u svakom pojedinom slučaju o uspjehu takovih dražba izravno
izvole obavjestiti.
Na 18. siječnj a t. g. obdržavati će se u uredu kr. kotar, oblasti
u Karlovcu , javna pismena dražba na 16332 hrastovih stabala iz šume