DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 484 —


Ako imademo takvih sastojina, moramo nastojati, da ih
evedemo na podpu n sklop 0´8, a to čemo postići proredjivanjem
i posjekav razliku od grom ade preguste
označene sa 0´9 ili 1 i gromade u podpunom
sklopu 0-8.


C=G1 — G0-8 = G02
C=G0-9 — GO-S = GO-i.


Kako bi se takvo proredjivanje imalo u naravi lahko
provadjati, priobditi ću prvom ggodom.
Mijo Krišković, nadšumar.


O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača
kr. šumarske akademije zagrebačke
u Slavoniju i Bosnu.


Na podpisanomu bio je ove godine red, da stavi predlog
glede ovogodišnje oveće ekskurzije, koja se je imala preduzeti
sa slušačima III. tečaja zagrebačke kr. šumarske akademije,
i da bude toj ekskurziji vođjom. Kako se je prošlogodišnje
naučno putovanje u clelosti kretalo po susjednim
nam austrijskim alpinskim zemljama, a predprošle godine
dielom po kraškim krajevima Hrvatske i susjedne Istre zajedno
s tršćanskim teritorijem, to je shodne izmjene radi odlučeno
ove godine proučiti prilike slavonskih šuma u Posavini
i posavskomu prigorju i susjednoga šumovitoga kraja Bosiae.
Kao glavni cilj htjelo se je naročito posjetiti šume slav. imov.
obćine gradiške i susjednu bosansku Kozaru planinu, u kojoj
se je zadnje dvie tri godine u velike odpočelo eksploatacijom
starih i prastarih sastojina po dioničarskom družtvu „Una".


Dne 6. lipnja krenuli su izletnici — 12 slušača, pak profesori
F. Kesterčanek, đr. S. Bošnjaković i podpisani — jutarnjim
vlakom preko Siska u Slavoniju, stigav oko podne u
Novsku. U Novskoj dočekaše izletnike gg. drž. nadšumari J.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 485 —


Zezulka iz Raića i J. Soska iz Lipovljana, te domaći im,
obć. šumar gosp. V. pl. Peičić, uz njih i upravitelj željez.
zavoda za impregnaciju podvlaka g. Gaspero, a domala stigao
je vlakom iz N. Gradiške i sam šumaraik-upravitelj im. obć.
gradiške, g. A. Herzl, pozdraviv izletnike kao goste u ime ove
slav. imovne obćine, želeć mladim akademičarima, koji od kad
naša šumarska akademija postoji, evo prvi puta dodjoše u
područje imov. obć. gradiške, da i nadju u objektima imovnoobćinskima
one pouke i pobude, koje će im za daljni rad u
u praksi trebati.


Odmab iza objeda krenuše izletnici u bliži zavod za impregnaciju
željez. podvlaka. Taj je zavod sada smješten tik
kraj željez. stanice u Novskoj, te je spojen sa samom stanicom
kratkim ogrankom željez. pruge. Prijašnjih godina nalazio
se je taj zavod blizu željez. stanice Raić, nu kako je
tečajem godine postala zgodnija za izvoz iz šuma Novska, prenesen
je u Novsku. Ovaj impregnacijoni zavod vlastničtvo je
kr. ug. drž. željeznica, impregnira podvlake za te željeznice, a
koje se u susjednim brdskim državnim šumama šumarija u
Novskoj i Lipovljanima izradjuju. Bukova stabla, u koliko su
sposobna za izradbu podvlaka, izradjuju se na podvlake a
ostatak izradi na ogrievno drvo. Zajedno s podvlakama dopremaju
se u Novsku i silni hvatovi bukovih cjepanica, koji
se odavle dalje razvažuju na razne željezničke stanice, kao
ogrievo za službenu porabu. Šumski i željeznički erar rade
ovdje ruku u ruku, a u svrhu, da posliednji dodje što jeftinije
i sigurnije do potrebnoga ogrievnoga drva, a potonji da
može šio povoljnije svoje bukove sastojine unovčiti.


Ono, što se ne bi moglo zgodno unovčiti kao ogrievo, a
to su ogranci i odpadci, od toga se pali ugljen i taj ugljen
tad dalje prodaje. Pošto se k zavodu za impregnaciju dovoze
i hvatovi ogrjeva i ugljen, to k samom tom zavodu spada
znatan areal površine od više rali, koji služi izim u svrhe
same impregnacije još i kao đrvodvor za dopremljeno ogrjeve
i kao stovarište za ugljen, koji se, dakako, pod krovom u
sušama spravlja.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 486 —


Sam postupak oko impregnacije Ijubežljivo je tumačio
izletnicima već gore spomenuti g. Gaspero i sam absol. ščavnički
šumar, akademičar, koji je kasnije u službu kr. ug. đrž.
željeznica prestupio, te je sada glavarom ovoga impregnacijonoga
zavoda. Kako nam reče i kod ostalih ovakovih zavoda
namješteni su šumari-ščavničani, što nam se čini vrlo zgodnim,
a po dotičnike i vrlo povoljnim namještenjem.


Postupak oko impregnacije ne samo da je izletnicima
riečima protumačen, već je i pred njihovim očima na jednoj
partiji podvlaka proveden, od početka pa do konca. Ta je
impregnacija polag sustava poznatog "često pod imenom Lowenfeldovog.
Obično podvlake, kojih se izradba sa 60 fd. po
komadu plaća, naslažu se njih po 150 kom., na 4 lorija, ovi se
uturaju u kotao, koji se po tom hermetski zatvori. Kako su
se iza toga te podvlake izparile i stavile u gotovo zrakoprazan
prostor, da iz njih izbije sav drvni sok, počinju se impergnovati
raztopinom cinkovoga klorida pod jakim tlakom, tako
da ta raztopina skroz u drvo prodre. Svaka podvlaka morala
bi najmanje 15 klgr. napojne tekućine primiti, nu primi popriečno
oko 30 klgr. -^ nekoj puta čak i do 45 kilograma —
što se sve vaganjem opredjeljuje, pa se te podvlake i prije i
poslie impregnacije odvagnuti moraju. Podvlake se nakon
obavljene impregnacije suše, a kasnije razpošilju na razne postaje
kr. ug. drž. željeznica. Takove impregnirane podvlake
traju dakako znatno dulje, popriečno oko 8—9 godina. Da se
što sjegurniji podatci gledom na trajnost dobiju, običajno je
već od više godina, da se u svaku podvlaku prije nego se
ista upotriebi, t. j . ukopa, zabije čavao na kojem je utisnuta
godina. Ovako impregnirane bukove podvlake danas su već
gotovo sasvim iztisnule kod ugar. drž. željeznica hrastove
podvlake.


Kod ove impregnacije još se jedan posao obavlja, za koji
do sele nismo znali, a to je, da se svaka podvlaka blizu oba
kraja okomito na os probuši, a u tako nastale rupe zabije
klin od topolovoga drva. To ima tu svrhu, da se podvlaka
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 487 —


ne razpuca; od tog pako pucanja trpe mnogo sve vrsti vrsti
podvlaka, naročito pako bukove podvlake. Ovo je neka novotarija,
koje prijašnjih godina, razgledajuć slične impregnacijone
zavode, primjetili nismo, nu valjda i vriedi kad je uvedena,
tim više, što to vrtauje ipak nešto stoji, stoji naime 6 fil. po
komadu podvlake.


Zinkov klorid proizvodi ovaj impregnacijoni zavod sam ;
cink se naime u posebnim posudama topi u solnoj kiselim i
i tako nastaje uslied kemijskoga procesa cinkov klorid. Potrebita
solna kiselina dovozi se iz susjedne Ugarske. Kod ove
impregnacije zabavljeni su većinom sami domaći ljudi, nalazeć
kod tog posla dosta konstatnu zaradu. Impregnira se poglavito
ljeti. Pvazgledav i sam drvodor, a zalivaliv glavaru tog
zavoda za dobrohotno izcrpivo tumačenje, krenuli su izletnici u
nedaleku hrastovu šumu imov. obćine gradiške, gos. jedinicu
„Gredu", 1791 r. veliku sa 120 g. obhodnjom u kojoj ima
liepih mladjih ali i starih sastojina, te im jefprotumačeno
unutarnje podieljenje i uredjenje iste.


Iza toga — noć je bila već na domaku — vratiše se
izletnici kolima u Novsku, da zajednički u tamošnjoj gostioni
večeraju i da u Novskoj prenoće. Kako su se baš našli i
glazbenici-cigani u toj gostioni, a dodjoše ih poslušati i mnoge
mjestne honoracije, razvila se je i iraprovizovana zabavica.


Sliedećega dana, dne 7. lipnja, krenuše izletnici ponajprije
u šumu im. obć. „Bukovicu", ležeću na brežuljku iznad
Novske. U ovoj i u daljnim susjednim drž. šumama počinio je


5. svibnja godine 1892. strahoviti ciklon silnoga kvara. Bio
je to pravi pravcati ciklon, kakovi su cikloni u Evropi najveća
riedkost. Na hiljade stabala srušila je strašna moć ovoga
vihora, te je time koli imov. obćini gradiškoj toli šumskom
eraru nanesena velika šteta. Mjestimično baš su sva stabla
izčupana, prebačena ih skršena, te je im. obćina mjestimično
svoju šumu morala sasvim posjeći, da uzgoji novu. U toj je šumi
im. obć. osnovana i fazanerija, izvedene lovne staze, a postavljene
lovke za hvatanje grabežljivaca, što su sve izletnici imali pri


ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 74     <-- 74 -->        PDF

— 488 —


like vidjeti. Prešav šumu iraov. obćine, zašli su izletnici pod
vodstvom g. đrž. nadšumara Zezulke i u drž. šumu, koja je
takodjer djelomično od ciklona silno nastradala, te se tragovi
istoga još i danas jasno primjetiti mogu.


Nakon hoda od nekoliko sati dobro je prijao izletnicima
u šumi kratki ali delikatni ručak, iza kojeg je valjalo odmah
sjesti u kola, kojima su se izletnici odvezli cestom preko
Okučana pak prema Staroj Gradiški do šume „Prašnik", spadajuće
im. obćini gradskoj. Na dugom putu do Okučana
mnogim je izletnicima osobito u oči udarilo to, da niz kuća
Hevo i desno uz cestu gotovo ne prestaje, pa dok su već i
treće selo prošli, još mišljahu da su u Novskoj, kojoj konca
kao da ne ima. Ubav je to kraj naše domovine; s lieva šumoviti
brežuljci, s desna široka nizina savska, u kojoj se uz
oranice i livade šire glasoviti slavonski hrastici, od kojih su
neki i po više stotina godina stari. Stare, nu još sada stojeće
generacije tih hrastova, mnogo su toga doživile. Oni najstariji
hrastovi bili su još u svojoj djetinjoj dobi, kad je silni sultan
Sulejman prešao preko Save, skršiv Ugre i Hrvate kod Mohača
i zavladao Slavonijom. Oni malo mladji zahvaljuju strahovitim
provalama tog sultana svoj postanak. U mnogima
nalazili su svoja zakloništa mnogobrojni slavonski hajduci
prije, nego ih je hrabri barun Trenk sakupio u junačku pandursku
četu, a već u poodmakloj dobi ugledaše ovi hrastici
za cara Josipa II. prvo šumarsko i lugarsko osoblje, koje ih
je od tog vremena g. (1787.) pa do danas čuvalo i sačuvalo
od ozlieda i od smrti.


Nije s toga čudo, da ne samo mnogi stari hrastovi, već
i čitave sastojine nose obilježje staračko, pa da je množina tih
hrastova suhovrha, već ima medju njima od godine do godine
sve više „suhareva", kojim je uzrok starački marasmus. Takovog
je staračkoga hca naročito ona stara hrastova sastojina
ležeća sjeverno od im. obć. šume „Prašnik", koju potonju
pohoditi i razgledati bio je neposredni daljni cilj izletnika.


Skrenuv s ceste Okučane—St. Gradiška kod Varoša novog
na lievo, stigoše izletnici nakon dosta dugačke vožnje u šumu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 75     <-- 75 -->        PDF

— 489 —


„Prašoik", koja već spada pod upravu novogradiške šumarije
gradiške imov. obćine. Uz gosp. šumarnika Herzla počeo je
upućivati izletnike u prilike ove šume kot. šumar gosp. Vj.
Potočnjak, upravitelj novogradiške šumarije, koji nam se je
već u Okučanima, na medji svoga kotara, pridružio.


Gosp. jedinica „Prašuik" nosi u punoj mjeri obilježje
hrastove visoke šume; na izvrstnom tlu, koje godimice savske
poplave gnoja, uzrasla su krasna i mnogo vriedna, visoka i
krupna hrastova stabla; nekoć u velike cienjena sbog žira, a
danas sbog glasovitog i skupoga tehničkoga drva. Stare sastojine
naliče gotovo parku, jer grmlja i čbunja pod tim
starim hrastovima ne ima, pak je pogled i u znatne daljine
moguć. Da to ipak nije park, sjećaju nas pojedine močvarne
niži, u kojima je još i u sred ljeta zaglibiti moći. Kao kod
većine naših slav. hrastika i ovdje nisu razredi srednje dobe
zastupani, već se uz stare i prastare sastojine nalaze one
mladje dobe u starosti od kojih 1—50 godina. Medju ovim
mladjim, naročito najmladjim sastojinama, uzgojenima iza
osnutka imov. obćine, ima upravo idealno krasnih sastojina,
uzgojenih ručnim načinom sadnjom žira. Kako se je kod uzgoja
tih sastojina postupalo, protumačio je potanko izletnicima


g. šuniarnik Herzl. Stare sastojine prodavaju se i sieku i to
u kraćoj uporabnoj dobi — baš sbog toga, što su već i prezrele
— a sam način procjene tih starih hrastova protumačio
je izletnicima podrobno g. šumar Potočnjak. To je tumačenje
bilo lim poučnije, što je g. Potočnjak nedavno ovdje procjenjivao
hrastove na ovogodišnjoj sječini, te je i svoj procjenbeni
manuale sa sobom ponesao. Samo unovčenje lili hrastova
provadja se poznalim i ovdje običajnim načinom, naime predmetom
prodaje, koja se javnom pismenom dražbom obavlja,
jest samo tehničko drvo, dočim se grjevno drvo ne prodaje,
već ono ostaje imov. obćini za namirenje ogrjevne drvarije
pravoužitnicima.
Uz sama tumačenja, hodajuć šumom, primakla se je već
i treća iza podneva, kad izletnici stigoše u šumi na ono mjesto
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 490 ~
gdje ih je već čekao gotov pravi šumski ručak — tečan gulaš
i pečenka na ražnju; a da je bilo i dobre kapljice, ni spominjati
ne treba. Bili su naime ovdje izletnici gosti slav. grad. imov.
obćine, s tog ih je ovdje dočekao uz dva odbornika i sam
predsjednik imov. obćine gosp. Predragović, koji ih je u ime
imovine toplim riečima pozdravio. Iza toga sliedile su kod
ručka u izmjeni s pjesmom još i druge zdravice. Boravak pod
tim stoljetnim hrastovima bio je vrlo ugodan, tim više, što je
vrieme bilo upravo prekrasno, a zemlja suha, prem je to inače
kraj, koji je zbog blize Save čestim povodnjama izvržen. Osobito
zadnjih godina to su povodnje sve češće i jače. naročito,
vele, od vremena, kad se je stao regulirati gornji tok Save,
pak Lonjsko polje odvodnjivati. Zbog tih povodnja ne ima
medju ljudima ovih krajeva uz Savu onoga blagostanja, kakvo
bi inače po vrstnoći i množini zemljišta biti moglo i moralo.


Ugodni boravak pod sjenom ovih hrastova-orijaša potrajao
bi još i dulje, da nisu izletnici morali provaliti još
daleki put do N. Gradiške, a uz to razgledati još neke zanimive
i poučne šumske objekte. Krenuše s toga iza ručka
dalje šumom, da razgledaju najmladje sječine, koje su već
liepo pošumljene. Mlade jedno-, dvo- i višegodišnje hrastove
biljke liepo napreduju, a sve je to dokaz, da je ovo upravo
prava postojbina hrasta lužnjaka. Ne možemo s toga podnipošto
dieliti nazore onih, koji drže, da su tek Rimljani staU
u tim krajevima saditi i podizati hrastike. Baš protivno, smatramo
mi ove krajeve pravom postojbinom hrasta lužnjaka,
te upravo s tog razloga, što mu svi uvjeti toliko prijaju, može
ova stojbina da producira hrastove, koji su robu, izradjenu
od slavonskog hrasta lužnjaka, učinili robom svjetskoga glasa,
a sami slavonski hrastici slove kao najljepši i naugledniji
hrastovi čitave zemaljske krugije, pa ako baš i ne u ovom,
a ono u malo nižem vinkovačkom kraju.


Izašav iz šume „Prašnika" posjedaše izletnici u kola i
krenuše opet sjeverno prema Bogičevcima, da dodju na glavnu
cestu, koja vodi prema Novoj Gradiški. Vozeć se ovom cestom
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 491 —


ustaviše se izletnici kraj Mašića, da na Mašić-brdu razgledaju
još jedan zanimivi objekt, naime borik, uzgojen još za vrieme
„Granice", prije kojih 70—80 godina. Doljni kraj ove imovinske
šume goji se sada kao sitna, dakako listnata, šuma,
da se zadovolji potrebi na ogrjevnom drvu. Gornji kraj još
je i sada obrasao vitkim borovim stablinia, to je iz tog borika
do sele imov. obćina liepe koristi izvukla. Mnogo je već gradjevnoga
drva iz ovoga borika za pravoužitnike izvadjeno, i
još se vadi, te pravoužitnici tu četinjavu. borovu, gradju vrlo
vole. Vele, da su to negda bila skroz izsisana i zapuštena
polja, na kojima je tad krajiška šumarska uprava dala uzgojiti
borovu šumu. Taj je borik upravo dokazom, da stojbinske
prilike ovoj četinjači prijaju i u ovom kraju, u kojem
ostalom četinjača u obće ne ima.


Unatoč dugoga lipanjskoga dana već je sunce zapalo,
kad se je dovršilo razgledanje ovoga zanimivoga šumskoga
objekta, s tog pohitaše izletnici odmah na kola, te za malo
stigoše u N. Gradišku potraživ što prije krevete, da se odmore
od velikoga puta, koji su taj dan što pješice što na
kolima prevalili. Toga radi i nije bilo nikakove zajedničke
večere.


Cilj sliedećega dana, 8. hpnja, bio je posjet šuma vlastelinstva
cerničkoga i tamo se nalazećih tvornica. Jedno je
pilana spadajuća crničkome vlastelistvu, a drugo je kemijska
tvornica spadajuća Bantlynovim tvornicama —kakovih tvornica
više a većinom u Njemačkoj ima — a samo se na teritoriju
cerničkoga vlastehnstva nalazi, a to baš ne daleko od spomenute
pilane.


Oko 7 sati u jutro odvezoše se izletnici kolima u blizi
Gernik, mjesto starije od N. Gradiške, ležeće u liepoj dolini
nedavno reguliranog potoka Šumetlice. Na sjevernom kraju
Gernika nalazi se u sred velikoga liepoga parka ugledan stari
zidani dvor cerničkoga vlastehnstva, i to odmah uz cestu. U
tom je dvoru u 18. stoljeću stolovao glasoviti pandurski vodja
hrabri barun Franjo Trenk, vJastnik ovoga i nekih susjednih
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 78     <-- 78 -->        PDF

— 492 —


dobara. Od vremena Trenkovih ovo je vlastelinstvo promienilo
mnogo gospodara, dok ga prije kojih deset godina ne
kupiše sadanji vlastnici gg. Strickier i pl. Tscliarner rodom iz
Švif:arske.


Ovo vlastelinstvo ima površinu od 12570 rali, te je
gotovo izključivo šumsko dobro; izim šumskoga tla malo ima
tla (oko 500 rali) spadajućeg ostalima vrstama težatbe.


Stigav do vlastelinske pilane, gdje ili je dočekao jedan
od vlastelina, g. Strickier, koji je tehnički i komercijalni upravitelj
pilane i s njom skopčane tvornice za raznu drveninu
(Holzmatten-Fabrik), krenuše izletnici pod njegovim vodstvom
da razgledaju pilanu i tu tvornicu koje se nalaze u krasnoj
prostranoj kotlini okruženoj sa svih strana šumovitimi brdi.
U toj pilani režu se trupci, gotovo izključivo bukovi, koji se
dopremaju iz vlastelinskih šuma ležećih u brdima gore „Psunj".
Režu se većinom bukove daščice, ,a drvo se i impregnira da
dobije boju mahagonijeva drva, koje je svojom teksturom bukovini
vrlo slično.


S ovom pilanom stoji kemijska Bantlynova tvornica u
toUko u svezi, što ona upotrebljava, baveći se suhom destilacijom,
sve one ođpadke, koje pilana cerničkoga vlastelinstva
kao trupce upotriebiti ne može; a toga je, kako je obće poznato,
kod bukovine vrlo mnogo. I sama pilana veliko je poduzeće
u kojem rade većinom domaći ljudi, seljaci iz okolišnih
brda. Nuz pilanu nalazi se već gore spomenuta tvornica
drvenine koja kao neki osobiti specijalitet proizvodi onako
vu vrst drvenih sagova, kakovi se rabe na brodovima, u
kupalištima i t. d.


Osim toga proizvod i od impregnirane bukovine raznovrstne
stolice, za sklapanje, kakove se na brodovima i u vrtovima
rabe. Ta se je roba izletnicima osobito svidila, premje
kod nas nešto manje poznata, nu vriedna je da se upoznade,
te smo uvjereni, da bi i u našim krajevima dobru prodju
naći mogla, kad bi dovoljno reklame bilo. Danas se ta roba
većinom u inozemstvo izvozi.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 79     <-- 79 -->        PDF

— 493 —


Predstaviv se i drugom vlastelinu, g. pl. Tscharneru, krenuše
izletnici nakon kratkog doručka u tvor. kantini, pod
vodstvom istoga u šumu, oprostiv se prije sa g. vlastelinom
Stricklerom i zahvaliv mu na Ijubeznom dojakošnjem vodstvu
i tumačenju u pilani i tvornici.


Put u šumu nastupiše izletnici odmah sa same pilane
vlastelinskom šumskom željeznicom, koja vodi cestom kroz
selo Šumetlicu sve podnožja gore „Psunj" kojih deset kilometara
daleko. Do sela Šumetlice, i još kroz samo selo, vuku
prazne vagone konji, a odmah iza sela, pa do podnožja
„Psunja", malene lokomotive. Nepovoljno je to po vlastelinstvo,
nu stanovnici sela Šumetlice protive se tomu, da bi kroz njihovo
selo prolazila naložena lokomotiva, i to najviše sbog
straha pred mogućim požarom, te ih vlastelinstvo sve do
danas ničim nije sklonuti moglo, da od toga odustanu.


Kad se je iza sela Šumethce sastavio vlak, koji je lokomotiva
povezla, išla je vožnja puno brže i do mala stigoše
izletnici do podnožja gore Psunj, ujedno zaglavne točke ove
šumske željeznice. Ovdje se nalaze kolonije šumskih radnika
za koje je vlastel. uprava sagradila potrebite kolibe. Kod
same zaglavne točke ove željeznice nalazi se ušće glavne
sklizi ili spuzahce od drva, kojom se drvo iz gornjih šumskih
strana dopreme. To je ušće tako zgodno situirano, da se
trupci, izkočiv iz sklizi, dokotrljaju malone do ispred tračnica
šum. željeznice, te se bez potežkoće na željeznička kola tovariti
mogu.


Čitavu šumsku manipulaciju rukovodi vlastelin g. pl.


Tscharner, te je izletnicima sve potanko i sam tumačiti po


čeo. To je tumačenje bilo vrlo temeljito, što je dakako pod


punoma razumljivo, kad se uzme u obzir, da je g. pl. Tschar


ner i sam pravi šumarski stručnjak, te svršiv šumarske nauke


na polytehničkoj školi u Ziirichu i sam više godina služio u


švicarskoj držav. šumarskoj službi, na zadnje kao šumarski


nadzornik, te istom nakon kupa četničkoga vlastelinstva i pre


seljenja u naše krajeve iz te stužbe izstupio.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 80     <-- 80 -->        PDF

— 494 —


Iz tumačenja g, vlastelina razabrasmo, da su hrastovi u
cerničkim šumama posječeni još za predjašnjih vlastnika. Ono
što se sada eksploatiše, malom je iznimkom samo bukovina,
prem je negda u tim vlastel. šumama i hrastova prilično
mnogo bilo, naročito na skroz južnim obroncima Psunja.


Življa eksploatacija vlastel. šuma odpočela je onda, kad
je s kemijskom tvornicom sklopljen ugovor na vehku dobavu
njoj potrebitoga materiala. U šumama vodi se jaka preborna
sječa a sječine pomladjuju se naravno, a samo u koliko se bi
naravnim načinom pomladile, pomladjuju se i umjetno, nešto
i četinjačami. Drvo, trupci i ogrievo, doprema se iz šume
raznim načinom do šum. željeznice i to klizima ili putevima.
Svakoga dana po 70 vagona, koji voze po 6 prostor, metara
drva. Sklizi gradjene su troškom od 2 K. po tek. metru. Sama
šumska željeznica sagradjena je troškom od 8 K. po tek. metru,
dočim sama lokomotiva stoji 16 tisuća kruna. Kod gradnje
ove pruge nije se kod zaokretaja išlo izpod 50 m. polumjera,
a najveći je pad na toj prugi 607o- Nizbrdice do pilane, odnosno
kemij. tvornice, vagoni sami bježe, a samo se natrag
moraju vući i to, kako gore spomenusmo, dielom konjima
dielom ih vuče lokomotiva.


Iz šume vratili su se izletnici vlakom do ljetnikovca g.
Tscharnera, koji krasno leži izpod same gore Psunja (glavni
vrh gore Psunja „Brezovo polje" 984 m.) kraj šumske željeznice,
gdje ih je vlastelinstvo počastilo ručkom, kojemu su i članovi
vriedne obitelji, gospodja i dječica g. Tscharnera prisustvovali.
Još prije ručka pregledali su izletnici liep šumski
vrt, koji se oko ljetnikovca nalazi, a u kojem se za vlastelinsku
šumsku porabu uzgajaju razne, većinom četinjave biljke,
medju njima i više eksota.


Ručak se je bio nešto otegnuo, što je u mnogom pripisati
i veseloj pjesmi mladih akademičara, koja se je svidjala
i gospodji vlastelinki, takodjer rodjenoj Švicarki. Oprostiv se
sa Ijubeznom domaćicom, te srdačno joj zahvaliv na gostoljubivosti,
koja im je pod njezinim krovom u dio pala, krenuli
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 81     <-- 81 -->        PDF

— 495 —


su izletnici n pratnji g. vlastelina vlakom šum. željeznice do
kemijske tvornice, gdje su ih već čekala gg. tvornički činovnici,
da im budu tumačima u toj tvornici, koja, nuzgredno
budi rečeno, nije inače svakomu baš lahko pristupna. I pojmivo
je to kod konkurencije, koja na tom polju vlada, jer
gotovo svaka od ovakovih tvornica rabi po neke svoje bilo
izume, bilo postupke, do kojih je možda mučnim i skupim
pokusima došla, pak je naravno, da ne bi rado, da joj se
konkurencija možda na laku ruku s timi upozna i okoristi; a
stručnjak najprije može do toga doći, kad sam tvornicu razgleda
ili mu čak svi postupci protumačeni budu. Od strane
izletnika nije se toga baš bilo bojati, s toga im je i čitavi postupak
detailno protumačen, naročito po neutrudivom a vrlo Ijubeznom
zamjeniku odsutnoga ravnatelja.


Ne ćemo biti indiskretni ako o toj tvornici sliedeće rečemo:
Ova je tvornica veliko poduzeće, koje suhom destilacijom
iz bukovine dobiva najraznovrstnije produkte, koji se u
obće dobiti mogu, pak ih tada u velikoj množini i to ponajviše
u inozemstvo izvozi. U toj se tvornici radi neprekidno,
a radi uz strane i veća množina domaćih radnika, koji su se
i tom poslu već privikli; a nadnice nisu baš loše, samo što
je taj posao dosta naporan, težak i neugodan, jer su radnici
izvrženi velikoj vrućini kraj retorta i gadnom zagušljivom
dimu, za koji u ostalom vele, da nije nezdrav.


Završiv pred večer razgledanje ove velike i zanimive god.
1900. podignute tvornice počašćeni su izletnici užinom, koja se
je medjutim otegla i preko večere, s jedne strane zbog dobroga
razpoloženja izletnika i domaće gospode, s druge zbog
jake kiše — prve za vrieme ove ekskurzije — koja je smetala
povratku u N. Gradišku, gdje se je još i te noći noćiti
imalo, a i noćilo.


Shedećega dana, 9. lipnja, u jutro nije se poduzeo nikakav
vanjski izlet, jer se je odmah po podne imalo otići u bos.
Dubicu, s tog su izletnici pohodili šum gosp. ured i šumariju
imov. obćine gradiške, koji se u N. Gradiški nalaze. U gosp.
uredu ponajprije je protumačeno po g. šumarniku-upravitelju
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 82     <-- 82 -->        PDF

— 496 —


gosp. ureda A. Herzlu sve ono, što se specialno na upravu
ove im. obćine odnosi, po tora po gg. protustavniku Dugaču, i
nadšumaru-procjenitelju B. Hajeku sve, što se odnosi na
knjigovodstvo s jedne a uredjenje šuma s druge strane i u
obće pokazane im i protumačene sve knjige i zapisnici, koji
se u smislu naputka c) od g. 1881. kod gosp. ureda pojedinih
im. obćina voditi moraju, a tili ima priličan broj. Nakon pregledanja
gosp. ureda protumačio u uredu kot. šumarije upravitelj
iste, kot. šumar gosp. Vj. Potočnjak, izletnicima uredovanje,
kakovo je kod šumarija im. obćina, koje slično kao i
gosp. ured imaju voditi takodjer znatan broj knjiga i zapisnika.


Ne će biti neshodno, ako tom zgodom navedemo nekoliko
podataka, odnosećih se na ovu im. obćinu; podataka starijih,
ali i takovih novijih, koji još obćenitije poznati nisu. Kao i
sve ostale im. obćine u bivšoj Vojnoj Krajini, ima i imovna
obćina gradiška svoj korjen na zakonu „o odkupu šumskih
služnosti od godine 1871.", a temelj na zakonu „o imovnim
obćinama od god. 1873."; za samo pako uživanje, upravu i
uredjenje mjerodavan je zakon od g. 1881. i s njim savezno
izdan omašniji naputak. Glasom diobne odluke, kojom je ova
im. obćina — kao i ostale — imala dobiti polovicu državnih
šuma po vriednosti, koje su se nalazile u području bivše gradiške
pukovnije, dopalo je imov. obćinu 58.349 rali i 722 [H"
šume u vriednosti od 7,629.951 for. i 14 novč. ih 15,259.902 K
i 28 fil. (državi je ostalo samo 41.966 rali šume takodjer u
vriednosti od 7,629.951 for.). Im. obćina gradiška stupila je
u život g. 1874., jer je te godine osnovan gosp. ured, koji
rukovodi centralnu upravu. Vanjsku upravu šume vode tri
kot. šumarije, od kojih ima jedna šum. površinu od 20.838 r.,
druga 19.667 r., a treća 17.890 rah. Sveukupne šume podie-
Ijene su u 53 čuvarska sreza. Siela kot. šumarija jesu: Novska,
Nova Gradiška i Oriovac. Činovnika ima — zajedno s vježbenicima
— 13, 1 vrtljar i 53 lugara. Šume ove imov. obćine
diele se u glavnom: na brdske, većinom bukove, i nizinske,
većinom hrastove šume. Starih sastojina bukovih ima još —
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 83     <-- 83 -->        PDF

— 497 —


polag stanja koncem g. 1903. — još 12055 r. s vriednosću
(Irv. gromade po rali od 333 K; starih hrastoviti sastojina
ima još 4:112 rali (tehničko drvo istih opredieljeno je za
prodaju na vehko), od kojih vriedi drvna zahha po rali od
1026 K do najviše 3313 K polag preduzete točne procjene.
Prema tomu iznosila je koncem g. 1903. sveukupna vriednost
tih starih bukovih i hrastovih sastojina 6.354,29 K. Od postanka
imov. obćine (1874.) pak sve do konca g. 1903. izdano
je gotovoga novca i to: za stručno i ino osoblje,
javne terete, šumske kulture, subvencije i investicije u svem


4.353.424 K, od toga ostala je sačuvana kao nepotrošiva
glavnica 802.122 K.
I ova imov. občina gradiška spada — zbog vriednih hrastovih
šuma — medju imućnije, a i veće im. obćine, a vrlo je mnogo
do sele učinila naročito za uzgoj mladih hrastovih sastojina,
koje su vrlo liepe, a te su i njezina budućnost. Dobro bi
bilo, da se nepotrošiva glavnica još po mogućnosti i povisi,
jer kad se jednoć stare, mnogo vriedne sastojine izcrpe,
umanjit će se na veći niz godina i prihodi, dok mladje sastojine
doraslu za sječu; da se nikada više tako krupna stabla, kao
danas, sjekla ne budu, jasno je, jer su obhodnje hrastikah
većinom sa 140 godina odabrane, dočim su stabla, koja se
danas sieku, daleko starija.


0 podne sabraše se izletnici u glavnoj gostioni na objed
kod kojega su bih i opet gosti imovne obćine, a počastiše ih
svojom prisutnošću u mjestu stanujući činovnici imov. obćine
na čelu im g. šumarnik A. Herzl, a doskora stigao je vlakom
i g. Predragović, predsjednik im. obćine, da se on od strane
odbora odnosno zastupstva s izletnicima oprosti, koji su se
njemu i ostaloj gospodi na usta svojih vodja, a i sami srdačno
zahvalili na liepom primitku, koji su od strane ove slav. im.
obćine našli, te na trudu, kojim su im prikazivani hepi i
poučni šumski objekti ove im. obćine, kojih ona doista u velikom
broju posjeduje. Domaća gospoda odpratiše izletnike i
do kolodvora, koji se vlakom poslie objeda odvezoše do po


38
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 84     <-- 84 -->        PDF

— 498 —


staje Dubica, da odavle predju u susjednu Bosnu ponosnu.
Na kolodvoru u Dubici dočekao je izletnike — uz upravitelja
tamošnje kot. šumarije II. banske im. obćine, gosp. šum.
pristava J- Lazića — okružni nadšumar iz Banjaluke g. R.
Mach i g. T. Gold, šumarski upravitelj od kot. ureda u bos.
Dubici, a u samoj našoj Dubici g. sveučil. prof. Dr. A. Heinz,
koji je vlakom nešto prije iz Zagreba stigao u svrhu, da i on
na bosanskom dielu ovoga naučnoga putovanja udioničtvuje,
a kojega su akademičari, kao svog obljubljenog profesora botanike,
radoshio pozdravili.


Kolima odvezli su se izletnici odmah u bos. Dubicu, koja
leži tek nekoliko kilometara udaljena od naše željez. postaje
Dubica, na drugoj strani rieke Une, nasuprot hrv. Dubici,
Ostaviv prtljagu u bos. Dubici krenuli su izletnici smjesta na
istim kolima dalje do pilane poduzeća „Una", koja se nalaz
nedaleko bos. Dubice, jer se je istoga dana imala razgledati
ova velika pilana. Ovdje dočekaše izletnike gg. činovnici ovoga
dioničarskoga di´užtva, kojemu je sjedište u Budimpešti, da
im uredjenje iste predoče i protumače. Pod vodstvom gg.
Fiscliera i Wolfa razgledaše izletnici ovaj novi etablissement
osnovan tek prije koje dvie godine, a u svrhu, da preradjuje
drvo iz onoga područja držav. šuma u Kozari planini, koje mu
je na eksploataciju predano. To je površina od 2000 ha. —
drž. šuma u Kozari još je veća, nu i druge tvrdke u njoj
rade — te je po tom ovo poduzeće u ovomu kraju najveće.
Poduzeće „Una" eksploatiše godimice oko 25.000 m^ bukovine
3—5000 m´ hpovine, koje u Kozari dosta ima i oko 13.000 m´
jelovine. Poshednju tvrdka sama na ovoj svojoj pilani ne preradjuje,
već se ona u glavnome samo bukovinom bavi preradjujuć
istu na raznu rezanu robu, slično kao vlastelinska pilana
u Gerniku. I u ovoj pilani rade većinom domaći ljudi,
Bosanci a i naši, te ona pruža ovomu narodu znatne zarade. Ako
i jest ovo velika, liepa i moderno uredjena pilana, kakove su
gotovo sve bosanske, ipak nije tako velika kao ona Steinbeisova
u Doberhnu i ona u Drvaru, koju smo posjetili prošle
godine prilikom izleta hrv.-slav. šumarskoga družtva.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 85     <-- 85 -->        PDF

— 499 —


Sa svojim eksploatacijonim područjem u Kozari planini
spojena je ova pilana posebnom svojom šumskom željeznicom
dugom 15 kilometara, kojom su imali izletnici sliedećega dana
u jutro u Kozaru krenuti, i kojom se danomice dopremaju
trupci iz šuma Kozare. Oko same pilane podignute su još i
brojne druge zgrade za činovničtvo i druge službenike i radnike,
te se predočuje kao čitava neka mala kolonija na obali
Une, koja čitavi kraj oživljuje.


Nakon razgledanja pilane pozvani su izletnici — prem je
bilo već vrieme odmaklo — na malu užinu, koju im je upraviteljstvo
pilane priredilo na kuglani spadajućoj poduzeću. Tu
su se izletnici malo okriepili, kugljanjem pozabavili i po tom
krenuli natrag na noćenje u samu bos. Dubicu. Većina izletnika
odmah je i otišla noćiti, dočim su se ekskurz. vodje i neki
našli u gostioni na večeri, kod koje ih je svojim posjetom
počastio upravitelj kot. ureda u Dubici g. dr. Zima.


Da se uzmogne dugačka toura od bos. Dubice sve do
Prijedora preko planine u jednom danu obaviti, valjalo je izletnicima
sliedećega dana, 10. lipnja, rano uraniti. Zorom činilo
se je, da će kišiti, sve je nebo bilo zastrto oblacima, ipak
se je vrieme kasnije nešto popravilo, a kiše bar u jutro
nije bilo.


Rano dovezoše se izletnici kolima do pilane, da se uzmognu
prvim vlakom šumske željeznice, koja ide po drvo, odvesti
u Kozaru. Predvodio ih je na tom putu upravitelj g.
Fischer i domaći šumarski stručnjaci g. nadšumar Macli i g,
šum. upravitelj Gold, a još se pridružio toj ekskurziji već prije
spomenuti g. šum. pristav Lazić.


Pruga šum. željeznice prolazi najprije preko polja i pašnjaka
ležećih u ravnici unskoj, a iza tog;i u sve više suzujućoj
se dolini potoka Moštanice, ostavljajuć na lievo nižu „Prozaru
planinu" (najviši vrh Vrištik 363 m.) i dalje u idihčnom
gorskom kraju tik desne obale Moštanice ležeći grč. iztoč. mali
manastir Moštanić. Odavle dalje zalazi pruga sve dublje u
samu Kozazu planinu, shedeć što tjesnije potok Moštanicu.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 86     <-- 86 -->        PDF

- 500 —
Nešto prije krajne točke ove željeznice ostaviše izletnici
vlak, da nastupe put preko Kozare pješke, pak da puteni razgledaju:
sastojine u kojima poduzeće „Una" radi i u kojima
će raditi, dakle jur izcrpljenu i još netaknutu šumu; izradbu
drva u šumi; razne udesbe za transport drva i t. d.


Sastojine Kozare planine, što dalje se u nju prodire, nose
mjestimično obilježje prašume, i to ona nepristupnija i od
ljudskih naselja vrlo udaljena mjesta. Na podnožju kraj sela
ima dosta i sitnijih šuma i šikara. Vegetacija je u Kozari
bujna, jer je to sredogorje izpod tisuću metara nadmorske visine
; najviša je točka ciele Kozare u južnom njezinom dielu
ležeći vrh imenom „Vučkovac lu sredini iste leži „Mrakovica" (806 m.), na koju su se, kao
najvišu točku puta, ekskurzenti imali popeti.


Vegetacija Kozare planine ne samo da je bujna, već je
ona i vrlo raznolika, jer ako i jest glavno drvo bukva, ima
u njoj u nižim partijama hrasta — hrastovi su tvrdci Kern
iz Beča već prvih godina iza okupacije prodani i po njoj
eksploatirani -a u višem mnogo četinjače: jele i nešto
smreke. Osim toga ima vanredno liepih i visokih lipa; u obće
lipovinom Kozara upravo obiluje. Ovoj raznolikosti u rastlinstvu
bit će u velikoj mjeri uzrok raznolikost tla u raznim njezinim dielovima,
a ovoj opet raznovrstne geoložke formacije, te po tom
i razne vrsti kamene podloge, od koje je trup Kozare planine
sastavljen. Kozara je s toga interesantnija za geologa i botaničara
od mnogih drugih daleko viših planina.


Uzpinjuć se iz doline Moštanice prolazili su izletnici
ponajprije nešto slabijimi sastojinami, koje na južnim eksposicijami
upravo obiluju hrastom-kitnjakom, samo što već
starih hrastova, izuzam koje stare i šuplje kvrlje, više ne
ima. Na sjevernim eksposicijania podpunoma prevladjuje bukovina,
kojoj se u većim visinama pridružuje jela u krupnim
i uglednim eksemplarima. Sječa, kojom se ove sastojine izcrpljuje,
jest preborna, pomladjivanje prirodno. Polag do sele
izcrpljenih sječina može se reći, da se ova sječa konserva
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 87     <-- 87 -->        PDF

— 501 —


tivno vodi, svagdje zaostaje na sječini još veliki broj stabala,
koja omogućuju lahko prirodno pomladjenje takovih sječina.
Provedeno je unutanje podieljenje i uredjenje ovih sastojina,
samo što još nije detailno, jer ne ima k tomu nužnoga osoblja.
Sadanje je šum. osoblje i onako na tohko obterećeno, da još
ne može naći vremena za potanko uredjenje šuma. Eksploatacija
obavlja se uz nuždnu kontrolu po zemalj. šumarskom
stručnom osoblju. Izradjajuju se ponajviše samo bukovi trupci
i voze na pilanu u Dubici. Odprema biva na razne načine
po putovima, sklizima i posebnim putevima za izvlačenje
(Schleifwege), po kojima se konjima drvo izvlači. U šumi radi
mnogo radnika i domaćih stranih, naročito iz Hrvatske. Kako
bukovina rado puca i svija se, ne ima većih zaliha na trupcima,
već se takovi na pilani što prije izraditi moraju.


Kozarom planinom ide i medja izmedju pol. kotara dubičkoga
i prijedorskoga, s toga se na medji eksploatacijonoga
područja iza kratkog šumskog doručka, oprostismo ne samo
sa predstavnikom poduzeća „Une" g. Fischerom, već i sa


g. šum. upraviteljem Goldom, zahvaliv im na prijateljskom
dočeku i trudu, koji smo im našim putovanjem prouzročili;
konačno oprostili smo se i sa g. šum. pristavom Lazićem,
koji nas je takodjer dovle dopratio bio.
Odavle dalje prema Mrakovici vodi put kroz sve ljepše
i starije sastojine, sad već i drugih eksploatacijonih područja.
Prem je put iznosio još više kilometara do Mrakovice, ipak
se dobro ići dalo, i to, jer već nije bilo tako strmih mjesta
kao prije, uz to se je i nebo skroz naoblačilo, pak nije sunce
pripicati moglo. U šumi vladao je, jer smo bih baš u srcu
Kozare, dostojanstveni ničim nesmetani mir, koji je još prije,
nego u Mrakovicu stigosmo, prekinula dosta jaka ljetna kiša.
Ta je izletnike još i bolje gonila, da što prije dodju na
mjesto opredjeljenja, prem se je baš sada težje po sklizkoni
tlu hodati dalo, nego li prije. Još prije Mrakovice prošli smo
uz grobove Turaka ubijenih po hajducima, kojima je još iza
okupacije Kozara planina obilovala; — danas ih više neima,
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— 502 —


ni ovdje ni drugdje po Bosnoj, što bosanskoj upravi, na ne
malu diku služiti može. Nedaleko puta, kojim izletnici prolaziše,
izgradjuje se sada cesta, koja će spajati južne obronke
Kozare, sve od Kozarca, sa sjevernimi.


0 toj ćemo cesti još i kasnije koju reći.


Iza podneva stigoše izletnici do šumarske kuće na Mrakovici,
gdje ih je dočekao, već u svom kotaru, šum. upravitelj
iz Prijedora g. Strecha, a došla su ovamo i kola iz
Prijedora, koja je imao dobrotu za izletnike naručiti, jer bi
bio daljui put do Prijedora prevelik, a da bi se mogao pješice
prevaliti.


Ovdje u šumarskoj kući, koja je sagradjena na točki
s koje se pruža krasan vidik na južne obronke Kozare, dolinu
sansku i široku dolinu Gomjenice, kojom prolazi pruga
od Dobrlina prema Banjaluci, dočekao je izletnike već gotov
ručak, kojim su ib ovdje kolegialno počastili gg. nadšumar
Mach i šum. upravitelj Streha.


Ma da su izletnici dobro pokisli, a mnogi njih i pravo
prokisli, dobro im je prijao ovaj prijateljski ručak, kod kojega
ih je iznenadio g. Schmutzer, vlastnik pilane Kraj Kozarca, te
ih prijateljski pozvao, da i njegovu pilanu uz put posjete, a
oni obećaše njegovom se Ijubeznom pozivu odazvati.


Odmah iza objeda posjedaše izletnici u kola, te se do
mala nadjoše na novoj gorskoj cesti, o kojoj je već gore
spomena bilo. Krasna ova, baš umjetno izvedena cesta, spušta
serpentinama prema Kozarcu. a prolazi prekrasnimi šumskimi
predjeli, koji se svaki čas scenerijom mnienjaju, sjecajuć prolazećega
putnika u mnogom na alpinske krajeve. Ima tu vanredno
dugačkih strmina, dubokih dolova, krasnih sastojina,
kamenih litica, zaravanaka, odmah za tim vrlo strmih obronaka,
mjestimično rek bi pravi Kras i kraški vapnenac, a koje
opet za čas zamjenjuje najbujnije zelenilo. Pravo bi zanimanje
izazvala ova cesta i kraj za planinara, koji znade podpunoma
cieniti prirodne krasote.


Iza vožnje od prilike poldrug sata, šume su počele bivati
slabije i sitnije, a doskora opaziše izletnici na hevo podalje
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 89     <-- 89 -->        PDF

— 503 —


od ceste uz potok posjed i pilanu g. Schmutzera, još u liepom
gorskom kraju ležeću.


Bila je već i peta prošla, kad izletnici stigoše do kuće i
pile g. Schmutzera, koji je tu svoju pilu i u obće svoj posjed
i industrijalni etablisement uredio sasvim polag svojih ideja,
mnogo toga prije kušajuć i mienjajuć dok je došao do onoga,
što je polučiti hotio i polučio. Mnoge njegove udesbe nose
s toga u velikoj mjeri ne samo obilježje praktične shodnosti,
već i originaliteta, te su izražaj venredno žilave duševne i tjelesne
djelatnosti. Tomu se je morati tim više čuditi, što je


g. Sclimutzer već u godinama, možda bliže osamdesetoj, nego
li sedamdesetoj, nu uza sve to njegov agilni duh zauzet za
napredak neprestano nastoji, da opažene nedostatke u svojoj
proizvodnji i udesbama ukloni i čim shodnijim i novijim
zamieiai.
Već sa ceste tumačio je g. Schmutzer izletnicima, kako
je uredio korito potoka, da dobije dosta vode za svoj etablisement,
dočim su kasnije imali priliku vidjeti, kako je na
originalni način nastojao, da digne motornu snagu vode, odnosno
da joj snagu dvostruko izcrpi. Osim same pilane, koja
je u prispodobi sa cerničkom i dubičkom, samo malena i jednostavna,
ima još poseban mali etablissement za proizvodnju lipovih
fournira, koje isto tako savršeno proizvodi u malome,
kao veliko poduzeće „Una" u bos. Dubici i primjerice naša
domaća tvornica u Vrbovskome. Kada je g. Schmutzer nakon
mnogogodišnjega rada, nebojeć se ni najmučnijega manuelnoga,
sav svoj posjed i etabhssemt uredio, tada je, sliedeći rieči sv.
pisma, da šest dana ima čovjek posvetiti radu, a sedmi Bogu,
sazidao na najljepšoj točki svoga posjeda dosta veliku crkvicu,
koja je ne samo zamjerne vanjštine, već i vrlo pristale nutrinje.


Upravo mladenačkim žarom i zanosom tumačio je gosp.
Schmutzer izletnicima ne samo svoja djela, već i daljnje snove,
pa je tako i vrieme odmicalo, a bUza noć imperativno silila
izletnike, da nastave svoj put u Prijedor. Ipak nije bilo moguće
odkloniti pod ovim gostoljubivim krovom častni poziv gosp.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 90     <-- 90 -->        PDF

— 504 —


Schmutzera i vriedne mu porodice „na mali zalogaj i čašicu


vina", — bio je to baš opuletni zalogaj uz obilje piva i vina


— pa su stog izletnici u ugodnom družtvu, unatoč tomu, što
je sunce već za brda zašlo, proveli nekoliko ugodnih časova,
a po tom se srdačno oprostili od Ijubezne ove porodice, izraziv
g. Schmutzeru osobito priznanje nad svim kod njega vidjenim,
a najljepšu hvalu za vanredno susretljivi doček, kojim ih je
počastio.
Bilo je još za dana, kad su izletnici nastavili put prema


Kozarcu i Prijedoru, ali ipak već i skrajnje vrijeme za odlazak


iz ovoga romantičnoga gorskoga kraja, već obzirom na velike


strmine uz cestu — a ta cesta nije baš široka.


Vozeć se ovom liepom i umjetnom cestom provezoše se


izletnici kroz pravo tursko (naime muhamedanske) selo Kozarac,


koje leži baš na području same Kozare, a veće je, sa 2 — 3


mošeje, a već iz daleka vidljivi vitki minareti podsjetiše izlet


nike, da su ovdje za pravo u Orientu, ali Orientu, preko ko


jega je segia vlast Occidenta, podav mu red, sigurnost i —


valjana prometila, na čem Orient inače oskudieva.


Oko mjesta Kozarca ima naročito liepih šljivika, gotovo


oko svake kuće, a šljiva se je o. g. baš dobro pokazala, pa


nije U kasnije stradala od suše, obilno će uroditi. Predjel sve


do Prijedora liep je i plodan, te dosta dobio obradjen, a i


prilično gusto naseljen.


Nekako iza devet sati u večer stigoše izletnici u Prijedor,


oveće mjesto na Sani, piscu ovih redaka, kao i mnogim našim


šumarima, već od prošle godine bolje poznato. Izletnici odsje


doše u hotelu Trapista, gdje je i većina ekskursanata hrv.-slav.
.šumar, družtva prošle godine ukonačena bila.


Kako je ovaj dan bio doista naporan, većina je izletnika


nastojala, da ode što prije na počinak, nisu se stoga ni dulje


u blagovaonici u hotelu zadržali, prem ih je svojim posjetom


ovdje počastio sam kot. predstojnik g. Galanthay.


SUedeći dan, subota dne 11. lipnja, bio je ujedno zadnji
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 91     <-- 91 -->        PDF

— 505 —


šuma guljača, kojih ima više na južnim obroncima Kozare
planine, te je usljed toga preko Prijedora znatan izvoz tirastove
kore u monarhiju.


U jutro uraniše izletnici, da razgledaju samo mjesto Prijedor,
vide život na čaršiji, tom ognjištu svake orientalne
varoši, a po tom podjoše na kolodvor, da još prije odlazka
vlaka, kojim su se imali povesti do bližnje stanice i odavle
uputiti u šume guljače, vide ogromno skladište hrastove kore
bečke tvrdke Gerhardus i sinovi. Kako vlak, koji polazi rano
u jutro iz Banjaluke, polazi iz Prijedora prema Dobrlinu istom
u 8 sati 42 časa, bilo je za to i dosta vremena, tim više, šio
se zbog lagije daljnje otpreme kore samo skladište u neposrednoj
blizini kolodvora nalazi.


Ekskursiji u šume guljače prisustvovali su od strane
profesora kao vodje samo gg. profesori Dr. A. Heinz i F.
Kesterčanek, dočim se je pisac ovih redaka morao sbog indisposicije
vratiti sa kolodvora natrag u Prijedor, da istom
vlakom po podne odputuje i stigne izletnike, kad se budu iz
šuma guljača vratili. Toga radi nije ni moguće podpisanomu
izlet ovoga dana u šume guljače točno opisati, prem su šume
guljače vrlo zanimiv objekt, a za nas tim zanimiviji, što mi
ni ne imamo u domovini većih uredjenih šuma guljača. Samo
po kazivanju možemo dakle o tom izletu u šume guljače
koju reći. .


Upoznav vrlo shodne položaje na južnim obroncima Kozare,
uredila je bosanska šumarska uprava ovdje više hrastovih
šuma guljača i predala na eksploataciju trgovačkim
tvrdkama, naročito najvećoj takovoj gore spomenutoj tvrdci iz
Beča, a njezine su guljače izletnici toga dana i pohodili. Ovdje
imali su prilike razgledati cieli postupak oko sječe, gulenja i
sušenja kore, pošto se je baš u to vrieme u tim šumama u
velike radilo. Prava je naime saisona za gulenje konac svibnja
i prva polovica lipnja, dakle je razumljivo, da su i te radnje
upravo sada u pravom mahu bile. Izletnici, kako rekoše, bili
su u velike zadovoljni onim, što su tim izletom vidili i na
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 92     <-- 92 -->        PDF

— 506 —


učili, u velike su zadovoljni bili i prijatnim dočekom od strane
tvrdke Gerhardusa i sinovi, koja ih je i osim toga i jelom i
pilom počastila, samo što su ponajprije mnogo trpili od velike
vrućine — od toga u obće mnogo stradaju radnici na
golim svagdje k jugu nagnutim sječinama guljača — a kasnije
od jake plahe kiše, koja ih je zatekla.


Izletom u šume guljače zapravo je ova liepa i poučna
ekskurzija dovršena, te su izletnici odputovali vlakom poslije
šeste po podne preko Novoga, Dobrlina i Siska kući.


U Dobrlinu, gdje se nalazi ogromna pilana tvrdke Steinbeiss,
nisu se izletnici ustavili stog razloga, što je bila subota
pa da su ovdje i noćili, ne bi mogli sliedećega dana sve vidjeti,
jer se nedjeljom ne radi; osim toga vidjeli su već tečajem
ovoga naučnoga putovanja dvie velike pilane: cerničku
i dubičku.


Do Novoga putovao je s izletnicima Ijubezni i neumorni
naš vodja u bosanskom dielu ovoga puta, g. okružni nadšumar
R. Mach, kojemu su izletnici vehke zahvalnosti dužni,
što im je u svakomu pogledu išao na ruku tako, da se je
cilj ekskurzije podpunoma postići mogao, a putni program
točno i gladko izvršiti. Kliknuv mu kod rastanka srdačni:
„Zbogom i živio!* odputovali su izletnici dalje i stigli još
prije zore u nedelju dne 12. lipnja u Zagreb, ponesav sa
sobom ugodnu uspomenu na to putovanje, a harni svim onima,
koji su i sa svoje strane tečajem ove ekskurzije sve i sva
doprinjeli, da se je to putovanje ne samo pravim naučnim,
već i ugodnim smatrati moglo. Prof. /. Partaš.


Kako se bojadišu šumski sastojinski nacrti.


Za vrijeme svoga višegodišnjeg bavljenja kao učitelj položajnih
i šumskih nacrta, našao je assistent K. Bohutinskj,
da pri izvađanju bojadisanih šumskih nacrta, učini neke primjetbe.