DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 194 —


Kad se bude pitanje o samostalnom carinskom području definitivno
riešavalo, svakako će biti od nužde, da nadležni ugarski i hrvatski
državnici budu imali pred očima, da je to pitanje u prvom redu pitanje
gospodarsko, koje bi moglo biti od kobnih poslieđica ne bude li se njegova
važnost kao takovog u prvom redu u obzir uzimala.


Različite viesti.


0 prvoj poljskoj šumarskoj školi čitamo u ,.Sylwanu" organu
galičkoga šumarskoga društva, da je ustrojena godine 1818. u Varšavi,
sa dvogodišnjim naukovanjem a glavna joj je svrha bila, da uzgaja
šumare za šume onoga diela nekada samosvojne poljske države, koji je
pod imenom kraljevine Poljske, a s manjimi pravi, postao sustavnim
dielom Rusije. Ova je škola bila dobro uredjena, sa svim potrebnim
učili snabdjevena, naučna osnova bila je dosta slična naučnim osnovama
sadanjih „viših šumarskih učilišta" a obstojala je do g. 1832. Same
šume ove kraljevine Poljske zapremale su godina 1818. —18,32. u svem


938.829 hektara,
a razdieljene su bile u 70 revira ili šumarija.
Nagli porast površine državnih šuma u Pruskoj. Poznata je
činjenica, da se u Pruskoj mjerodavni faktori za šume i šumarstvo od
vajkada živo zanimaju; osobito pako zadnjih decenija — naročito od Bismarkovih
vremena, koji je bio veliki prijatelj šumogojstva — nastoji se
povećati površine državnih šuma. Kako u listu „Oesterreichische Porst


u. Jagdzeitung" čitamo, porasla je u razdoblju od 1878.—1904. površina
pruskih državnih šuma za okruglo 240.000 hektara ih 421.000 naših kat.
rali. Taj vanredno veliki porast ima se u prvom redu pripisati kupovanju
prostranih pustih površina — većinom valjda pjeskulja i močvara
— nadalje pošumljivanju onih vlastitih slabih gospodarskih zemljišta,
koja kao takova premalenu rentu nose. Sve se puste površine odmah
pošumljuju. Veliki porast ove šumske površine učinio je nuždnim ustrojenje
novih nadšumarija i znatno povećanje državnog šumsko-upravnog
i čuvarskoga osoblja.
Banka za kolonizaciju i parcelacija osnovat će se doskora u
Zagrebu, a osnovat će ju hrv.-slav. zemalj. hvpotekarua banka uz sudjelovanje
nekih ugarskih novčanih zavoda. Kako već samo ime kaže,
banka će nastojati, da što jeftinije obavi razne parcelacije domaćih
imanja, kojima se danas u nas većinom samo privatnici bave, a nastojati,
da promiče i kolonizaciju ratarskoga življa. Tko pozna naše prilike,
mora priznati, da je ustrojenjem ovakove banke udovoljeno jednoj
od naših pravih potreba, jer ima naročito u sjev. Hrvatskoj ratarskoga
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 195 —


življa i previše, koji ima premalo vlastitoga zemljišta: nasuprot ima u
Slavoniji još uvjek predjela, koji su ratarskim življem preslabo napučeni.
Parcelacija u savezu sa kolonizacijom moći će blagotvorno djelovati na
naše ratarstvo," naročito u onom slučaju, budu li se ovim agrarnim operacijama
išlo u susret željama i potrebama našeg autohtonog pučanstva,
koje je, nalazeć se više stotina godina na braniku proti najezdi s jugoiztoka,
dosta zaostalo, pak je stog i svake zaštite potrebno.


Šumarsko družtvo u Bugarskoj, kane osnovati tamošnji šumari,
polag primjera, koja im daju u tom pogledu naprednije države i zemlje,
gdje takova družtva već često i mnogo decenija obstoje a mnoga su od
njih već i liepih zasluga stekla i to ne samo u obrani interesa svojih
članova stručara, već i naročito za razvoj racijonalnoga šumarstva dotičnih
zemalja. Mi tu nakanu naših stručnih kolega, bugarskih šumara,


— 0 kojoj nas je nedavno prijatelj našega lista ubaviestio — s iskrenom
simpatijom pozdravljamo i želimo, da bi oni tu namjeru što
prije oživotvorili.
Lovački izlet u Dalmacija priredjuju austrijski lovački krugovi
u svrhu, da se ustanovi, ima li još doista u Dalmaciji i na otocima
šakala (Canis aureus). Pitanje ovo, ima li još u Dalmaciji šakala, slično
je onom, koje je prošlih godina toliko zanimalo naše lovce i prirodoslovce,
naime, ima li još u nas risova.


Šumske šljuke stigle su na svom putu na sjever o. g. puno
kasnije u naše predjele — bar u većim množinama — nego li obično.
Istom pod konac pr. mj. mogli su se naši lovci boljim uspjesima na
tim lovovima iskazati. Držimo, da je tomu uzrokom strožija minula zima
i velike množine sniega po planinama balkanskoga poluotoka. Na žalost
lovaca, biva šljuka od godine do godine sve manje. U mnogim našim
krajevima, gdje je nekoć bio krasan lov na šljuke, one se već samo u
malim množinama naći mogu. Kad bi se lovostaja na šljuke obćenit o
produljila, mislimo, da bi to ipak dosta hasniti moglo, da se rapidnom
nestajanju ovih „dugokljunaka" bar donekle na put stane.


Šumski čekići u velike su u porabi kod svake urednije šumske
uprave, te za te čekiće mnogo novaca izlazi godimice iz zemlje ; nu da
se oni mogu u vrstnoj izradbi nabaviti i kod kuće, svjedoči oglas u
današnjem broju našega lista. Na taj oglas upozorujemo naročito s tog,
jer nam je proizvoditelj istih, g. Vergles orudjar, donio jedan od čekića
kakove izradjuje za slavno kr. šumarsko ravnateljstvo, pak smo se i sami
osvjedočili, da su po njem izradjeni čekići vrlo ukusni, čvrsti i zgodni,
što na želju proizvoditelja rado ovime potvrdjujemo.


Austrijski šumarski kongres sastao se i o. g. 27. pr. mj. u
Beču, da u tom svojem zasjedanju raspravlja o važnim pitanjima, koja
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 196 su
od zamašaja po austrijsko šumarstvo. Ovo je već 21. zasjedanje a
prisustvovao mu je od strane vlade sam ministar za poljodjelstvo grof
Buquoi i množtvo drugih odličnika iz zvaničnili i nezvaničnih krugova;
sva austrijska šumarska i srodna društva bila su po svojim izaslanicima
zastupana. Potanje o tom zasjedanju kongresa izviestit ćemo u sliedećem
broju.


Crospodarska i šumarska škola u Galiciji. Galicija kao eminentno
agrikulturna zemlja ima znatan broj gospodarskih i šumarskih
škola. Na c. kr. sveučilištu u Krakovu ima gospodarski institut, koji je
polazilo g. 1904. u svem 57 slušača; osim toga obstoji posebna zemalj.
gospodarska škola već od g. 1855. u Dublany´u, koja je podignuta g.
1901. na akademiju sa 3 godišnjim naukovanjem a brojila je g. 1904.
u svem 82 slušača. U Czernichovu obstoji, već g. 1860. ustrojeno, srednje
gospodarsko učilište (g. 1904. bilo je u njem 54 djaka). Nadalje ima u
Galiciji još 6 ratarnica (nižih gosp. škola). Za šumarstvo obstoji više
zemalj. šumarsko učilište u Lavovu (udešeno od prilike sada onako,
kako je bilo bivše šumarsko učilište u Križevcima; g. 1904. 34 slušača)


i c. kr. lugarnica (Forslersclmle) u Bolechovu, kojoj je u prvom redu
svrha uzgojiti šum. tehničko pomoćno osoblje za državne šume.Pod
naslovom „Naše šumarstvo" izašao je nedavno u nekoliko
brojeva zagrebačkoga „Hrvatstva" obsežan članak, koji se bavi opisivanjem
prilika i neprilika u kojima se nalazi naše šumarstvo i pripadnici
šumarske struke službujući u javnim i privatnim šumarskim službama.
Prem je članak očito pisan po mladjemu stručnjaku, kojemu nisu i ne
mogu biti poznate u najmanje tančine prilike našega šumarstva, ipak
su u njem prilike, težnje i tegobe našega šumarstva dosta objektivno
opisane, prem se baš sa svim tvrdnjama a naročito konačnim zaključcima
pisca u svem ne bi složiti mogli. Pošto nam sada prostor
nedozvoljava, pozabavit ćemo se možda izvodi ovoga članka pobliže u
sUedećem broju našega lista.


Šumske čekiće i
najbolje i najtrajnije vrsti, kakove rabi slavno kr. šumarsko
ravnateljstvo i mnoge druge ugledne šumske uprave, proizW
vodi uz umjerene i dogovorne ciene toP
Josip Vergles, orudjar ^
Zagreb, Mesnička ulica kbr. 6. ^
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 197 -^
Ogl


U ovogodišnjoj lovnoj sezoni dozvoljeno je ubiti u državnom zakupu
namienjenom lovištu kr. šumarije u Brlogu 2, u Krasnu (z. p.
Otočac) 4, u Škarah 1 i u Ljeskovcu (z. p. Vrliovine) 1 tetrcba gluhana
uz naplatu pristojbe za vodici od 20 K. i pristojbe za svakog tetreba
od 40 K.


Prijave za lov imadu se učiniti kod spomenutih šumarija, gdje se
takodjer mogu nakon uplate pristojba podići lovne doznačnice.


Kr. šumarski ured


u Otočcu, dne 28. ožujka 1905.


Broj 1253. ex 1905.


U području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcima iinade se popuniti
nekoliko lugarskih mjesta III. razreda sa sustavnim berivima.
Natjecatelji za ta mjesta imadu se izkazati, da su ugarski državljani,
nadalje, da su:


1. neporočna vladanja;
2. prevalili 24. godinu života;
3. dobrim uspjehom položili lugarski izpit;
4. vješti službenom jeziku u pismu i govoru, i da
5. uz podpuim duševnu i tjelesnu snagu bezpogriešno govore,
vide i čuju, što valja svjedočbom kr. kotarskoga ili domobranskoga liečnika
potvrditi.
Sa gornjim izpravama obložene i vlastoručno napisane molbenice
imadu se najkašnje do 25, travnja t. g. kr. nadšumarskom uredu u Vinkovcima
predložiti.


U Vinkovcima, dne 10. ožujka 1905.


Kr. nadšumarski ured.


Broj 14.392.


Ogl


Pozivom na oglas kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za
unutarnje poslove od 5. siečnja 1905. broj 99.820 ex 1904., kojim se
oglašuje prodaja šarana i smudjeva u prigojne svrhe sa zemaljskog
dobra Božjakovine stavlja se do obćeg znanja, da je sva zaliha riba
razpačana, te se dalnje naručbe ne primaju.


U Zagrebu, dne 6. ožujka 1905.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje
poslove.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 56     <-- 56 -->        PDF

198


Svaku količinu


kupuje i dobro plaća


tvornica burmuticah od brezove kore


zzzz Bili Tremešna n/Labem u Češkoj. ZZHZ


e@ee@ @ee## @@#@@ @@@@e @@@@@


Poziv.


Kako sam već objavio, kanim izdati „Geodeziju", djelo,.koje će
svakom od naših domaćili stručnjaka moći dobro doći, pak umoljavam
s toga p. n. gg. družtvene članove, šumarske stručnjake i sve ine prijatelje,
da me u tom nastojanju poduprieti izvole predbrojbom. Ne
mogu se naime odvažiti na izdanje spomenutoga djela, dok- si ne osjeguram
predbrojbom oveći broj kupaca. Moje 27-godišnje djelovanje no
tom polju neka bude jamstvom, da će djelo odgovarati naročito pako
potrebama gospodarskih i šumarskih stručnjaka. Ujedno umoljavam svu
onu gospodu, kojima sam na blagohotno raspačanje priposlao moj
„Obodni način mapovanja sa stolom", da me se izvole sjetiti, u kolika
me se još sjetili nisu. *


Franjo pl. Kružić,


profesor tehničke srednje škole u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 199
Ignaca Seekla I


^ sušionica za sjemenje četinjača sa ugrijanim zrakom @


Wisner-j>(eustadt jX. 0. ^


preporučuje se za nabavu i dostavu ^


i šumskog´a sjemenja |


za koje garantira brzU i najveĆU kliCilVOSt.


^ Clenici se šalju na zahtjev badava i bezpiatno. @


Pariz 1900: „Orand prix"


Y


Lavov 1894: ,,Velika zlatna medalja"
Požuii 1902: „Zlatna medalja"
Šopron 1904: „Zlatna medalja" i t. d. i t. d.


svake vrsti


Sjemenje trava i mješavine sjemenja trava i


dobavlja u najvrstnijoj kakvoći


c. i kr. dvorski dobavljač
r


Jul. Stoiner, (iliener-Heustailt


Sušionice za šumsi

Cjenici na zahtjev.


4 k
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 58     <-- 58 -->        PDF

200


>%i


Cesurskl nustrijsRl i KroljeusKI usarski
5< đuorsRI natanOiič ^^ ^


ZALA-EGEUSZEI


poslaja ug. državnih željeznica na hrvatslVaraždina, nudja šumsko sjemenje i šumsko rastlinje
u Hrvatsku, Slavoniju, Bosnu i Flerceg-ovinn kao i za
balkanske zemlje uz jeftinu tovarnu odpremu.


?«i


CM MM mm& m Kmmm l prlredlluanje
šumskoaa sjemenio.


Sa zračnim grijanjem i parnim tjeranjem, dostavlja
priznate kakvoće svih vrsti šumskoga sjemenja.
Kupuje uz najveće ciene žir, šešarice, bukov žir. kao sve
vrsti šumskoga sjemenja i moli >.a ponude.


Cienici na zahtjevanje.


s<


CM


CM Veliki ciepiljnjak


CM preporuča sve vrsti šumskiii rastlina za daliiju kulturu,
CM nadalje drveće za drvorede i najfinije conifere u 100


CM
CM
najljepših vrsti za nasade u perivojih.


CM


Uređjiijo Ivan Parfaš, prof. šmii. akad(jmije u Zagrebu. Tiskara C. AIbrecht (Maravić i Dečak)