DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 39     <-- 39 -->        PDF

- 37 —
Poziv. Gospodo sudruzi! Profesor šumarstva Dragutin
Hlava, preminuo je 7. studena tg. Mi bivši križevački slušatelji šumarstva
dobro znamo, tko je bio profesor Hlava i što je bio šumarskom
zavodu križevačkomu, pa zato, da mu odamo posljednu poštu
i sačuvamo spomen na postojavšera zavodu, obraćam se na Vas
gg. sudruzi, a napose na sve bivše njegove slušatelje šumarstva, da medjusobom
sakupimo prinose po mogućnosti i dobroj volji pojedinac, da
ih onda u ukupnom iznosu, namijenimo djačkom družtvu ´„Plug" kr
gospodarskog učilišta, kojeg družtva svojedobno i mi članovi bijasmo,
u svrhu, da se isti služi kao podpora zaslužnim a siromašnim članovom
družtva te time spomen pokojnomu profesoru Dragutinu Hlavi u
družtvu dostojno zabilježi.


Petrinja, 23. studena 1905. V. B.


Zapisnik sjednice upravnoga odbora hrv. slav. šum. drnžtva,


obdržane dne 5. rujna 1905. u Vinkovcih, pod predsjedanjem I. društv. podpredsjednika
velera. g. Josipa Havasa, te u prisutnosti p, n. gg. odbornika
; Julija Kuzme, F. Kesterčaneka, V. Benaka, V. Dojkoviča, E. Slapničara,
St. Prkića, društv. blagajnika A. Kerna i tajnika A. Borošića.


Predmeti viečanja: 1. Čitanje i ovjerovljenje zapisnika odbor, sjednice
od 20. srpnja 1905., koji bude bez primjedbe ovjerovljen po p.


n. gg. odbornicima J. Kuzmi i E. Slapničaru.
2. Tajnik izvješćuje, da su učinjene sve pripreme za obdržanje
glavne skupštine, podjedno predlaže po družtvenom predsjedničtvu sastavljeni
proračun za g. 1906. Nakon pretresa pojedinih stavka proračuna
ustanovljuje se isti sa ukupnim prihodom od 20.100 K i razhodom
od 19.880 K, odnosno viškom od 200 K te se miade tako glavnoj skupštini
na prihvat predložiti. K jednom se tom prilikom na predlog odbornika
V. Dojkovića zaključuje, da se u buduće imade sastaviti izkaz
o imovinskom stanju kao i bilanca družtva koncem svake godine.
3. Tajnik čita naredbu kr. zem. vlade odjel za unut. poslove od 23/8
1905. br. 63285., kojom se društvo poziva da radi sastavke imenika
stalnog ispitnog povjerenstva od 10. članova, za vrieme daljnjih 6 godina,
za državne ispite za samostalno vodjenje šumskoga gospodarenja´
podnese vis. vladi shodni predlog.
Obzirom na to, š o se i onako radi o preinaci naredbe za obđržavanje
spomenutih izpita, na temelju koje će se morati imenovati novi
povjerenici za upitne ispite, zaključuje upravni odbor, da se kr. zem.
vladi predlože za povjerenike dosadanji članovi povjerenstva.


4. Tajnik priobćuje, da je najavio svoj pristup u družtvo kao
član I razreda g. Vjenceslav Sir uček šumski upravitelj vlastelinstva
Nuštar. Podjedno prljavija društveni odbornik g. J. Kuzma za člana I.