DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 624 —


suditi može. Koliki je tu gubitak u novcu, to je vrlo težko
proračunati, ali samo za ogulinsku imovnu općinu, može se
uzeti okruglo sa lOOO.OOO kruna do sada a žali bože u budude
biti će još gore, jer sada štetočinje, pošto su već stara
eiepiva stabla izcrpili, napadaju na mladja, tako da ima šum.
skih predjela, gdje sa već sva mladja stabla počam od 30 cm.
prsnog promjera španjana. Što li će biti od takove porastline,
kad dodje do sječive dobe?!


Taj nesretni običaj ugrožava u veliko opstanak jelovih
šuma u Gornjoj Krajini i težko mu je doskočiti, jer ako je i
moguće pronaći štetočinca kod izradbe šimle, ne moguće je
gpriečiti mu špananje stabala. Neupućeni dakako reći će:
»Tomu je lahko doskočiti, podajte pravoužitniku prilike, da
može legalnim putem do šimle doći«. Ali, kao što već napomenuh,
ciepivih stabala sve je manje, tako da već nije daleko
Vreme, kad ih u opće dozrelih biti ne će, a najmanje u redovitim
sječinama. Bilo je ljudi, koji preporučivahu, da imovne
općine podigau ciglane za criep. Na oko zdrava idea, kojom
sam se mnogo bavio, ali najposlje kao neizvedivu zabacio.


Moramo imati na umu, da imovna općina, ako bi poduzela
takovo poduzeće, morala bi graditi kružnu peć i upotrebljavati
ugljen, dakle vrlo mnogo investirati, a proizvod ne
bi mogla razpaČati medju pravoužitnike, kako su svojedobno
suglasno sva općinska poglavarstva izjavila. Za crep valja i
drugi krovni odar postaviti a naš pravoužitnik nema toliko
sredstva za novogradnje, nego ki´pa svoju potleušicu dokle
samo može.


Najbolja zamjena za šimlu, bila bi rezana ki´ovna daska
uporabom konservirajućih ličila kao n. pr. Carbolineuma i
drugih. O tom se radi, ali to nastojanje osujećuje nesretni
konservatizam našeg naroda, koji se težko priklanja novotarijama.
I tu ćemo morati čekati, dok ih nužda prisili, da posegnu
za rezanom krovnom daskom. Dotle žalibože kraj postojećih
odnošaja, još će mnogo i mnogo stablo pasti žrtvom
štetnog običaja španjanja.