DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 698 —


dati, jer su one najmjerodanije prodaje vrlo povoljno izpale. I doista je
tomu tako, jer su i kod svih kasnijih dražba šumskih čestica postignute
vrlo povoljne ciene — one su se rekbi na jagmu razgrabile. I samom
izradbom drva odpočelo se je već svagdje u šumama, jer je svakom drvotržcu
mnogo stalo do toga, da kupljena stabla što brže izradi i to s dva
glavna razloga: s jedne strane, da što prije gotovu robu na drvarsko
tržište baciti može, a s druge strane da prištedi na kamatama uloženoga
novca, te bi se te okolnosti svagda i svagdje .uvažavati morale, da se
trgovina s drvom, jedna od najvažnijih grana naše trgovine u obće, što
povoljnije razvijati uzmogne. Ne ima naime sumnje, da baš ovom
granom trgovine znatne količine novaca godimice u našu zemlju dolaze.
Kupljeno drvo većinom će ove godine otići u razne pilane, jer je prodja
naročito rezane robe sada vrlo povoljna, na suprot ne će da oživi trgovina
s francuskom dužicom, koja je u prijašnje vrieme bila za prodju
hrastovine najvažnija.


Sadanje obćenito povoljno stanje trgovine s drvom, ima se u prvom
redu pripisati povoljnom ovogodišnjem stanju graditeljskoga obrta, koli
u zemljama naše monarkije, toli u državama, u koje se naše drvo izvozi.
Kako medju timi državama zauzima Njemačka vrlo važno mjesto, od vevelike
će važnosti biti i po našu domaću trgovinu s drvom kakav će se carinski
i trgovački ugovor sklopiti izmedju naše monarkije i Njemačke. Na
žalost pregovori izmedju naše monarkije i Njemačke, koji se sada vode, ne
teku onako gladko, kako bi bilo za želiti, a dobrim dielom upravo s tog razloga,
što Njemačka traži znatno veću carinu na izradjeno drvo, nego do
sele, a to bi i na naš eksport nepovoljno djelovalo. Nadamo se medjutim
da će i Njemačka od svojih pretjeranih tražbina u tom pogredu konačno
odustati, te tako u korist obih država — odnosno naših producenta a
tamošnjih konsumenta — doći ipak do zaključka povoljnog carinskog i
trgovačkog ugovora.


Uspjeh dražbe hrastovih stabala na 31. listopada o. g. kod gjurgjevačke
imovne obćine u Bjelovaru.
Šumu Plavo 357 hrastova, procienjenih na 19007-16 K. dostao


S. Benedik i sin, Zagreb za 25556 kruna.
Šumu Mesaricu 1893 hrasta, procienjena na 91891-70 K., dostala
Neuschlossova tvornica tanina i parna pilana u Našicama za 127884 K.


Različite viesti.


t Antun barun Mollinary. U visokoj od 84 godine preminuo je početkom
prošl. mjesec c. i kr. general topničtva A. barun Mollinarv od
Monte Pastella na svom dobro na obali jezera Como u Italiji, gdje je
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 699 —


živio nalcon svojega umirovljenja. S razvojačenjem naše slavne Vojne
Krajine, segregacijom krajiških državnih šuma, pak ustrojstvom naših
krajiških imovnih obćina ime je Mollineryevo uzko skopčano, jer je glede
svega toga imao Mollinary, tada zapovjedajući general u Zagrebu i glavar
krajiške uprave, glavnu rieč, a nastojao je, da sva ta pitanja u korist
Krajišnika i njihovoga potomstva rieši. Blagopokojni barun Mollinary
odlikovao se je kao glavar uprave Vojne Krajine pravednošću i živim
zanimanjem za interese krajiškoga pučanstva, jer mu je to pučanstvo, kao
rodjenomu Krajišniku, bilo milo i drago. Sve da se možda i nisu nakon
razvojačenja Vojne Krajine izpunile sve nade naših Krajišnika, ipak će se
još i kano potomstvo junačkih Krajišnika s ljubavlju i poštivanjem sjećati
se svojeg nekadašnjega glavara baruna Mollinarija. „Slava mu!"


Požar parne pilane u Drvaru. Učestnici prošlogodišnje ekskursije
našeg hrv. slav. šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju ugodno će se
sjećati liepoga dočeka priredjenog im po gg. činovnicima i radničtvu
krasne i na najmoderniji način uredjene pilane tvrdke Steinbeis i dr. u
Drvaru u Bosnoj. Kako domaće novine javiše postao je taj uzorni objekt
na žalost nedavna žrtvom elementarne nepogode — požara, a time je
nanesena ne samo velika šteta spomenutoj tvrdki, već i vrlo brojnomu
radničtvu, koje je u toj pilani dobru zaslužbu nalazilo.


Vojničke karabinke i naše lugarsko i lovačko osoblje. U novije
vrieme ušlo je u običaj, da se naše lugarsko i lovačko osoblje providja
često vojničkim karabinkama staroga — Werndlovoga sustava. Obzirom
na javnu osigurnost, držimo, moralo bi se tomu posvetiti više paske.
Trebe naime držati na umu, kuglja iz ovakove puške ubojno gadja još
na kilometre daleko. Dakle i u rukama vrlo opreznoga čovjeka može
takovo oružje vani u terrainu biti od osobite pogibelji, a nekmo li u
rukama manje opreznoga. Pogotovo je pogibelj velika u ravnim predjelima,
u kojima bi se uporaba takovog oružja naprosto zabraniti morala.


LoTski zakon za Italiju izradila je talijanska vlada i kani ga,
ako već nije, predložiti saboru. To bi bio u obće prvi lovski zakon
talijanski, jer je tamo još od rimskih vremena lov slobodan, te se lovi
u svako doba na sve i sva, a poznato je da i nesretne ptice pjevice
od talijanskih lovaca, pravih „pečenkara", silno stradaju. Nije stoga čudo
što se proti stegama, koje bi bile tim lovnim zakonom propisane, diže
sve i sva, te ima malo nade, da bi vlada s tom svojom zakonskom
osnovom u saboru prodrti mogla.


Ostatci prastare hrastove šnme u Švedskoj odkriveni su nedavno
u prostranom tresetištu provincije Schonen, kako je listu „Munchner Neueste
Nachrichten" javljeno. Hrasti su se sasvim dobro sačuvali, dapače i one
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 700 —


s hrastovima zajedno rastuće brese i borovi. Kora tih breza tako je uzčuvala
svoju prvotnu bielu boju, da bi se komadi ove brezovine mogli
lahko zamieniti brezovinom posječenom prije godinu dana. Ciela ta hrastova
šuma, kojoj da doba iznosi oko šest tisuća godina, došla je na
svoje sadanje mjesto uslied prirodne katastrofe, naime uslied jedne silne
opuzine. Na stablima su konštatovani razni parasiti, zareznici, kojima danas
više u tom sjevernom kraju traga ne ima, te oni, kao i sama ta hrastova
šuma, potvrdjuju mnienje stručnjaka, da je u to vrijeme imala Švedska
mnogo blažju klimu nego li ju danas ima.


Promjena u ministarstvu za poljodjelstvo u Austriji. Dosadanji
ministar Dr. Karlo barun G i o v a n e 11 i odstupio je, a imenovan je na njegovo
mjesto ministrom za poljodjelstvo Ferdinand grof Buquo i veleposjednik
a ugledan agrarae, kojega obćenito ciene sbog solidnoga znanja
i velikog govorničkoga dara. Novi ministar bio je dosele predsjednik
„Centrale za očuvanje interesa gospodarstva i šumarstva", pozna dobro
potrebe gospodarstva i šumarstva, a literarno je mnogo i s uspjehom
radio. U svojim brošurama osvietlio je mnoga suvremena agrarna pitanja,
proučiv prije na svojim putovanjem gospodarske prilike naprednih
europskih zemalja. Austrijski šumarski stručnjaci s velikim su zadovoljstvom
pozdravili imenovanje ministrovo.


Reforma šumarske nastave u Ugarskoj. Već u proš. broju našega
lista priobćili smo, da je na kr. ug. rudarskoj i šumarskoj akademiji
u Ščavnici već do 1. listopada o. g. stupila u kriepost nova naučna
osnova, kojom je naukovanje sa slušače šumarstva produljeno na četiri
godine. Tom su sgodom još i neke ine preinake ođredjene, kako se
vidi iz Previšnjega riešenja od 3. kolovoza 1904. Tako je medju ostalim
naziv „akademija" zamienjen nazivom „visoka škola". Ta se visoka škola
raspada sada u četiri odjela: 3 rudarska i 1 šumarski. Do sele se je šumarski
odjel raspadao u 2 pododjela: i to jedan za izobrazbu šumarskih
upravitelja, a drugi za izobrazbu šumarskih inžinira. Naukovanje u prvom
trajalo je 3, a u drugom 4 godine. Nuzgredno budi spomenu o, da je
taj šumarsko-inžinirski odjel jedva nekolicina slušača svake godine
polazila. Sada je samo jedan jedinstveni odjel za šumare, naukovanje
4 godišnje, uči se mnoštvo inžinirskih disciplina, a onaj koji je taj odjel
svršio, pa kad je nakon dvogodišnje prakse položio državni izpit, steći
će time pravo nositi naslov „šumar-inžinir". Kako je mjesto dojakošnjega
trogodišnjeg i za šumara uvedeno četir-godišnje naukovanje, obuka
je u nekim disciplinama proširena, odnosne neke su discipline na novo
uvedene. Od 1. listopada o. g. vriedi za slušače šumarstva sliedeća nova
naučna osnova:
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 701 —
Naziv predmeta


I. Godište.
Zimski semestar.
Matematika I. dio ,
Deskriptivna geometrijaKemija. I. dioKonstruktivno crtanjeNarodno gospodarstvo


Lj etni semestar.
Kemija II. dioFizikaObća geologijaTehničko crtanje I. dioTrgovačko i mjenbeno pravoRačunovodstvo


II. Godište.
Zimski semestar.
Botanika I. dioMehanika i šumarsko strojarstvoGraditeljstvo I. dioŠumarska zoologijaKlimatologijaAnalitička agrikulturna kemija


Ljetni semestar.
Botanika, II, dioNauka o stojbiniGraditeljstvo, II. dioDendrometrijaUpravno i privatno pravo


III. Godište.
Zimski semestar.
Računaje vriednosti šumaUredjenje šuma, I. dioGeodezija, I. dioGradnja cesta i željeznicaŠumarska uprava i statistikaTehničko crtanje, II. dio


Broj sata nedeljno


Predavanje Vježbe
8 6
4 —
6 —


— 6
3 —
21 r2~


5 —
3 —
3 44
3 —
2 —
16 8~


4 6
5 4
4 4
3 2
2 —
1 4
19 2(r"


4 10
3 4
3 6
5 8
5 —
18 28^


8 2
4 4
4 4
3 2
3 —
— 6
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 702 —
Naziv predmeta Broj sata nedeljiio


Ljetni semestar. Predavanje Vježbe


Uzgoj šuma 5 8


Uredjenje šuma, II. dio 4 8


Geodezija, II. dio 3 8


Vodo i mostogradnje 3 2


Phytopatologia 2 —


Voćarstvo 1 2


18 28~"


IV. Godište.
Zimski semestar.
Čuvanje šuma 3 2
Lovstvo i nauka o oružju 3 10
Fiziologija i anatomija šumskoga drveća ... . 2 2
Nauka o šumskim prometilima, I. dio 3 2
Uporaba šuma i šumarska tehnologija I. dio . . 5 4
Šumarski zakoni 3 —
19 20~


Lj etni semestar.


Ratarstvo i livadarstvo 4 2
Ribarstvo 1 2
Praktična elektrotehnika 3 2
Nauka o šumskim prometilima, II. dio ... . 3 2
Uporaba šuma i šumarska tehnologija II. dio . 4 8
Strieljanje — 8
Uredjenje bujica 2 —
Praktično upravno pravo 1 —
Šumarski pokusi — 4


18 28""
Kako u tmini djeluje drro na fotografsku ploču? Engleski
učenjak, dr. J. W. Russell, koji je već prije jednom dokazao, da su
mnoga tjelesa kadra, da u tmini djeluju na fotografsku ploču, pokazao
je nedavno, da toga svojstva ima i u sviju vrsti drveća, u jednih dakako
više u drugih manje. Da drvo na fotografskoj ploči izazove sliku
treba, ili da je s njom u dodiru, ili da je u nekoj udaljenosti od nje.
Vrijeme koje je nužno, da drvo u tmini sliku izazove, varira izmedju
V2 sata do 18 sati, a temperatura ne smije prekoračiti 55" C. Vrlo je
aktivno drvo četinjača. Ono daje vrlo jasne 1 izrazite slike, na kojima
se dapače dadu razabrati i godovi. Potiče li pak taj učinak od vodikova
superoksida — tako se bar do sada mislilo — nema sumnje, da ovdje
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 703 —


taj učinak izvode smolaste tvari, kojih drvo četinjača ima u obilju.
Osim četinjača još je vrlo aktivna hrastovina, bukovina, kestenovina,
pa drvo akacije i platane ; razmjerno je pak samo malo aktivno drvo
jasena, brijesta i divljeg kestena.


Nadalje je važna i zanimiva činjenica, da je taj utjecaj drveta na
fotografsku ploču jači, ako drvo prije pokusa izvrgnemo uplivu svjetla.
Ako n. pr. komad drveta do polovice oblijepimo staniolom, pa ga 5—10
minuta izložimo uplivu svjetla, i onda tek dovedemo u blizinu fotografske
ploče, dobiti ćemo, pod onom polovicom, koja je bila neoblijcp-
Ijena, na koju je dakle svjetlo jače djelovalo tamniju sliku, dok će
slika pod onom drugom neosvijetljenom polovicom biti slabija i nejasnija.
Pa i same one vrsti, za koje malo prije rekosmo, da su razmjerno
malo aktivne, daju, ako ih na malo vremena izvrgnemo jakom svjetlu,
tamne i jasne slike.


Čini se, da se ovo pojačanje aktiviteta uplivom svjetla javlja kod
sviju vrsti drveća. Ono ni ne iščezava brzo. Taj je učinak doduše iza
24 sata već nešto slabiji, intenzitet mu s početka pada brže nego za
kasnijih dana, nu zna proći po 14 dana pa će i 4 tjedna, dok se drvo
opet ne vrati u svoje prijašnje stanje. A. V. ml.


Državni izpit za samostalno TOdjenje šumskoga gospodarstva
u jesenskom roku o. g. održan je u razdoblju od 28. studena do uključivo
2. prosinca u prostorijama hrv.-slav. šumarskoga družtva u „šumarskom
domu" u Zagrebu pod predsjedanjem g. Roberta Fisch bach
a kr. zemalj. šumarskoga nadzornika I razr., a kao izpitni povjerenici
fungirali su gg. profesori F. Kesterčanek i I. Partaš.


Izpitu podvrglo se je 5 kandidata i to gg.: Dušan Ostoi ć šum.


vježbenik im. obć. petrovaradinske u Klenku, V´ladimir Mikši ć bos,


herc. zemalj. šumarski vježbenik u Zavidoviću, Milan Trivanović


šumar, vježbenik imov. obćine gradiške u Oriovcu, Petar P r p i ć šum.


vježbenik im. obćine gradiške u Oriovcu i Gjuro Strapajevi ć vlast,


šumarski pristav u Valpovu.


Dne 28. i 29. studena održani su jiismeni izpiti, a iza toga slie


diše ustmeni izpiti.


Na pismenomu izpitu imali su kandidati, da odgovore na sliedeća


pitanja:


1. dan. M j e račin a šuma : Kod sastavka šumsko-gospodarstvene
osnove od potrebe je u svrhu prikladne razdiobe u dione česti,
zatim u svrhu odredjenja generalne mreže šumskih puteva i prosjeka
izmjera neravnosti terraina. Kako valja obaviti dotičnu izmjeru (plošnu
nivelaciju) na polju ; kojim načinom i sa kojim geodetskim strojevima.
Kako se izmjereni podatci mapiraju u katastralnim mapama, te kako


ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 704 —


se predoče na planu neravnosti tla ako konfiguracija kupiranog terraina


zahtjeva konstrukciju slojnica (Schichtenkurven) ?


Čuvanj e šuma : Što su šume „zaštitne", a što šume „zabran


bene" ; koji propisi postoje glede titi šuma, te koji izvidi i uredovanja


te po komu se imaju preduzeti; kada se ima koja šuma proglasiti za


štitnom ili zabranbenom?


Sadjenje i gojenje šuma. Do sele neredovitom sječom uži


vanu, popriečno 60 godišnju, na 0´7 obrasta djelomice iz panjeva uz


rastu bukovu šumu valja pretvoriti u mješovitu šumu tako, da će uz


bukvu u buduće hrast zapremati bar 0´3—04 površine. Obhodnja neka


bude u buduće za bukvu 80 godišnja, a za hrast 120 godišnja. Kako


bi se ta pretvorba i uz koje šumsko-uzgojne mjere mogla najzgodnije


provesti, a i za buduće osjegurati?


2 dan. Ur edj enje šuma: Za jednu 60 rali veliku obćinsku
šumu ima se sastaviti šumsko-gospodarstvena osnova (program), kojom
se ima osjegurati potrajno gospodarenje. Šuma je to mješovita bukova
i hrastova u kojoj se je do sele neurednom prebornom sječom sjeklo.
Koju bi metodu izračunavanja prihoda odnosno uredjenja odabrali, da
gornjoj svrhi udovoljite; koje bi se radnje preduzeti morale i kojim
redom, da tu osnovu (program) sastavite i od kojih bi se dielova sastojati
morala. Obrazložite zažto ste neku izvjestnu metodu uredjenja
odabrali, te koje su joj velike prednosti a eventualno i mane ? Metodu
izračunavanja prihoda valja povoljnim računskim primjerom objasniti.


Uporab a šuma ; Što znadete u obće o izradi [željezničkih podvlaka,
a što napose obzirom na tu trgovinu u Hrvatskoj i Slavoniji.
Kako se razlikuju podvlake prema vrsti i svrhi uporabe. Koji t. zv.
normalni profili i dimenzije vriede u tom pogledu za naše državne željeznice,
a koji za t. zv. vicinalne pruge. Koji se zahtjevi stavljaju s obzirom
na vrstnoću drva´ i izradu, Koje su mane i pogrieške u tom pogledu
dozvoljene. Koju minimalnu debljinu mora imati deblo, da bude
u obće sposobno za izradu i jedne podvlake za pruge prvoga reda;
koje za dvie i četiri. Koliko iznosi pri tom gubitak (odpadak) na drvu?


Dendrometrija i računanje vriednosti šuma: Neka
stara bukova šuma sposobna je samo za izradbu ogrjevnoga drva. Kako
bi obaviU procjenu takove šume, da ista ne bude preskupa, a kako izračunati
šumsku taksii za pojedine sortimente ogrievnoga drva? Povoljnim
računskim primjerom valja čitav postupak obrazložiti.


Dne 1. i 2 prosinca održan je ustmeni izpit, te su četvorica kandidata
izpit položila, dočim je jedan reprobovan do sliedećega roka.