DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 399 —


koze ni držale ne bi, jer gdje nema obdinskih šikara a ima
privatnih gajeva, tamo ni sada ne traže dozvolu za držanje
koza.


Bujice i vododerine bi se smanjile a kroz to bi ostala
gospodarska zemljišta poskočila na vriednosti.


Na vrištinam i pržinam mogli bi se ostaviti uzdužni i poprečni
redovi stabala kao zaštitni plaštevi, te na zemljištu
izmedju njih ležećih sijati žitarice i druge plodine. Sada skoro
bezvriedna zemljišta — dobila bi time višestruku vriednost.


Pošumljenjem postigla bi se glavna svrha, naime nestalo
bi krasa, koji nas strancima u njeku ruku divljacima prikazuje.
Trebalo je stotine godina, dok se je šuma na krasu uništila,
a sada treba nadčovječne snage, da se ona ondje opet
podigne. Zato i treba da cjelokupno žiteljstvo kod toga ogromnog
posla sudjeluje, a ono de to rado učiniti, kad bude znalo,
da za sebe radi t. j . kad mu se njegov dio izluči i u vlastničtvo
preda. Biti de doduše i takovih, koji de brzo svoj dio prodati,
ali što demo, svaka institucija ima svojih žrtava, pa bi imala
i ova, nu na malenkosti ne treba se obazirati.


Ujedno bi trebalo političkim oblastima dodieliti valjane šumare
stručnjake, da mogu pošumljivanje sbilja i nadzirati i savjetom
žiteljstvu pomagati. B. Kosović.


Šumarska akademija u Zagrebu.


I.
Naša šumarska akademija, akoprem tek jeseni g. 1898 otvorena,
bijaše ipak ved opetovano predmet raznih razprava;
napose se razpravljalo o njoj mnogo i za posljednog saborskog
zapjedanja. I po javnim glasilima našim bilo je o toj najmladjoj
našoj visokoj školi ved češde govora. Iz većine tih razprava,
razabrali smo medjutim manje više samo to pozitivno, da su i
0 tom učilištu, jur u raznim krugovima našeg javnog života,
zavladali ne samo krivi, ved donjekle — rek bi i po samu bit
zavoda — štetni nazori. Nazori uz to, koji u bitnosti niti od
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 400 —


govaraju stanju stvari, niti interesima zemlje, a još manje pravim
zahtjevima samo šumarske obuke.


U koliko se uz to, polag mjerodavnih izjava, pitanje definitivnog
ustrojstva, tog do sada još konačno neuredjenog učilišta,
imade svakako ved u najbliže doba kraju privesti; držimo


— u interesu stvari — o tom svakako po nas važnom pitanju
još za dobe, koju, bar u kratko i ovdje iztaknuti.
Da Hrvatska i Slavonija, u kojima šume više od 34 postotka,
ili ti u okruglom oko 2^1^ milijuna katastralnih rali
od sveukupne površine zapremaju, i bez obzira na narodn u
osebnost kao i autonomni svoj položaj, i s obde
kulturnih kao i narodno - gospodarstvenih razloga, takodjer
upravi kao i gospodarstvenom stanja tih svojih šuma, osobitu
skrb i pažnju posvedivati moraju, o tom su svi doista mjerodavni
faktori i u nas jur odavna uvjereni.


Šume Hrvatske i Slavonije narodni su imutak, kojega
je vrijednost prccjenjena na više 800 milijuna kruna, dok sam
poprečni godišnji čisti prihod njihov iznaša preko 32 milijuna
kruna."


U tim se šumama godimice izradjuje i izvaža razno vrstne
robe u popriječnoj vriednosti od kojih 16—20 milijuna kruna,
u njima nalazi na hiljade i hiljade ljudi trajne i dobre zarade i
zasluge.


Njihovo je potraj no uzgajanje ter umno
uživanje potom svakako jedna od najvažnijih
zadada i dnžnosti javne uprave.


Svrsi shodno uživanje, guspodarenje, uprava i nadzor nad
tim ogromnim narodnim blagom, moguć je ipak jedino sudjelovanjem
dovoljnoga broja — današnjem stanju šumarske tehnike
kao i znanosti, u pravom smislu rieči dorasloga, sdušnoga,
savjesnoga a napose i rodoljubnoga stručnjačkoga
šumarskoga osoblja. Osoblja, koje ne samo s praktične
ved i steoretske i znanstvene strane, podpuno stoji i na visini
današnje uauke o kulturi tla
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 401 —


Dosljedno tome onda svakako i Hrvatska i Slavonija trebaju
takodjer svoj posebni visoki šumarski ucevni zavod, za
odgoj i naobrazbu toga osoblja.


Ova je potreba u ostalom priznata i u nas ne samo tim,
što zemlja naša faktično od g. 1861. ovamo svoj
vlastiti š u m s k o-n a u c n i zavod imade, već napose
još i zakonom od 22. siečnja 1894. o uredjenju šumsko-tehničke
službe kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj i
Slavoniji — odnosno i §. 7. zakona o promicanju gospodarstva
od 13. ožujka 1897.— kojim je naredjeno otvorenje
kr. šumarske akademije u savezu sa mudroslovnim
fakultetom kr. sveučilišta Franje Josipa u
Zagrebu.


U smislu obrazloženja, kojima je to ustrojstvo svoje doba
opravdano, imala je ta akademija prema vazda, po svim n adležnima
faktorima naglašenim željama i
stanovištu , u bitnosti sačinjavati sastavni dio mudroslovnoga
fakulteta kr. sveučilišta, po primjeru visokih šumskih
škola u Monakovu, Giessenu, Tiibingenu i t. d.


Organizacija, koja ne samo da odgovara našim osebnim
naroduostnim, kao i naučnim prilikama, već koja je opravdana
i tim, što je nauka o šumarstvu, kao i nauka o kulturi
tla u obče, i onako najvedim dielom, a i ne može biti drugo,
do li prirodno — matematička nauka, pa joj je stoga i jedino
naravno mjesto uz te nauke.


Odgovara to podjedno i jednoglasnom zaključku, obćeg
šumarskog kongresa u Freiburgu od g. 1874. glasečem : pošt o
osamljeni šumarski zavodi, više ne mogu udovoljavati
sbiljnim današnjim zahtjevima naobrazbe
šumsko — tehničkoga upravnoga osoblja, stanje


stvar i siln o iziskuje , sveobč i preno s šumarsk e
obukenasveučišta. «
n.


u obrazloženju k zakonskoj osnovi od g. 1897. o ustrojstvu
šumarske akademije u Zagrebu, bilo je naročito i to na
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 402 —


glašeno, da ce se ved i pri samom otvorenju te akademije,
za specialno šumarsko-tehničke struke,
ustrojiti na sveučilištu posebne katedre; a čim
zakonska osnova stupi u kriepost, da će se izdati
i posebni detailjirani statut za istu.


Medjutim je akademija i doista otvorena još u listopadu


g. 1898. ali bez gori rečenog ustrojstva posebnih katedra za
sumarsko-tehničke nauke, i bez odobrenoga po njegovom Veličanstvu
posebnoga detailiranoga statuta i to temelje m naredb
e kr. zemalj, vlade od 7. listopada 189S. br. 66.102,
kojom bje — i to predhodno samo privremeno
uredjen izpitni i naukovni red za slušatelje
šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr.
sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, a mjesto
posebnih katedra i profesorskih stolica, imenovani su tek pojedini
stručnjaci kao učitelj i dotičnih nauka (poput lektora)
na sveučilištu.
Zašto se u zadnji čas odustalo od naumljenog ustrojstva
posebnih katedra za šumarsko tehničke struke na mudroslovnom
fakultetu, kao i od izdanja po Njegovu Veličanstvu potvrdjenoga
posebnoga detailiranoga statuta, nije nam jasno.


I tako je eto to pitanje u svojoj bitnosti ostalo onda i
sve do sada još konačno neriešeno i otvoreno.


Neuredjeno i provizorno to stanje osjećaju medjutim, već
od prvoga dana otvorenja zavoda, ne samo nastavnici akademije,
već ne manje i akademički senat kr. sveučilišta, koji je
stoga već godine 1901. smatrao nužnim zamoliti dekanat mudroslovnoga
fakulteta, da u sporazumu sa profesorskim sborom
fakulteta, pozove sve nastavnike bilo koje struke na šumarskoj
akademiji, da u posebnom memorandumu podnesu mnienje,
bili i ako bi, koje bi preinake bile od potrebe provesti u organizmu
i naučnoj osnovi akademije, s obzirom na opažene
razne nedostatke.


U sliedstvu toga poziva, izradiše i podnieše nastavnici
akademije još u lipnju g 1902. putem dekanata sveučilištnomu
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 403 —


senatu posebni obrazloženi memorandum, u kojemu su napose
svrsi shodno razpravili, toli odnošaje vise šumarske obuke
prema sveučilištima u obde, koli i do onda opažene nedostatke
naše akademije s obzirom na obuku i unutarnju organizaciju
njezinu.


Napose naglašuje i taj memorandum, gledom na unutarnju
organizaciju, najodrešitije i opet ista ona načela i stanovište,
koje je i po kr. zemaljskoj vladi toli izrično iztaknuto već u
obrazloženju k zakonu od 13. ožujka 1897., načel o potrebe
podpunog stopi jenja šumarske akademije
sa mudroslovnim fakultetom kr. s v e uči lišta.


Nu memorandum taj ostao je medjutim sve do danas
žalibože neuvažen. Ovo je tim nerazumljivije, što je baš i na
našemu sveučilištu, pripojenjem t. z. farmaceutičkog tečaja kao
i osnudem učiteljske stolice za praktično gospodarstvo, već
onako učinjen donjekle prvi korak k proširenju djelokruga
sveučilišta u smislu naprednom — u smislu
modernom, prema kojemu su po svim naprednim
zemljama vrata i starih sveučilišta otvorena i t. z.
primenjenim naukama, a napose i nauci o kulturi
tla, odnosno dakle i nauci šumarskoj.


Današnje stanje nauke o kulturi tla u obde, a napose baš
i šumarska znanstvena literatura i nauka i po formi i po sadržaju
sigurno su potpuno ravne ved i svim ostalim t. z. primjenjenim
naukama.


I šumarska je nauka danas proniknuta posve duhom prirodnih,
narodno gospodarstvenih kao i upravoslovnih nauka,
a uz to ona ved davno stoji i na strogo znanstveno matematičnom
temelju i njezina se iztraživanja izvode sasvim po istim
onim obdim osnovama i metodama — svih inih eksaktnih
nauka — a stoga im doista ved i po dosadanjim resultatima
stoje i u svim naprednim zemljama časno o boku.


Pokusi, koji se danomice izvode u prirodi kao i labora


torijima — od kojih da iztaknemo samo kao primjer, pitanje


29
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 404 —


kako da se uredi medjusobni utjecaj podneblja, tla i šaina sigurno
ne zaostaju ni za sličnim iztraživanjima inih naučnika,
ma na kojemu polju znanosti.


Pa koliko li su svojim znanstvenim, a ipak u prvom redu
baš šumarsko naučnim iztraživanjima i radnjama obče koristna
na polju botanike, zoologije, a ne manje i matematike obreli i
privredili baš šumarski naučnjaci i prvaci: Dr. R. Hartig, dr. G.
Heyer, dr. G. Gayer, dr. F. Ebermayer, dr. F. Judeich, dr.


C. Tubeuf, dr. R. Hess, G. Hempel, J. Friedrich, dr. A.
Cieslar, Dr. O. Simonj i t. d. i t. d. otvorivši time mnogo i
široko polje rada i obdoj t. z. čistoj nauci.
A bez strogog naučnog temelja ne ce se nauka o šumarstvu
sigurno ni u nas nikada moći udomiti. I zato baš
stoga, što toli važnost i sloboda nauke, koli i uzajamnost
mnogih ne samo teoretičnih, več i tehničko šumarskih nauka
a ne manje onda i sami naši narodni interesi neodklonivo traže,
da se i naša šumarska akademija što prije
stalno i konačno utjelovi mudroslovnom fakultetu
kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu
, valjalo bi to pitanje i što prije na obču korist privesti
i konačnome svome riešenju, a to i tim više, da tako i
mi već jednom cielom izobraženom svijetu jasno dokumentiramo,
da ni na polju više šumarske prosvjete ne zaostajemo
za ostalim kulturnim zemljama.


Svako pak drugo riešenje toga pitanja bio bi prema tuj
istaknutom tek samo nazadak.


Izhodimo lugarima zemljištnih zajednica i
opet 10°|o od odšteta utjeranih šumskih
šteta.


Piše Gašo Vac kr. kot. šumar.


U »Lugarskom viestniku« raspravili smo u više članaka
pitanje o uredjenju berivah lugara zemljištnih zajednica. Do
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 405 —


kazali smo, da ti lugari poprečno imadu premalenu placu, za
vršenje težke svoje službe. Naročito tiče se ono pitanje u prvom
redu lugarah zemljištnih zajednica u bivšem krajiškom području.
Sa mjesečnih 5—20 krunah ne možemo si ni predstaviti, da
jedan -»javni službenik « sdušno i savjesno službovati
može !


Pored slaboga financijalnoga stanja mnogih zemljištnih
zajednica težko je dakako sada odmah na povećanje lugarskih
plaća i pomišljati. ]


Nu možda bi se ipak i toj nevolji dalo pomodi, ako bi
se na poboljšanje njihovog materijalnog stanja upotrebilo kao
što je to do god. 1894 i bilo, onih lOo/g od po njima prijavljenih
i utjeranih šumskih odšteta za bivši provincijal. Odredjivao
je to i u istinu § 39. t. z. privremene naredbe
od 4. ožujka g. 1871. br. 2144. ob upravi, gospodarenju
i uživanju občinskih šuma u kralj evinah
Hrvatskoj i Slavoniji. Nu nazočna naredba
zakonom od 26. ožujka 1894. o stručnoj upravi i šumskom
gospodarenju u šumah stojeći pod osobitim javnim nadzorom
stavljena je izvan krieposti, a izraženo je to i u
§ 98. zakona o zemalj. zajednica.


U § 27. al. 4. i 5. istog zakona ali kaže se:


»Zemljištne zajednice dužne su namjestit
sposobno osoblje, nuždno za zaštitu svojih
šuma iza vodjenje šumskoga gospodarstva,
ter imadu svake godine u svoj proračun uvrstiti trošak, potrebit
u svrhu pravilnog šumskog gospodarstva.


Nadzorne oblasti imadu bditi nad tim, da
se zemljistna zajednica u svakogodišnjem proračunu pobrine za
pokriće troška.«


Kako vidimo, zem. zaj. »dužne su« po pomenutom zakonu
namjestiti sposobno lugarsko osoblje, za zaštitu
svojih šuma, te potrebiti trošak uvrstiti u svoj proračun;
dočim nadzorne oblasti »imaju bditi nad tim, da se ta zak.
ustanova i izvrši«.
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 406 —


Vidimo dakle, da je i zakonom odredjeno, da se lugarima
imadu dati pristojne plaće!


U praksi je to ali drugačije. Po § 31. toc. D. zakona o
zemljištnim zajednicama imadu glavne skupštine pravo ustanovljivati
proračune.


Znamo pako, kako je lugar zem. zaj. obljubljen u narodu!
Zar je tada mogude, da se lugarima tim putem materijalno
pomogne. — Nije!


Ako bude uviek gledano samo na »dobru volju« ovlaštenika,
ne će nikada poći na bolje, već na žalost na gore. To je
naše izkustvo. iVko je zemljištna zajednica »dužna« nješto učiniti,
to onda ona i mora to učiniti.


Uzkrati li zajednica tu dužnost, imaju ih onda nadzorne
oblasti« primorati, da toj dužnosti udovolje. Žalibože, nismo
u tom pogledu napried pokroeili, izim livalevriednih iznimaka.


U ogulinskom, vojničkom i slunjskom kotaru bar je tako.


Spomenuli smo »zakonite dužnosti« zemljištnih zajednica,
ali za upodpuniti tu raspravu, donašamo i § 13. zakona od
26./III. 1894., koji glasi:


»Posjednici šumah, kategorijahoznačenih
u § 1. (zem. zajednice), »dužni su« za čuvanje
svojih šumah namjestiti potrebito, prama
propisom usposobljeno lugar, osoblje, u službenom
pogledu neposredno podčinjeno šumarskom
stručnjaku.


Ova »dužnost« proizlazi i iz §§. 22. i 52. šum. zakona,
koji glasi:


»Osoblju uprave šumske (§. 22.) im a se pridati primjereno
osoblje lugarsko i nadzorno po mjeri, kao što je u kojoj
zemlji običajno.


Ako se glede toga pojave sumnje i zaprieke i ako javni
obziri iziskivali budu, ima zemaljska vlast, uvaživ sva
razmjerja, ustanoviti, što je primjereno«.


O »dužnosti zemljištnih zajednica«, da urede plaće lugarah,
imamo dakle dovoljno uporišta u zakonima. Radi raznih za
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 407 —


prieka, naročito radi još mnogih neuredjenih takovih zajednica
ne može se ni ovo pitanje predhodno riešiti!


Nu da se i higarima istih zajednica bar donjekle pomogne,
bilo bi možda ipak shodno, da im se bar do konačnog riešenja
dopita u ime nagrade kao i do g. 1894. 107o od po njima
prijavljenih šumskih šteta.


Ova nagrada ne tereti bar direktno zemljištnih zajednica,
a pomogla bi svakako lugara!


Naredbom zem. vlade, odjela za unutarnje poslove od
8./4. 1898. br. 1867. odredjeno je izmedju inoga u tom pogledu
sliedede:


»Nadalje imat će lugari pravo na tu nagradu i
za krieposti tog zakona, ako im je to u dekretu zajamčeno
bilo ili ako je glede toga stvoren pravovaljan zaključak
skupštine zemljištne zajednice«.


Mi smo u tom pravcu pokušali sklonuti njeke zemljištne
zajednice, da bi dopitale lugarima nagrade od po njima prijavljenih
šum. šteta, pa smo na više mjesta polučili i uspjehe
dapače u jednoj zem. zaj. i Vg od tih šumskih odšteta.


Mislimo, da smo tim u tom pravcu koraknuli napried,
a objelodanjujemo to željom, da sada i drugi podju istim
putem.


Kako nam je čuvati šume na Kordunu?


u „šumarskom listu" bilo je ved mnogo puta govora i o
preotimanju i pogubnim posljedicama šumskih ošteta i kradja,
kao i nedovoljnoj zaštiti šumoposjednika i šuma u tom pogledu,
nu uza sve to držim, da ne bude na odmet, iznesem li
ipak i ja još koju i to napose o prilikama, što vladaju ovdje
na »Kordunu".


Činim to naročito i s toga, da i oni koji ne znadu —
kao i oni, koji ne de da znadu, saznadu ipak, s kakovim se
potežkodama i neprilikama čuvajući šume i šumsko dobro naročito
i mi šumari ovdje — boriti moramo. Činim to na