DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 115 —


oko 51.720 (1903: 39.000), a uporedimo li ga s ukupnim
izvozom od 95.530 vagona, rezultira 41.000 (1903: 57.000)
vagona kao suvišak na izvozu.


Trgovačku vrijednost ukupnoga uvoza u Ugarsku, Hrvatsku
i Slavoniju za godinu 1904. iskazuju 8 21-4(1903:17)
milijuna kruna; od toga otpada na Austriju nešto preko 147*
(1903: ll´/j) milijuna kruna. Vrijednost ukupnog izvoza
Ugarske, Hrvatske i Slavonije iznosi kao i 1903. 66 milijuna
kruna, a na toj svoti participira Austrija s 21V4 milijuaa
kruna. Aktiva bilance za trgovinu s drvom u ugarskoj polovici


t. j . vrijednost suviska na izvozu iznosi za 1904. oko 45V2 mi´lijuna
kruna (1903; 50 milijuna kruna).
(Iz lista: O. u. Centralblatt fiir Walderzeugnisse).


Posveta lovaca u Japanu.


Neki Nijemac pripovijeda u jednim lovačkim novinama
ovo: Kad se sjetim, koliko junačtvo pokazuju Japanci u sadanjera
ratu, kolikoiii snagom preziru smrt, padne mi nehotice
na um jedna rijetka zgoda, što sam je doživio boraveći u japanskom
glavnom gradu Tokio. I sad me groza 8{)opane,
sjetiv se slave, što prikazuje neku vrst posvete lovaca. Po-i
svečuju se naime u Japanu svi oni, koji se bave hvatanjem,
strijeljanjem i ubijanjem divljači, pa i njihove obitelji i čitave
lovačke družine. Pri tome se sakupi mnogobrojna svjetina.
To slavlje po frenetičnom oduševljenju i svemožnom vjerom
tako sugestivno na prisutne djeluje, da se ni mi Evropejci
nismo mogli toga dojma otresti.


Posvetna slava sastoji se u tome, da se u vatri iskušaju
oni, koji se imadu posvetiti, a posveta se obavlja uz velike
ceremonije. Kad nadode dan njihova boga, zaštitnika brda
Ontaki, obavlja se žrtva, kojoj čovjek ne može prisustvovati
a da ga strah i užas ne spopane. Na podnožju toga brda
sagrađen je mali šintoistički hram*, a nalazi se u pozadini
gledališta. Ovoj je izvanrednoj slavi prisustvovalo vrlo mnogo


* šintoizam
je glavna pučka vjera Japanaca. ,


ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 116 —


gospođa i gospode, što se imalo zahvaliti jedino uljudnomIjubeznom svedeniku te toga kulta vjere. Pripremili su iza
lirama i raznovrsnog osvježujudeg jela, pa donijeli stolica i
klupa za komodne Evropejce. Odavle smo mogli dobro vidjeti
u predvorje lirama, gdje će se posveta obavljati. U tom je
predvorju plamsala tako velika vatra, da su njezine zrake sve
do nas dopirale i jedva smo već toplinu podnašali.


Za neko vrijeme izađe iz hrama četa svedenika, u svilenim
odorama i užasno zapjeva uz pratnju strahovitog glazbila.
Tim su pjevanjem najavili skori početak ceremonije. A pjevali
su i himnu božanstvu, komu de se žrtva doprinijeti. Međutim
BU nam nuđali mjesta, dok se mnogi potisli naprijed, da bolje
vide ovu groznu slavu. Kako se ceremonija dosta otegla, —
a to je bio tek početak — uvjerismo se, da demo jedva do
konca izdržati. Za zabavu poskakivao je cas gore, čas dolje
jedan Japanac i nastojao, da stranim gledaocima razjasni značenjt
ove posvete, i rastumači svrhu palenja vatre. Premda se
trudio, da nam protumači smisao ovog obrednog čina, ipak
još ni danas ne mogu, da si to sve rastumačim. Iz njegova
pripovjedanja nije bilo baš ništa doznati u čem leži sama bit
čitave posvete. Po raznom držanju i pripovijedanju mogao je
ipak čovjek razabrati, da po vatri djeluje božanska mod tako,
da štiti lovca u šumi i na polju od svake pogibli.


Ta se djelotvorna mod istom onda opazi, kad tko od
1 vaca preko svete vatre pređe Svi se Japanci plaše hladne
vode, a kad pređu preko vatre, onda ne znaju više ni za
vatru, ni za vodu. Da dokaže svoju tvrdnju, pozove Japanac
iz neke lovačke obitelji dvije djevojke, koje su sa svojim očevima
ved dva puta u vatri bile. Kaže im, da izuju drvene
cipele, i pokaže nam njihove neomeđene tabane za dokaz, da
se koracanjem kroz vatru nisu ni malo ozlijedile.


Mnogi prisutni Evropejci držali su sve to sljeparijom pogotovo,
jer nam svedenici nisu dopustili, da se vatri bliže primaknemo.
Pa kad su neki gledaoci Japancu očitovali svoju
sumnju, stane nas on ponovno uvjeravati, kako vatra svojim
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 117 —


djelovanjem samo onda čisti i zaštićuje, ako čovjek živo vjeruje
u djelovanje ovog božjeg suda, a onaj, tko se hode posvetiti,
mora se obredu podvrći s punim pouzdanjem, bez
ikakva razmišljanja, čist i netaknut.


Za vrijeme razgovora plamsao je drveni ugljen. Slamom
su ga zapalili. Plamen je lagano jenjao, gasio se i ostade na
tlu tek žarka žeravica. Međutim su obavljali pranje svi muževi,
žene i djeca, određeni za posvetu. Mi — kao i ostali neposvećeni
— nismo mogli gledati pranja. Kad su zadnji sunčani
traci pali na pozorište, iziđoše iz lirama ti bijedni ljudi, da
se dragovoljno žrtvuju. Bili su bosonogi, a na njima se viđelo
kao da su izvan sebe. Kad ih je k tomu, odjevene u bijele
haljine, obasjalo crvenkasto svjetlo žive žeravice, izgledali sa
kao sablasti. Cim su iz hrama izišli, nastade grobna tišina i
kao da je silna oua svjetina dah izgubila. Svećenici izravnaše
grabljastim instrumentom žeravu i cielo ognjište dobi eliptičnu
formu. Po mojoj ocjeni bila je velika os pet, a mala tri metra
dugačka, tako da je trebalo punih 6 koraka da se žerava pređe.


A da vatra ne ugasne, raspirivali su je ogromnom lepezom,
što je visjela na krovu. Dva svećenika uzeše svaki po
jedan štap. Treći je nosio sol u žari, a četvrti pružio u vis
ruke i držao u njima kremen i ocjel. Zapjevali žalosnu pjesmu,
postavili se oko vatrenog ognjišta, stali praviti štapovima po
zraku neobične figure, i mijenjati mjesta. Sa svake točke, kroz
koju bi prošao svećenik sa žarom, bacilo se u vatru soli, a
kad je četvrti svećenik došao na mjesto trećega, kresao bi
varuice iz kremena. Ova je ceremonija predstavljala čišćenje
vatre. Kad su svećenici drugi put obišli ognjište, ostao je
svaki na svojem mjestu.


Sad istom počinje ona grozna kušnja u vatri. Prvi po
redu, bosonog, stupi odvažno i oprezno na žeravu. Kad je
ova ceremonija započela, zgražala se svjetina, a ja priznajem,
da sam zatvorio oči, čim sam čuo, kako pod njegovim nogama
žarki ugljen škripi. No kako nisam od njega čuo nikakva
glasa, otvorim oČi, a čovjek je već na sredini bio. Oblio ga
teški znoj, a lice mu odavalo neizrecivu bol.
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 118 -
Kao da imi nije dosta muke, stane još laganije koracati.
Kad je sedmim korakom istupio na slobodno tlo, otrči u hram.
Drugi se čovjek još junačnije držao. Na njem si jedva opazio
trag užasne boli. Tako se izredalo više ljudi. Tko je bio jači
i snažniji, taj je mogao i laganije preko vatre prelaziti, dakle
i više podnijeti. Žene i mlađi brzo bi preletjeli i obično zajaukali
od boli. Jedna je žena prešla s djetetom na leđima*.
Premda dijete nije bilo u izravnom doticaju s vatrom, ipak se
strasno plakalo. Žena iskrivila od boli svoje lice, a da ni
pisnula nije. Dražesni dječak, od sedam po prilici godina,
potrči na vatru, naglo odskoči i na rubu ognjišta gorvO zaplače.
Tad ga saleti stari jedan Japanac, stane ga lijepim riječima
junačiti, a u isto vrijeme korakne sam na ognjište. To osokoli
dječaka, sabere svu snagu i pođe za starcem To je i nas
zadivilo. Zaista čovjek jedva vjeruje u toliku snagu!


Teška dalia digosmo se, kad se ceremonija svršila. Nitko
od nas nije htio da progovori cigle riječi o toj groznoj posveti.
Meni znatiželjnost nije dala mira. Htio sam po što poto doznati,
kakve su tabane iznijeli iza onog marša po žeravi. Htio
sam se uvjeriti, nisu li možda zaštitna sredstva upotrijebili, da
im donekle zaštite tabane ili da bar oslabe djelovanje vatre.
Osvjedočio sam se zaista, da je vatreno ognjište bilo po Čitavoj
duljini dobi´ano posuto solju. Bilo je dakle razumljivo,
zašto se mnogi tek neznatno ozlijedio. Jedua je žena dobila na
nozi kao šaku veliku opeklinu. Mislim, da će istom za tri
mjeseca ozdraviti.


Ova je posveta u Japanu u istinu rijetka. Ona nije samo
neka vrst čišćenja prošlih grijeha, već se kod nje vidi kakvih
i koliko je zločina dotičnik počinio.


Ta posveta znači i moć dobroga boga, zaštitnika brda
Ontaki, koji se s principom zla, vatrom, bori. Ako čovjek kad
se posvećuje viČe, plače ili pokazuje silnu bol, onda ga vatra
savladava, to jest, dobro je božanstvo u teškoj borbi sa principom
zla. Onaj od protivnika pobijedi, tko svlada žrtvu. Ako


* Japanke nose djecu obično na leđima.


ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 25     <-- 25 -->        PDF

- 119 —
čovjek n. pr. uz veliku bol i plač brzo vatru preleti, odnosno,
ako nije mogao podnijeti vatre, onda je vatra odnosno zlo pobijedilo,
taj nije očišćen, nije se grijeha oslobodio i izbace ga
iz družbe lovačke. Ali, ako je mirno, lagano prešao preko
žerave, pa ako na nogama nema opekline, tad je dobri bog
pobijedio, i on je čist od grijeha. Ako se na njem nije vidjelo
ni traga boli, kad je prelazio, tad se domogne i velikih časti,
a nikakvo zlo ne može nanj djelovati.


Kako sam rekao na početku, peru se prije vatre. Upitav,
zašto se peru, doznao sam, da je pranje skoro važnije od
vatre, jer je hladna voda rek bi otrov za Japanca. Za posvetnu
vatru određene osobe svuku sa sebe odijelo, pruže se na dno
posude napunjene vodom. Japanac, koji je prije toga po čitav
sat mogao izdržati u skoro vreloj vodi, vrlo je sad osjetljiv
prema hladnoj. Ova procedura pranja ima tu svrhu, da njihovu
vjersku gorljivost utaži i da budu kasnije još i bolje
osjećali djelovanje vatre. Upravo stoičkom ravnodušnosti polegnu
se za posvetu određeni Japanci na hladne ploče, a svećenici
ih neprestano polijevaju ledenom vodom. Ovi prave
vrlo čudnovate kretnje rukama i mišicama, ujedno i nešto
mole, što ima svoje posebno simboličko značenje. Tad im se
zgrče pjesti, osim kažiprsta. Kažiprst ostane pružen u znak,
da se vidi, kako ni hladna voda već ne djeluje na tij lo, dok
su inače Japanci prema hladnoj vodi vrlo osjetljivi. Svećenici
nastoje, da kojekakvim kretnjama i pjevanjem prouzroče na
njima kakvu sugestivnu kretnju i raspoloženje, dok ne dođu u
ekstazu. Ako je sugestija tako uspjela, da je dotični sposoban
za vatru, tad mu dadu bijeli ogrtač i vode ga na žeravu.


Doista, kad čovjek vidi, kakvih je muka kadar podnijeti
8 oduševljenjem jedan narod za volju neke fiksne ideje, nije
čudo, što se takav narod na oko nepobjedivim čini, premda
mu se doista mora doviknuti: »Ipak barbarin« !


Preveo A. P.