DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 553 —


Misli i predloži


za osnovu zakonske novelle o preinaci, odnosno
nadopunenju nekihustanova zakona od 15. lipnja
1873. i onoga od 11. srpnja 1881. ob imovnim obdinama
bivše brvatsko-slavonske Vojne Krajine.


§§. 1., 2. i 3. zakona od 11. srpnja 1881. ostaju nepromienjeni.


§. 4. ostaje isti, nu ima se nadopuniti sliededim:


»Ako se pako niti sa svima uplatiti se iraajućim pristojbama
pravoužitnika, za dobivane u naravi užitke iz šumah
imovne obdine, ne mogu pokriti svi troškovi urednog gospodarstva,
uprave, poreza i inih javnih dada, dužna je država
namaknuti novčana sredstva, koja, izkazanim proračunom, za
pokride svih redovitih troškova manjkaju.


Taj proračunom ustanovljeni manjak imade država 1. siečnja
svake proračunske godine dotičnoj imovnoj obdini doznačiti iz
državne blagajne.


(Vidi c. kr. naredbu od 15. srpnja 1881.).


§. 5. (zakona od 11, srpnja 1881.).


Alineja 1. ovoga §-a ostaje nepromienjena.


Alineja 2. ovoga §-a imade se izpustiti i zamieniti sliededom
ustanovom:


»Sve spise, upravljene na oblasti, urede i stranke imade
upravitelj gospodarstvenog ureda, kao odgovorni predstojnik
ureda sam podpisivati, izuzev spise nabrojene u 1. alineji ovoga
§-a, koje gospodarstveni odbor odnosno predsjednik imovne obdine
— kao predstavnik vlastnika, podpisati imade«.


Alineja 3. ovoga §-a imala bi po tom glasiti:


»Da pako poslovni spisi, nabrojeni u alineji 1. (ovoga §-a)
pravovremeno riešavani budu, mora predsjednik u sjedištu gospodarstvenog
ureda obitavati, ter na poziv istoga u ured dođi«.


§. 6. imao bi glasiti ovako: Plade činovnika krajiških
imovnih obdina ne smiju biti manje od pladah kr. zemaljskih
urednika istog dnevnog razreda, a isto tako imadu se i miro
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 554 —


vine urednikom imovnih obdina i njihovim udovicama ter uzgojnine
i obskrbnine njihovoj sirotčadi odmjerivati prema ustanovam
mirovinskog zakona od 1892. ob umirovljenju zemaljskih
urednika u u Hrvatskoj i Slavoniji, njihovih udova i sirotčadi.


Činovnici dakle krajiških imovnih obdina uzporedjeni su
u pravnom pogledu sa kralj, zemaljskim urednicima, ter imadu
u pogledu namještenja njihova kod imovnih obdinah vriediti
ista pravila, koja valjaju za namještenje odnosno imenovanje
kr. zemaljskih urednikS., ter se za takovo namještenje odnosno
imenovanje zahtieva ista kvalifikacija kao i za kr. zemaljske
urednike.


§. 7. Ostaje nepromienjen.


§. 8. imao bi glasiti: Svi činovnici kraj. imovnih obdina
sačinjavaju jedan zajednički status, kojega sastavlja i vodi šumarski
odsjek kr. zemaljske vlade, po istitn načelima, koja su
normirana zakonom od 20. kolovoza 1894. ob uredjenju beriva
kr. zemaljskih urednika.


Susljedno promaknuće činovnika kraj. imovnih obdina istog
dnevnog razreda u viši plačevni stupanj ili razred, odredjuje
kr. zemalj. vlada, ureda radi, na temelju statusa, ter svako takovo
promaknude priobduje gospodar, odboru odnosno zastupstvu
imovne obdine, u svrhu uvrštenja odnosne svote u proračun.


Koli imenovanje kod prvog namještenja, toli promaknude
odnosno imenovanje u viši činovni razred imade uzsliediti na
temelju obrazloženog predloga gospodar, odbora i gospodar,
ureda imovne obdine, po kr. zemalj. vladi.


Imenovanje privremenih službenika (lugar, osoblja) vlastan
je obaviti gospodarstveni ured sporazumno sa gospodarstvenim
odborom, dočim definitivno namještenje odnosno imenovanje
prinadleži kr. zemaljskoj vladi na temelju predloga gospodarstvonog
ureda i gospodarstvenog odbora imovne obdine.


§. 9. Imao bi se sasvim eliminirati, a na mjesto njega
imao bi glasiti novi §. 9. ovako:
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 555 —
»Činovnike imovnih obdina, s jednog službovnoga mjesta
na drugo, bilo u području iste imovne obćine, kod koje službuju,
bilo od jedne imovne obćine k drugoj, može kr. zemalj.
vlada u vlastitom djelokrugu premjestiti: i to: ili iz službenih
obzira, ili na vlastitu molbu ili ureda radi (kazne radi).


Kr. zemalj. vlada može činovnike imovnih obdina pozvati
i u zemaljsku šumarsko-tehničku službu, nu samo uz njihovu
vlastitu privolu, odnosno na vlastitu molbu, ali ne iz službenih
obzira ili ureda radi.


Premjestenje službenika može uzsliediti samo iz jednog
mjesta na drugo, u području one imovne obćine, kod koje dotičnik
službuje, i to na predlog gospodarstvenog ureda, po kr.
zemaljskoj vladi.


Disciplinarnu vlast nad cjelokupnim činovničkim i službeničkim
osobljem imovnih obćina vrši kralj, zemalj. vlada po
propisih valjanih za kralj, zemaljske urednike i službenike.


§. 10. Ostaje nepromienjeu.


§. 11. preinačiti ovako: Sjednice gospodarstvenog odbora
imovne obćine imadu se obdržavati, kada to potreba iziskuje,
nu svakako ne više nego 4 puta u godini, izuzev nepredvidljivu
prešnu potrebu, nu u potonjem slučaju imade se zamoliti
dozvola, kr. zem. vlade.


§. 12, Ostaje nepromienjen.


§. 13. U članku 26. zakona od 15 lipnja 1873. sadržana
ustanova preinaduje se onamo, da u slučaju nova izbora zastupstva
imovne obdine, imade dotadanji odbor sve dotle službovati,
dokle sve poslove na novo izabrani odbor, posredovanjem
kralj, zemaljske vlade pravilno primio bude, odnosno
stari odbor novo-izabranomu, pravilno predao bude.


§. 14. Vrhovno pravo nadzora i uprave imovnih obdina
pridržaje si kralj, zemalj. vlada, te ga izvrsuje po svom šumarskom
odsjeku.


§. 15. Za svaku imovnu obdinu imenuje kralj, zemaljska
vlada vladinog povjerenika, kojemu je dužnost prisustvovati
skupštinam i sjednicam, koli zastupstva toli gospodarstvenog
odbora imovne obćine.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 556 —


Saziv i dan obdržavanja takovih skupština i sjednica, dužan
je predsjednik imovne obdine pravodobno vladinom povjereniku
prijaviti.


Vladin pevjerenik vlastan je, ako skupština zastupstva ili
odbora u svojim sjednicama zakonom im opredieljeni djelokrug
prekorači, obustaviti izvedenje zaključaka, sjednicu zatvoriti, te
0 tom podnieti izvješće kralj, zemaljskoj vladi.


Odpravci kralj, zemaljske vlade, upravljeni na gospodarstvene
urede imovnih obdina, kao i izvješća i podnesci gospod.
ureda na kr. zemaljsku vladu, dostavljaju se putem vladinog
povjerenika.


Ostali djelokrug vladinog povjerenika sadržan u članku


27. zakona od 15. lipnja 1873. kao i ustanove §. 8. naputka
C. k zakonu ob imovnih obdinah od 11. srpnja 1881. stavljaju
ze ovim izvan krieposti.
§. 16. Kralj, zemaljska vlada izdati [će u roku od 1 godine
dana novi naputak odnosno preinačiti ili popuniti postojede
naputke k zakonu od 11. srpnja 1881., [u smislu ovog
zakona.


§. 17. Sve ustanove zakona od 15. lipnja 1873. i od


11. srpnja 1881. ob imovnih obdina bivše Vojne Krajine, u koliko
stoje u protuslovju s ovim zakonom, stavljaju se izvan
krieposti.
§. 18. Provedba ovog zakona povjerava se banu kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Vj. Stuhlić.


Posljedice haračenja šuma u nekim stranim
zemljama.


Na nerazboritom skoro bi čovjek rekao razbojničkom gospodarenju
šuma imadu još i danas mnoge i mnoge zemlje da
nose težke posljedice.


Francezka ima da zahvali veliki sasvim pusti dio između
Piemonta i postranih dijelova Rhone samo haračenju šuma.