DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 152 —


veća stalnost i u zakonu i u osoblju, a također i veća specialna
naobrazba i bolja praksa. Na veliku žalost manjka nama
i prvo i drugo i treće, pa čak i Ćetvrto.


Glede naobrazbe šumarskog osoblja napomenuti mi je,
da je većina najboljih šumara svršila u Križevcima ili u
Lavovu. Funo ih je svršilo revirnu školu u Pisku, a ima ih
dosta i takovih, koji su svršili samo srednju gospodarsku školu
u Bugarskoj. Ima i takvih, koji imadu samo općenitu gimnazijalnu
naobrazbu. Šumara akademičara vrlo je malo. Tim dakako
ne ću da kažem, da je naobrazba šumara tomu kriva, što
se nije u nas moglo doći do boljeg uspjeha. Ali dosada nje prilike
u šumarskoj struci kod nas bile su takove, da su šumari
bili jedino administratori, kancelaristi — zato im je dakako i
praksa manjkava. Tomu je također doprinelo još i to, što se
kod nas mladi ljudi, bez ikakve pred-prakse, namještaju odmah
na samostalna mjesta, i onda svaki radi onako, kako se njemu
pričinja, da je najbolje. Posljedica toga jest, da ćete kod svake
šumarije naći posebni neki način gospodarenja, i različno razumjevanje
jedne te iste stvari.


Nema dvojbe, da su sve ove prilike nepovoljno djelovale
na šumarstvo, pa vidimo, da je šumarstvo Bugarske zaostalije
možda, nego u ijednoj evroskoj državi, ma da Bugarska spada
skoro medju najšumovitije zemlje u cijeloj Evropi. Novi šumski
zakon poprimio je ustanove, od kojih bi se moglo očekivati
više uspjeha, ali hoće li krenuti na b^lje, mi šumari jako sumnjamo,
a ne će biti veliko čudo, ako se u nas promjenom
vlade naskoro promjeni i današnji naš najbolji šumski zakon.


Georgi Petroff.


Drvarska trgovina.


Naglo razvijanje industrije i raznovrstna upotreba drveta
u industriji, daje mu sve veću važnost u trgovini, uslied Čega
postaje sve važniji artikl uvoza i izvoza pojedinih država.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

- 153 —
Stalno rasteda tražnja i sve raznovrstnija upotreba podiže
mu neprestano cenu, i to u tolikoj meri, da se danas dobro
unovčuju i oni delovi drveta, koji su nekada ne samo u
bescenje davati, nego za koje je vlasnik morao plaćati, da se
iz šume uklone. Radi ovoga stalnoga rastenja ceue drvetu, u
razmaku jednoga decenija, udvostručeni kvantum drveta izvezenog
ili uvezenog u pojedine države, učetverostručio je izdatu
odnosno dobivenu sumu novca


Bogatstvo naroda, dakle i bogatstvo države sastoji se u
tome, da sto više svojih proizvoda, posije podmirenja svojih
potreba, iz države izveze, a sto manje uveze. Ne mislimo time
redi, da države, koje mnogo drveta uvoze, moraju biti siromašne,
odnosno one druge bogate, jer je često uzrok uvozu razvijena
industrija, usled koje se uvaža drveni surogat u zemlju, koji
se opet izvaža iz zemlje, pošto je u industrijskom preduzedu
bilo direktno bilo indirektno upotrebljen, i to Uz mnogu vedu
cenu, od one po kojoj je uvezen. Smemo pak tvrditi, da bi bogatstvo
takovih država bilo još veče, kad ne bi morale milijone
kruna davati iz zemlje na stranu, za nabavku potrebnoga im
drveta, kao što bi i one druge osetile znatan udar u svome
financijskom stanju, kad bi jednoga dana iz ma kakvih razloga
pi´estale drvo izvoziti, i za njega godimice milione kruna primati.


Pošto je drvo, kao što rekosmo, veoma važan artikl svetske
trgovine, a danomice postaje sve važniji, to je ponukalo
sve države, da što o/biljnije nastanu oko uredjenja, ne
samo državnih nego u opšte svih šuma u zemlji. Svaka
od njih nastoji, koliko god je mogude, da osigura što
vedi potrajni izvoz i što manji uvoz drveta u zemlju,
da tako izda što manje, odnosno primi što više novca za
drvo


Pored svega nastojanja nije se u posljednim godinama
promenuo red izvozničkih i uvozničkih država, nego su jedne
te iste ostale kao izvozničke i uvozničke. Šta više, usljed raznih
okolnosti, koje u pojedinim državama vladaju, izvozničke države
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 154 —


izvoze iz godine u godinu sve vise drveta, dok ga one druge
sve više uvoze.


Promatrajud statistilcu izvoza i uvoza pojedinih država,
vididemo svake godine sve veće brojeve, i tad se moramo zapitati,
do koje granice će to ići i kad će postići svoj vrhunac.


Izvestne i to jedne te iste države godimice izvoze drvo,
a izvoze ga u sve većoj meri, pored toga što ga i same godimice
sve više upotrebljuju.


Zadubimo li se malo bolje u te statističke podatke pojedinih
izvozničkih i uvozničkih država, a imajući pri tome na
umu nauku o podizanju i uredjenju šuma, mi u tim statističkim
podatcima, ne ćemo čitati samo kvantum i vreduost izvezenog
i uvezenog drveta, nego ćemo jasno pročitati: krah u
financiji izvozničkih i industriji uvozničkih država.


Taj krah kod jednih i drugih mora neizbežno nastupiti,
i ne da se ničim ukloniti; on se jedino dade lečiti, dade se
mudrim gazdovanjem postepeno ublaživati, da ne nastupi od
jednom, i da bude što lakše podneti ga jednima i drugima.


Ali statistički podatci nam kazuju, da niko danas ne misli
ozbiljno na postepeno unašanje, nego da su se obe strane zauktale
u najbržem trku, i da će laj krah nastupiti od jednom
iznenada, i da će biti veoma osetan po izvozničke i uvozničke
države.


Kad nam je poznato, da potrošnja drveta biva godimice
sve veća, a znamo, da na osnovu potrajnog gospodarenja sa
šumama možemo dobivati godimice jedan te isti kvantum drveta,
onda je jasno, da taj krah mora nastupiti.


Možemo se tesiti s otim, da izvozničke države seku danas
uštedjevinu, t. j . one šume, koje su ranijih godina trebale biti
isečene baš na osnovi potrajnog gospodarenja, ali to nije učinjeno
iz razloga, što nije bilo ranije u tolikoj meri drvo traženo,
ili što to nije bilo moguće usljed pomanjkanja transportnih
sredstava.


Moramo tome i pokloniti podpunu veru. da izvozne države
odista su u mogućnosti za sada, da usljed ranijih uštedjevina,
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 155 —


nastalih iz gornjih razloga, svake godine sve vise drveta izvoze.
Ali će nastupiti vreme, kad će se i te ustedjtvine iseći, i nastati
doba, u kome će se izvozničke države morati zadovoljiti
sa svojim normalnim godišnji u etatom.


Sad se nameće samo od sebe pitanje, ode li te danas
izvozničke države, kad spadnu na godišnji etat, imati odakle
podmiriti i svoju domaću p »trebu, a s druge strane, nameće
se pitanje, šta će raditi danis uvozničke države sa svojom
industrijom, kad jodnog dana prestanu izvozničke države izvoziti
drveni materijal iz zemlje.


To pit inje, koje će jednoga dana morati nastupiti i koje
se ne da otkloniti, teško je resiti. Mi samo znamo jedno, da
se ono otkloniti ne može, i da će tim pre nastupiti, što potrošnja
drveta bude u većoj srazmeri rasla, jer se šumska površina
ne može povećati, (izuzev pošumliivanja goleti što nije
od velika upliva) pošto to ne dozvoljava razvijanje poljoprivrede,
koja potiskuje šume na apsolutno šumsko zemljište.


Da bi si čitaoci mogli stvoriti što jasniju sliku o velikoj
potrošnji drveta, iznieti ćemo statističke podatke o izvozu i
uvozu drveta pojedinih država, služeći se carinskom statistikom,
prikupljenom u knjizi: »Značaj šuma u prošlosti i sadašnjosti«
od Jovana Bademljića.


Prama toj statistici podeljene su sve evropske države u
tri kategorije i to :


1. Države, koje izvoze drvo iz zemlje, jer ga više proizvode
nego sto im je potrebno za sopstvenu potrošnju, a to su
Rusija, Švedska Norvežka i Austro-Ugarska.
2. Države, koje i samo proizvode mnogo drva, no ipak iz
raznih okolnosti, koje u njima vladaju, prinudjene su, da radi
pokrića svojih potreba na drvu, uvoze drvo sa strane, a te
su: Njemačka, Francuzka, Svajcarska, Rumunija, Srbija i Bugarska.
3. Države, koji su radi male proizvodnje drva bezuslovno
upućene na uvoz drv^a sa strane, da bi mogle podmiriti svoje
potrebe, a to su: Engleska, Belgija, Holandija, Danska, Španjolska,
Portugalska, Italija, Grčka i Turska.


ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

156 —


Rusija : Po statističkim podacima Rusija je izvezla
drvarske robe:
godine 1869 — 1871 za 38,000.000 kruna
1872—1874 » 75,800.000 »
1882—1883 » 109,500.000
1885 » 79,000.000
1890 » 90,000.000
1895 » 116,000.000
1896 » 139,000.000
1897 » 160,000.000
1898 » 168,000.000


Pošto u Ruskoj trgovinskoj statistici nema kubature, to
se je za god. 1897. pribeglo statistiki Belgije, Njemačke, Engleske
i Francuske, kao zemljama, koje iz Rusije drvo uvoze,
pa je nadjeno, da je god. 1897. iz Rusije uvezeno u rečene
zemlje oko 7,300.000 m´\


Iz same statistike vrednosti drveta, vidi se, da Rusija
iz godine u godine sve više drveta izvozi. Dodajte tome,
da broj stanovnika u Rusiji naglo raste, da se nenaseljena
mesta sve više naseljuju, da ruska industrija dosta brzo napreduje,
dakle, da se sve više drveta i u samoj zemlji troši,
pa ćete doči do zaključka, da Rusija ne može ostati stalno
izvoznička država.


Ruske šume obuhvaćaju oko 180,000.000 lia, dakle kod
čiste seče sa 100 god. ophodnjom, moglo bi se godišnje isedi
1 800.000 ha šume, iz čega izlazi, da bi Rusija prama broju
stanovnika u god. 1897., koji je iznašao 103,600.000, mogla
još uvek od redovnog godišnjeg etata izvoziti jedan deo, pošto
namiri svoje potrebe.


No Melard (po Bademlijiću) dokazuje, da nije tako. On
naime tvrdi, da je potrošnja drveta u samoj Rusiji užasno velika.
Sve seoske gradjevine kao što su kuće i štale, sagradjene
su od drveta, a ove se naseljavanjem sve više podižu. Rečno
brodarstvo, kojim se ne može meriti ni jedna zemlja u Europi,
troši mnogo drveta. Industrija se iz dana u dan sve više po
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 157 diže,
i zahtjeva sve vedu polrošnju drveta. Pored toga, ladna
i oštra klima ćele Rusije, traži vanredno maogo drveta za ogrev.


Tako po statistici ruske pokrajine, velike vojvodine Finske,
troši svaki stanovnik te pokrajine poprečno po 7 m^ drveta
drveta samo na gorivo, u sama ta pokrajina ima 2,500.000
stanovnika, što znači da troši godišnje do 17,500.000 m^ drva
samo za ogrev.


Melard čak tvrdi, da bi Rusija trebala ved sada dokinuti
izvoz drva i posvetiti mnogo vedu pažnju gajenju i podizanju
suma, imajud u vidu naglo povedavanje broja stanovnika i razgranjivanje
svoje industrije.


Imajudi pred sobom statistiku izvoza, naše je uverenje,
da se Melardove želje ne de ispuniti, nego da de Rusija i u
budude izvoziti sve vedi kvantum drva, ne pazedi ni malo na
godišnji etat svojih šuma.


Šta više, usljed naseljivanja ona de ih krčiti i utamanjivati,
da dodje do što vede površine obradjenog zemljišta i sve
vedim krčenjem imati de još kroz izvestan broj godina sve vedi
kvantum drveta da izbaci na svetske pijace.


Koliki de biti taj niz godina, to je teško predviditi, jer
zavisi od veoma različitih okolnosti, kao sto su naseljivanje,
način života, razvoj industrije, bududi izumi za način upotreba
drveta, zamene drveta u industriji sa novim pronalascima i. t. d.


U ostalom, na sve ove okolnosti osvrnudemo se na kraju


članka, a sad da predjemo na statističke podatke ostalih


država.


Švedska : Jedino Švedska može se računati, da de kroz


dug niz godina ostati stalno izvozna država u drvetu.


Ona je njene šume uredila i seče samo godišnji etat, pa


po namirenju domade potrebe preostali kvantum etata izvozi


na stranu.


Prama statistici izvezeno je iz Švedske :


1888. god. 5,319.352 m´ u vrednosti 151,143^776 kruna


a 1898. » 6,547.148 » » » 202,884.012


dakle u razmaku od jednog decenija jedva za -nešto više od


1,000.000 m^.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 158 —


Pogledom na pošumljenost Švedske, koja iznosi 407o
celokupne površine, ona bi mogla i više da izveze, ali trošeći
i sama veliki kvantum na svoju industriju, a ne sekud više
od godišnjeg etata, taj izvoz ne samo da ne de biti vedi, nego
de se razvijanjem domade industrije morati postepeno umanjivati.


Razume se, da to umanjivanje ne de odmah nastupiti, jer
i Švedska, kao i ostale izvozuičke države ima svojih uštedjevina,
koje se nisu mogle iseči usljed pomanjkanja transportnih
sredstava


Ona bi mogla svoj izvoz i za u budude povisiti jedino
štednjom, odnosno uklanjanjem rdjavih navika domade potrošnje
drveta, gdje drvo može zaTaeniti sa uspehom drugi materijal,
kao kod gradjenja kuda i staja, podizanja ograda i slično, a
zatim pošumljivanjem čistina i goleti, i nastojanjem pomodu
gajenja i podizanja šuma, za što većim godišnjim etatom.


Norveška : Držedi se principa »što vedi izvoz, a što
manji uvoz«, koga se i ostale države pridržavavaju, Norveška
nije pravo pomišljala na bududnost. Nije se pomišljalo, da drvo nije
to isto što i ostali trgovački artikli, koje država prama vedoj
tražnji može u vedoj meri proizvoditi.


Proizvodnja drveta jedne države može idi satno do izvesnih
granica, koje se ne dadu nikako povisiti. Ne vodedi računa o
toj okolnosti, a pridržavajud se rečenog principa, koji važi za
ostale trgovačke artikle. Norveška je svoje šume gotovo upropastila.


Ovo upropašdivauje brzo je napredovalo još iz razloga, što
od 6,818.000 ha celokupne šumske površine odpada 867o suma
samoupravnim seoskim opštinama i privatnim posjednicima, nad
kojima država ne vodi gotovo nikakva nadzora.


Izvoz drva iz Norveške ved je počeo da opada, što nam
svedoče statistički podatci, jer dok je u god. 1888. izvezeno
1,802.837 m´ u vrednosti 43,469.579 K. dotle je u razmaku


od 10 god. dakle u god. 1898. izvezeno 1,848.882 m´ u vrednosti
od 44.578.723 K.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 159 —


Kad se tome doda, da je 1888. god. uvezeno samo


293.500 m´ u vrednosti od 6, 247.933 K., a god. 1898. popeo
se je uvoz na 369.000 m´ u vrednosti od 7,966.296 K.
onda vidimo, da je razlika u izvozu i uvozu bila posije deset
godina manja za 29.505 m´´.


Kad se tome opadanju izvoza doda, da Vs norveških šuma
odpada nu kršne goleti, baruštine i ritove, i da na 867o ne
vodi država većeg nadzora, onda ne samo, da moramo poverovati
u tvrdnju Melarda: »izvoz drva za gradjn i preradu iz Norveške
uskoro se primiče svome kraju«; nego smo čak mišljenja, da
ćemo u skoro viditi Norvešku ubrojanu u redu uvozničkih
država.


Ovo naše mišljenje utvrdjuje još i ta okolnost, što u Norveškoj
fabrikacija celuloze uzima sve više maha, a za ovu proizvodnju
satire se najviše mlada gora.


Bademlijić po Mčlardu iznosi ove statističke podatke o
proisvodnji celuloze:
1875. god. izvezeno je celuloze 8.500 tona u vrednosti od


944.000
K.
1888. god. izvezeno je celuloze 162.455 tona u vrednosti
12.738.000
K.
1898. god. izvezeno je celuloze 315.274 tona u vrednosti
24,050.000 K.
Drži se, da je za fabričku preradu drva u celulozu u
1898. godini moralo biti utrošeno oko 1,400.000 m^ drveta.
Iz svega izloženoga vidi se, da Norveška, ako ne misli,
usljed razvijanja svoje industrija, pasti uskoro u red uvozničkih
zemalja, i u buduće u mesto primanja, izdavati po nekoliko
miliona kruna za drvo i drvne surogate, mora nastati oko pošumljen
ja svojih velikih kršnih goleti, težeći pri tome, da zakonitim
putem natera i privatne vlasnike šuma na racionalno
gospodarenje sa šumama.


Ovo je po nju od velikoga značaja, jer joj goleti i privatni
vlasnici zauzimaju preko % celokupne šumske površine,
koja inače nije velika, jer se pošumljenost Norveške računa na
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 160 —


217o? u to je uzev u obzir goleti i veliko razvijanje industrije
i suviše mala površina.


Auetro-Ugarska: Melard, ako i u blagoj formi.
ipak tvrdi, da je po njegovom mišljenju i Austro-Ugarska postigla
najveću meru izvoza i preporučuje joj, da šume zaštiti
od velike eksploatacije, ako ne želi da okrnji i sam kapital.


Prama statističkim podatcima to se ne da zaključiti, i
izgleda, da bi taj izvoz mogao još neko vreme rasti, bez bojazni
po šumski kapital, o čemu će se i Čitaoci uveriti iz niže
označenih podataka prikupljenih po Bademlijidu.


Austro-Ugarska teritorija iznosi 62,490.000 ha; a od toga
odpada na šume 18.780.000 ha.


Celokupna pošumljenost iznosi dakle 307n, a od toga dolazi
na Austriju 32-37o, na Ugarsku 26´77o, a na Hrvatsku i
Slavoniju 367o.


Broj stanovnika u god. 1890. bio je 41,350.000 duša, i
to u Austriji 23,895.000, u Ugarskoj 15,262.000, a u Hrvatskoj
i Slavoniji 2,201.000 duša.


Na svakoga stanovnika dolazi po tome u Austriji 41 ar
šumskog zemljišta, a Ugarskoj 49 ari, a u Hrvatskoj i Slavoniji
69 ari.


Prama takovim okolnostima, gdje na svakoga stanovnika
dolazi gotovo 50 ari šume, izgleda, da je Austro-Ugarskoj još
za dugo vremena osigurana mogućnost izvoza drveta. Njena
ukupna godišnja proizvodnja ceni se na 56,000.000 m´ od čega
odpada u Austriji na gradju 477o a u Ugarskoj sa Hrvatskom
i Slavonijom 347o) isto čini od prilike 22,400.000 m^ gradje
u čitavoj zemlji ili l"197o na hektar.


Sam izvoz drveta iz Austro-Ugarske u razmaku jednoga
decenija gotovo se je udvostručio, što se dade rastumačiti sečom
ranijih uštedjevina, kojih još i sada ima.


l´rama carinskoj statistici izvezeno je iz Austro-Ugarii^ke
u 1888. god. 18,923.216 met. centi ili računajud 1 m^ po
600 kg. kao što računa Njemački carinski savez, izvezeno je
3,153 930 m« u vrednosti od 120,077.000 K. a u god. 1898.
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 161 —


izvezeno je 33,487.823 met. cente odnosno 5,581.304m3 u
vrednosti od 204,105.354 Kr.


Kao što se vidi, po iznesenim statističkim podacima, ne
bi se moglo opravdati mišljenje Melarda, da je Austro-Ugarska
postigla maksimalnu meru izvoza, i da ova dalje ne će modi
rasti. Ali on to svoje mišljenje osniva na drugim okolnostima,
koje će nagnati Austro-Ugarsku, da vedi deo drveta, koji danas
izvozi, utroši u samoj zemlji, a te su: živahno napredovanje
rudarske, kemičke i mehaničke industrije, kao i naglo prirašdivanje
broja stanovnika.


Te okolnosti, trebalo bi, da opomenu kako državu, tako
i privatne sopstvenike, da se pridržavaju strogo godišnjeg etata,
i da napuste svaku lakomislenu špekulaciju sa samim drvenim
kapitalom, na koju ih primamljuje velika potrošnja i dobra
ceua drveta.


No kad je ved red o dobroj ceni, onda nas statistički podatci
izneseni za izvoz drveta iz Austro-Ugarske upućuju na
razmišljanje.


Moralo je pasti u oči i čitaocima, da razlika kvantuma
izvezenog drveta u razmaku jednoga decenija kod drugih država
gotovo dvostruko povisuje razliku dobivenoga novca, odnosno,
kao što smo u početku kazali, da udvostručeni kvantum drveta,
učetverostručava dobiveni novac, dok taj slučnj nije nastupio
kod, iz Austro-Ugarske izvezenog drveta.


Tako n. pr. Švedska, koja je posije deset godina izvezla
više 1,050.392 m^ postigla je za taj višak izvezenog drveta
vedu dobit od 51,740.235 Kr., a Norvežka za višak od 46 045 m*
dobila je u novcu 11,209.144 Kr., dok Austro-Ugarska dobiva
za višak od 1,427.474 m´ samo 84,117.653 Kr.


Ili jasnije rečeno, Švedska je prodavala god. 1889 kubni
metar po 28 Kr., a godine 1898 po 31 krunu. Norveška 1888
po 24 Kr. a 1898 po 30 Kr., a Austro-Ugarska 1888 godine
po 37 Kr, doČim god. 1898. samo po 36 kruna, dakle jeftinije
nego pred deset godina.


la
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 162 —


Dok je dakle Š vedska za višak u kvantumu izvezenog
drveta, postigla cenu od 49 Kr. po kubnora metru, odnosno
21 Kr. po kubnom metru više nego pre deset godina, dotle
je Austro-Ugarska svoj više izvezeni kvantum drvetu davala
po kubnom metru 2 krune jeftinije. (Ove visoke ciene nisu
ciene za surovo već jamačno popriečae i za preradjeno drvo. Op. ur.)


Do ovoga zaključka došlo se je delenjem razlike dobivenog
novca u god. 1888. i 1889. sa razlikom izvezenog drveta.


Razlozi ovom opadanju cene, u vremenu kad cena drvetu
znatno raste, mogu biti veoma različiti, a dali bi se utvrditi
eamo onda, kad bi imali pred sobom detailnu statistiku o izvozu
drveta, u razdobju ovih deset godina.


No pošto je nemamo, mi ćemo ovde izneli samo mogućnosti,
koje su mogle na cenu uplivisati, a milo će nam biti,
ako se od gg, stručnjaka, kome ta statistika do ruku dodje,
potrudi, da iznese stvarne razloge, usljed kojih je cena izvezenog
drveta u razdobju od deset godina opala, u mesto, da
je porasla, kao što bi u pravilu trebalo da bude.


Po našem mišljenju cena je pre svega mogla opasti, ako
su pre deset godina izvažani vredniji sortimenti drveta, a posije
se pristupilo i izvozu manje vrednih.


Osim toga, mnogo je moglo uplivisati na opadanje cene i
prevelika količina izbačene robe na pijacu, naročito ako se ta
roba ne traži u vreme, kad je na pijacu izbačtna, a i rdjav
izbor svetskih pijaca, mogao je tome opadanju dosta doprineti.


Pravi razlozi medjutim, kao što rekosmo, mogu se utvrditi
samo detaijlnom statistikom.
Iz dosada izloženog vidimo, da ni jedna od izvozničkih
zemalja nema izgleda, da će u buduće moći svoj izvoz povisiti.


Izvoz Švedske usljed domaće industrije uskoro će početi
da opada, Norvežka je već počela sa opadanjem, a ne će proći
mnogo godina, kad će Eusija i Austro-Ugarska dostići svoj
maksimum.


Gdede tog opadanja dodje usljed razvijanja domaće industrije,
njegove se posljedice ne će ni osetiti, jer će proizvadjač opet
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 163 —


svoje drvo unovčiti, a manjak novca, koji u državu ulazi usljed
izvoza drvenog surogata, nadoknaditi će se izvozom industrijskih
preradjevina.


Ali gde su se šume bez računa sekle, samo da se povisi
izvoz drveta, i što više novca u zemlju unese, kao sto je bio
običaj u Norveškoj, tu če to opadanje izvoza znatno uticati na
blagostanje u zemlji iz dva razloga. Jedno što će u zemlju
ulaziti sve manje novca za drveni materijal, a drugo, što de i
sama domaća industrija usljed pomanjkanja surovine početi
ramati, a većeg udara za zemlju, u kojoj je industrija razvijena,
ne treba.


Osim navedenih izvozničkili zemalja, nabavlja Europa veliki
kvantum drveta iz Amerike, što će se viditi iz statističkih
podataka uvozničkih zemalja.


Da nije toga, pored svega naprezanja ove četiri izvozničke
zemlje, ne bi se mogla industrija nekih uvozničkih zemalja ni
blizo toliko razviti, koliko se je u stvari do danas razvila.


Pre nego što predjemo na uvozničke zemlje, spomenuti
nam je, da bi danas izvozničke zemlje mnogo više učinile za
ekonomsko blagostanje naroda, kad bi postepeno počele umanjivati
izvoz drveta iz zemlje.


Štednjom drvenog kapitala, koji se nikada, pod nikakovim
izgovorom ni uz najpovoljnije uslove ne bi smeo eksploatisati,
u veliko bi koristili budućnosti.


Industrija izvozničkih zemalja razgranjuje se, ona će se i
u buduće sve više razgranjavati, a te države su danas u sretnom
gotovo zavidnom položaju, da očuvanjem šuma, omoguće i u
dalekoj budućnosti, pružiti svojoj industriji dovoljno materijala
za preradu.


Medjutim šta vidimo! Te države, koje bi obustavom izvoza
drveta, sprečile daluje razvijanje industrije uvozničkih
zemalja, potpomažu to razvijanje indirektno.


One se upravo nude uvoznicima, štete čak i svoj sopstveni
kapital u drvetu, idu tako daleko, da nemilice upropašćuju čitave
šumske površine, a to samo za to, da podpomognu na
ŠUMARSKI LIST 4/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 164 —


predovanje iadustrije uvozničkih zemalja, i da same sebi stvore
nadmodnog konkurenta svoje male industrije.


Ono nekoliko miliona kruna, što ih za drvni materijal
prime, izdadu još te iste godine za preradjevine, a sebi nanose
grdnu štetu u budućnosti.


Kad industrija tih zemalja bude u najboljem teku, i kad
stekne sve uslove za napredak, ona će morati stati, jer će ponestati
materijala, koji se danas nemilice izvozi na svetske pijace
ostalih zemalja.


A sada da predjemo na uvozničke zemlje i to u prvom
redu na one, koje pored velike domaće proizvodnje ipak uvoze
drvo sa strane.


(Nastavit će se.)


Važnost šumarske statistike.


Piše Grjuro Nenadić.
U kulturnom i materijalnom razvitku naroda igra statistika
uopće vrlo važnu ulogu.
Kao što se slika u ogledalu ogleda, tako se i u statističkim
podacima ogleda napredak ili nazadak naroda u pojedinoj
grani narodnoga života.
Pošto se statistički podaci obično predočuju brojevima, to
oni u tom pogledu više govore, nego mnoge debele i mudro
pisane knjige.
Statistika je najbolji savjetnik vladi naroda, jer traži uzroke,
pronalazi zakone, po kojima stanoviti odnošaji u zemlji vladaju;
njezini podaci su rječiti, jer više govore, nego li najbolji govornici.
Ona nam otkriva toliko tajnih motiva, raznih uzroka, koji
bi nam bez njene pomoći nepoznati ostah. Zlo i nevolja, koja
u pojedinim ili cijelim slojevima ljudskoga društva, u jednom
kraju ili cijeloj zemlji zavlada, ostat će oku pojedinca možda
neopažena, ali ako se podaci o tome valjano saberu i jasno
predoče, dobit ćemo onda sliku, koja će jasno pokazivati, kako
zlo i nevolja pušta korijen sve dublje u tijelo narodnoga života.