DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 125 —


O stanju trgovine sa šumskimi proizvodi
u g. 1903.


O stanju ove trgovine izvješduje zagrebačka trg. obrt.
komora kako sliedi:


Na drvarskom tržištu u Hrvatskoj vladale su u g. 1903.,
odnosno u kampanji 1903/4. u pojedinim poslovnim granama
veoma raznolične konjunkture, tako, da se kod trgovine šumskih
proizvoda u tom razdoblju može redi, da su se doticali ekstremi.
Premda je u cieloj Hrvatskoj i Slavoniji prodano raznih šumskih
čestica, najvećim dielom hrastovih, za skoro punih 15 milijuna K,
slabo su se ipak nade kupaca i drvotržaca izpunile. Razloga je
tomu više.


Nevrieme, kišovita jesen i mlitava zima uzrokom su u
prvom redu, što je izradba zapinjala, a izvoz slabo napredovao.
K tomu se je pridružila i Sava, koja se je u izvještajnoj
godini iztaknula sa poplavljivanjem daleko jače, nego prošlih
godina. I ako se Sava od davnine svake godine po jedan do
dva puta razlieva, nije ipak odavna držala poplavljeno čitavo
slavonsko šumsko područje kroz sve radne mjesece, od rujna
skoro do početka prolječa, kao lani. Kolike silne štete proizlaze
za drvotržce od neprestanih poplava, svjedoči činjenica, da
sva roba ove kampanje ne samo što nije izvezena, nego što
vedim dielom nije do konca sezone ni izradjena bila, pa ved
eksploatacija naših šuma, tog glavnog vrela narodnog bogatstva
u Hrvatskoj, ukazuje neodoljivo na potrebu, da nadležni čim


benici osbiljnu pažnju priklone uredjenju Save.


Na šumsku trgovinu utječu znatno i radnički .odnošaji,


koji su se u posliednjih pet godina sbog izseljivanja seljačkog


svieta u Ameriku bitno pogoršali, tako, da su radničke plade


s nestašice radnih sila, poskočile za čitavih 607o, a ta okolnost


trajno i veoma osjetljivo zadire u privredne prilike šumskih


trgovaca.


Konačno treba kao osobitu nepriliku šumske trgovine u


Hrvatskoj iztaknuti činjenicu, da hrvatski kupci šuma ne na
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 126 —


laže dovoljno susretljivosti i zaštite od strane državnih i zemaljskih
prodavača, te se dapače češće dogadja, da inostrani,
ponajviše njemački poduzetnici, budu kao novčano jak elemenat
od spomenutih strana protežirani. Do prije desetak godina bila
je gotovo čitava šumska produkcija u Hrvatskoj u rukama
domaćih poduzetnika, dočim ih sada strani poduzetnici, koji
razpolažu obilnijom i jeftinijom glavnicom, sve to većma iztiskavaju.
Jedan uzrok toga leži doduše u tuzemnim novčanim
odnosno vjeresijskim odnošajima, ali ostali su zavisni od države
i zemlje, te bi nadležni krugovi trebali i mogli poprimiti takove
zaštitne mjere, koje bi domaćim poduzetnicima omogućile
da na polju eksploatacije šuma sačuvaju sebi vjekovima stečeni
gospodujući položaj.


Dotične mjere imale bi se protegnuti u prvom redu na to,
da se stavljaju na prodaju manje šumske gromade, kako bi se
omogućilo takmenje medju brojnijim učestnicima. Velike parcele
otežčavaju silno sudjelovanje manjih poduzetnika i potiskuju
ih na drugo polje privrede Ovo je na uštrb i države,
pošto su to većinom domaći poduzetnici, dakle privrednici, koji
svoju privredu troše a raznom obliku kod kuće i jačaju poreznu
snagu domaću, odnosno umnažaju tuzemna gospodarstvena
dobra.


Prelazeći na razmatranja drvarskog tržišta u izvještajnoj
godini primjećuje se, da prvo mjesto kod eksploatacije naših
šuma zauzimlje produkcija i trgovina hrastovih trupaca, kao
okrugljaka i trupaca. Posao sa trupcima, a tako i sa hrastovim,
jasenovim i brestovim drvom u obće, koje naše pilane priredjuju
za obrtne i industrijalne potrebe u inozemstvu, tekao je
izvanredno povoljno. Sve šumske estice, koje su -^a javne i
privatne strane pod jesen došle na dražbu, našle su uz veoma
dobre ciene kupca, a i potra´-ba iz inozemstva bijaše neobično
živahna i za 5—15°/^ bolja nego u kampanji 1902./3. U radnoj
sezoni 1903./4. notirane su ove ciene: hrastovi trupci K. 36—90
po m´ prema kakvoći drva i izvoznom mjestu; rezana roba
prema kvalitetu i dimenzijama K. 80 —150 po m^ Cjelokupna
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 127 produkcija
u tekućoj kampanji računa se na 218.000 m% od
koje će kolidine izraditi domaće pilane 166.000 m´, a 53 000 ´n^
poći će na svjetsko tržište. Izradit će se pako u svemu oko
1,500.000 akova (a 56-59 lit.) baćvarske gradje i oko 6,000,000
komada francezkih dužica.


Druga je važna grana izradbe u hrastovim šumama u Hrvatskoj
francezka dužica. Posao s dužicama u g dini 1903.
spada za naše producente medju najnepovoljnije u posUednjih
20 godina.


Uzrok je tomu u prvom redu preobilna produkcija dužica
iz kampanje 1901/2., i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u Bosni,
Rumunjskoj, a osobito u Americi, jer je ista nadmasivala dvcH
godišnju potrebu glavnog konsumenta, Francezke, a i ostalih
manjih potrošača, kao Italije, Španjolske, Grčke i t. d. Veći
dio te velike produkcije, bijaše već početkom god. 1903. dovezen
u Francezku, a pošto je ondje i dosta starih dužica bilo
na zalihi, nagomilaše se na fraiicezkim tržištima tolike množine
robe, da ih u normalnom poslovanju kroz jednu godinu
nije bilo moguće razpačati. Ovo presićenje tržišta uzbuni fraacezke
bačvare, koji imadjahu dosta znatnih zaliha bačava, te
počeše ove izpod ciene prodavati, računajuć, da će izmakli dobitak
naknaditi nabavom dužica uz jeftinu cienu. Nada ih za.ista
nije prevarila, jer francezki trgovci spustiše ciene dužica,
samo da dodju do prometa. Najžešći pako udarac za trgovinu
8 dužicama bijaše neobično slaba berba u Francezkoj, jer dok
je god. 1900. nabrano u Francezkoj 67 mil. hl., god. 1901.
58 mil. hl., god. 1902. 40 mil. hl., ocienjen je prihod god.
1903. na jedva 33 milijuna hl.


Sve te okolnosti djelovaše vrlo nepovoljno na trgovinu
6 dužicama u Hrvatskoj te je zastoj, koji bijaše nastupio u
drugoj polovici 1902., potrajao kroz čitavu god. 1903. Istom
pod konac godine kupovale su se od naših zaHha dužica neke
manje partije uz nizku cienu od K. 420—460 po 1000 kom.
36/1—4/6, te su odpremljene u Francezku, ali su u rukama
naših producenata ostale znamenite zalihe stare robe, koje oni
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 128 —


odlučiše strpljivo držati, dok se konjunkture ne poboljšaju.
Spomenuta ciena ostala je jednaka onoj u god. 1902./3., dočim
prema god. 1901./2. ukazuje nazadak od K. 80—120.


U tekućoj kampanji bit će u Hrvatskoj izradjeno oko
6 mil. kom. dužica, što je prema prijašnjim godinama veoma
malo, a u svim ostalim produkcionim zemljama oko 12 mil.;
prošlih 20 godina izradjivalo se je u svemu od 30 do 80 mil.
kom, u pojedinim godinama, od koje količine je odpadalo na
samu Hrvatsku 15—25 mil. komada.


Jednako slabo kao i franeezka dužica [prolazila je i njemačka
bačvarska gradja. Ove je izradjeno oko 2 milijuna akova,
dakle za 1 mil. više nego u sezoni 1902/3., nu i tu bijaše
ciena slaba, naime 220—260 filira po bečkom akovu, odnosno
za 10—50 fil. manje nego prediduće godine.


Posao sa željezničkim povlakaraa bio je u izvještajnoj godini
dosta povoljan. Potražba je u novije vrieme u obde znatno
poskočila, koliko u monarkiji toliko u inozemstvu, tako da joj
domaća produkcija ne može ni udovoljiti. Ciene su takodjer
porasle, te pokazuju rastuću tendenciju, jer su zalihe malene.
Osim dosta velikih količina svakojakih dimenzija, koje su dobavljene
za razne željeznice u monarkiji, izvezeno je i prilično
mnogo povlaka u Grčku i Egipat, a nakon kraće stanke ponešto
opet i u Njemačku.


Spomena je vriedna i naša produkcija jasenovih trupaca,
koji su se plaćali po K 35—45 m^, odnosno za K 6 po prilici
bolje nego u god. 1902/3., i to za robu od najmanje 50 cm.
debljine. Isto vriedi i za briestovinu, koja je kao i jasenovina
bila vrlo tražena, dapače toliko, da se kod jesenskih prodaja
biele šume postigao naplatak od 100—llOVo iznad izklične
ciene. Razlog tomu treba tražiti manje u faktičnoj vrieduosti
drva, nego u okolnosti, što su neke, osobito bečke tvrdke
htjele briestovinu tako rekuć monopolizirati.


Još treba iztaknuti produkciju goriva drva (bukova, jasenova,
grabova i brieetova), koja je u izvještajnoj godini iznosila
preko 150.000 hvati, a ciena mu se kretala od K 12—19.
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 35     <-- 35 -->        PDF

129 —


Na upodpunjenje izvještaja o drvarskoj trgovini u god.
1903. sliedi konačno ovdje sumarni pregled na prodaju došavših
šumskih čestica u Hrvatskoj i Slavoniji.


Iznad


Utržak


prociene


Vlastničtvo


polučeno
u 7o vize


u krunama


Zajedničkog ugarsko-hrvatskog državnog
erara 2,031.598 2,390.297 17-6
Krajiške inveaticijone zaklade . . 1,137.284 1,6!8.181 44-9
Imovnih obćina (brodske, petrovara


dinske, gjurgjevačke, križevačke
II. banske) 4,049.653 4,527.027 11´7
Privatnolinske)
(nadbiskupsko i vlaste5,896.995
6,423.320
L´kupno . . 13,115.630 I 14,988.825 14-3


Produkcija drvena ugljena. U šumskim predjelima
gdje je izvoz drva nemoguć ili skopčan sa većim troškovima
te se ne izpladuje, proizvadja se drveni ugljen, i to ponajviše
iz bukova drva, jer je onaj iz hrastova manje vriedan. Mlado
svježe drvo daje teži i bolji ugalj. a iz odležanog starijeg dobiva
se laglji i kvalitativno lošiji proizvod. Stotinu q ugljena
dobiva se obično od 18—25 hvati drva. Na produkciju djeluju
nepovoljno i oborine, jer jednom prokisnuti ugljen gubi svoj
sjaj, težko se suši, lahko se drobi i u prah pretvara, pa po
tom gubi prometnu sposobnost i vriednost.


Produkcija drvena ugljena bijaše u god. 1903. kvantitativno
slabija nego u predidućoj godini, prije svega sbog preobilne
produkcije u Bosni, koja tišti ciene, zatim sbog klimatskih
neprilika te napokon s toga, jer talionice počeše u vedoj mjeri
mjesto drvena uglja upotrebljavati tako zvani retortni. Sve te
okolnosti prouzrokovale su nazadovanje ciene, koja je notirala
K 260—300 (prema tomu, da li je mjesto produkcije dalje ili


11
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 36     <-- 36 -->        PDF

130 —


bliže Trsta, jer tuda struja glavni izvoz) po vagonu (10,000 kg).
U području zagrebačke komore proizvedeno je u svemu oko


100.000 q, koji su izvoženi pretežno u Austriju i Italiju, a
ponešto u Njemačku i Švicarsku.
LIST_A.K:.


Osobne viesti


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kot. šumara petrovarad. imovne obćine Dušana
P o p o vic a nadšumarom iste imovne obćine; nadalje kot. šumara
Antuna B u n a t u nadšumarom u IX. činovnom razredu, šumarskog
pristava Matiju Grdinića , kotarskim šumarom u X. činovnom razredu,
šumarskog vježbenika Zivka Živanovića , šumarskim pristavom
u XI. činovnom razredu kod gjurgjevačke imovne obćine, a absolventa
šumarske akademije zagrebačke Josipa Š u štić a privremenim šumarskim
vježbenikom kod iste im. obćine; zatim šumarskog vježbenika Filipa
S ti p č ića, šumarskim pristavom u XI. čin. razredu kod križevačke imov.
obćine, šumarskog vježbenika Ivana Majstorović a šumarskim pristavom
u XI. činovnom razredu kod otočke imovne obćine, absolventa
šum. akademije zagrebačke Petra V1 a t k o v i ć a privremenim šumarskim
vježbenikom kod II. banske imovne obćine, a absolventa šumarstva Živana
Šimunović a privremenim šumarskim vježbenikom kod petrovaradinske
imovne obćine, sve sa sustavnim berivima, odnosno sustavnom pripomoći


f Josip Wittasek, knjigotiskar, vrstan stručnjak u svojoj struci a
mnogogodišnji zakupnik poznate zagrebačke knjigotiskare G. Albrechta
(Jos. Wittasek), u kojoj se već od početka neprekidno naše družtveno
glasilo štampa, preminuo je dne 22. pr. mjeseca nakon odulje težke
bolesti u Zagrebu. „Pokoj mu vječni".


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


Voćarstvo, izdala udruga voćarska u Karlovcu.


Cesar: Uputa u vinogradarstvo. Novo izdanje ove knjige svjedoči,
da je ona već u svom prvom izdanju udovoljila one, za koje je u prvom
redu napisana.