DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 132 —


manjoj vriednosti tih objekta, pak u pomanjkanju one velike konkurencije,
kakovom se iztiču prodaje u hrastovim šumama. Ipak upUv tih
planinskih, naročito kraških šuma, na klimu i stojbinske prilike u obće,
daleko je veći i zamašniji, nego šuma nizinskih, pak bi i veće zanimanje
za sječu tih brdskih šuma opravdano bilo.


Kako će u obće teći prodaja ovih brdskih šumskih objekta, ne
može se pravo reći, ma da su u zadnje vrieme ciene bile bolje, i to
s tog razloga, jer nitko ne zna, što će biti sa našim do sele zajedničkim
carinskim područjem, a po tom i sa trgovačkimi ugovori.


Kad bi se kod nas sve drvo ili bar većina istoga u tuzemstvu
potrošila, ne bi ti trgovački ugovori bih od osobite važnosti po našu
trgovinu drvom : nu kako smo mi u glavnom s našom šumskom robom
upućeni na izvoz, to o tim ugovorima upravo ovisi buduće stanje ciele
na.še šumske trgovine. Veliko je naime pitanje, hoće li za slučaj, da
bude Ugarska sa Hrvatskom tvorila posebno carinsko područje, biti
našoj trgovini s drvom osjegurane one pogodnosti, kakove je ona
uživala pod zajedničkim carinskim područjem. Do sele se nije nitko u
nas ozbiljnije bavio ovim pitanjem, jer se nije ni predvidjalo, da će to
pitanje možda doskora postati aktuelnim. Kako je ono najednoć razvojem
parlamentarnih prilika u Ugarskoj došlo nenadano na dnevni red,
valja mu posveti nuždnu pažnju. Morat će stog i interesenti našega šumarstva
i naše šumske trgovine s tim se pitanjem prilježno pozabaviti,
da nas nagli razvitak dogodjaja i na tom polju nepripravne ne zateće


Različite viesti.


Ob(5ina grada Beča kao šumovlastnica. Grad Beč imao je i u
starije vrieme šumskoga posjeda u t. zv. „Bečkoj šumi", nu taj nije bio
ni osobito velik ni od osobite važnosti za sam grad. Nu od kako se je
Beč pripojenjem izokolniii kotara i mjesta teritorijalno znatno povećao
i iz prijašnjeg Beča nastao t. zv. „Veliki Beč", oćutila soje potreba, da
se uz postojeći glasoviti vodovod, izvede još i drugi takav. Ovim će se
iz visokih brdina alpinskih dovesti toliko zdrave gorske vode u Beč,
koliko je treba za sadašnji veliki teritorij. Vele, da će izvedenje novoga
vodovoda iz dalekih visokih alpinskih predjela, biti djelo takovo, kakovog
na svietu ne imn, niti ga je još ikada bilo. Da si bečka obćina
podpunoma osjegura šumsko-planinsko područje iz kojega ce vodu za
svoj novi vodovod crpsti, kupila je ogromne šumsko površine u visokim
Alpama i time najednoć došla u prvi red najvećih šumovlastnika u
Dolnjoj Austriji. Sa svekolikim svojim šumama gospodari bečka obćina
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 133 —


vanredno konservativno; nije joj stalo do velike šumske rente — već
samo do vode. Sieče se vrlo malo, sječine osobito pomno kultiviraju a
mladje sastojine oprezno proredjuju. Šumski posjed grada Beča zaprema
sada površinu od 5483 ha ili od prilike 9620 katastral. rali.


Da li mladim biljkama u kulturama traTa hasni ili škodi?


Mnogi misle, da za vrućega ljeta trava zaštićuje mlade biljke u šumskim
kulturama; naročito, da ta trava spriečava izsušivanje zemljišta, pa da
bi se stoga čuvati morala. Kako je upravo minuloga ljeta vladala silna
žega i suša, mogla su se lako steći izkustva, je li bolje u kulturama
travu ostavljati ili ju dati požeti. Doista je utvrdjeno činjenicama, da
su na mnogim mjestima kulture propale, gdje je oko biljka bilo bujne
trave: nasuprot održale su se one mlade biljke, izmedju kojih je trava
već prije odstranjena bila. Drži se, da je trava i zadnju vlagu iz zemlje
izvukla, pak su se toga radi biljke posušile ondje, gdje je trave bilo.


Zemaljski šumski zakon za dolj. Austriju. U dolj. austrijskom
saboru bilo je nedavno govora o tom, da se ustanove obćega šumskoga
zakona — a taj je zakon još i danas i naš glavni šumski zakon — pooštre
posebnim zemaljskim šumskim zakonom, da se može štetnomu
uživanju šuma još i bolje na put stati. Slični su zakoni dosele stvoreni
za Štajersku, Korušku i Salzburžku. Ipak većina šumoposjednika i šumara
doljnjo-austrijskih ne drži, da bi izdanje takovog posebnog zemaljskog
šumskoga zakona bilo od nuždo, i to stog, što već oštrija primjena
obćeg šumskoga zakona pruža dovoljno garancije, da se sprieči svako
haračenje šuma, a preoštre bi mjere najviše osjećao seljački šamovlastnik.
Predlog, da se izda poseban šumski zakon za dolj. Austriju, stavljen je
dolj. austrijskom saboru po Dr. K. Lugeru, bečkom načelniku i drugovima,
te pruža dokaz kako isti veliku važnost šuma ciene.


Urod A iua u Francuzkoj i promet sa dužicama. Već više od
jednoga stoljeća službeno se od strane ministarstva za poljoprivredu
oglašuje koliki je pojedine godine bio prirod na vinu. Već od starijih
vremena slovila je Francuzka kao prva vinorodna zemlja evropska, pače
cieloga svieta. Svojedobno silno su nastradali francuski vinogradi uslied
trsne uši; nu i ta je pogibelj svladana, tako da je prihod tamošnjih
vinograda sada veći, nego li je bio prije zaraze filokserom. Prema službenim
podatcima iznosio je prihod vina sa trsa god. 1903. samo 35
milijuna hektolitara, nu osim toga dobiveno voćnoga vina 56 milijuna
hektol. dakle ukupno 40´6 hl. Urod prošle god. 1904, bio je vanredno
obilan, te je dobiveno pravoga vina 66 mil. hektol. Osim toga urodilo
je, ko nikada, voće, tako te je tog voćnog vina dobiveno 41 mil. hektolitara.
Prema tomu polučeno je ukupno vina 107 milijuna hektolitara,
toliko, koliko još nikada prije. Ta će činjenica s tog povoljno djelovati
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 134 —
na prodju naše francuzke dužice, koje prodja u prvom redu ovisi o
berbi u Francuzkoj. I ovo je jedan od uzroka, da su se hrastove čestice
u našim šumama kod jesenskih dražba toliko tražile, a procjene
znatno nadbijene, jer je i sama francuzka dužica opet došla do ciene.


Medjunarodni poljodjelski zavod. Na predlog talijanskoga kralja
pokrenula je talijanska vlada pitanje o ustrojstvu medjunarodnoga poljodjelskoga
zavoda. Od tog zavoda imali bi crpsti koristi poljodjelci, ne
samo ciele Evrope, već i čitavog svieta. Od ovoga zavoda, u kojem bi
bile po svojim izaslanicima zastupane ne samo vlade raznih država, već i
važne privatne gospodarske organizacije, imali bi poteći predloži kako
da se poljodjelstvo, ta temeljna grana privrede, u raznim državama unapriedi.
Time bi se pomoglo poljodjelskomu staležu, koji je najbrojniji
a često ga pripadnici ostalih privredniti grana, kao bolje organizovani,
izcrpljuju. Svrha bi tog zavoda bila još i ta, da se produkcija poljodjelaca
nekako medjunarodno reguliše, a da se ujedno o.sjegura medjunarodna
provedba takovih mjera, kojima je svrha obezbiediti gospodarsku
proizvodnju, a za koje mjere ne dostaje ni sama državna vlast
pojedinih država. Tako mjere kod bolesti stoke, bolesti gospodarskih
rastlina, koje ne može državna vlast pojedine države sama za sebe uspješno
provoditi. Inicijativa imala bi u takovim slučajevima poteći iz
toga medjunarodnoga poljodjelskoga zavoda, te bi taj zavod ima dužnost
ne samo preporučivati pojedinim državama, kakove da se mjere u pojedinim
konkretnim slučajevima poprime, već i kontrolirati kako se preporučene
i uvedene mjere provadjaju. Ustrojstvo takovoga zavoda svakako
je plemenita i shodna misao, te bi od nje mogla agrikultura u buduće
mnogo dobra očekivati. Kako je inicijativa glede ustrojstva tog zavoda
potekla od talijanske strane, vjerojatno je, da će se taj zavod osnovati
u Rimu. Prve odlučne korake u toj stvari talijanska je vlada već poduzela
— kako razne novino javljaju.


Pošto je Hrvatska još i danas zapravo čista agrikulturna zemlja,
može nas taj korak talijanske vlade osobito zanimali, a osvjedočeni smo,
da će i naši mjerodavni krugovi, a na uhar našeg poljodjelstva, rad oko
osnutka tog zavoda i daljneg mu razvoja dužnom i vriednom pažnjom
pratiti.


Tečaj za drvotržce. Takov poseban tečaj osnovan je prošle godine
na trgovačkoj akademiji u Budimpešti, a svrha mu je dati budućem
drvotržcu onu teoretsku a po mogućnosti i praktičnu izobrazbu,
bez koje danas, uz oštru konkurenciju na tom polju, biti ne može. Dosele
sticao si je takovu spremu samo praksom, a često ga je ta praksa
i dosta novaca stajala. Drži se, da bi si ovim tečajem moglo po vrenii
nu i to polučiti, da bi se drvotržci u buduće, uz veće specialno znanje
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 135 —


i u pomoćnim predmetima, od čiste proizvodnje surove robe i polufabrikata,
mogli baciti i na proizvodnju gotove robe, te tako od običnih
drvotržaca postati industrijalci obradjujuć drvnu surovinu mehanički
ili kemički, što bi bilo od vehke blagodati po narod, kojemu bi seuvedenjžm
novih obrtnih grana pružila mogućnost obilnije zarade. Time
bi se djelovalo i na umanjenje iz?eljivanja, kojemu je ipak glavni uzrok
pomanjkanje, bar primjereno plaćenog, rada.


Carinsko oddieljenje i hrvatski industrijalci. U tom važnom
za razvoj naših budućih gospod. prilika gotovo sudbonosnom pitanju, koje
se, po našem sudu, ne može dosta da preporuči brizi mjerodavnih naših
faktora a i čitave javnosti, javljaju naše novine sliedeće: Na 20 pr. mj.
se obdržavala u Zagrebu odborska sjednica „saveza hrvatsko-slavonskih
industrijalaca", te se nakon živahne debate o samostalnom carinskom
području, u kojoj su svi prisutni učestvovali, te se većina izrazila proti
samost. car. području, odlučio glavnoj skupštini predložiti ovaj predlog:
Pošto odbor nije još imao zgode saslušati mnienje svih hrvatskih industrijalaca,
to za sada predlaže, da se izabere odbor, koji bi proučio ova
pitanja: koje štete bi imala od samost. car. područja hrvatska industrija,
poljodjelstvo, maloobrt i trgovina, naročito: kako bi djelovalo car.
oddieljenje na pojedine grane industrije, koje bi grane imale bitnu korist, koje
štetu, i da li bi u obće oddieljenjem mogli biti dani uvjeti za obćeniti razvoj
gospodarskog našeg života. Ako bi komisija pronašla shodnost odieljenja,
koje bi se nove institucije i uredbe imale dati Hrvatskoj, da osigura
svoj razvoj i to u obće za gospodarstvo, kao što i za pojedine privredne
grane. Koji bi prolazni rok trebala Hrvatska i Slavonija, da izbjegne
eventualnim poremećenjima svoga gospodarstva i kako da se taj rok uredi.
Na koji bi se način mogle osigurati one grane privrede, koje bi bile
ugrožene oddieljenjem. Kakova bi imala biti ugarsko-hrvatska carinska politika
i kakovu bi uredili trgovačku politiku.


Ova komisija bi mogla uzeti u svoj krug i druge stručnjake i
industrialco, te stupiti u dogovor sa drugim gospodarskim korporacijama,
a izvješće bi podastrla glavnoj izvanrednoj skupštini saveza. Na to je
sastavljena listina te komisije, u kojoj su zastupane sve grane industrije.


Povišica plaća i naše autonomno šumarstvo. Pod konac zasjedanja
našega zemalj. sabora podniela je naša zemalj. vlada osnovu o
poboljšanju plaća zemaljskoga činovničtva. Povišica obuhvaća sve činovne
razrede počam od najnižeg — XI. — pak sve do uključivo III. a prihvaćena
je po saboru gotovo onako, kako je predložena. — Nitko nas neće moći
s pretjerivanja obiediti, ako uztvrdimo, da medju zemaljskim činovničtvom
gotovo ne ima grane koja bi, ma i kakvu, pobojjšicu toli teško i
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— ]36 —


željno iščekivala, kao šumarski tehničari naših kr. kot. oblasti. Razumljivo
je to, kad se uzme u obzir da su uvršteni u XI. i X. činov. razred, a
da je prije nekoliko godina — prigodom izjednačenja plaća s činovnicima
ostalih grana uprave — plaća onih stojećih u XI. razredu još i
snižena. Za ove šumar, tehničare toplo se je zauzeo g. narodni zastupnik
Dr. Vrbanić, upozoriv na činjenicu, da bi danas i oni morali početi
službovati u X. čin. razredu, kao i svi ostali činovnici od kojih se
zahtjeva akademska sprema. Ovo doista stoji, jer od ove godine ne mogu
više u obće stupiti u šumar, službu kod pol. oblasti drugi, nego svršeni šumarski
akademičari. Bilo bi stog doista u redu, da se već jednoć ukine XI.
čin. razred, bar za kr. kot. šumare kao takove, i oni svi dodju u X.
razred kao i oni u službi kod uprave držav. šuma i imov. obćina.
Akcija, koja je u tom smjeru povedena prošle godine po samim tim
šumarskim tehničarima i po našem šumarskom družtvu, mora se nastaviti,
jer je unatoč obće poboljšice ostalo ipak sve pri starom gledom na
plaću i položaj tih stručnjaka naprama ostalom upravnom činovničtvu.
Da se nije još u oči razprave o poboljšici plaća povela po našem
družtvu namjeravana krepčija akcija za poboljšanje njihovog slabog položaja,
pripisati je tomu, što je s mjerodavne sirane jasno izjavljeno,
da bi se povodom takove akcije moglo lahko to dogoditi, da se uredjenje
plaća šumarskih tehničara, stojećih u zemalj. službi, odgodi na
kasnije, a dotle nebi oni ni na obćoj poboljšici participirali a bolji je,.
polag one narodne, vrebac u ruci, nego li golub na krovu. Najbolji
dokaz tomu je stanovište zauzeto s mjerodavne strane glede beriva
onih nastavnika naše kr. šumarske akademije, koji kao učitelji iste a
uz naslov profesora izključivo na njoj djeluju, a na koje se nije mislilo
prigodom obće poboljšice beriva stog razloga obzir uzeti, jer da će se
to kasnije prigodom zakonitog uredjenja njihovog položaja i beriva učiniti,
te je istom u zadnji čas s mjerodavne strane do izjave došlo, da
će im se do tog vremena osjegurati pogodnosti § 1. zakonske novele o
poboljšici plaća. Po našem sudu bolja je inedjutim ma i neka rek bi
obročna ali faktičn a izplata, nego li najveća obećanja, da će se nječem
u buduće udovoljiti; dapače više nego li sama zakonom zajamčena
prava, kako svjedoče izjave pale u vis. saboru s mjerodavne strane kad
se je spomenulo poboljšanje beriva činovnika imovnih obćina u bivšoj
Vojnoj Krajini, a koje ih se, kako čujemo, nisu baš najugodnije dojmile.
Iz sveg se ovoga vidi, da nisu osobito ružičasti dnevi u kojima sprovodi
naše šumarstvo svoj viek i da će trebati još živoga nastojanja dok
se ono dovine onih pogodnosti, na koje scieni da ima opravdanog
naslova. Svi će se dakle faktori, kojima je u prvom redu povjerena skrb
oko dobrobiti pripadnika našega šumarskoga stališa, morati živo zauzeti
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 137 —


da mu izvojšte ono za čim isto teži, a po našem mnienju trebati će
naročito živog zauzimanja slavnog našeg šumarskoga odsjeka vis. kr.
zemalj. vlade. Ovaj je odsjek ne samo najprvi na to po svom položaju
zvan, već je po našem sudu i najbolje u stanju da shodnim predočivanjem
postojećih tegoba mjerodavne faktore sklone, da se iste po
mogućnosti odstrane.


Naši šumarski pristavi Icod krajišliih imovnili obćina i šumarski
vježbenici kod političke uprave nalaze se danas u dosta
nepovoljnim prilikama gledom na daljnje unapredjenje u službi. Kod
imov. obćina ne izpražnjuje se naime sada nego malo mjesta šumara,
jer su takova većinom mladim silama popunjena, u zemalj. pako službi
ima razmjerno previše vježbeničkih mjesta, a još su k tomu neka šumarska
mjesta rek bi dokinuta.


S oviii je glavnih razloga za jedne i druge avancement previše
spor, —naročito na one, koji imaju akademičku naobrazbu — sporijinego
bi to i u interesu same službe bilo, pak bi bilo poželjno, da se mjerodavnim
mjestima podastru neki predloži, kako bi se to donekle bar popraviti
dalo. U slijedećim broju našega lista mi ćemo se ovim pitanjem
podrobnije pozabaviti.


izkaz 0 uplaćenoj, odnosno od nagradah za člank» u Šumarskom
listu i Lugar, viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini
za vrieme od 20. studena 1904. do 20. veljače 1905.


Jarić S. 310 K; Ljuština N. 2 K; Krišković M. 8 K; Stublić Vj
7-60 K; Kauders A. 4 K; Prpić P. 5 K ; Trivanović M. 5 K ; Vorkapić


L. 20 K; Dugač B. 10 K; Novaković J. 10 K; Arambajsa J. 2 K
Laksar D. 10 K; Wurth SI. 10 K; Humljan JVI. 2 K; Kehn S. 2 K
Tumbaš S. 2 K; Šimunčić A. 2 K; Balloš P. 2 K; Tuškanac S. 2 K
Gjurdjik M. 2 K; Bubnjar P. 2 K; Jakopec J. 30 K; Patzak A. 10 K
Ringl G. 10 K; Stublić Vj. 2 40 K; Turković E. 10 K; Križevačka
imovna obćina 50 K; Korljević A. 10 K; Rogić T. 2 K; Jovanovac A.
2 K; Grepić A. za sebe 6 K, a po 2 K za lugare: Aleksić M., Birtić M.,
Bošnjaković M., Debelić A., Drenković V., Janković J., Kesegić A., Lukić
M., Marković P., Starčević T , Stojanović J., Salić L., Šokčević M.,
Verner S. i Lovaković M.; Soska Gj. 10 K; Šuštić J. 12 K; Kuhynka
J. 10 K; Kr. šumarsko ravnateljstvo i to 2 50 K za: Vasiljević VI,
Boeriu V., Janušek St, Šteller SI.; po 1-75 K za: Eremić Gj., Sučević
M., GJamočlija St.; po PoO K za: Lisac L., Dabić .!., Miljuš P., Švob
N., Bengar A., Maričić T., Glavač P., Zuber P., Obradović M , Habel
I., Vrga P., Davidović A., Janjanin P., Cučković P., Galogaža M., Cop
M., Komadina P., Obradović J., Vorkapić S., Kotoranin M., Oraščanin
N., Celap I., Lončar I., Rajaković P., Mikić I., Tišljar F.; po 50 fil za
Uzelac M., Krznarić T., Jurčić J., Balen P., Butković J., Gvitković J.,
Golik A., Miletić P., Krpan I., Miščević S., Pavlić J., Polić J., Milošević
S., Golik M., Komadina M., Manojlović R., Budiselić A., Vojnović Gj.,


ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 138 —


Starčević A., Mihelčić J., Tomac J., Crnić N., Halain T., Dragišić M.,
Pauković I., Grgurić A,, Begović D., Pintar F., Spraic A., Franjković
Gj., Rendulić M., Pavlović J., Sušić N., Šepić N., Staininger J., Minić
M., Crnić V., Starčević I., Turkalj M., Turkalj J., KarićM., Priić Gj., Oštatčević
I., Krpan A., Brozičević M., Tomić 3., Trbović R., Hrljević I., Manojlović
I., Šepić K., Šubat N., Perković J., Stipić I., Dembić F., Klarić I., Dukić
V., Badrić SI., Komlenović A., Micić P , Crevar R., Heraković J., Heraković
P., Grbošić M., Gumura A., Dukić D., Forenbacher K., Marković
S., FJajpan J., Robetić St., Miletić M., Klobučar A., Ferković T., Crnković
D., Obradović A., Tkalčević M, Kosanović L, Božić G., Tomac -J.,
Birtić Gj., Mrazović M , Kosanović S., Lipovac I., Kovačević J., Solar J.,
Pavlović J., Babić V., Kosanović S., Kolaković Gj., Krašić M.. Požgaj I.,
Razer F., Grković D., Tatalović N. i Kovač F.; Baličević A 6 K za
Zjalića Z., a po 2 K za: Dostičić P., Djulić Gj., Ganiš L., Kiš P., Kosijer
Gj., Kukić V, Pečanić F., Prijić M., Šomodji I., Vidaković A., Vranešević
V, Vujković J., Vuković L. i Zec Gj.; Nagy V. 10 K; Kundrat E. za
sebe 10 K, po 6 K za: Tomašević R. i Medaković M., a 2 K za: Stambolija
M., Lotina D., Durman V., Adamović J., Opalić T. i Vuruna R.;
Kr. šumski ured u Otočcu u ime predplate 100 K; Gsikoš v. St. 10 K;
Kozarac J. 5 K; Tordonv E. 10 K ; Kr. šumski ured u Vinkovcih u ime
predplate 100 K; Peičić pl. V. 10 K ; Rozgony pl. L. 10 K; Kotarska
šumarija u Nikincih po 2 K za : Kovačević Ž., Miljašević S., -Jovanović
G., Purić P., Malović P., Popović 2. i Antonijević St., Baličević A. ;
Šumska uprava Nj. J. kneza Odescalchija 20 K; Potočnjak Vj. 10 K;
Benzon I. 10 K; Csipkaj [. 10 K ; Pančoff V. S. 23-75 K; Bilić P.
10 K; Stromszky L. 10 K; Rosmanith A. lO K; Kr. šumarsko ravnateljstvo
u Zagrebu predbrojnine 160 K; Žerdik L. 10 K; Sacher J. za
sebe 10 K, a u ime predbrojnine za Lug. viestnike 32 K; Kr. šumarija
Jasenovac za Pere W. 10 K, a po 2 K za: Dešić S., Roknić V., Trivunčić
I., Kos T., Vršajko Gj., Gatar S. i Gjuresek I.; Radić P. 3 K;
Ravnateljstvo zem. dobra Božjakovina 10 K; Gzeisberger E. 10 K;
Weiner M. za sebe 10 K, po 2 K za: Petrak I., Palaić L, Dasović L.,
Milosavljević P., Krpeš St,, Petreković I.. Radić L, Rebić I., Mikulčić I.i
Kumpes A., Hornatić G. i Prigorac I, te po 3 K za : Horvatić I., Pilepić
I. i Krpes J.; Groger F. 10 K; Kasapić N. 12 K; Szentgyergy Lj.
za sebe 10 K i za 6 lugara 12 K ; Vac G. 10 K; Kolibaš R. 4-80 K;
Ogrizović Vj. 704 K; Aue J. 6-80 K; Kosanović VI. 2-40 K; Cesarić
Gj. 2-24 K; Vučković V. 1 K; Hankony pl. St. 10 K; Basara T. 10 K;
Bubanj Vj 20 K; Viđale J. 10 K; Magjarević L 10 K; Koča Gj. 10 K;
Kezele J. 2 K; Herak E. 20 K ; Kr. šumarija u Vrbanji po 2 K za:
Matinac I., Holzl St., Nikolić Š., Kadić J., Mikinac M. i Benaković A.;