DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 28 —


iin se može dokazna moć samo onda poricati, ako se dokaže
njihova neispravnost.


Reambulacija međa mora se obaviti uvijek u prisutnosti
međašnog susjeda ili ako to nije kod cijele radnje moguće,
treba ga pozvati i saslušati prije nego li se reambulacija svrši.
To je nužno već radi toga, što katastralni posjed, kako ga
mapa iskazuje, nije, kako je spomenuto, uvijek identičan sa
pravim posjedom na polju.


Reambulaciju meda valja provesti, u koliko god je moguće,
putem međusobnog sporazumka ili nagode međaša, a
tekar ako nagoda ne pođe za rukom, provede se ispravak sudbenom
parnicom, dakle na temelju odluke na priznanje prava
vlasništva za preporno zemljište.


Samovoljna promjena meda smatra se polag
općeg građanskog zakona kao smetanje posjeda, makar je i
granaca očito neispravna, a samovoljno premještavanje medašnih
znakova potpada dapače pod kazneni zakon.


Reambulacija međa na temelju k at astralnih
mapa obavlja se u jednostavnim slučajevima izmjerom širina,
duljina i prikladnih diagonala sa mjeraćim lancem na osnovu
nekojih stal mhtočaka, kod kojih smo uvjereni, da su
ostale na polju nepromijenjene. Na polju izmjerene duljine
prispodobe se sa odgovarajućim duljinama na planu, gdje
ih izmjerimo sa šestilom i mjerilom.


U istu se svrhu mogu upotrebiti, ako se traže samo pojedine
točke, mjere na križ (hnearna triangulacija, Kreuzmass)
iz dobivenih, na polju i na planu pronađenih stalnih točaka.


Za obnovu više redom sUedećih točaka i za obnovu
krivuljastih međa, .upotrebljava se koordinatna metoda. U tu
svrhu potraži se na polju i na planu nekoliko stalnih točaka,
koje opredjeljuju jednu ili više prikladnih osi, pomoću kojih
se može položaj traženih točaka sa kratkim, na planu izmjerenim
ordinatama, pronaći.


Kod svih ovih izmjera mora se uzeti obzir na promjenu
papira litografiranih mapa, radi česa se moraju duljine ko