DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 260 —


manje. Drvarska trgovina uzima sve vedi obim, i nigdje 8e još
nije primetilo, da se drvo manje troši, ili da ga zamenjuju drugi
proizvodi, nego naprotiv potrošnja drveta biva sve veda.


Svi oni, od kojih, zavisi napredak države, i u čije je ruke
predata bududnost naroda, morali bi imati na umu redi glasovitog
šumarskog stručnjaka Melarda: »upotreba drva u
današnje vreme u mnogome je izmenjena, ali za
to ipak nije ni u koliko smanjena«.


Time završujemo ovaj člančić. kojim smo želeli podsetiti
čitaoce na opšte poznato zlo, da šuma nestaje, i da ih usljed
sve vede upotrebe drveta nestati mora. Puni smo ubedjenja,
da de on doista u mnogom ostati kao neki prigovor proti sada
vladajudim nazorima a potekao izmedju šumarskog osoblja, koje
svoj vek provodi oko gajenja i čuvanja ovog neocenjenog opštenarodnoga
dobra, boredi se pri tome gotovo u svima državama,
da mu se njegov rad, ako ved ne nagradi ono barem prizna.


Divjak.


Iz povijesti austrijskoga šumarstva.


Prigodom proslave 50-godišnjice vladanja Njegova Veličanstva
cara i kralja Franje Josipa I. izdao je posebni odbor
pod protektoratom ministra za poljodjelstvo spomen-spis, u kojem
je obrađena »povijest austrijskoga gospodarstva i
šumarstva i njihove industrije od godine 1848.
do 1898.<.


Djelo je veliko i opsežno a izašlo je u 5 svezaka nakladom
Mavre Perlesa u Beču. Dok se prva tri svezka bave prilikama
gospodarskim, odnosno i vrtljarstvom, veterinarstvom, osjeguravanjem,
gospodarskim strojarstvom i t. d., obrađeno je u
četvrtom i petom svezku šumarstvo i njegova
industrija, šumarska i gospodarska nastava, rad šumarskih i
gospodarskih pokušališta, šumarska i gospodarska statistika,
šumarska i gospodarska literatura, prilike šumarskih i gospodarskih
činovnika, službenika i radnika, lov i zaštita ptica.
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 261 —


ribogojstvo, a ima i monografija i specijalnili radnja o šumskogospodarstvenom
razvoju pojedinih zemalja i krajeva, pa o njikovim
kulturama i uspjehu tih kultura.


Vrijedno je, da i mi naše čitaoce u nekoliko kratkih poteza
upoznamo s povjesti šumarstva u susjednim nam zemljama
u ovo 50 godina, pa zato evo iz četvrtoga i petoga sveska
toga djela donosime u prijevodu ono, što je najvažnije i najzanimivije.


*


* *


I. Šumarstvo i Industrija mu.
Razvoj šumskoga gospodarenja i njegovo uređenje.


(Po profesoru Guttenbergu u Beču).


Začetak austrijskom šumarenju valja nam tražiti u C e s k o j ,
Moravskoj i Šleskoj, gdje je po velikim onim šumskim
posjedima uslijed guste napučenosti i živahne industrije (ti su
posjedi bili prosti od servituta i rezervata), a pod dojmom
njemačkoga šumarenja već 1848. cvalo uzorno gospodarenje.


U to je vrijeme šumsko gospodarenje po alpinski m
zemljam a stradalo ne samo s toga, što je šumski posjed bio
razkomadan, već i s toga, što su ga teretili još i nesnosni servituti
a poimence rezervati u rudarske svrhe. Sume su bile
podređene rudarskim oblastima, a ove su opet nastojale, da si
svoju potrebu na ugljenu i drvu namire što jeftinije, ni ne obazirući
se na to, da tako stradava šuma. S druge opet strane
moraju alpinske zemlje bas toj okolnosti zahvaliti silni nupredak
u razvitku šumskih prometila imenito u splavljanju.


U zemljama po dunavskima, Gornjoj i Donjoj Austriji,
bijahu šumarski odnošaji dijelom takovi kao u alpinskim zemljama,
dijelom opet kao u Moravskoj i Češkoj. Najbolji razvitak
pokazao se u dva velika područja drživnih šuma i to » Salzkammergut-
u« i »Winerwald-u«


U sj evero-i stočnim zemljama, Galiciji i Bukovini,
stajalo je šumarenje, radi slabe prođe drveta, na još nižem stupnju.
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 262 —


U primorski m je opet zemljama spalo šumsko gospodarenje,
bezbrižno iscrpljujući vrijedne šumske sastojine, na još
niže grane.


Svud a je u to doba austrijskim šumama, ma da im je
tadanje stanje njihovo i bilo tako različno, trebalo jedinstvenih
šumskih zakona, koji bi odgovarali tadanjim prilikama i zamijenili
stari šumski red, valjalo je ukloniti po šume štetne
rezervate i zemljišne služnosti, te unaprijediti šumarsku kulturu
njegujući šumarsku nastavu, trebalo je unaprijediti šumarsku
znanost i poduprijeti sva ona nastojanja, koja su išla za tim,
da podignu šumsko gospodarenje.


Prvim dvjema točkama dade valjanu podlogu šumsk i
zakon od 3. prosinca 1852,, koji je nepromijenjen još
i danas u krijeposti, i carski patent od 5. srpnja 1863.
0 otkupu i uređenju šumskih služnosti.


Što je sve u Austriji od 1848. do 1898. učinjeno za njegu
šumarske nauke i istraživanja, spomenut ćemo na drugom mjestu.


Razvoj, do kojega se u spomenutom vremenu podiglo
šumsko gospodarstvo, u uskom je eavezu s razvojem čitavoga
narodnoga gospodarstva, poimence industrije i prometila.


Tim je znatno porasla šumarska proizvodnja, a povisila
se i šumska renta, premda je šumska površina ostala, osim
nekoliko eamo iznimaka, prilično nepromijenjena.


Sadanje stanje austrijskih šuma, kao i razdioba
šumske površine po kategoriji posjeda, vidi se iz slijedeće
skrižaljke na str. 263.


Po njoj iznosi ukupna površina šuma u Austriji
9,706.620 ha, šu m ov i tos t joj je dakle 32-6Vo- Najviše
šuma — razmjerno prema čitavoj površini zemlje ima u
Štajerskoj 47*97o) a najmanje u Galiciji 2o"77o- Nu ako se u
račun uzme i obrast izlazi, da su primorske zemlje najslabije
šumovite.


Za razdijeljenje šuma po kategorijama posjeda,
najhitnija je karakteristika to, da u Češkoj, Moravskoj i Šleskoj
(TO-SVo čitave šumske površine) pa i u Galiciji (62´67o) pre
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

263


o
co CO ´^ -Tti O O ^i oo "* rH IC >o co O CK CD m Ol CM os
o i) 6l lb rH 01 O CM i^ dl do <6 CD CB cio čb os će
-^ IO
-^ »o co CM lO lO lO »^ lO co rt r


OlOl


-* ^ ^


o o


co ^ ^ 10 0:0^0 o ^ 05 o CD O ^ co 00 ^ co
co * o lO 00 O L— iC t^ T^ .—1 CD O O OC C3S t´ co co
oS t-; ^ (M T-H ^ co (M o: rH "Tt< t^ ^H Oi <:^ ^ rt Ol ^


-fl ^ X5 t--»o t-´ o:) o -^" O oi d Tji <>i o-cb oi OŠ ^rt ci


01 CO CD Ol
co Ol iO (71 »O CM 0-1 CO^ Ol Ol rt 1—( CM os


O Ol
l> t^ ´^ -»t Ol "* CM CO t^ Ol CM CM co IO


"" ^ oi~


CD lO 02
— O CM OD CO 01 rH ´CO o 00 1^ čet^
O 1^ 00


? dl t-CO O CM TH O Ol ci) (» cit-[^
L^ I^ CM
´Ti; ^^ J o O X> CD t* o ^ o o ^ CM O CM ^ co CD co Ol o Ol ^ m P-t o co co O o a:) ic o >o 00 o c» CD os C ~z> lO 00


rH
IO


l^ ^ 00 ^ o os LC5 iO O — ^


rf -^ o i> co co
os ^ o


o ^
^
CP jd co o co co lO co \C o oi cb CM >´o cb č co E-^ ai t-^ -*o 00 co -^ CD GO


IO co 00 ´
CM co Ttl ,—1 X O L~ (^


> ^H rH co 1—i t^ IO Ol 00 co ^


^^
"^


co"


´^´´ ^


rt


IO CO lp -^ O O 00 «3 ep cx) rt 00 >0 00 t^ T-i 00 co
r Ol ^ lb ^ cb


^^ (M r-H (M ^ —f co co IO co


.1 § ^"
a j; 1


Cvl IO t^ 00 -H Tt< .—1 lO os co iO o -* Ol CD os
00 -* CM rr> O lO 00 CM co CM IC t^ 00 Ol co 00 co Ol 00 C3S
rt o ^ co o co


lO CM -—1 1—´ .—1 05 Oi 00 t~ ^ Ol CD co O CD
13 ..^ ^ c-; 7~A -H iC^ ^´ CO O T-^ MO ^ 01 r* C> co´ rt Ol cei lb Ol
CM
CM os Ol Ol


^ IO CD CM Ovi t-H t- !> ´-D ^H IO O C3S lO
Ol -t Ol E^ co


s


:M Oi CO
00 CT: ip :C CO lO -rfi lO ^ co *o "TiH X) ep Ci IO ^ cb O CM O O:) C33 lb Oi o dl cio -^ o i´c CM cb


^^ i 6 -^ lO iC rH -^


co IC


^
OJ
^ ^ ^"´


O IO »o t— 00 1:- L^ ^ CO CD co 02 IO Tt< -^ co os »o -# ^1 a t^ CM c:;. ´^ O; CM ;M C3i —´ co rrti CD c - ir os 00 CD IO OD


CO iO 1—1
t- -i; r-H GO T-; CO CO 00


^ rt^ ep ^ [>. ep
J3
^ »: ^.


1 .s oi co cd od -1^ t^ (M -H ^ t>^ :3Ć r:ti rt´ t> c(X; CM -^ "* 00 CM O 00 lO os lO IO o: lO CO


o ^ ^ ^co 01 Ol
-*


z


co 00 ^ CM Ir- OO O 00 ep 00 -^ o >o ´p O T-l L^ ir~
j;^ -* 05 č> cb o t> ´i) cb rH lb A cb C) 1 o lb -^ 6


´—i IC TH T—f
T-l lO ^ rH


Ol


""^ O)


—^


o ^ CM r- co -—I ^ t^ CD O co ,—1 ^H o dl 01 toc
^ o: cT! co Cl co 1—I »o o o co o co
^^ CO rH -*
CM CD CM lO co CM O lO CO CO CD CO O C3S oc CD


co 03 oJ CD ci co 00 -^ t-* o CM´ co´ lb od t^ ^ 00 oi


-5 ´^
-5 ´^
CM 00 Gq rH CX) CM co 00 I> 1 os CM Ol ^


1—1 1-H
Ol Ol IO


co
-*


o^


"


lAOUSU
od iaBpodso3 o CM O o t- rH )0 L^ oc o ´^ Ol co iC cj:^ Tt ´-O co IO o
os TJoO} pQ ^ co Ol ^ x; c^ ^


Tfi ^ rH CM T-H
IO -^ IO —


^
´"´ -* ^


|1S0}[A CM O -Tf L;- Ol CM -ttH co co b-ep p ^ ep GO h-t~^ 00 CD
^


Ol ^-t- -rf- "^ TH Oi Oi c3c a; t^ cb ci) lb cb b-&l
CO co ^ ^CM CM CM OlOl co


-ouins qu90oij -* -f^ CO CO ^ -^ CM (M Ol co r^


^


IO OD co
(Ji CD L-^ ´—^ Cl CM Oi CO Ol lO co O GO 00 t-IO o


c3 c5 03


Oi lO lO
00 t^ CO t-o 02 t^ ´* Ol CM a= -H Ol CD eo co CM


00 >p oi ciO co L^ CD co 0= rH -ri^ CD
a g t. OŠ rH OO co CD CM´ O CM* "*. Vr^ ^.-^ rH a:


»o
CD on os


-a
co


00 O
co O t- lO -rfi rH CO 00

co
co o o t-o o


CO -* CM "-1,0^-Ttl ^ CM CO CD lO ^ rH CM^


o^ co
os^-* r


7-^1-^
Ol ^


co" r-T of c:"


^
´"´


o
o o :z


w .-i
a.


. . .


1 3


13
3 ´. ^ ! 3


03.2, p 3
3 U2


OJ


« ^
o


1
t


N o
1


— « OJ rt 03
N
N
OJ
^0.


M


a 1. 1
a


rt /i!


r^ -H CD r-m O o o


s s o
03 .a a
M 02 H":>2 t<: < 0P3


JL
>
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 264 —


teže privatni šumski v e 1 e-p osjed. Općinskoga


šumskoga posjeda ima najviše u primorskim zemljama


(50´47o) i Tirolu (50-97o)- U ostalim je alpinskim i podunavskim


zemljama pretežniji šumski maloposjed (od prilike 50Vo)-


Državne šume prevlađuju samo u Salzburgu (53-2´´/*´), Buko


vina (51´l7o); znatnu površinu zapremaju u Gornjoj Austriji


(19-S7o) i u Galiciji (157o)- Od čitave dakle šumske površine


otpada po prilici 607o na šume, kojima se gospodari.


Bit će da je ukupni godišnji prirast 27,523.241 č.


m. ili 2´83 č. m. po hektaru, kako ga iskazuju službeni podaci,
nešto premalen.
Kako je rasla proizvodnja drva u austrijskim šumama
osvijetlit će nam brojke o izvozu njegovu iz Austro-Ugarske.
Dok se godina 1852.—1860. popriječno izvozilo 5"6 milijuna
metričkih centi, iznosio je izvoz drva 1897. 3 milijuna metričkih
centi ili 7—8 milijuna č. m. Ma da su pri tom porastu proizvodnje
odveć brzo potrošene one velike zalihe staroga drva
poimence po karpatskim zemljama, ipak se ne treba plašiti budućnosti,
jer će Austrija, gdje skoro ´A ha šume otpada na
jednoga žitelja, uvijek ostati izvozna zemlja.


Uvoz drva u Austro-Ugarsku neznatan je, popriječno
2 milijuna metričkih centi ili V2 milijuna č. m.


Po razvoj šumskoga gospodarstva od 1848. do danas bio
je od najveće važnosti razvoj putev a imenito željeznica.
Godine 1848. imala je Austrija 1387 km. željeznica, 1898 pak


17.157 km a uza to još 1134 km. t. zv. »Schleppbahnen.« I
tako je transport po vodi, koji je 1848. skoro jedino i dolazio
u obzir za drvo, znatno stegnut transportom po kopnu. Na
dlanu je dakako od kakovog je zamašaja morao biti ovaj preokret
po gospodarenje i uređenje šuma.
Od isto tako velike važnosti bijaše i to, što je spa o
po trošak na gorivom drvu i drvenom ugljenu
od kako je u kućanstvo i industriju uveden kameni ugljen
i koks, nadalje i to, što je u tuzemstvu i inozemstvu porasao
potrošak na građevnom i tvorivom LVVU. Šumsko se
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 265 gospodarstvo
dakle usljed toga moralo u glavnome obratiti
k proizvodnji ovoga potonjega. Kako transport vodom i splav-
Ijanje utječu na vanjski izgled i dobrotu drva građevnoga i
tvorivoga, bio je nuždan transport kopnom, dakle dobro izgrađenim
putevima. Ograničiti splavljanje trebalo je napokon
i 8 obzirom na zaštitu obala.


Tim su se doduše znatno povisili gospodarski troškovi,
al´su zato poskočile i cij ene građevnom i tvorivom
drvu od 1848. do 1898. za dvostruko dapače trostruko.


Danas cijene ukupnu produkciju sirovine u austrijskim
šumama na 100 —120 milijuna forinti godišnje.


Iz rečenoga proizlazi, da su se čisti prihodi šumskoga
gospodarstva počam od 1848. — općenito uzevši — znatno povisili,
a u više slučajeva i pomnogostručili. Smanjio se pak
čisti prihod samo ondje, gdje su šume bile opterećene služnostima,
gdje dakle posjednik nije imao koristi od toga, što su cijene
drvu poskočile a ipak je sam moraD snositi sve gospodarske
troškove.


I za upravu državnih šuma 1848. je godina početak
nove ere. Državne šume, koje su do toga vremena bile podređene
raznim oblastima, budu 1849. dodijeljene novo stvorenom
ministarstvu za kulturu tla i rudarstvo. U posebnom
šumskom de par tement-u bila je uprava državnih šuma,
0 koje su se do tada brinuli kameralisti ili rudari, po prvi put
u rukama šumarskih tehničara: Feistm antel-a, Wessely-a,
Hausegger-a,Bauer-a. Ovim muževi naima uprava austrijskih
šuma da zahvali novu svoju organizaciju: rijesenje šumskoga
zakona od 3. prosinca 1852. uvedenje šumarskih državnih ispita
i rijesenje carskoga patenta od 5. srpnja 1853. o otkupu i
uređenju služnosti.


Kad je godine 1853. raspušteno ministarstvo za kulturu
tla i rudarstvo, prenesoše upravu državnih šuma na ministar stvo
financija, a tim je u razvoju gospodarenja s državnim
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 266 —


šumama nastupila kratka stanka, jer ne mogoše smoći
potrebnih im sredstava. Od 1855. počinje nesretno ono doba
prodaje državnih dobar a, kojom se posjed državnih šuma
s 1,290.50 Oha godine 1855. obalio na 634.408 ha godine 1885,
smanjio se dakle za čitavih 507o.


Novi život otpoče, kad 1872. prenesoše upravu državnih
šuma na ministarstvo za poljodjelstvo, koje bie utemeljeno
još 1867. Nova organizacija, koju je proveo zemaljski
nadšumarnik M i k 1 i t z, omogućila je upravi državnih šuma,
da u brzo naknadi sve ono, što je bila zanemarila, tako da
ona sad opet stoji na prvom mjestu među austrijskim šumarskim
upravama. Glavne točke te nove organizacije bile su:
samostalnost i strukovno vodstvo šumarstva u centrali, ustrojstvo
posebnih šumarskih ravnateljstva a njima na čelu šumarski
tehničari, samostalni šumarski činovnici kao mjesni Činovnici.
Državni posjed a i onaj zakladnih dobara opet se povećao
kupom. Počam od 1885. kupiše 181.000 ha od toga 148.060 ha
šume.


Pa i po uređenje šuma bio je od bitne važnosti taj
prenos državne šumske uprave na ministarstvo za poljodjelstvo.
Prijašni načini uređenja bijahu već zastarjeli, gdjegdje se na
uređenje i zaboravilo, a na mnogim ga mjestima nije ni bilo.
Tomu je zlu doskočio Miklitz svojom »instrukcijom za
omeđašenjCj izmjeru i uređenje šuma državnih i
zakladnih od godine 1873.« Ova se prislanja na saski
način uređenja, nu ipak je udešena tako, da se etat, koji se
izračunava dijelenjem površine, kontrolira još izračunavanjem
prihoda po metodi kameralne takse. Za šume po Karpatima
dopuštao se i jednostavniji način uređenja. Godine 1897. bilo
je uređeno 91 "470 ukupne šumske površine; na jednoj većoj
polovici tih uređenih šuma obavljena je već prva, na drugoj
manjoj polovici pače već i druga revizija.


I uređenje privatnih šuma znatno je napredovalo u
zadnjih 50 godina i to poimence u Češkoj, Moravskoj i Šleskoj,
nadalje u Gornjoj i Donjoj Austriji, Galiciji i Bukovini. Ne
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 267 —


povoljnije su prilike u alpinskim zemljama, gdje tek 20% privatnih
šuma uređeno, i u primorskim zemljama i Dalmaciji,
gdje je površina uređenih šuma radi pretežnosti maloposjeda,
još manja.


U svemu bilo je Austriji 1895. od d-1 milijuna hektara
šuma uređeno 3*9 milijuna hektara dakle 40% ili odbivši
šumski maloposjed 577o. Još je dakle prostrano polje, koje
čeka rada.


Da se austrijskom šumarstvu i nadalje osigura povoljni
razvoj, bit će nužno pobrinuti se za zaštitu šume, za njeno
uređenje, koje 6e odgovarati današnjem vremenu, a toj zadaći
kao da baš nije u potpunom opsegu kadar udovoljiti današnji
već 50 godina stari šumski zakon. Poimence je nužoo, da se
šuma oslobodi sviju spona i tereta, da se poprave prilike posjednika,
a uza to, da se povisi šumarsko znanje i povoljnije
urede transportna i prometna sredstva.


II. Uporaba šuma.
(Po šumarskom savjetniku L. Hampelu.)


Razvoj šumskoga gospodarstva u zadnjih 50 godina najbolje
se očituje u izvanrednom porastu cijena za građevno
i tvorivo drvo. Kako nema statističkih podataka o šumarskoj
proizvodnji, osvijetlit ćemo taj porast cijena porastom izvoza
iz Austro-ugarskoga carinskoga područja, o kom je već naprijed
bilo govora, i prometom drva na željeznicama.


Tako se primjerice na sjevernoj željeznici cara Ferdinanda
u ovih 50 godina povisio ukupni iznos otpremljenoga drva
s 4742 t na 679.315 t, a od 1859. do konca 1896. — dakle
u 37 godina — porasao je iznos otpremljenoga građevnogatvorivoga drva s 20.778 t na 636.675 t.


U isto to vrijeme postala je uporabivost pojedinih
vrsti drveća mnogostranijom.
U dobivanju i dopremanju šumskih proizvoda
nije do sada, ma da je produkcija tako silno porasla, —
20
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 268 —


valjda radi konzervativnoga duha šumskih radnika - bilo
onakvih poteškoda, kakve se skoro svagdje po drugim obrtima
očituju u nestašici radnika ili u njihovim zahtjevima na vedu
pladu. Taj konzervativni elemenat, koji je šumarskom gospodarstvu
ved nekako prirođen, kriv je opet s druge strane, da
oruđe, koje služi kod dobivanja šumskih proizvoda, nije baš
ono najbolje, što danas moderna industrija stavlja na razpolaganje.
Izvrsne amerikanske pile, pa one što ih fabriciraju
Dominicusovi sinovi u Remscheidu, kan´ da se baš nisu jako
udomaćile u šumi, kao ni Hawkey-ovo krčilo za panjeve.


S jačim je iscrpljivanjem šuma išlo uporedo i pobolj šanje
transporta. Snažno se razvijala izgradnja šumskih
puteva i žeijeznica, i sve više u nazadak potiskivala priprosto
splavljanje.


Sve su ove prilike povoljno utjecale na uporabu drveta,
a očituje se to i u porastu cijena za drvo.


Među nuzužitcimana prvom je mjestu dobivanje
kore. Smrekovoj je kori, koja se upotrebljuje samo
za prethodno strojenje, ili za strojenje slabih koža, katkat kao
dodatak jačim tvarima, stala je popriječno ista cijena. Drugčije
je s hrastovom korom, kojoj je cijena od mnogo vede
gospodarske vrijednosti, jer je njeno dobivanje vezano na osobit
način gospodarenja, kod kojega je sama proizvodnja drva tek
sporedne važnosti. Sume guljače bile su nekada vrlo unosne.
Nu kako je u strojbarstvu veliki obrt istisnuo mali, uvozi se
izvana jeftinija kora i svakojaki surogati, pa bududi da je taj
uvoz i prost od poreza, znatno je spala cijena hrastovoj kori.
No u Austriji se još uvijek hrastova šuma guljača isplaćuje
bar toliko kao najbolja visoka šuma. Šumarski savjetnik Hampel
osvjedočen je, da de se šume guljače i u budude ispladivati,
jer potreba na hrastovoj kori neprestano raste (U Njemačkoj
misle malo drukčije o tomu.)


Uporaba hranivoga materijala [iz šume izgubila je
na svojoj važnosti, jer je šumska paša u znatnoj mjeri potisnuta.
Možda de uporaba toga materijala opet doći do vrijednosti ako
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 269 —


se uvede hranjenje lisnikom, koje bi moglo biti od koristi po
domaće životinje i po divljač. Savjetnik se Hampel imenito
nada koristi od stroja, koji su za priugotavljanje kida za hranu,
konstruirali Lane i Trochel u Hamburgu (U Njemačkoj se ne
govori vise ma baš ništa o hranjenju lisnikom).


Stelj a se u opde kupi još samo ondje, gdje to nije
štetno po šume. Dakako da seosko pučanstvo na mnogim
mjestima upotrebljuje stelju na račun šume.


I dobivanje smole trpi, jer padaju cijene smoli i to
zato, što je uvoz prekomorske smole, koji je prost od poreza,
pet puta veći nego njena produkcija u Austriji.


Gospodarski semeđutimni užitci, koji se ograničuju
samo na dobro tlo, uživaju samo 2 do 3 godine poslije
sječe uz istodobno pošumljivanje površine, pa se tako dobiva
znatan direktni ili indirektni prihod.


Na mjesto negdanje žiropaše , koja je uslijed promijenjenih
sastojinskih prilika sasvim svoju nekadanju važnost izgubila,
stupila je važna industrija šumskoga sjemenja.


Razvoj šumskih nuz-obrta predočit ćemo na drugom mjestu.


III. Uzgoj šuma.
(Po profesoru Hempel-u u Beču).


Dok je još općeno raširena bila preborna sječa
s prirodnim pomlađivanjem, bio je umjetni uzgoj
sjetvom i sadnjom tek podređene vrijednosti. Upotreba ovih
načina uzgoja za takove vrsti drva i takove stojbine, za koje
nije valjalo prirodno pomlađivanje, rađala je sve većom protivštinom
spram ovoga potonjega načina. A kako je poslijedica
toga bila, da se udomaćila čista sjeČa a s njom i osnivanje
sastojina sjetvom i sadnjom, svrnuše od sada
austrijski šumari više pažnje na to, da usavrše metode
za sjetvu i sadnju obazirući se još i na to, da je prije
toga nužno obraditi tlo. Metode, koje dođoše iz Njemačke,
promijeniše i usavršiše dalje već prema domaćim prilikama, a
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 270 —


stvorise i mnogo nova, što je i u Njemaekoj bilo poznato, pa
steklo i priznanja. Sjetimo se: Hackerovog sijala i. njegova
stroja za presađivanje, pa Eotterovog, Zitnijevog sijala itd.


Jako poticalo za usavršivanje umjetnoga uzgoja drva bile
su za austrijske šumare i mnoge one pustoši, koje su nastale
nerazumnim gospodarenjem imenito u šumama velegorja. I šumski
zakon od 1852 živo je podupirao sva nastojanja šumara, koja
su išla za ponovnim pošumljenjem.


Za podizanje kulturnoga stanja po šumama velegorja bilo
je nadalje od važnosti, što je car Franjo J o s i p I. zajedno
s riješenjem šumskoga zakona od 1(S52. raspisa o 4 nagrade
od 400, 300, 200 i 100 dukata za uspješno pošumljivanje
golih površina po vele gorju. Tražilo se
samo, da te površine budu bar 17 ha velike.


Austrijsko šumarstvo ima napokon mnogo da zahvali i
šumarskim društvima, koja su pismenim i usmenim
podukama, kao i neposrednim pobudama i potporama podupirala
pošumljivanje, i razumnoj njezi, kojom su šumsk i veleposjednici
njegovali svoje šume.


Na svim tim nastojanjima mogla je državna šumsk a
uprav a u pravoj mjeri participirati tek onda, kad bje 1872.
odvojena od ministarstva financija te pridjeljena ministarstvu
za poljodjelstvo. Poimence svratiše mnogo pažnje na primješavanje
korisnih vrsti drveća bukovoj šumi, na pretvorbu manjih
šuma listača u četinjave i na izdašni uzgoj »pinus Cembrae«
po visokim položajima. A opsežne pokuse izvedoše i o uzgoju
sjeverno-američkih vrsti drva.


U pojedinim se krunovinama uzgoj razvio vrlo razhčno.
Najviše je napredovao uĆeskoj, Moravskoj i Šleskoj
gdje su prilike uzgoja stajale uvijek na visini dotične dobe.
U Donjoj i Gornjoj Austriji digao se uzgoj tek od
1872. do željene visine. U sjevero-istočnim zemljama Galici j i
i Bukovin i nije polovinom prošloga vijeka bilo ni govora
0 kakovom pomlađivanju šuma; ono se sad tek javlja pa se
već i prihčno razvilo. Po alpskim su zemljama bile
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 271 —


uzgojne prilike sredinom prošloga vijeka još vrlo nepovoljne,


nu ipak su se u zadnjih 50 godina podigle načinom, koji za


služuje svako priznanje.


Najteža je zadaća čekala šumare po južnim krunovinama:
po Primorju, Dalmaciji i susjednoj Kranjskoj
u pošumljen ju Krasa. U slijedećem ćemo poglavlju razložiti
kako 8U austrijski šumari riješili tu zadaću.


iy. PošiimljeDje Krasa.


(Po dvorskom savjetniku vitezu H. pl. Guttenb&rgu, c. k.
zemalj. šum. nadzorniku u Grazu.)


Krašk o kamenj e sastoji ponajviše iz skoro čistoga
ugljično kiseloga vapna; samo na gdjekojim je mjestima taj
vapnenac dolomitičan ili bituminozan. Na svim je dakle mjestima,
izuzevši ova potonja, rastrošba vrlo polagana.


T 1 0 je kameno, raspucano ima podzemnih špilja i Ijevkastih
udubina (dolina, ponikava), koje su opet uzrokom, da
nema nadzemnih vrela i potoka. Uslijed toga nastaje ljeti često
osjetljiva nestašica vode. Većim dijelom kraškoga područja vlada
zimi strahovita bura — sjever ili sjevero-istočnjak, — koji
oštećuje kulture. Po ponikvama, koje su nastale ispiranjem ili
prodorom, prekriveno je kamenje »t e r r a r o s s o rn,« ilovastom
zemljom, koja je uslijed sadržaja na željeznom oksidu poput
opeke crveno bojadisana i ispremješana s kamenjem, nu ima je
i tamo, gdje slojevi kamenja leže horizontalno. Ta crvena zemlja
dosta je plodna, budući da željezni oksid upija iz zraka amonijak,
pa tako djeluje kao gnojivo.


Obli k tl a je različit. Naći ćeš ravni, brežuljaka i gora.
Ove potonje pretežu u Dalmaciji, gdje se uzdižu sve do visine
ođ 1900 m.


Pod Krašem u užem smislu razumijevamo samo
neposumljene, kamene površine, koje su ponajviše obrasle rijetkom
nu dobrom travom, pa i služe kao pašnjaci. Marvu šio pase
sačinjavaju ovce i koze, koje su uništile pomladak sadanjih šuma,
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 272 —


a mjestimice bile su uzrokom i nestašici drva. Površina tih
pašnjaka, uključivo još i tlo austrijskoga Krasa (Kranjska, Primorje
i Dalmacija) računaju se na 9.400 km´^ a od toga najveći
dio otpada na Dalmaciju (7.000 km´^). K tome spada još
i sjevero-istočni dio Bosne, Hercegovine i Crne gore s kojih
12,000 km^ gologa Krasa, o kom ovdje neće biti govora.


Klim a Krasa vrlo je različna prema nadmorskoj visini
i geografskoj širini. Flora obuhvaća subalpsku i alpsku zonu.
Srednja godišnja temperatura kreće se između S?" C (Postojna)
i 16´8" C (Dubrovnik), a množina godišnjih oborina između 70
i 100 em (Dalmacija i Gorica). Ipak je množina kiše, poimence


u Istri i Dalmaciji, vrlo nejednako razdijeljena: ljeto suho, a
snijega rijetko kada.
Prirodn a rasprostranjenos t pojedini h


vrst a drveć a različna je prema visini položaja.


Po gorju i kraškom platea u-u Kranjske, u
onim naime šumama, što ih još ima, uz bukvu je najpretežnija
jela, slabije je zastupana smreka i crni bor, ariša i običnoga
bora nema. Treba istaći tu osebinu, da u gdjekojim kraškim
šumama, n. pr. u onoj poznatoj državnoj šumi »Ternova,« na
višim položajima prevlađuje bukve, a na nižima jela. Taj se
napadni pojav tumači tako, da niži položaji često stradaju od
kasnih mrazova.


U srednjoj klimatičnoj zoni, koja leži između
200 i 400 m nadmorske visine, a obuhvaća kraški plateau kraj
Gorice i Trsta te veći dio Istre i Dalmacije, prevlađuje »Quercus
pubescens,« koji nigdje doduše ne dolazi u sklopljenim sastojinama,
al´ je glavna vrst drva u niskim šumama Istre i Dalmacije.
Uz njega dolazi još: Ostrja carpinifolia, Ornus europaea,
Acer monspelliensis, Prunus Mahaleb, Carpinus orientalis


drugi.
Primorska regija Istre i Dalmacije ima
pretežno vazda zeleno grmlje i drveće: Quercu8 ilex, Arbutus
unedo, Laurus nobilis, Mjrtus communis, Viburnum tinus,
RosmarinuB officinalis, Rhamnus alaternus, Erica arborea. Kraj
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 273
Pulj-a dolazi i C^aercus suber. Od četinjače : Pinus lialepensis,
pojedince Pinug pinea, podivljali »cupressus« i tri »juniperus-a«
(oxycedrus, macrocarpa i phoenicea).


Nekad je najveći dio Krasa bio pokriven visokom šumom.
Takovo mišljenje opravdava činjenica, da na Krasu ima još i
danas visokih šuma dobroga obrasta, a protežu se u velike na
takovom tlu, koje nije baš ništa bolje od današnjih golih površina.
Ovo mišljenje podupire napokon i studij povjesti i
mjegnih imena.


Pa kako je gotovo bez traga nestalo većine tih šuma ?
Glavni je razlog tomu u prilikama posjeda. Dok šume,
što se održaše, bijahu kroz stoljeća vlasničtvo države i veleposjednika,
bile su one, što ih danas više nema, vlastničtvo
općina, koje su svoje sastojine iscrpljivale bez obzira, a mladike
im opet uništiše koze i ovce. Površina šuma, koje su još sad
na životu, skoro je točno u obratnom razmjeru s površinom
zajedničkoga vlastničtva pojedinih mjesnih općina. Da je nestalo
četinjavih šuma krivi su i šumsk i požari, koji za
suha vremena ni danas nijesu rijetki. Nadalje je i sjek na
glav u mnogu negdanju šumu po Istri i Dalmaciji pretvorio u
kamenu pustoš. Nestašica drva, koja je bila posljedica svega
toga, silila je žitelje, da su za ogrijev tražili i mlade izbojke i
korijenje; to je opet sprečavalo prirodno pošumljivanje, a ono
malo zemlje otplavila je voda i raznijela bura.


Već stoljeća nastojali su tomu zlu doskočiti mnogobrojnim
zakonima i naredbama, nu sve to, poglavito zbog manjkavoga
nadzora, ostade bez uspjeha. I državni šumski zakon od 1852.


pobrinuo se doduše, da se očuvaju šume, koje su još tada bile
na životu, ali za pošumljivanje golih i pustih površina nije
pitao.
Prve korake u tomu smjeru učinio je gra d Trst , kad


je 1842. pokušao, da pošumi nešto kraškoga tla. Prve pokuse
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 274 —


učiniše s listačama: hrastom> grabom i jasenom, nu ti ne uspješe
radi ljetne suše. Pa i smreka i jela uspijevahu samo na sjenovitim
mjestima, koja su bila zastiđena od bure. Pokazalo se,
da je od svih vrsti drveća najprikladniji crn i bor . Najstarije
sastojine crnoga bora, što ih je osnovao grad Trst, već su tako
visoke, da se u njihovoj sjeni već od nekoliko godina mogu
uspješno saditi jele i bukve. Visina im je 15 m, a promjer
25—30 cm. Naslaga humusa već je tako debela, da iz nje ne
proviruje više ni jedan kamen. Taj dobri primjer potakao je
i susjedne posjednike ])a se i ovi latiše pošumljivanja.


Kad je 1865. austrijsko državno šumarsko
družtv o pregledalo uspjeh pošumljivanja, umoli ono državnu
vladu, da posjednike pošumljenih zemljišta na neko primjereno
vrijeme oprosti od plaćanja poreza, da za vođenje poslova oko
pošumljivanja namjesti šumarske tehničare, te da i sa strane
države pruži pripomoći za pošumljivanje.


Država austrijska odazove se tomu poticaju i stavi
na razpolaganje potrebno osoblje, nastojeći, da predobije sklonost
pučanstva k pošumljivanju, osnuje biljevišta i odobri novčane
pripomoći.


Do godine 1880. ta su pošumljivanja zauzela toliki opseg,
da se površina pašnjaka znatno smanjila, a to je opet okolnost,
koja je pojačala otpor pučanstva proti daljnjem pošumljivanju,
pa se činilo, da bi bez posebnih zakonskih mjera bio ugrožen
daljnji uspješni rad oko pošumljivanja.


Od 1882. do 1887. izdani su za pojedine austrijske kraške
predjele posebni zakoni za pošumljivanje, po kojima
je za svaku zemlju ustrojeno »povjerenstvo za pošumljivanje.
« Zadaća ovoga bijaše, da katastrira sva ona zemljišta,
za koja mu se činilo, da bi trajna šumsko-gospodarska uporaba
njihova bila potrebna u interesu zemaljske kulture. Ta je
zemljišta valjalo u nekom, zakonom propisanom roku pošumiti.


Uobičajna uzgojn a metod a jest sadnja dvo-godišnjih
borića (crnih) u 30 cm. duboke jame. Gdje nema zemlje za
sadnju, donose je iz ponikava. Kulture se još ograđuju^suhim
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 275 —


ziđem za obranu od marve. U blizini željeznica služi to ziđe
još i za obranu od iskara iz lokomotive. Poprečni troškovi za
prvo osnivanje kulture iznose po hektaru 70 for., k tomu treba
još pribrojiti 10 do 20 for. za ograđivanje i 20—80 for. za
popravljanje, tako da ukupni troškovi po hektaru iznose 100
do 200 for.


Tim je načinom pošumljeno do 1897. na osnovu zakona
za pošumljivanje u


Kranjskoj 1681 ha


Gradiška-Gorici 2570 ha


Trstu 567 ha


Istri 708 ha


Ukupno 5526
Površina, koja je određena za pošumljivanje iznosi 31.836 ha,
dok površina čitavog Krasa iznosi 240.800 ha.


Dakle od ukupne površine Krasa samo je maleni dio
opredjeljen za pošumljivanje — učinjeno je to s obzirom na
posjednike marve. Na daljnje će se proširenje šumske površine
moći misliti tek onda, kad budu te novo osnovane sastojine
tako stare, da će žiteljstvo moći u njima naći dosta zarade.


Uz pošumljivanje još su dvije okolnosti, koje su smanjile
puste površine kraškoga područja naime : čuvanj e onih šuma,
što ih je još bilo i dioba općinskih pašnjaka.


Kod istraživanja kraškoga područja po »povjerenstvu za
pošumljivanje« ispostavilo se, da je na mnogim mjestima bilo
ostataka šumske vegetacije, koji bi se bili mogli održati na
životu, od kojih bi se dapače, kad bi ih potpunoma očuvali
od marve, mogli nadati i ponovnom prirodnom pošumljenju.


Valjanim je zabranama do 1897. u primorskim zemljama
ništa manje nego 22.500 ha pašnjaka pretvoreno u nisku šumu,
koja svom gospodaru već sada odbacuje priličnu korist.


Kraške su se pustoši smanjile nadalje i tim, što su po
mnogim općinama, poimence u grofoviji Gradiško-goričkoj, zajednički
pašnjaci podijeljeni kao »slobodno vlastničtvo« među
pojedine članove općine, u koliko nisu po zakonu opredjeljeni
ŠUMARSKI LIST 6/1905 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 276 —


za pošumljenje. Posljedica te podjelje bijaše, da je pojedini
novi vlastnik očistio svoje zemljište od kamenja, koje je upotrijebio
za ogradu, te dotadanji slabi pašnjak ved prema prilikama
pretvorio u šumu, polje ili livadu. Tim načinom nastade
4855 ha šuma, 1819 ha livada i 452 ha polja. Vlastnici ovih
zemljišta napustiše sada pašu te se dadoše na hranjenje irarve
u staji, dadoše se na mlijekarstvo.


U kraljevini Dalmaciji nisu ovakove mjere za
pošumljenje još provedene, jer bi radi nepovoljnih prilika bili
troškovi mnogo vedi i jer još po prostranim površinama ima
ostataka hrastovih šuma, iz kojih bi se, kad bi ih očuvali od
marve, u brzo razvile hjepe šume. Od 1873. zakonom je zabranjena
prodaja korijenja i ugon koza na zemljišta, koja bi
se dala pošumiti. Od 1876. državnim je zakonom određena
dioba onih opdinskih zemljišta, koja su prikladna za kulturu,
i izlučenje jednoga dijela tih zemljišta za pošumljenje. Pošum-
Ijivanje, kako je to određeno zakonom od 1888, izvodi se
ograđivanjem, zabranom šumske paše i drugih užitaka, a gdje
je od potrebe sjetvom i sadnjom. Zemljišta, koja valja pošumiti,
katastrirana su i pod nadzorom oblasti. Tim je načinom stavljeno
pod zabranu ved oko 155.000 ha, koje bi ved mogli nazvati i
šumama. Paša koza zabranjena je na 455.000 ha.


Nije zanemareno ni umjetno pošumljivanje. Uspjeh svih
tih mjera vrlo je povoljan. Troškovi od 1888—1897 iznosili
su 747.661 for.


Danas se dakle ved može smatrati riješenim problem ponovnoga
pošumljenja austrijskoga Krasa.
(Svršit će se.)


JZJ X S ´JL´.ick-JE^-


Osobne viesti


Ban kraljevina Hrvatsko, Slavonije i Dalmacije obnašao je imenovati
absolventa kr. šumarske akademije zagrebačke, Paju Pop o vica privrem
šum. vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Vrbovskom sa sustavnom pripomoći.