DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 589 —


Lern: 18 jahrige praktische Erfahrungen im rationellen Korb\
veidenbau und Bandstockbetriebe nebst Anhang: Die kanadische Pappel,
wertvollste u. grosste Holzerzeugerin unserer Breiten. Izašlo u Dresdenu
nakladom E. Piersena. Ciena 4^/2 odnosno 57^ maraka.


Mitteilungen, forststatistische, aus Wurtemberg. 21. godište izašlo u
Stuttgartu, a dobiva se kod F. Stabla uz cienu od 1 marke.


Pressler: Forstl. Kubierungstafeln. Ovo je 12. po Dru. Neumeisteru
prošireno izdanje. Dobiva se u Beču kod M. Perlesa uz cienu od 5 mar.


Kern: Rom, Portici und Vallombrosa. U ovom djelu opisuje pisac,
ravnatelj šumarskoga instituta u Petrogradu, 0 gospodarsko-šumarskom
kongresu u Rimu, a po tom opisuje gospodarsko učilište u Portici i
kr. talijansku šumarsku akademiju u Vallombrosi.


Bichler: Einfluss des Unterbaus auf das Wachstum der Baume.


Lorenz: Die Herstellung von Stockelpflaster aus Rotbuche. Izašlo
u Beču kod W. Fricha.
Hofer: Handbuch der Fischkrankheiten. Izašlo u Miinchenu 1904.
Miiller: Der kranke Hund. Izašlo u Berlinu kod P. Pare^´-a.


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrr.-slaT´-dalin. zemalj. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 11. rujna 1904. broj 67.506., glede postupka
kod izvoza žira.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vladnom odjelu za unutarnje poslove stigle
su zadnjih godina mnoge pritužbe, da su kradj e žir a u šumama kr.
državne šumske uprave i krajiških imovnih obćina mah preotele. Da se
tomu na put stane, te da se naročito ove godine, gdje je uslied nerodice
ponestalo krme, sprieči kriomčarenje žira, te isti sačuva kao krmivo
u korist domaćeg žiteljstva, obnalazi kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj
vlada, odjel za unutarnje poslove, temeljem §. 17. š. z. sliedeće odrediti


Tko kani iz šume iznieti žir (bukvicu) u prometne svrhe
imade si pribaviti i z v 0 z n i c u.


Izvoznicu, koju valja sastaviti prema obrazcu A. izdaje:


a) za šume kr. državne šumske uprave, krajiških imovnih obćina,
gradskih obćina, plem. obćine Turopolje i onih šumovlastnika, koji
imadu vlastite šumske urede, onaj šumarski organ (šumarski ured), koji
vodi šumsko gospodarenje u dotičnoj šumi;


b) za ostale šume nadležno obćinsko poglavarstvo.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 590 —


Organ, koji je dužan izvoznicu izdati, imade na licu mjesta jur
sakupljeni žir primjeriti i količinu u hektolitrima ustanoviti.


Valjanost trajanja izvoznice imade se opredieliti prema količini
žira i prema udaljenosti mjesta dopreme, no ista ne smije prekoračiti
rok od 4 dana, koji se ne može produljiti.


Trošak za izdanje izvoznice nosi onaj, koji ju je zatražio.
0 izdanim izvoznicama dužni su napred navedeni organi voditi
posebni upisnik.
§. 2.


V 0 z a r i žira, opredieljenog u prometne svrhe, dužni su izvoznicu
uza se nositi, te ju na zahtjev organa, koji su zvani, da vrše nadzor
nad izvozom šumarskih proizvoda (§. 69. šum. z. i naredba kr. hrv.slav.-
dalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove, od 23. srpnja
1883. broj 28.626) predočiti u svako doba.


Kupa c je dužan prigodom preuzeća žira izvoznice od vozara oduzeti
i pohraniti ih.
§. 3.


Tko se kani baviti kupovanjem žira u stanovitom području imade
to prijavit i nadležnoj kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu),
koja će imena prijavljenih kupaca bezodvlačno priobćiti svim područnim
šumskim uredima i obćinskim poglavarstvima.


§4.


Kupci žira dužni su voditi parafirani i paginirani očevidnik ok u
povanju i odpremanju žira.


U isti imade se kronoložkim redom unašati svaka doprema žira
obloživ ju odgovarajućom izvoznicom, kao i svaka odprema žira iz
skladišta na drugo koje opredieljeno mjesto.


§. 5.
Kada kupac želi sakupljeni žir sa skladišta dalje odpremiti, dužan
je to prijaviti nadležnoj kr. kotarskoj oblasti (gradskom poglavarstvu) i
zatražiti generalnu izvoznicu.
Kr. kotarska će oblast u tu svrhu s mjesta izaslati na lice mjesta
svog izaslanika.
Ovaj će količinu odpremit se imajućeg žira premjeriti, te ju izporediti
s očevidnikom (§. 4.) i odnosnim odgovarajućim izvoznicama. Pronadje
li stvar u redu, izdat će u ime kr. kotarske oblasti (gradskog poglavarstva)
na temelju predloženih izvoznica generalnu izvoznicu za
cielu odpremit se imajuću zalihu po obrazcu B.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 591 —


Valjanost trajanja ove izvovoznice ustanovljuje se u §. 1.


Predložene specijalne Izvoznice imade izaslanik preuzeti i predati
kr. kot. oblasti (graškom poglavarstvu), a to zabilježiti kod dotičnih stavaka
očevidnika (§. 4.). Ako kupac uslied elementarnih nepogoda ili
uslied inih nepredvidjenih zaprieka nije u stanju u roku, označenom u
generalnoj izvoznici, odpremiti iz skladišta u izvoznici označeni žir, tad
valja da to prije izmaka rečenog roka prijavi nadležnoj kr. kot. oblasti
(gradskom poglavarstvu).


Kr. kot. će oblast s mjesta izviditi stvar po svom izaslaniku, pa
ako bude vjerodostojnim načinom ustanovljeno, da su razlozi odvlake
odpremanja žira opravdani, produljit će izaslanik rok valjanosti trajanja
generalne izvoznice, te o tom staviti na samoj izvoznici klauzulu.


Produljeni rok ne smije biti dulji od 4 dana.
Trošak za izaslanstvo nosi molitelj.
Bez generalne izvoznice ne smije se iz skladišta odpremati žir ni


kopnenim ni vodenim prometnim putem.


§. 6.
Svaki izvoz (iznošenje) žira u noćn o dob a zabranjuje se (§. 1. i 5.).


§ ´?
Žir, koji se vozi bez izvoznice, zatim žir, koji .se vozi u noćno doba
makar i izvoznicom, te žir, koji se nalazi u skladištu kupca, a ovaj se


o provenienciji istog ne može izkazati izvoznicama, imade se zaplieniti.
Zaplienjenim žirom imade se postupati, kako je propisano za zaplienjeno
drvo u naredbi kr. hrv.-slav.-đalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 28. kolovoza 1883. br. 33.997. (Uredovna sbirka naredaba
i propisa uprave unutarnje II. st. 108.), ali s tom preinakom,
da trećina polučenog utržka ide prijavitelja.


§. 8.
Tko vozi žir bez izvoznice, čini se krivcem prekršaja šum. zakona,
pa se ima proti istom najstrože postupati.
Tk o kupuje žir bez izvoznice; tko vozi žir noću; tko se nije prijavio
oblasti, da će se baviti kupovanjem žira; tko ne vodi propisani
očeviđnik (§. 4.) i tko odprema žir iz skladišta bez generalne izvoznice:
Imade se kazniti novčanom globom od 2 do 200 K. ili zatvorom
od 6 sati do 14 dana, a ujedno imade mu se zabraniti daljnje kupovanje
žira.
§. 9.
Izaslanici kr. kot. oblastih te gradskih i obćinskih poglavarstva
vlastni su, da prigodom inog uredovanja u svom području pregledavaju
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 592 —


skladišta žira, i da količinu žira izporede s očevidnikom i sa odnosnim
izvoznicama.
To su dužni činiti i na molbu interesiranih šumovlastnika, a u
njihovom prisuću.
U potonjem slučaju nosi trošak izaslanstva molitelj, odnosno krivac
(§. 23. š. z.).
§. 10.
Ova naredba stupa odmah na snagu.


U Zagrebu, dne 11. rujna 1904.


Grof Pejacsevich v. r.


Broj izvoznice.
Uredovnog spisa_


Izvoznica


zaizvozžira(bukvice).


1. Ime i prezime stranke:
2. Prebivalište i kućni broj:
3. Naznaka šume iz koje se žir (bukvica) vozi:
4. Količina žira (bukvice) u hektolitrih (slovom izpisana):
5. Mjesto odnosno ime kupca, kojemu se žir na prodaju vozi:
6. Rok valjanosti izvoznice:
U dne 190---.
(Službeni pečat). Izdavatelj izvoznice:


Obrazac A. k naredbi kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje
poslove, broj 67.506 ex 1904.


Broj -- (uručb. zapisnika kr. kot. oblasti).


Generalna izvoznica


za izvoz žira (bukvice) izdana na temelju očevidnika o kupovanju
i odpremanju žira kupca N. N. uN., te na temelju
izvoznice (§. 1. n.).


1. Tekuće stavke očevidnika:
2. Ime i prezime stranke: