DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 621 —


Stavljam indi predlog:
»U prave imov. obdina imaju se pobrinuti
za pravodobnu podmirbu ogrieva za svoje
pravoužitnike, šumsko-ogojne radnje imaju
se izvadjati na nadnicu uz gotov novac, a dosudjene
šum sko-k var ne odštete imaju se bezobzirno
po u tu svrhu postavljenim ovrhovodite Ij ima utjerivati,
te šumske razprave nuždnom brzinom i
strogošdu provadjati«.


Na gornji referat g. šumarnika V. Benaka
nadovezao je g. šumarnik D. Mocnaj ovaj
koreferat.


Nakon ovako liepe i stvarne razprave, koju nam je podao


g. izvjestitelj, malo će mi gradiva preostati za obraditi, nego tek
kusati ću njekoje manje praznine, koje su u hitnji posla gospodinu
izvjestitelju nastale, kako tako popuniti.
U glavnom g. izvjestitelj govori o uzrocima šumskih šteta a
u drugom dielu o njihovom uztuku.


Nesumnjivo je izvjestitelj imao pred očima odnošaje pojedinih
imovnih općina, kada je označio glavnim uzrokom šumskih
šteta nestašicu ogrievnih drva. Medjutim to baš ne stoji tako
općenito i sam izvjestitelj imenito za brdske predjele priznaje,
da nije bas nestašica ogrievnih drva pojedini uzrok šumskim
štetama. Nasuprot uztvrdio bi, da su uzroci šumskih šteta
mnogovrpni, a nekoje glavnije prikazat ću, dakako općenito obzirom
na sveukupne imovne općine a napose osvrnuti ću se na
prilike, koje postoje u Gornjoj Krajini.


Imovne općine nisu davna tvorevina, pa i ako je bilo i
prije šumskih šteta, to su oue Upravo od vremena postanka
imovnih općina porasle i na žalost još neprekidno rastu. Hr
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 622 vatski
narod, komu rado pridjevamo golubinju ćud, nije imenito
u postojavšoj Vojnoj Krajini tako blag, nego nasuprot vrlo
sklon časovito se pokoristiti i na način nedopušten. K´tomu
kako je neuputan, lahko si na svoj način tumači pravne uredbe
kako je to žalibože i sa imovnim općinama mislio. Prigodom
diobe izmedju države i pojedinih pukovnija, reklo se narodu
»Evo polovinu šuma poklanja cesar Vama«.


Dakako^ da je to narod svojim načinom shvatio: nije razumjevao
pod tim, da se šuma ima potrajno uživati, da ostane
sačuvana i potomstvu, nego je držao, da može biti neograničen
u svom uživanju i tko ga je u tom prečio, smatrao ga je
svojim neprijateljem.


Znamo iz najnovije prošlosti, kako se je našeg naroda dojmila
socialistička agitacija u nekim naprednijim dielovima ravne
Slavonije, te od svih maksima i nauka, koje nauča ta nauka,
prigrlio je dakako samo onu, koja mu je pričala o podjeli
vlastničtva, misleć u svojoj primitivnoj duši, da će mu odmah
svanuti sunce, kad bi mogao dočepati se tudje muke. Tako je
bilo i sa imovnim šumama; mjesto da čuva svoje vlastničtvo i
da ga neokrnjeno preda svomu potomstvu, nastupila je era
mahnitog haračenja šuma, ne samo za ogrevno drvo nego i ono
za gradju, a pripomoglo je tomu dakako to, što se takove
kradje (jer to već ne smijemo zvati šumskima štetama) presudjivale
i kaznile, ili bolje rekuć ne kaznile, po političkim oblastima
a nisu bile podvržene strogom sudbenom postupku.


Nema sumnje, da te prilike u najnovije doba hvala maru
i nastojanju uprave imovnih općina ponešto na bolje okreću, ali
trebati će još mnogo i mnogo decenija, te marljiva rada, imenito
škole a i crkve, dok narod postigne takav stepen prosvjete,
da promjeni svoj sada tako zlu skloni karakter. Za dokazati
ovu tvrdnju mnijem, da mi nije nužno iznositi slavnoj
skupštini dokaza. Komu nije se već u praksi desilo, da je
pravoužitnik ostavio doznačena gradjevna debla a posjekao
druga iz puke objesti ili radi kakove neznatne polakšice, a glede
ogrevnog drva, kraj premnoge leževine, sječe mladikovinu iz
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 623 —


prirodjene lienosti i obiesti, dapače znam primjera, da su kod
velikog sniega primorani bili sjedi šljive i vočke. da ne poginu
od zime. Varao bi se, ako bi tko mislio, da su ti ljudi možda
podaleko od šuma — nasuprot baš podno Kapele prepune leževiuom,
jedva tri kilometra udaljeni, pa ipak ostali bez klipe
ogrievnili drva. Ovo dostaje, jer takovih, primjera svaki nas bi
mogao na pregršt iznieti. Ovu sklonost pravljenju šumskih šteta
mogla bi suzbiti i primjerena sila prema onoj narodnoj »neboji
se i šuša boga već batina« nu o tom kašnje.


Ne mogu pristati na mnenje g. izvjestitelja, da bi pravoužitnici
sami morali puteve graditi, već držim, da je to dužnost
imovnih općina, imenito u brdskim stranama. Tamo gdje ima
ogrevnog drva, ako je nepristupno, jedno je kao da ga i ne
ima, te ako se takovi putevi izgrade, uklonio bi se takodjer
jedan uzrok pravljenju šumskih šteta, ako možda i neznatniji,
ali barem za imućniji dio naroda prestala bi potreba šumskih
kradja. Imenito takove vrsti posla mogu se odradnjom dužnih
šumskih šteta učiniti, te bi to općenito valjalo uvesti.


Gdje manjka ogrevno drvo, tu dakako dok se uzrok ne
odkloni ne će prestati niti učinak, te pošto je izvjestitelj o tom
opširnije razlagao pripomenufi ću samo, da kod ogulinske
imovne općine za neke krajeve uvadjamo sitno šumsko gospodarenje,
da se toj nestašici doskoči, te se to valjda i kod
drugih imovnih općina prakticira.


Posebni uzrok pravljenju šumskih šteta u Gornjoj Krajini,
jest potreba krovne daske, šimle. Od pamtivieka pokrivaju se
kuće u Gornjoj Krajini ciepanom šimlom, većim dielom jelovom.
Radnik, koji takovu šimlu izradjuje, zasjeca stojeća stabla, te
vadi t. z. španje i gleda, da li je stablo ciepko i tako više
puta i na više mjesta ozledi stablo, te onda dakako nastupaju
poznate posljedice: nagnjilost i vi´emenom posvemašnja trulež
stabla. U najpovoljnijem dakle slučaju propada najbolji dio
stabla, ako mu i ostane koji dio uporabiv. To se i opaža prigodom
izradbe stabala, da se redovito 25 do 35% gradjevnog
drva manjo dobiva, nego što se po izgledu stabala i procjeni
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 624 —


suditi može. Koliki je tu gubitak u novcu, to je vrlo težko
proračunati, ali samo za ogulinsku imovnu općinu, može se
uzeti okruglo sa lOOO.OOO kruna do sada a žali bože u budude
biti će još gore, jer sada štetočinje, pošto su već stara
eiepiva stabla izcrpili, napadaju na mladja, tako da ima šum.
skih predjela, gdje sa već sva mladja stabla počam od 30 cm.
prsnog promjera španjana. Što li će biti od takove porastline,
kad dodje do sječive dobe?!


Taj nesretni običaj ugrožava u veliko opstanak jelovih
šuma u Gornjoj Krajini i težko mu je doskočiti, jer ako je i
moguće pronaći štetočinca kod izradbe šimle, ne moguće je
gpriečiti mu špananje stabala. Neupućeni dakako reći će:
»Tomu je lahko doskočiti, podajte pravoužitniku prilike, da
može legalnim putem do šimle doći«. Ali, kao što već napomenuh,
ciepivih stabala sve je manje, tako da već nije daleko
Vreme, kad ih u opće dozrelih biti ne će, a najmanje u redovitim
sječinama. Bilo je ljudi, koji preporučivahu, da imovne
općine podigau ciglane za criep. Na oko zdrava idea, kojom
sam se mnogo bavio, ali najposlje kao neizvedivu zabacio.


Moramo imati na umu, da imovna općina, ako bi poduzela
takovo poduzeće, morala bi graditi kružnu peć i upotrebljavati
ugljen, dakle vrlo mnogo investirati, a proizvod ne
bi mogla razpaČati medju pravoužitnike, kako su svojedobno
suglasno sva općinska poglavarstva izjavila. Za crep valja i
drugi krovni odar postaviti a naš pravoužitnik nema toliko
sredstva za novogradnje, nego ki´pa svoju potleušicu dokle
samo može.


Najbolja zamjena za šimlu, bila bi rezana ki´ovna daska
uporabom konservirajućih ličila kao n. pr. Carbolineuma i
drugih. O tom se radi, ali to nastojanje osujećuje nesretni
konservatizam našeg naroda, koji se težko priklanja novotarijama.
I tu ćemo morati čekati, dok ih nužda prisili, da posegnu
za rezanom krovnom daskom. Dotle žalibože kraj postojećih
odnošaja, još će mnogo i mnogo stablo pasti žrtvom
štetnog običaja španjanja.
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 625 —


U Gornjoj Krajini, kao što je poznato vodi se preborni
siek. U sječinama dakle doznačuje se najstariji dobni razredto redovito stabla poeam od 50 i 45 cm. debljine. Pravoužitnici
mogu iz takovih stabala podmirivati sve svoje potrepštine,
ali sitnu gradju redovito radi troška izrade ne prave iz stabala
takovih, nego vole podsiecati otanja stabla iz kojih onda
sami otešu ono, što trebaju.


I to je povod čestim slučajevima šumskih šteta a uaravski,
ako nije pri ruci primjerene sile, težko je narod odučiti od
toga; a to je tim opasnije, jer ugrožava mladje dobne razrede,
dakle budućnost šume. Pravljenjem prosjeka, kao i proredbom
za to sgodnih šumskih predjela nastojimo tomu doskočiti.


Tamo gdje pravoužitnici plaćaju snižene pristojbe mnije


g. izvjestitelj, da bi trebalo doznake pravovremeno učiniti a
naknadno pristojbe ubirati. Bojim se, da bi g. izvjestitelj to
samo jednu godinu pokušao, ali ne više.
Držim, da bi u najpovoljnijem slučaju jedva polovinu pristojba
naknadno ubrati mogao. G. izvjestitelj prikazao nam
je slikovito sudbinu naših prijavnica i nehaj pravoužitnika
spram osude, ali kad bi i tako bilo, još bože pomozi!


Imovne općine velike su korporacije, plaćaju državi porez,
pomažu i te kako javne svrhe, s toga bi se opravdano moglo
predmjevati, da i javna uprava ide u svem i svačem imovnoj
obćini na ruku. Ali baš obratno biva. Broj nerješenih prijavnica
upravo je horendan i to ne samo onih starijih, nego i
onih iz posljednjih godina. Navadjam za primjer, da je godine
1902. cd strune šumarije Ogulinske podneseno 2433 komada
kaznenih j>rijava, a ne riešeno do sada 1384 komada; godine
1903. podneseno 2235 komada, a neriešeno 1975 komada.
Ne treba komentara ovim brojkama. Kušali smo urgirati svakih
6 mjeseci rješenje tih zaostataka. Neke oblasti udostojale se
odgovoriti bar na prve požurke, nekoje niti na prve, a posljedak
na koncu isto što i prije urgencija, ne rješavanje kaznenih
prijava. G. izvjestitelj iztiče, da je tomu glavni razlog
preopterećenost kotarskih oblastih, te ne dvojim, da je tomu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 628 I
ako je donekle opravdan nazor g. izvjestitelja glede go


jitbenili radnja, koje se svakako bolje i svrsi shodnije obav


ljaju plaćenim nadničarima, to ali imade ipak množina radnja


kao n. pr. pravljenje puteva, ograda i t. d., koje se mogu na


taj način izvesti i dobrim uspjehom.


Naravski valja paziti, da se tu zloporabe ne dogadjaju,


nego od bogatili dug utjera, a insolventni da ođradjuju.


G. izvjestitelj posve pravo uavadja, da kraj postojećih odnošaja,
ne može se dati krivnja obranbenom osoblju, da nam
je obrana šuma na tako nizkom stepenu, ali držim, da i tu
leži neki dio krivnje tolikim šumskim štetama. Mi nemamo
školovanog lugarskog osoblja, a žali bože nemamo tako skoro
u izgledu lugarnicu. Pa ipak samo škola može dati onu pravu
ljubav i shvaćanje svog zvanja, koje je lugaru u tako težkim
prilikama potrebno. Dakako, da valja trud i nagraditi, stoga
gdje je još potrebno, valja lugarima plaće povisiti, da ne zavise
od nikoga, nego da se svom dušom i tielom posvete svom
zvanju.
Po § 18. šumskog zakona prekršaji onih, koji imadu prava
drvarenja, smatraju se i kazne kao kvar šumski i kao takav
podpadaju presudi političkih oblastih. To načelo nalazimo izraženo
i u kaznenom zakonu, da suvlasnici, kao n. pr. suzadrugari,
djeca obitelji i t. d. uživaju blagodat blažeg postupka.
Nesumnjivo je to i opravdano.


Medjutim kodifikatori šumskog zakona nisu mogh predvidjati
budući razvitak, nisu mogli predviditi, da će biti i takovih
individua, koji će se koristiti tom singularnom odredbom,
te na štetu zajednice izvući ne samo svoj idealno kapitalizirani
dio, nego i preko toga. Kod ogulinske imovne općine ima nekoliko
zadruga, kojih svaka pojedina duguje 4 do 5 hiljada
kruna šumske štete. Kazumije se samo od sebe, da ti nisu počinili
tih šteta za pokriće svojih nužnih pripadaka, nego im je
upravo zanat pravljenje šumskih šteta, te se otvoreno bave tim
kao kakovom otvorenom trgovačkom radnjom. To su redovito
golje, od kojih se šteta nikad utjerati ne može. Da možemo
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 629 —
predstaviti to bivšim kodifikatorima šumskog zakona, nesumnjivo
bi § 18. aasma drugačije izgledao.


Kazneni zakon predvidio je takve slučajeve, te ima odredbe,
da sud ima postupati proti članovom obitelji, ako to
odnosni ovlašteni vlastodržac zatraži. Valjalo bi to urediti i za
suvlastnike šuma, bilo da svaka šteta preko nekog stanovitog
iznosa pripada pod ustanove kaznenog zakona, bilo pako tako,
da autonomno predstavnictvo takovih, zajednica može zatražiti
sudbeni progon proti takovim članovima, analogno ustanovama
kaznenog zakona.


oteta što se g. izvjestitelj nije osvrnuo na šumske štete
nastale elementarnim nepogodama, stoga ću ja samo nekoliko
rieci o tom progovoriti.


Zali bože ogulinska imovna općina ima u tom pogledu
težkih izkustva. Namjerice je često puta šuma po samim ovlaštenicima
podpaljena, da uzmognu okupirati šumsko tlo, te im
je jednom i uspilo uništiti oko 4.000 jutara najljepše šume.
Na udivljenje svega svieta rješen je takov jedan paležnik kazne
ustanovljene kaznenim zakonom pa sudjen po — političkoj
oblasti!!! Neka si svatko po volji ovo komentira!


I u pogledu požara valjalo bi, da visoka vlada uputi podčinjene
upravne oblasti na točno obdržavanje ustanova šumskog
zakona i odnosnih naredaba, jer nehaj, koji u tom pogledu
kod žiteljstva vlada, razumljiv je obzirom na uvodno spomenuti
karakter naroda, ali neshvatljivo je kao da i općinska poglavarstva
u tom pogledu stoje na istom stepenu.


Prošli mjesec dogodio se je slučaj, da je šuma neke zem-
Ijištne zajednice čitavih 8 dana gorila pod nosam općinskomu
poglavarstvu, a da nisu niti prijave nadležnom kr. kotarskom
šumaru podnieli a kamo li prstom makli, da požar gase. Redovito
kod požara moramo silom narod gašenju pritjerivati por
modu oružnika, jer po samim općinskim poglavarstvima težko
šumi.


Da ne zlorabim dalje strpljivost slavne skupštine predlažem
da se predloži g. izvjestitelja, kao i neki moji nazori slože u
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 630 —


sledede točke i visokoj vladi na uvaženje shodnom predstavkom
predlože:


1. Da se razprave zaostalih kaznenih prijava o šumskim
štetama u što kraćem vremenu provedu, a u buduće brzo razpravljaju
i štetocinje zasluženoj kazni privedu.
Ovo postići moglo bi se uvedenjem postupka iz ogluhe a
u ostalom stvar je visoke vlade, da nadje shodna sredstva,
kako bi državna vlast svojoj dužnosti udovoljila.


2. Ovrhe šumskih šteta imadu se provadjati sustavno i
konsekventno, te jedino visokoj vladi prinadleži pravo ovrhe
za šumske štete obustaviti, saslušav o tom mnenja krtomu pozvanih
faktora.
3. Ako bi kada došlo do nove kodifikacije šumskog zakona
ili sličnih zakona o zajedničkom šumskom vlastničtvu,
neka bi se § 18. šumskog zakona u toliko promjenio, da bude
proti pojedinim osobito opasnim šumoštetnicima moguć i strogi
sudbeni postupak.
4. Visoka vlada umoljava se, ako je ikako moguće, da
osnuje lugarnicu, koja bi se eventualno mogla pripojiti kojoj
od postojećih ratarnica ili subvencionirati jur postojeću privatnu
školu.
S tim u savezu dakako, da se beriva lugara imadu urediti,
bilo jedaolično ili tako, da im bude eksistencija obezbiedjena.


5. Visoka vlada umoljava se, da uputi ponovno upravne
oblasti na pogibelj koja preti od šumskih požara, te da oblasti
u danim slučajevima postupaju proti nehajnim općinskim poglavarstvima,
kao i žiteljstvu, koje se neodaziva gašenju požara.
6. U koliko dosadanje odredbe i zakonski propisi ne bi
.dovoljni bili za preprečiti napredovanje krasa, dobro bi bilo,
kad bi visoka vlada priredila osnovu zakona o krasu, da se
zapreci dalnje širenje krasa a jur postojeći uzmogne pošumiti.