DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 652 —


Iz šuinarstva Kranjske. Sveukupna šumska površina iznaša


441.966 ha., a dijele se na pet šumarskih kotara tako, da svaki od pet
kotarskih šumarskih telmičara postavljenih u Kranjskoj ima svoju djelatnost
da rasprostre na 88.393 ha. poprečno — zaista znatnu površinu.
Ovoj se površini iraadu pribrojiti još ona kraška zemljišta, koja će se
prema programu u idućoj četvrtini stoljeća opet privesti šumskoj kulturi.
Djelatnost pomenutih organa je takodjer od velike koristi. U prošloj
godini 1903. njihovom je pobudom u 288 slučajeva pošumljena sveukupna
površina od 162-79 ha, U 211 slučajeva oni su prouzročili odredbe
i ostale mjere proti opustošenju šuma u ukupnoj površini od
255´09 ha. U 14 slučajeva stavljeno je 397 ha. šume pod zaštitu. Nema
gotovo ni jedne pokrajine, gdje ima razmjerno toliko zaštitnih šuma
kao u Kranjskoj. Kako je prema statistici objelodanjenoj prije kratkog
vremena po ministarstvu za poljodjelstvo iznijeto, označeno je sveukupne
površine ništa manje nego 176.679 ha. kao zaštitna šuma.
U 555 slučajeva prošle godine 1903. pošumljena je sveukupna
površina od 464"69 ha. Šumarski tehničari političke uprave kojima je
13 pomoćnika (Forsticort) pridijeljeno, uzgajali su šumske biljke u devet
šumskih uzgojnih razsadnika, koji iznašaju svi skupa 55.5o0 ha. Iz ovih
je rasadnika u godini 1903. ništa manje, nego 6,791.900 komada biljki
izručeno. Poimce se ovome rasadniku u Ljubljani posvećuje osobita
njega, te je vrlo ugledan i svake ga godine posvećuju domaći i strani
šumari, koji si žele o cjeloj shodnosti takovih nasada znanje prisvojiti.
Iz ovih razsadnika je dobiven za pošumljivanje krasa u Kranjskoj sav
potrebni biljni materijal, od kojega je u godini 1903. u ovu svrhu
2,577.000 komada biljka upotrebljeno. Inače razpoložive biljke su odpo.
slane općinama i privatnim šumoposjednicima u zemlji; šta više jedan
je dio odaslan u Dolnju Austriju, gdje se takodjer mnogo biljki traži,
tako da se ne može niti iz svih državnih i zemaljskih vrtova potpuno
tražnji udovoljiti. U proljeću 1903. posijano je u razsadniku u Ljubljani
368 kg. sjemenja, iz koga je dobiveno 12 milijuna biljka. Koncem godine
nalazilo se na istom 20 milijuna biljka različitih vrsti, ali najviše
crnoga boi-a i smreke. U Kranjskoj je dosada 5071´59 ha. krasa pošumljeno,
a stanje je tih šumskih nasada osobito povoljno. U starijim kulturama
u Lembriju, Framlju, Dornegu, Sv. Vidu i Sinadolu podsadjeno
je u jeseni 1903. godine 400 kg. hrastovog i 315 kg. jelovog sjemenja
u svrhu, da se uzgoji potrebno nizko drveće. Za zaštitu kultura podignuto
je 1025 m. suhozida. Žalibože su šume i kulture, poimence u
kolaru Postojne napali štetni kukci, i to borov savijač i četnik, a one
u kotaru Postojne, Radmannsdorfu i Rudolfs \v ertu smrekov
pisar. Osim toga je 87´77 ha. šume u 21 slučaju usljed požara oštećeno.