DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 478 —


Bkroz suvišne, potvrdjujemo obzirom na praktična izkustva, koja
emo tečajem vremena baš o ovoj vrsti šumskih poslova stekli.
Opetovano imali smo prilike sklapati takove pogodbe, ali nam
nije ni na kraj pameti bilo, polag tudjili uzora, tražiti kakovu
jamčevinu na početku rada; dovoljna jamčevina stvorila se je
i u novcu do konca rada a radnici nisu svoju, krvavim žuljevima
priredjenu zaradu, nigda trebali s nikim dieliti, ved su
nakon dovršenog obračuna s hvalom i zadovoljstvom otišli
svojim kućama.


Šumski sklop i oblici* za proračunavanje
drvne gromade sastojina.


Sklop je od velike važnosti kod prociene sastojina, kod
preborne i progalne sječe, kod sadnje, kod proredjivanja šuma
i t. d. Težko da de se dvojica točno o svakom stupnju sklopa
složiti, pa uprav za to imalo bi se ustanoviti mjerilo, po kojem
bi se svaki, makar i nebio sporazuman, ravnati imao.


Pomislimo si jednu veliku četvorinu razdieljenu u jednake
manje četvorine u koje upišemo same krugnve. Svi se krugovi
medjusobno tiču. Velika četvorina predstavlja nam ovdje šumu
a upisani okruži krošnje stabala.


Pošto je upisani okrug 0.785 od svoje četvorine, to su
svi krugovi zajedno 0 786 od velike četvorine.


Tako je dokazano u mojoj razpravi o izračunavanju prostornog
metra u svezku broj 6. strana 248. »Šumarskog lista«
od god. 1897.


Ti okruži ili krošnje stabala se tiču, dakle su u podpunom
sklopu, a taj označujemo sa 0´785, koji broj pokazuje, da ove
krošnje stabala, makar se jedna druge dotiču, zastiraju samo
0-785 od površine.


Mjesto 0785 upotrebiti ću okrugli broj O´S.


* Novi oblici.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 479 —


Sklop šume dakle ima se izraziti ne samo brojno već
nam ujedno taj brojni izraz imade pokazivati svedenu površinu
šume, koja jest jednaka sbroju krošanja svih stabala.


Predstavimo si jednu četvorinu u šumi, koja neka iraade
u širini 10, u daljini 10 stabala, a da im se krošnje dotiču.
Po cieloj površini bilo bi 10 X 10 ^ 100 stabala, a budud


im se krošnje dotiču to su u podpunom sklopu,
Nu budud su okrugle, to prema gornjem iapunjuju svedene
površine 0´785 ili okruglo 0´8.


Ako bi na istoj površini u mjesto 10 bilo u širini i duljini
po 9-5 stabala, to bi na otoj površini raslo 90 stabala,
koje svako zaprema 0´785 od Četvorine, dakle ukupno 0"785 X
X 90^70-66 t. j . 0*7 od površine; dobivenim brojem 0*7
označimo sklop redji u 11. stepenu.


Ako li bi na istoj površini bilo u širini i duljini po 9
stabala, to bi na cieloj površini bilo 81 stablo, koja bi izpunjala
81 puta po 0-785 dakle 0*6 od površine; III. stepen.
Ako li na istoj površini u širini i duljini bilo po 8 stabala
bilo bi na istoj površini 64 stabla i na isti bi način dobili
broj 0´5 za sklop i svedenu površinu u IV. stepenu. Ako bi
bilo po širini i duljini 7 stabala, bilo bi na istoj površini 49
stabala, a sklop i svedenu površinu označivao li broj 0*4
(točni je 0-38) za V. stepen.


Ako bi bilo u obde protege po 6 ukupno 36 stabala na
istoj površini, označio bi se sklop i svedena površina u VI.
stepenu sa 0´3 (točnije 0´28); ako li bilo u obde protege po
6 ukupno 25 stabala označio bi se sklop i svedena površina
sa 0-2 u VII. stepenu.


Ako bi u obje protege bilo po 3 (po prilici) ukupno 10
stabala, označio bi sklop i svedenu površinu O´l u VIII. stepenu.


Ovaj račun bi se brže izveo prama ukupnom broju stabala,
nu da se može i u naravi sklop lakše predstaviti, naveo
sam za svaku oznaku sklopa koliko ide stabala u širinu ili
duljinu kod iste površine.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 480 —


Potražimo jednoličnu šumu, u kojoj se stabla krošnjami
dotiču.


Dotiče li se zasebice u pravcu 10 stabala, to predstavljaju
ta stabla »podpun« sklop, koga označujemo sa 0´8 i takova
šuma, odnosno sbroj površina krošanja, zaprema 0 8 od površine
na kojoj rastu stabla.


Pravac na kome se nalazi tih 10 stabala jest zadati pravac
ili duljina. Ako na toj duljini imade manje nego 10 stabala
najme: 9, 8, 7, 6, i t. d. onda je sklop označen prama gornjem
računu 0-6, 0-5, 0´4, 0*3 i t. d. to jest tako redak. Odnosno
prema broju stabala: 100, 95, 81, 64, 49, 36, 25, 10 na
istoj površini odgovara sklop: 0 8, 0´7, 0"6, 0*5, 0*4, 03, 0*2,
O´l. Ova oznaka ujedno označuje sbroj površina krošanja, kojima
izpunjuju stabla dio zadate površine.


Ako znademo sklop, te ustanovimo veličinu krošnje i izraČunamo
broj koji nam pokazuje za koliko je veća krošnja od
prsne kružne plohe stabla, pak ako oznakom sklopa jur svedenu
površinu razdielimo tim brojem, dobijemo sbroj kružnih
ploha (u prsnoj visini) svih stabala, koji kad pomnožimo sa
popriečnom visinom i obličnim brojem, dobijemo drvnu gromadu.


N. pr. jedna ral ima 5756 m´ koji su obrašteni podpunim
sklopom, te zastiru površinu 5755 X 0 8 = 6404 m^.
Sada izračunamo krošnji površinu koju dobijemo u podpunom
sklopu tako, da se izmjeri udaljenost od središta jednog
do središta drugog tičuceg se stabla.


Ta udaljenost predstavlja popriečni promjer krošnje. Izračunamo
li sada iz njeg površinu krošnje i ovu razdielimo sa
površinom kružne prsne plohe stabla, to dobijemo broj, koji
pokazuje za koliko je veda krošnja od prsne plohe stabla.


Krošnja stabla jest 100 do 150 puta veda od kružne
plohe stabla u prsnoj visini. U ovom slučaju neka je za 100
puta, to imademo svedenu površinu 4604 razdieliti sa 100, da
dobijemo 46 04 m^ najme površinu kružnih prsnih ploha stabala;
ako je popriečna visina 15, oblični broj 0 55, to se
umnožkom ovog 46-04 X 15 X 55 dobije broj 67983 m^, t. j .
drvna gromada.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 481 —


Tako je za podpuni sklop 0´8; nu ako je sklop redji,
imade se površina šume reducirati sa oznakom sklopa 0*7,
0-6, 0-5 i t. d.


T. j. drvnu gromadu sastojine dobijemo, ako
zadatu šumsku površinu pomnožimo sa oznakom
sklopa, proizvod razdielimo sa površinom krošnje,
a taj količnik (koji predstavlja broj stabala) pomnožimo
sa sadržinom popriečnog stabla.
Neka je:


Z-* = površina 6755 m*
if = krošnja stabla 12-57 m^
^ =: ploha u prsnoj visini stabla 0´1257 m´^
V = visina popriečnog stabla
0 = oblični broj popriečnog stabla
s = sklop šume
p T= popriečno stablo
g = gromada x.


F s
g = —^— V V


k
K


ako je -77 = 100 onda je


9


100


ako nije -77 = 100 onda je shodniji ovaj oblik.


P s h V 0


3 = K.


ako je A; V 0 = ^ onda je skraden oblik


F s p


_ 5755 X 0-8 X 0-1257 X 15 X 0-55
g _ _,^^^_ .


^ = 379-82 m^
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 482 —


Stegnuta sa oznakom
Ozuaka sklopa


sklopa povrSine 5755 m.
(jedna lal) ili sbroj površina
svih krošanja sta


" J- CD


Opazka


I P^ TTl


bala


okruglo točno


OD -^´"


I. 10 0 8 0-785 4517-68 03 icc C
60-o
G
II. 9-5 0-7 0-707 4068 79
III. 8 0-6 0-620 3566-10
2 1 ^ g
-o -3 o
IV. 7 0´5 0-502 2889-01 03 IS
V. 6 0-4 0-385 2210-68 O grS M
VI. 5 0-3 0-283 1628-67 _, o; »i o3
OD
VII.
VIII.
4
3
0-2
0-1
0-196
0-078
1127-98
448-89
CD 03 >-2 >N .25 a ,
> 2-° °
p^ a X´ cn


Ako nam je poznata površina svih krošanja t. j . stegnuta
površina, te ako ovu stegnutu površinu razdielimo sa oznakom
sklopa, dobijemo površinu šume.


Preborna sječa. Imamo li podpuni sklop i izračunamo li
ovako drvnu gromadu, to možemo iz toga ustanoviti i drvnu
gromadu, koju imademo izvaditi prebornim sjekom.


Preborna sječa kod jednoličnih šuma nije ništa drugo
nego ostaviti poslie sječe šumu u stanovitom sklopu.


Ako smo dobili u podpunom sklopu po rali 379 m´ to
imademo kod preborne sječe odbiti onakovo stanje šume (gromadu)
u kakvom ju stanju (sklopu) kanimo ostaviti.


To jest od podpunbga sklopa imademo odbiti gromadu
zadanoga redkoga sklopa u kojem de šuma poslie sječe ostati.


Razlika jest ona
gromada koju imamo posjedi


N.
p. gromada za podpuni sklop jest
P x 0-8 Xi?
(5 0-8


K-


Gromada za riedki sklop 0*6 u kome kanimo o s t a.
. , . P X 0-6 X i?


viti sumu jest p = a 0-C
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 483 —.
Gromada, koju imademo kod prebornog sieka izvaditi jest


D=GOS — G0-6 = G0-2


najme razlika t. j . drvna gromada odgovara drvnoj gromadi
za sklop 0 2.


P 0-2 p


D= G0-2 = ^. ^ = 95 m^*


Na taj način možemo izračunati drvnu gromadu, ako želimo
ostaviti šumu jošte u redjem sklopu n. pr, u sklop u 0´2,
D = G O´S — G´ = 0"6, razlika odgovara drvnoj gromadi


za sklop 06.
Drvna gromada za sklop 0 8 = 379 m´
» » » y> 0-2= 96 *
Razlika D = 284 m´, što je tražena drvna gromada, koja
odgovara sklopu 0"6, ali šuma ostaje u sklopu 0´2.


Ako već postoji redki sklop i imade pomladka, tad se
može drveće i u redkom sklopu sjeći i ostaviti jošte redji
sklop, tada je drvna gromada kod preborne sječe
jednaka razlici dvajuh drvnih gromada različnih
sklopova šume.


Ako je već prije bila šuma u sklopu 07, a kanimo ju
sjeći, da ostane u sklopu 0-6, to drvna gromada odgovara
razlici, naime sklopu 0*2.


D=G0-7 — G0-5 = G0-2
G = 379 —284 = 95 m\


Pošto imade šuma i u gušćem sklopu, nego što je pođpun
ili gusti sklop označen sa 0´8, to su takve šume ne u podpunom
već u pregusto m sklopu. Takve šume zastiraju
skoro čitavu šumsku površinu ili tlo, te ih možemo označiti sa
oznako 0´9 i oznakom 1 (jedan). Kod jedne rali za 1 vriedi
površina 5755 m^ a za 0"9 = 5012-50 m^ steg. pov., sravni
skrižaljku.


Mjesto okruglo 0*9 ima biti točno 0-871. Za 0´9 vriedi
u redu 11 stabala, a za 1 vriedi 11-5 stabala i to je najgušći
sklop.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 484 —


Ako imademo takvih sastojina, moramo nastojati, da ih
evedemo na podpu n sklop 0´8, a to čemo postići proredjivanjem
i posjekav razliku od grom ade preguste
označene sa 0´9 ili 1 i gromade u podpunom
sklopu 0-8.


C=G1 — G0-8 = G02
C=G0-9 — GO-S = GO-i.


Kako bi se takvo proredjivanje imalo u naravi lahko
provadjati, priobditi ću prvom ggodom.
Mijo Krišković, nadšumar.


O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača
kr. šumarske akademije zagrebačke
u Slavoniju i Bosnu.


Na podpisanomu bio je ove godine red, da stavi predlog
glede ovogodišnje oveće ekskurzije, koja se je imala preduzeti
sa slušačima III. tečaja zagrebačke kr. šumarske akademije,
i da bude toj ekskurziji vođjom. Kako se je prošlogodišnje
naučno putovanje u clelosti kretalo po susjednim
nam austrijskim alpinskim zemljama, a predprošle godine
dielom po kraškim krajevima Hrvatske i susjedne Istre zajedno
s tršćanskim teritorijem, to je shodne izmjene radi odlučeno
ove godine proučiti prilike slavonskih šuma u Posavini
i posavskomu prigorju i susjednoga šumovitoga kraja Bosiae.
Kao glavni cilj htjelo se je naročito posjetiti šume slav. imov.
obćine gradiške i susjednu bosansku Kozaru planinu, u kojoj
se je zadnje dvie tri godine u velike odpočelo eksploatacijom
starih i prastarih sastojina po dioničarskom družtvu „Una".


Dne 6. lipnja krenuli su izletnici — 12 slušača, pak profesori
F. Kesterčanek, đr. S. Bošnjaković i podpisani — jutarnjim
vlakom preko Siska u Slavoniju, stigav oko podne u
Novsku. U Novskoj dočekaše izletnike gg. drž. nadšumari J.