DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 53     <-- 53 -->        PDF

^ 595 —


Societć, Vrbanja; XXIII. u srezu Dubovica, procienjeni na K 32.259,
prodani za K 40.135, dostalac Holzexploitations Act. Gesel., Budimpešta
i Hol/.handels Act. Gesel., Budimpešta-, XXIV. u srezu Iztočna Kusara,
procienjeni na K 140.084, prodani za K 212,900, dostalac Filip Deutsch
i sinovi, Zagreb; XXV. u Srezu Gunjevci, procienjeni na K 139.89i),
prodani za K 175.785, dostalac Garl Schlesinger, Beč. Prema tomu su
svi lirastovi, izlučeni, gospodarskom osnovom za ovogodišnju prodaju
prodani. Zanimanje za prodaju i sudjelovanje trgovaca — stranih i domaćih
— bilo je brojno, pa je toga radi sve prodano. Ukupno je dobiveno
K 1,965.416 t. j . K 468.904 više od procjene iU ol-37„ od
ukupne procjene.


Različite viesti.


Zaštita spomenika prirode. Već od više godina natrag počelo
se je u Njemačkoj živo oko toga raditi da se pojedini spomenici prirode
(Naturdenkmiiler) spase od propasti. To je nastojanje rodilo tim plodom,
da su već neke njemačke države izdale posebne zakone za zaštitu takovih
prirodnih spomenika; o samim takovim spomenicima sastavljeni uredovni
popisi, da se zna što je vriedno od popasti očuvati i gdje se ti spomenici
nalaze. U nekojim njemačkim državama znatna je zadaća oko
očuvanja tih spomenika namienjena šumarskom, naročito državnom šumarskom
osoblju. Ovo nastojanje Niemaca, tih velikih prijatelja prirode,
nije ostalo bez dojma i na susjednu Austriju. Danas se je u c. kr. ministarstvu
za nastavu u Beču osnovalo posabno povjerenstvo za zaštitu
tih prirodnih spomenika, pak ne ima sumnje, da će se od sele na te
spomenike prirode puno bolje paziti, da se u obćem interesu od propadanja
i posvemašne propasti spase. Sve su te spomenike prirode razdielili
u tri grupe naime na osobitosti geoložke, zooložke i botaničke.
Ne bi bilo s gorega, da se i u Hrvatskoj koja je puna kojekakovih zanimivih
spomenika prirode nešto u njihovu zaštitu poduzme, a bio bi
i ovdje u prvom redu na to posvem nastavni odjel naše zemalj. vlade.


Ovogodišnji silni šuuislii požari nanieli su ogromne štete
evropskim šumama, nu i riedke .su godine u kojemu je vladala tolika
žega i dugotrajna suša, a to su glavni uvjeti za nastajanje i širenje
šumskih požara. U samoj Hrvatskoj i Slavoniji ipak, hvala Bogu, nisu
šume baš prekomjerno stradale. U susjednoj Dalmaciji gdje su šumski
požari vrlo česti, bilo ih je ove godine još i više, tako je od jedinih
ovećih šumica kojimi su još neki dalmatinski otoci obrasli, izgorjela liepa
i vrieđna šuma na otoku Braču i time pučanstvu toga otoka nanesena
vrlo osjetljiva šteta.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 596 -
Kr. šumarska akademija zagrebačka. Kako je ova akademija
prislonjena uz muđroslovni fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I. u
Zagrebu, počinju upisivanja 1. listopadom; prvih osam dana traje redoviti
upis, daljnih osam vanredni. Uvjeti su za redovite slušače oni isti
koji i za ostale slušače filozofskoga fakulteta; naime traži se od takovih
slušača, da su položili izpit zrelosti na kojoj gimnaziji, realci ili realnoj
gimnaziji. Iza obavljenih upisa počinju drugom polovicom listopada predavanja.
Pregled predavanja priobćit ćemo u sliedećem broju ovoga lista,


Razprava o šumskim štetama, koja se prilikom ovogodišnje
glavne skupštine našega družtva povela, pobudila je interes i u širim
krugovima, a to je ujedno i pođpun dokaz kako je ta razprava doista
umjestna i korisna bila; imali smo dakle pravo kad smo u ovomu listu
upućivali kako bi shodno bilo, da se baš i o tom na skupštini reč povede.
Zbog obilja inog gradiva ođnosećeg se na prošlu skupštinu ne
možemo referat o šumskim štetama već u ovom broju donieti, već ćemo
isti u narednomu broju otisnuti dati.


Pregovori o norom carinskom i trgovačkom ugovora s Italijom
već su dovršeni, a koliko je o tom dosele u javnost doprlo, ostati
će glede izvoza drva iz našeg carinskoga područja u Italiju pri starom


t. j . drvo će se i nadalje bez carine u Italiju izvažati, što i za naše
hrvatske šumoposjednike i drvotržce od osobite važnosti, jer je izvoz
hrvatskoga drva u Italiju, naročito iz našega Gorskoga kotara i bivše gor.
Krajine, već od davnine velik.
0 izleta ugarskoga zemaljskoga šumarskoga družtva u Bosnu
i Hercegovinu. Prije nekoliko dana vratili su se izletnici — njih 2(5
na broju — sa svoga zanimivoga i poučnoga putovanja, koje je potrajalo
pune dvie nedjelje. Ekskurzente predvodio je ministerialni savjetnih
Solz. Od strane zajedničkoga ministarstva financija dočekao je
izletnike dvorski savjetnik Petraschek, a od strane bos. zemalj. vlade
šumarski savjetnik V. Miklau, te su s ekskurzentima za cielo vrieme
ekskurzije bili kao vodje, dočim su se zemalj. šumar, referent, vladin
savjetnik M. Buberl i japanski šumar, savjetnik Dr. Ishisima ekskurzentima
tek kasnije pridružili.


Ekskurzenti pohodili su ponajprije dolinu usorsku, pregledali poznatu
veliku kemijsku fabriku u Teslicu, koja je do danas najveće takovo
poduzeće. Po tom pregledali su područje hrastovih šuma u Javorini
tečajem nekoliko dana. Iza toga pohodiše izletnici dolinu Lašve i tamošnje
ugljcvarstvo talijanske tvrdke Schucani kao i tamošnja mnogovrstna
šumska prometila: spuzalice, uzpinjače, žicare itd. Razgledav
lievaonicu željeza u Varešu, uputiše se izletnici na konjima u dolinu
Krivaje, kojom na 120 km. duljine vodi šum. željeznica tvrdke Eissler
iz Zavidovića do Kusače. Fosebnim_vlakom_ ove pruge´pohodiše izletnici
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 55     <-- 55 -->        PDF

- 597 —
Han Pješak, oko kojega je sada koncentriran šumski rad u ovom
ogromnom kompleksu četinjača. Prcšav preko Romanie Planine sidjoše
izletoici u Sarajevo, odkale praviše izlete u susjedna mjesta i bliže poučne
objekte. Ovdje im je cd strane zem. vlade priredjen u počast
banket, kod kojeg ih je u ime vlade pozdravio dvorski savjetnik, a naš
zemljak, Košta Hormann. Zahvaliv se na prijatnom dočeku, koji su svagdje
u Bosnoj našli, krenuše izletnici preko Mostara, Dubrovnika, a navrativ
se i u Kotor, parobrodom na Rieku i odavle kući.


Odprema ustrieljeiie i ina<5e usiiir<5ene divljači. Pošto se približuje
vrieme, da se iz ovećih lovišta, iz knjih se kani divljač unovčivati,
ista kadkada i na daleko odpravlja, to mislimo, da ne će biti
s gorega, ako u tom pogledu obznanimo pobliže postupak i baratanje
sa divljači, da se dalekim putem možda nepokvari ili u obće postane
neuporabivom. Mi šiljemo već više godina po dolnjem naputku svakovrsnu
divljač većinom u Beč, pa se nije još ni jedanput dogodilo, da
bi se bilo što pokvarilo, a slalo se je i po prilično toplom vremenu u
travnju (šljuke), svibnju (srnjake) i rujnu (jelene).


Opća pravila.
a) Ubijena divljač ne smije tako dugo doći u doticaj jedna s drugom,
dokle god se posve dobro ne ohladi.
b) U ljetu ubijenu divljač treba odmah, čim se ubije, staviti na
suho, hladno, zasjenjeno mjesto, da se tim očuva od sunca i muha.
c) Kod odašiljanja divljači željeznicom, treba istu neposredno pred
odlazkom željeznice (vlaka) odaslat i predat.
d) Divljač, koja se odprema u košarama (korpama), treba u čistu
sutm slamu umotat, nikad u sijeno.
Posebna pravila.
a) Zečeve treba odmah, kako su ubijeni, za stražnje noge vezati ili
im iste jednu kroz drugu provući te ih na motku (po 6 komada) zavjesit,
ali tako, da se jedan drugog ne dotiče. Mogu se takodjer i
na tlo postavit da se ohlade, samo se mora kod postavljanja strogo
pazit na pravilo, da jedan s drugim ne bude u doticaju. Drob se
ne vadi. Odašilju li se zečevi nekamo željeznicom, treba ih kod velike
množine u vagonima na motkama ovješane odaslat, a kod manje u policama
(štelažama).
b) Srne, jelene, divokoze, divlje svinje, treba odmah Jna mjestu,
gdje su ubijene, razporiti i drob izvaditi. Kod ovog posla mora se osobito
pazit, da se ncošteti ili odsjcče meso za pisanu pečenku (Lungenbraten).
Grkljan i jezik treba takodjer odstraniti, a butove rastavit jedan
od drugog.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 56     <-- 56 -->        PDF

- 598 -


Iza tog treba ovu divljač na hladnom mjestu, za prednje noge
(proturiv kolac izmedju goljenice i njezine žile) objesit, da se ohladi i
slijedeć i da n na opredjeljeno mjesto, kano brzovoznu pošiljku (Eilgut),
po mogućnosti uvjek večernim vlakom odaslati.


U divljač ne treba zelenu travu metati, jer se kod vrućine ova
meso kvari.


Za pernatu divljač.
Gnjetele i ostalu perad treba odmah na mjestu za noge ili glavu
vezati o motku, ili im vratove utisnut u razciepljenu motku i gužvam
učvrstit, zatim na zasjenjeno, suho mjesto postavit, da se ohlade i očuvaju
od muha. Razumije se, da treba takodjer pazit na to, da se jedno
drugog tako dugo ne dotiče, dok se posve ne ohladi.
Kod gnjetela ima se strogo pazit na perje (osobito repno), da se
ne izčupa. Drob se ne vadi..
Pernata oivljač odašilje se u korpama u kojima ih treba u čistu
suhu slamu umotat i pred odlazkom večernjeg vlaka predat. Ako se
šalje velika množina gnjetela, onda se dva po dva komada vežu za
glave i motku, i u vagone na motkama viseći predaju.
Najvažnije, na što se ima uvjek najstrožije pazit jest, da se divljač
u ljetnim mjesecima najmanje 12 sati hladi, i da se pri tom jedan
komad drugog ne dotiče. Stjepan Ilaiikomj, nadšumar.


Izpravak. U članku „Šumsko pravo krajišnika" odtisnutom
u broj 8. i 9. „Šumarskog lista" ove godine uvukle su se nekoje
pogrieske, koje se ovim izpravljaju:
Na strani 419. u redku 15. odozgo izmedju rieči: „oder" i „miis


sigen" imadu se dodati rieči: „im Begriff e stehe n sic h h ii u slichdor
t niederzulasse n un d mi t ihrerFamili e die
verfassung s —".


Na strani 421. u alineji 4. redak 1. štampano je: „u točki a)",
dočim imade biti: „u točki d)".


Na strani 432. u 2. redku tiskano je pogriešno: „ex 1877." mjesto
,ex 1887.", ista pogrieška nalazi se na istoj strani u alineji 3. redku 3.
Na strani 435. u redku 2. odozdo navadja se pogriešno naredba:


„broj 42299.", mjesto: „32299."
. Na strani 436. u alineji 2. redku 2. navadja se godina: „1899."
mjesto „1889.".
Na strani 444. u 2. redku odozdo štampana je godina: ,1891."
mjesto: „1893.".
Na strani 447. u 5. redku odozgo zlo je odtisnnto: „naputak Hj"
mjesto: „naputak G)". B.